Odstęp QT

Sercowy odstęp QT (QTc) określa czas, jaki upływa pomiędzy skurczem a relaksacją komór serca. Może on ulec skróceniu przy szybszym rytmie serca lub wydłużeniu przy wolniejszym bez dalszych konsekwencji, jednak nieprawidłowości w tym odstępie mogą wywołać implikacje kliniczne.

Odstęp QT reprezentuje czas trwania skurczu lub rozkurczu komór (zestaw depolaryzacji i repolaryzacji komór) i jest wizualizowany na elektrokardiogramie jako okres pomiędzy początkiem fali Q a końcem fali T. Wartość ta może zmieniać się w sytuacjach fizjologicznych odwrotnie proporcjonalnie do wartości rytmu serca bez większych konsekwencji. Istnieją jednak różne stany kliniczne, które wywołują nieprawidłowe zwiększenie lub zmniejszenie tego odstępu u osób, które mogą być predysponowane genetycznie.

O nieprawidłowo długim QTc mówimy, gdy przekracza on 440 milisekund (ms) u mężczyzn i 460 ms u kobiet. To zwiększenie klinicznego QTc może być spowodowane nabytymi sytuacjami niskiego stężenia we krwi potasu (hipokaliemia), magnezu (hipomagnezemia), wapnia (hipokalcemia), w przypadkach hipotermii, niedokrwienia mięśnia sercowego, zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego albo z powodu obecności wysokiego ciśnienia krwi (hipokaliemia).W przypadku hipotermii, niedokrwienia mięśnia sercowego, zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub w związku ze stosowaniem niektórych leków, takich jak niektóre leki przeciwpsychotyczne, przeciwarytmiczne lub antybiotyki, a także postaci wrodzonych w przypadku zespołu długiego QT. Zespół długiego QT jest wrodzoną, strukturalną kanałopatią sercowych kanałów wapniowych i/lub sodowych lub białek biorących udział w modulacji prądów jonowych. Do najistotniejszych objawów należą epizody omdleń, które mogą prowadzić do zatrzymania krążenia i nagłej śmierci sercowej. W niektórych przypadkach może wiązać się z manifestacjami pozasercowymi, takimi jak m.in. głuchota czy zaburzenia neurorozwojowe.

O nieprawidłowo krótkim QTc mówimy, gdy nie osiąga on wartości <350ms. Obniżenie to może być również nabyte w związku z podwyższonym poziomem wapnia we krwi (hiperkaliemia), lub potasu (hiperkaliemia) do stosowania leku antyarytmicznego digoksyny, a także wrodzonej postaci zespołu krótkiego QT. Ta dziedziczna patologia polega na zaburzeniu kanałów potasowych związanych ze zwiększonym ryzykiem napadowego migotania przedsionków i komór oraz nagłej śmierci sercowej. Większość pacjentów prezentuje objawy takie jak migotanie przedsionków, kołatanie serca czy omdlenia.

W każdym przypadku zalecana jest obserwacja w przypadku sugestywnych elektrokardiogramów, rodzinnego występowania nagłej śmierci oraz osobistych historii omdleń lub migotania o nieznanym pochodzeniu.

Liczba obserwowanych wariantów

Liczba analizowanych loci

34 loci

Analizowane geny

ANKRD9 ATP1B1 ATP2A2 AZIN1 CAV1 CCT6B CDC23 CREBBP ELP6 EXOG FADS1 GBF1 GMPR KCNH2 KCNJ2 KCNQ1 KLF12 LITAF MATN2 MRTFB NCOA2 NOS1AP PLN PRKCA RPL22 SETD6 SLC4A4 SLC8A1 SMARCAD1 SP3 SPATS2L TTN USP50 ZNF436

Bibliografia

Biblioteka EKG [maj 2022].

Al-Azaam B et al. Atrial Fibrillation in Inherited Channelopathies. Card Electrophysiol Clin. 2021 Mar;13(1):155-163.

Schwartz PJ et al. Inherited cardiac arrhythmias. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):58.

Loussouarn G i wsp . Różnorodność wzrostu, średnicy, koloru i kształtu ludzkich włosów. Badanie in vivo na młodych dorosłych z 24 różnych grup etnicznych obserwowanych na pięciu kontynentach. Eur J Dermatol 2016; 26(2): 144-54.

Arking DE et al . Genetic association study of QT interval highlight's role for calcium signaling pathways in myocardial repolarization. Nature Genetics, 22 Jun 2014, 46(8):826-836.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup