Pojęcia prawne

tellmeGen™

Warunki dostępu i korzystania z witryny internetowej

Aspekty ogólne

1.1 Dane identyfikacyjne "dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego" (GENELINK S.L.).

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, podaje się do wiadomości, że GENELINK, S.L. - nazwa handlowa "tellmeGen" (dalej "TELLMEGEN"), firma zarejestrowana w rejestrze gospodarczym Walencji w tomie 9817, księga 7009, strona 82, arkusz V-160314, pozycje 1 i 2 z numerem identyfikacji podatkowej B-98649494, jest licencjobiorcą działalności opisanej między innymi za pośrednictwem strony internetowej https://www.tellmegen.com. Siedziba firmy TELLMEGEN znajduje się przy Calle Arquitecto Mora, 5-4, Valencia 46010, Hiszpania. W przypadku chęci skontaktowania się z nami, można to zrobić pod powyższym adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] Ponadto, firma TELLMEGEN potwierdza, że otrzymała odpowiednie zezwolenie administracyjne na prowadzenie działalności udzielone przez Regionalne Ministerstwo Zdrowia Rządu Regionalnego Walencji (nr akt AU/3340/2014). W szczególności, TELLMEGEN jest wpisany do Autonomicznego Rejestru Ośrodków Zdrowia, Usług i Firm Rządu Regionalnego Walencji z numerem 11540.

1.2 Akceptacja i ważność Warunków Ogólnych.

Zarówno przeglądanie, jak i korzystanie i/lub zakup którejkolwiek z usług oferowanych na niniejszej Stronie internetowej nadaje użytkownikowi status użytkownika i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z Ogólnych warunków (zwanych dalej "Ogólnymi warunkami") obowiązujących w momencie, gdy użytkownik, jako użytkownik (zwany dalej "Użytkownikiem"), uzyskuje dostęp do strony internetowej https://www.tellmegen.com (zwanej dalej "Stroną internetową" lub po prostu "Stroną internetową"). TELLMEGEN może, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmienić niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, publikując takie zmiany na Stronie Internetowej w taki sposób, aby były one zawsze znane Użytkownikom, a także zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji, konfiguracji i zawartości Strony Internetowej, a także warunków wymaganych do korzystania z niej. W związku z tym firma TELLMEGEN zaleca użytkownikom wydrukowanie lub zapisanie, a w każdym razie zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do Witryny. TELLMEGEN zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub zakończenia, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, wszystkich lub części usług oferowanych na Stronie.

2) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej.

2.1 Korzystanie ze strony internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz z ogólnie przyjętym prawidłowym i moralnym zachowaniem oraz zgodnie z porządkiem publicznym, odpowiadając wobec TELLMEGEN lub osób trzecich za wszelkie szkody lub krzywdy powstałe w wyniku niewypełnienia tego obowiązku. Użytkownik powstrzyma się od wykorzystywania strony internetowej do celów nielegalnych lub niedozwolonych, celów sprzecznych z ustalonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawa i interesy osób trzecich lub w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub pogorszyć stronę internetową lub utrudnić jej normalne użytkowanie lub korzystanie z serwera, na którym znajduje się ta strona. W przypadku konieczności podania nazwy (zwanej dalej "loginem") i hasła (zwanego dalej "hasłem") w celu korzystania z niektórych usług zawartych na stronie internetowej, Użytkownik zobowiązuje się do starannego korzystania z nich oraz do nieudostępniania nazw użytkowników i haseł osobom trzecim, a także do jak najszybszego poinformowania TELLMEGEN o utracie, kradzieży lub innych okolicznościach, które mogłyby zagrozić ich poufności.

2.2 Obowiązki Użytkownika.

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia aktualnych Ogólnych Warunków, jak również do wypełnienia specjalnych środków ostrożności lub instrukcji dotyczących jego użytkowania lub użytkowania strony internetowej i działania zgodnie z prawem, prawidłowym postępowaniem i dobrą wiarą, stosując odpowiednią staranność do charakteru świadczonej usługi, powstrzymując się od korzystania ze strony internetowej w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, uniemożliwić, przeciążyć lub pogorszyć normalne korzystanie z niej, majątku lub praw TELLMEGEN, ich dostawców, innych Użytkowników lub ogólnie jakiejkolwiek osoby trzeciej. W szczególności i bez ograniczenia ogólnego obowiązku Użytkownika, zgodnie z powyższym ustępem, w przypadku korzystania ze stron internetowych oraz usług, Użytkownik jest zobowiązany (i) w przypadku rejestracji, do podania i aktualizowania podanych danych zgodnie z prawdą; (ii) nie wprowadzać, nie przechowywać i nie rozpowszechniać na lub ze strony internetowej żadnych informacji lub materiałów, które są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, grożące, ksenofobiczne lub nawołujące do przemocy, dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, ideologię, religię lub jakiekolwiek inne społeczne lub osobiste warunki lub okoliczności (na przykład w kwestiach dotyczących zdrowia) lub w jakikolwiek inny sposób, który jest sprzeczny z moralnym zachowaniem, porządkiem publicznym, prawami podstawowymi, wolnościami obywatelskimi, czcią, prywatnością lub wizerunkiem osób trzecich, i ogólnie, sprzeczny z obowiązującym prawem; (iii) nie wprowadzać, nie przechowywać, nie rozpowszechniać za pośrednictwem strony internetowej żadnego oprogramowania, danych, wirusów, kodów, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, ani żadnego innego elektronicznego lub fizycznego wdrożenia, które może spowodować uszkodzenie strony internetowej, którejkolwiek z usług oferowanych przez stronę internetową lub jakiegokolwiek sprzętu, systemów lub sieci należących do TELLMEGEN, innego użytkownika, dostawców TELLMEGEN lub ogólnie do osób trzecich, lub w jakikolwiek sposób, który spowodowałby jakikolwiek rodzaj alternacji lub utrudniłby normalne funkcjonowanie wyżej wymienionych; (iv) do odpowiedniego zabezpieczenia loginu i hasła, które są przekazywane Użytkownikowi przez TELLMEGEN, takie jak identyfikacja lub umożliwienie elementów dostępu do usług oferowanych na stronie internetowej, zobowiązując się do niepowierzania jego użycia ani nie zezwalania na dostęp do nich osobom trzecim, uznając TELLMEGEN bez winy i będąc odpowiedzialnym za szkody i straty, które mogą być spowodowane przez nieprawidłowe użycie tego samego. Podobnie, Użytkownik zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania TELLMEGEN o utracie lub kradzieży lub jakimkolwiek innym ryzyku dostępu do loginu i/lub hasła przez osobę trzecią; (v) nie prowadzić za pośrednictwem strony internetowej działań promocyjnych, reklamowych lub komercyjnych nieuprawnionych przez TELLMEGEN, ani nie wykorzystywać treści, a w szczególności informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej do reklamy lub wysyłania wiadomości w celu sprzedaży bezpośredniej lub w innych celach komercyjnych, ani nie gromadzić lub przechowywać danych osobowych osób trzecich; (vi) nie używać fałszywych tożsamości ani nie podszywać się pod tożsamość innych osób podczas korzystania ze strony internetowej lub jakiejkolwiek innej usługi strony internetowej, w tym w przypadku haseł lub kodów dostępu lub innych środków osób trzecich; (vii) nie niszczyć, nie zmieniać, nie wykorzystywać do użytku osobistego, nie wyłączać ani nie uszkadzać danych, informacji, oprogramowania lub dokumentów elektronicznych firmy TELLMEGEN lub jej dostawców lub osób trzecich; (viii) nie wprowadzać, nie przechowywać, nie rozpowszechniać za pośrednictwem strony internetowej żadnych treści, które naruszają prawa osobiste, prawa własności intelektualnej, tajemnice przemysłowe lub handlowe osób trzecich, ani też ogólnie treści, do których nie posiada zgodnie z prawem praw do ich wykorzystania przez osobę trzecią.

2.3 Uwolnienie od odpowiedzialności.

TELLMEGEN odpowiada za szkody wyrządzone Użytkownikowi w wyniku korzystania ze strony internetowej, jeżeli szkody te można bezpośrednio przypisać TELLMEGEN. W odniesieniu do informacji i treści zawartych na stronie internetowej lub tych, do których Użytkownik ma dostęp w wyniku umieszczonych na niej linków, TELLMEGEN nie gwarantuje Użytkownikowi w żaden sposób dostępu w danym momencie do tych informacji i treści, ani ich dokładności, ważności, przydatności lub użyteczności, nie ponosząc odpowiedzialności za szkody lub straty o jakimkolwiek charakterze wynikające z transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, dostępności, odbioru, nabycia lub dostępu do treści zawartych na stronie internetowej lub tych, do których Użytkownik ma dostęp w wyniku umieszczonych na niej linków. TELLMEGEN jest zwolniony z (a Użytkownik przyjmuje na siebie) wszelkiej odpowiedzialności za nieuprawnione lub niewłaściwe użycie loginu lub hasła oraz brak staranności ze strony Użytkownika w zakresie ich zabezpieczenia. TELLMEGEN jest zwolniony z odpowiedzialności (a Użytkownik przyjmuje na siebie) za szkody i straty o jakimkolwiek charakterze, w tym, ale nie tylko, (i) obecność wirusów lub innych szkodliwych elementów na stronie internetowej lub stronach internetowych, które mogą być dostępne poprzez ustanowione tam linki, które mogą powodować zmiany w oprogramowaniu Użytkownika, dokumentach elektronicznych lub plikach; (ii) zakłócenia, pominięcia, przerwy, awarie i/lub rozłączenia w działaniu tego systemu elektronicznego lub urządzeń informatycznych i sprzętu Użytkownika, spowodowane przyczynami niezależnymi od TELLMEGEN, które utrudniają lub opóźniają świadczenie usług lub nawigację w systemie i na stronie internetowej; (iii) opóźnienia w użytkowaniu lub blokady spowodowane brakami lub przeciążeniem Internetu lub innych systemów elektronicznych; (iv) ewentualnie spowodowane przez osoby trzecie za pomocą nielegalnych intruzji, które są poza kontrolą strony internetowej i które nie są przypisywane TELLMEGEN; (v) rozbieżności informacji, dokumentacji i/lub innych treści strony internetowej, które mogłyby istnieć między wersją elektroniczną i drukowaną; (vi) niemożność świadczenia usługi lub umożliwienia dostępu z przyczyn nie przypisywanych TELLMEGEN, z powodu Użytkownika, osób trzecich lub zdarzeń siły wyższej. Odpowiedzialność TELLMEGEN za szkody i straty wszelkiego rodzaju, które mogą być jej przypisane, za wyraźną zgodą obu stron, nie przekroczy w żadnym wypadku kwoty, która zostanie określona w każdym przypadku w szczególnych warunkach zakupionej usługi. W przeciwnym razie całkowita odpowiedzialność TELLMEGEN, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub oszustwa, będzie ograniczona do ceny zapłaconej przez danego użytkownika firmie TELLMEGEN (bez uwzględnienia ewentualnych podatków).

2.4 Wykorzystanie hiperłączy.

Internauta, który chce umieścić na stronie internetowej TELLMEGEN linki z własnych stron internetowych, musi spełnić następujące warunki, przy czym należy pamiętać, że brak znajomości tych warunków nie oznacza uniknięcia odpowiedzialności prawnej. Hiperłącze odsyła tylko do strony głównej TELLMEGEN lub strony głównej serwisu internetowego, ale nie może go powielać w żadnej formie (linki inline, kopie tekstów, grafiki itp.). Zabrania się, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami, tworzenia ramek wszelkiego rodzaju, które zamykają stronę internetową lub pozwalają na oglądanie jej zawartości pod innymi adresami internetowymi niż adres strony internetowej, a w każdym razie, gdy są one oglądane razem z treściami nie dotyczącymi strony internetowej, tak że : (i) wywołuje lub może wywołać błąd, pomyłkę lub oszustwo co do prawdziwego pochodzenia usług lub treści dla Użytkownika; (ii) implikuje porównanie lub nieuczciwą imitację; (iii) służy czerpaniu korzyści z renomy znaku towarowego i prestiżu TELLMEGEN; lub (iv) wszelkie inne formy, które są zabronione przez obowiązujące przepisy. Zabrania się składania wszelkiego rodzaju fałszywych, błędnych lub nieścisłych oświadczeń dotyczących firmy TELLMEGEN, jej adresu, pracowników, klientów lub jakości świadczonych przez nią usług ze strony internetowej wprowadzającej link. W żadnym wypadku na stronie, na której znajduje się link nie może być napisane, że TELLMEGEN wyraził zgodę na umieszczenie linku, ani nie może sugerować w żaden inny sposób, że TELLMEGEN sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi danej strony. Używanie jakiegokolwiek znaku mianowanego, graficznego lub mieszanego lub innego charakterystycznego znaku TELLMEGEN na stronie internetowej nadawcy jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy prawa lub wyraźnie upoważnionych na piśmie przez TELLMEGEN, a także gdy w tych przypadkach dozwolony jest bezpośredni link do strony internetowej, w sposób ustalony w niniejszej klauzuli. Strona, która ustanawia hiperłącze powinna być w pełni zgodna z prawem i nie może w żaden sposób wykorzystywać lub odsyłać do własnych treści lub treści osób trzecich, które: (i) są niedozwolone, szkodliwe lub sprzeczne z moralnym zachowaniem i porządkiem publicznym (pornograficzne, agresywne, rasistowskie, itp.); (iii) wynikają z niewłaściwych lub nieodpowiednich dla działalności TELLMEGEN działań dotyczących miejsca, treści i tematyki strony internetowej nadawcy. Ponadto Użytkownik powstrzyma się od umieszczania na stronie internetowej hiperłącza (dalej "link") kierującego do strony internetowej, która zawiera informacje lub treści niedozwolone, sprzeczne z ogólnie przyjętą moralnością i przyzwoitością publiczną oraz porządkiem publicznym.

2.5 Polityka ochrony danych osobowych.

TELLMEGEN uznaje znaczenie ochrony prywatności Użytkownika naszej strony internetowej i z tego powodu opracował Politykę Ochrony Danych Osobowych, która jest podana do wiadomości Użytkownika, tak aby Użytkownik dobrowolnie i z własnej woli mógł zdecydować, czy chce przekazać TELLMEGEN dane osobowe, które czasami mogą być wymagane lub uzyskane poprzez korzystanie z tej strony internetowej i/lub poprzez zamówienie którejkolwiek z usług oferowanych na tej stronie. TELLMEGEN jednostronnie zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia Polityki ochrony danych osobowych w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów. Aby uzyskać informacje, zawrzeć umowę lub nabyć oferowane usługi, Użytkownik powinien wcześniej przekazać TELLMEGEN pewne dane osobowe, które będą wykorzystywane do celów związanych z udzielaniem konsultacji, zawieraniem umów online, zarządzaniem, administrowaniem, świadczeniem, poprawą i dostosowaniem usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jak również do prowadzenia, za pomocą odpowiednich środków, wszelkich działań promocyjnych i reklamowych, które mogłyby zainteresować danego Użytkownika. Zgodnie z ustanowioną ustawą o prywatności (Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z tym, co ustalono w poprzednich akapitach, Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail i dołączając kserokopię Krajowego Dokumentu Tożsamości, Paszportu lub równoważnego dokumentu identyfikacyjnego na adres [email protected]. Użytkownik może również skorzystać ze swojego prawa do dostępu, korekty i anulowania pod następującym adresem fizycznym: Calle Arquitecto Mora, 5 - 4 de Valencia, 46010, Hiszpania. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na włączenie danych zebranych podczas jego nawigacji na naszej stronie internetowej lub przekazanych nam za pośrednictwem formularza, jak również tych danych, które wynikają ze stosunków handlowych i / lub dostawy usług zakupionych w wyżej wymienionym pliku. Ponadto, w przypadku, gdy Użytkownik zawiera umowę / korzysta z usług oferowanych na stronie internetowej, które wymagają wykorzystania szczególnie wrażliwych danych (kwestie zdrowotne), Użytkownik wyraźnie zgadza się na wykorzystanie tych danych przez personel TELLMEGEN, przeprowadzone zgodnie z obowiązkiem prywatności i poufności określonym w art. 10 LOPD, przyjmując środki bezpieczeństwa określone w Dekrecie Królewskim 1720/2007, z dnia 21 grudnia, zatwierdzającym rozporządzenie w sprawie rozwoju LOPD (dalej rozporządzenie LOPD). Podczas procesu zbierania danych oraz na każdej stronie internetowej, na której wymagane jest podanie danych, Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez hiperłącze lub na tym samym formularzu, czy zbierane dane są obowiązkowe, czy też nie. Wykorzystując dane zawarte w zbiorze, TELLMEGEN zobowiązuje się do poszanowania poufnego charakteru danych i wykorzystania ich zgodnie z celem zbioru, jak również do wypełnienia obowiązku przechowywania i dostosowania wszelkich środków zapobiegających nieuprawnionym zmianom, utracie, przetwarzaniu lub dostępowi do danych, zgodnie z rozporządzeniem LOPD i innymi przepisami, które w danym momencie mają zastosowanie. Wreszcie, w odniesieniu do osób niepełnoletnich, ich dane osobowe i informacje genetyczne będą wykorzystywane z zachowaniem poufności, przy czym priorytetem będzie przede wszystkim interes osoby niepełnoletniej, zgodnie z ustawą o ochronie prawnej osób niepełnoletnich 1/1996 z dnia 15 stycznia.

2.6 Wykorzystanie plików cookies.

Strona internetowa TELLMEGEN wykorzystuje pliki "cookies", dzięki którym TELLMEGEN może uzyskać szereg danych o swoich Użytkownikach. Co to są ciasteczka? Cookies to pliki tekstowe i numeryczne zawierające niewielkie ilości informacji, które mogą być wysyłane do przeglądarki i przechowywane na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Chociaż pliki cookie są przesyłane do urządzenia, nie są one w stanie same w sobie pobrać danych osobowych lub przekazać wirusów; śledzą one jedynie nawigację użytkownika na stronie internetowej. Jeśli ponownie odwiedzasz naszą stronę internetową, te pliki cookie wysyłają informacje z powrotem do strony, z której pochodzą lub innej strony, która rozpoznaje ten plik cookie, co pomaga nam rozpoznać Twoje urządzenie. Jak wykorzystujemy pliki cookies? Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają nam łatwiej poruszać się po różnych stronach internetowych; zapamiętują Twoje preferencje. Są one wykorzystywane do poprawy Twoich doświadczeń online. Obecnie stosujemy pliki cookie sesji pierwszej strony, a także pliki cookie śledzenia, personalizacji, analizy i reklamy. Te ostatnie zarządzają reklamą, która pojawia się w sieci w oparciu o kryteria takie jak treść czy częstotliwość reklam. Wreszcie, korzystamy z Google Analytics. Ten plik cookie służy do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Informacje są gromadzone anonimowo, co oznacza, że nie można ich ponownie powiązać z użytkownikiem. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów oraz jako element pomagający nam w ulepszaniu naszej strony internetowej. Zbiera on informacje takie jak liczba osób odwiedzających naszą stronę, skąd pochodzą oraz jakie strony odwiedzili. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, możesz zapoznać się z ich polityką prywatności online pod następującym linkiem Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Cookies z sieci społecznościowych Sieci społecznościowe, z którymi TELLMEGEN wchodzi w interakcje na stronie internetowej, używają plików cookie w swoich linkach. TELLMEGEN nie ma żadnej interwencji, kontroli ani informacji na temat wyników; są one odpowiedzialnością każdej sieci społecznej. Kiedy użytkownik rejestruje się w sieci społecznościowej, upoważnia odpowiednią sieć społecznościową do zapisania trwałego pliku cookie, który zapamiętuje tożsamość użytkownika i gwarantuje dostęp do niego do momentu wygaśnięcia. Użytkownik może usunąć wspomniane pliki cookie i odmówić dostępu do nich, aktualizując swoje preferencje w odpowiedniej sieci społecznościowej. TELLMEGEN zaleca, aby Użytkownik zapoznał się z warunkami użytkowania i polityką prywatności oraz cookies dotyczącymi sieci społecznościowych, z których korzysta. Jak mogę wyłączyć pliki cookies? Możesz wybrać opcję, że za każdym razem, gdy plik cookie zostanie wysłany, Twój komputer otrzyma komunikat lub możesz zdecydować się na wyłączenie wszystkich plików cookie. W tym celu należy przejść do menu konfiguracyjnego przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Chrome...). Każda przeglądarka jest inna, dlatego zalecamy zapoznanie się z menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo skonfigurować pliki cookie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookies, użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji, które usprawniają działanie naszej Strony. Jeśli wolisz, aby informacje o Twoich wizytach nie były wykorzystywane przez Google Analytics, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out Add-on. Więcej informacji na temat tego dodatku można znaleźć pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Wymienione strony nie są stronami internetowymi TELLMEGEN i TELLMEGEN nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

2.7 Własność intelektualna i przemysłowa.

Zawartość strony internetowej (dalej "zawartość"), która obejmuje między innymi teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, oprogramowanie, linki i inne pozostałe treści audiowizualne, jak również ich projekt graficzny i kody źródłowe są własnością intelektualną firmy TELLMEGEN lub osób trzecich, które powierzyły ich użytkowanie firmie TELLMEGEN. Treści te są chronione przez ustawodawstwo krajowe i umowy międzynarodowe dotyczące praw własności intelektualnej, które mają zastosowanie. Podobnie wszystkie znaki, nazwy handlowe lub znaki rozpoznawcze jakiejkolwiek klasy, które znajdują się na stronie internetowej, są własnością firmy TELLMEGEN lub osób trzecich, które w danym przypadku zezwoliły na ich użycie i umieszczenie przez firmę TELLMEGEN na swojej stronie internetowej. Wszystkie prawa intelektualne i przemysłowe na tej stronie internetowej są prawnie zastrzeżone, a dostęp do nich lub ich wykorzystanie przez część Użytkownika nie powinno być w żaden sposób traktowane jako udzielenie licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek aktywów, które są własnością lub własnością TELLMEGEN lub osób trzecich. Całkowite lub częściowe powielanie w jakikolwiek sposób treści, znaków, nazw handlowych i znaków rozpoznawczych wszelkiego rodzaju zawartych na stronie internetowej, jak również sprzedaż, przekazywanie, dzierżawa, dystrybucja, publiczne udostępnianie, przekształcanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie, które może mieć zastosowanie, jest całkowicie zabronione bez wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela tytułu i będzie ścigane w ramach procedur cywilnych i karnych zgodnie z ustawodawstwem krajowym i obowiązującymi traktatami międzynarodowymi.

3. Warunki sprzedaży usług oferowanych na stronie internetowej

3.1 Informacje przed zawarciem umowy.

Niniejsze ogólne warunki umowy wraz z dokumentem "Świadoma zgoda" i ewentualnymi warunkami szczególnymi regulują w sposób szczególny stosunki między TELLMEGEN a Użytkownikami, którzy zawarli umowy o usługi oferowane za pośrednictwem strony internetowej. W każdym przypadku językiem, w którym ma być sporządzona umowa pomiędzy TELLMEGEN a Klientem jest język hiszpański. Niniejsze Warunki Ogólne zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego: Ustawa 34/2002, dotycząca społeczeństwa usług informacyjnych i handlu elektronicznego; Ustawa 7/1998 o ogólnych warunkach umów; Ustawa 7/1996 o handlu detalicznym, przepisy dotyczące obrony konsumentów i użytkowników oraz wszystkie obowiązujące przepisy prawne. Korzystanie lub nabycie którejkolwiek z usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej oznacza akceptację przez Użytkownika, bez zastrzeżeń, wszystkich i każdego z osobna niniejszych Warunków Ogólnych, jak również warunków szczególnych, które regulują nabycie. W odniesieniu do Użytkownika, przyjmuje on do wiadomości, że usługi TELLMEGEN są ograniczone przede wszystkim do następujących zagadnień wynikających z badań genetycznych: (i) większość badań i opracowań genetycznych przeprowadzana jest na populacji kaukaskiej (rasa biała) i dlatego możliwe jest, że interpretacja podana przez TELLMEGEN może nie być ważna dla osób innych ras; (ii) kontynuując to, co wskazano w (i), związek między genetyką a chorobą jest zwykle oparty na tożsamości etnicznej, a badania koncentrują się na ograniczonej konkretnej populacji, więc wspomniane badania mogą dać wiedzę o konkretnej populacji, ale nie o indywidualnym członku, a także związek ten nie został zbadany w licznych populacjach i może nie być ważny dla innych populacji; (iii) badania genetyczne postępują z dnia na dzień i w związku z tym obecna wiedza genetyczna na temat niektórych chorób lub poszczególnych chorób może być częściowa lub niedokładna. W związku z tym, w nawiązaniu do poprzednich punktów, Użytkownik wyraźnie uznaje, że TELLMEGEN nie gwarantuje, że jego usługi (w tym wyniki) są wolne od błędów, są w 100% dokładne, niezawodne i wolne od ryzyka, mają ciągłość lub odpowiadają oczekiwaniom Użytkownika. TELLMEGEN informuje Użytkownika, że procedurami do realizacji zakupu swoich usług są procedury opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach, jak również wskazane na ekranie podczas nawigacji. Użytkownik oświadcza, że zna i akceptuje te procedury jako niezbędne do uzyskania dostępu do usług oferowanych na stronie internetowej. Modyfikacja i/lub korekta danych podanych przez Użytkownika podczas nawigacji może być możliwa i powinna być dokonana poprzez wykonanie wskazań zawartych na stronie internetowej. Usługi oferowane na stronie internetowej, wraz z charakterystyką i cenami, znajdą odzwierciedlenie w odpowiednim katalogu internetowym. TELLMEGEN zastrzega sobie prawo do decydowania w każdym momencie, jakie usługi i produkty zostaną umieszczone w katalogu i zaoferowane Użytkownikom na stronie internetowej. W ten sposób TELLMEGEN może w każdej chwili dodać nowe usługi i/lub produkty do tych zawartych na stronie internetowej, przy czym rozumie się, że o ile nie jest to inaczej określone, będą one również podlegać przepisom zawartym w obowiązujących Warunkach Ogólnych. Dodatkowo TELLMEGEN zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu, w każdej chwili i bez uprzedzenia, do któregokolwiek z produktów lub usług oferowanych na stronie internetowej. BARDZO WAŻNE: UŻYTKOWNICY TEJ STRONY MUSZĄ MIEĆ PONAD 18 LAT i powinni postępować zgodnie z instrukcjami, które znajdują się na różnych ekranach strony internetowej, aby sformalizować pożądany zakup. Podobnie Użytkownik może wejść na stronę internetową, ale nie może sformalizować zakupu, jeśli mieszka w kraju lub na terytorium, gdzie obowiązujące ustawodawstwo zabrania zawierania umów o usługi takie jak TELLMEGEN. W takim przypadku dostępność strony internetowej nie może być traktowana jako oferta usług TELMEGEN dla osób, które mają dostęp do strony internetowej w tych krajach lub terytoriach. W przypadku, gdy z usług TELLMEGEN będą korzystać osoby niepełnoletnie, konieczne jest, aby wniosek został złożony przez jednego z rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej. Jeśli nie ma rodziców lub opiekunów prawnych, to musi być opiekun, który zleca usługi. Opiekun, który chce zawrzeć umowę z TELLMEGEN dla osoby niepełnoletniej, musi akredytować swoje uprawnienia poprzez telematyczne przesłanie do TELLMEGEN zeskanowanej kopii swojego Dowodu Osobistego, Dowodu Osobistego osoby niepełnoletniej, jeżeli osoba ta go posiada, oraz Księgi Rejestracji Rodzinnej. Jeżeli dana strona/strony nie posiada/ją krajowego dokumentu tożsamości, należy przesłać zeskanowaną kopię paszportu lub dokumentu prawnego potwierdzającego tożsamość osoby małoletniej i/lub rodzica/opiekuna. W przypadku zlecania testów przez opiekuna prawnego, opiekę należy udowodnić poprzez przesłanie drogą elektroniczną skanu dokumentu o prawnym powołaniu na opiekuna przez sąd wraz ze skanem swojego Krajowego Dokumentu tożsamości oraz kopią Krajowego Dokumentu tożsamości Małoletniego (jeśli Małoletni go posiada). Jeżeli dana strona/strony nie posiada/ją krajowego dokumentu tożsamości, należy przesłać drogą elektroniczną zeskanowaną kopię paszportu lub dokumentu prawnego potwierdzającego tożsamość osoby małoletniej i/lub opiekuna. TELLMEGEN nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczeń składanych przez osoby deklarujące się jako opiekunowie prawni lub wychowawcy małoletniego, dla którego zawierają umowę na którąkolwiek z usług opisanych na stronie internetowej. TELLMEGEN nie ponosi również odpowiedzialności za weryfikację autentyczności dokumentów dostarczonych przez osoby zawierające umowę w imieniu małoletniego. TELLMEGEN będzie komunikował się tylko z Użytkownikami, którzy ukończyli 18 lat.

Procedura zakupu usług.

Aby zakupić usługi oferowane przez TELLMEGEN, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny wymaganymi danymi, postępować zgodnie z instrukcjami, które znajdują się na ekranie, aby dokonać wyboru pożądanych usług, a po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków i podsumowania zakupu, które wyszczególnia usługę lub usługi do zakupu, należy podać dane do płatności zgodnie z określonym sposobem płatności. Informacje przekazane TELLLMEGEN przez Użytkownika podczas zawierania umowy muszą być kompletne, dokładne i aktualne.

Zakup tego przedmiotu oznacza obowiązek zwrotu próbki z tego samego kraju, w którym dokonano zakupu. Jeśli tak nie jest w Państwa przypadku, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected], gdyż może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

3.3 Potwierdzenie zakupionej usługi oraz instrukcja użytkowania.

Niezwłocznie po otrzymaniu przez TELLMEGEN potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika, Użytkownik otrzyma w ciągu 24 godzin, e-mail potwierdzający odbiór, który poinformuje Użytkownika o dokonanym zakupie i krokach, jakie należy podjąć. Jeśli w wyjątkowym przypadku Użytkownik nie otrzyma e-maila potwierdzającego w ciągu 24 godzin, powinien wysłać wiadomość do TELLMEGEN na adres e-mail [email protected], aby poinformować o zaistniałym zdarzeniu. W każdym przypadku, przed sformalizowaniem zakupu i/lub skorzystaniem z innych usług, takich jak Forum, Użytkownik powinien zaakceptować te warunki, które będzie miał do dyspozycji w każdej chwili na stronie internetowej, na której dokonał zakupu. Dodatkowo, poprzez nabycie jakiejkolwiek usługi TELLMEGEN, Użytkownik akceptuje i gwarantuje: (i) że dostarczona próbka śliny jest własnością Użytkownika lub osoby, dla której została zamówiona usługa, oraz że osoba ta nie podlega żadnym przepisom zabraniającym dostarczenia tej próbki; (ii) że Użytkownik nie pracuje dla, ani nie jest w żaden sposób związany z firmami ubezpieczeniowymi lub zdrowotnymi, ani żadnymi innymi osobami trzecimi, które mogłyby mieć komercyjne interesy w poznaniu wyników usługi zamówionej w TELLMEGEN; oraz (iii) że dany Użytkownik nie nabył usługi z TELLMEGEN w celu komercyjnej odsprzedaży, kopiowania, reprodukcji lub wykorzystania w jakiejkolwiek formie, ani w celu krytykowania, szkodzenia lub podejmowania jakichkolwiek działań przeciwko TELLMEGEN i jego działalności.

3.4 Cena i sposób płatności.

Ceny obowiązujące w momencie dokonywania zakupu to ceny wyświetlane na ekranie (w tym każdorazowo obowiązujące podatki), na stronie podsumowania, po sformalizowaniu zakupu, o ile nie wystąpi błąd typograficzny.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Miesiąc Ojca Tylko do 20 czerwca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu DAD15
Kup