Atomoksetyna (Dawkowanie)

Atomoksetyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny wskazanym w leczeniu ADHD.

Atomoksetyna jest lekiem niestymulującym stosowanym w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Atomoksetyna jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i jest stosowana w połączeniu z innymi działaniami z zakresu edukacji i wsparcia społecznego.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Atomoksetyna jest silnym i wysoce selektywnym inhibitorem presynaptycznego transportera noradrenaliny, nie działając bezpośrednio na transportery serotoniny lub dopaminy.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na atomoksetynę.

Jednoczesne leczenie MAOI jest przeciwwskazane, leczenie należy oddalić o co najmniej 2 tygodnie.

Leczenie atomoksetyną jest przeciwwskazane u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, guzem chromochłonnym lub u osób, u których w przeszłości występował guz chromochłonny.

Atomoksetyna jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego lub mózgowo-naczyniowego, które ulegają pogorszeniu w wyniku zwiększenia ciśnienia tętniczego lub częstości akcji serca.

UWAGI

Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy atomoksetyna jest przepisywana u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, tachykardią, chorobami układu krążenia lub mózgu. Zaleca się monitorowanie ciśnienia krwi i tętna: należy zapisywać i mierzyć tętno oraz ciśnienie krwi przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie, po każdym dostosowaniu dawki, a następnie co najmniej co 6 miesięcy. W populacji pediatrycznej zaleca się stosowanie tabeli percentylowej, przestrzeganie zwykłych wytycznych referencyjnych dotyczących nadciśnienia tętniczego, a także monitorowanie wzrostu Należy zachować ostrożność u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w sercu lub w wywiadzie rodzinnym, w sytuacjach predysponujących do wystąpienia niedociśnienia, u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób naczyniowo-mózgowych, u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie.

Leczenie atomoksetyną powoduje ryzyko wystąpienia zdarzeń alergicznych. Należy monitorować pojawienie się lub pogorszenie postawy samobójczej, wrogości lub niestabilności emocjonalnej, objawów lęku, depresji lub tików.

Słabi (lub wolni) metabolizatorzy CYP2D6 mają zwiększoną ekspozycję na atomoksetynę i zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a także większe prawdopodobieństwo uzyskania dobrej odpowiedzi farmakologicznej. U pacjentów ze słabym metabolizmem CYP2D6 dawkę początkową należy niekiedy zmniejszyć i stopniowo zwiększać.

SKUTKI UBOCZNE

Zmniejszony apetyt, anoreksja, drażliwość, wahania nastroju, bezsenność, pobudzenie, lęk, depresja i obniżony nastrój, tiki, ból głowy, senność, zawroty głowy, mydria, suchość w ustach, ból brzucha, wymioty, nudności, zaparcia, dyspepsja, zapalenie skóry, świąd, wysypka, zmęczenie, senność, ból w klatce piersiowej, zwiększone ciśnienie krwi, zwiększona częstość akcji serca i utrata masy ciała.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Nie stosować łącznie z lekami z grupy MAOI.

Stężenie atomoksetyny zwiększa się w wyniku jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP2D6 (SSRI, chinidyna, terbinafina). W takich przypadkach należy dostosować dawkę atomoksetyny.

Atomoksetyna potęguje działanie β2-agonistów.

Atomoksetyna może zwiększać ryzyko wydłużenia odstępu QTc w przypadku jednoczesnego stosowania z neuroleptykami, lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, moksyfloksacyną, erytromycyną, metadonem, meflochiną, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, litem, cyzaprydem, tiazydowymi lekami moczopędnymi, inhibitorami CYP2D6.

Atomoksetyna zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi, neuroleptykami, fenotiazynami, butyrofenonem, meflochiną, chlorochiną, bupropionem i tramadolem.

Atomoksetyna zmniejsza skuteczność leków przeciwnadciśnieniowych.

Należy zachować szczególną ostrożność przepisując atomoksetynę razem z lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne i lekami zwiększającymi ciśnienie krwi.

Atomoksetyna wykazuje synergizm lub addytywność swojego działania z imipraminą, wenlafaksyną, mirtazipiną, pseudoefedryną i fenylefryną.

NAZWA MARKI

  • Strattera ®

Analizowane geny

CYP2D6

Bibliografia

Brown JT, Bishop JR, Sangkuhl K, et al . Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for Cytochrome P450 (CYP)2D6 Genotype and Atomoxetine Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2019 Jul; 106 (1): 94-102.

Caudle KE, Sangkuhl K, Whirl-Carrillo M, et al . Standardizing CYP2D6 Genotype to Phenotype Translation: Consensus Recommendations from the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium and Dutch Pharmacogenetics Working Group. Clin Transl Sci. 2020 Jan; 13 (1): 116-124.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup