Wenlafaksyna (Dawkowanie)

Wenlafaksyna jest lekiem z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny stosowanym w leczeniu depresji. Identyfikacja polimorfizmów genów biorących udział w metabolizmie wenlafaksyny, takich jak gen CYP2D6, może pozwolić na ustalenie lepszego dostosowania dawki tego leku w celu uzyskania lepszych efektów.

Wenlafaksyna nasila działanie monoaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). W badaniach przedklinicznych udowodniono, że wenlafaksyna i jej główny metabolit, O-desmetylowenlafaksyna, są silnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Słabo też hamuje wychwyt zwrotny dopaminy.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na wenlafaksynę.

Jednoczesne przepisywanie z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy MAOI jest przeciwwskazane. Nie należy rozpoczynać leczenia wenlafaksyną przed upływem 14 dni od przerwania leczenia MAOI i przerwać leczenie wenlafaksyną na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem leczenia MAOI.

UWAGI

Należy zachować środki ostrożności przy przepisywaniu wenlafaksyny u pacjentów z niedawno przebytym zawałem lub niestabilną chorobą serca, drgawkami w wywiadzie, u pacjentów, których stan może być zagrożony przez zwiększenie częstości akcji serca, u pacjentów z IOP (podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym) lub zagrożonych jaskrą z ostrym kątem. Ostrożnie u pacjentów z wywiadem rodzinnym lub tłem zaburzeń dwubiegunowych, agresją w wywiadzie.

U pacjentów z zaburzeniami krwawienia lub predyspozycjami do nich należy zachować szczególną ostrożność przepisując wenlafaksynę razem z lekami przeciwzakrzepowymi, lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub zwiększającymi ryzyko krwawienia. Opieka nad osobami z niewydolnością nerek, wątroby, pacjentami w podeszłym wieku, dziećmi do 18 roku życia oraz diabetykami.

Podczas stosowania wenlafaksyny zalecana jest okresowa kontrola ciśnienia tętniczego krwi. Może wystąpić hiponatremia i (lub) zespół niewłaściwego wydzielania ADH (hormonu antydiuretycznego), zwykle u pacjentów ze zmniejszoną objętością lub odwodnionych.

Konieczne jest przeprowadzenie rygorystycznej kontroli u pacjentów z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie oraz u tych, którzy prezentują znacznego stopnia ideacje samobójcze przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych podczas leczenia jest większe. Stopniowo zmniejszać dawkę przez okres tygodni lub miesięcy, aby uniknąć reakcji odstawienia.

Ocenić korzyści/ryzyko w przypadku wystąpienia akatyzji/ pobudzenia psychoruchowego. Zaleca się monitorowanie poziomu cholesterolu. Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu innych leków serotoninergicznych lub wpływających na metabolizm serotoniny. Jeśli jednoczesne leczenie jest uzasadnione klinicznie, obowiązuje ścisłe monitorowanie pacjenta, zwłaszcza na początku i podczas zwiększania dawki. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z prekursorami serotoniny (suplementy tryptofanu), z lekami przeciwpsychotycznymi lub z innymi antagonistami dopaminy.

Rozważyć ryzyko/korzyść u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca lub wydłużenia odstępu QTc. Unikać jednoczesnego podawania z lekami wydłużającymi odstęp QTc.

SKUTKI UBOCZNE

Astenia, dreszcze, zmęczenie, nadciśnienie, rozszerzenie naczyń, kołatanie serca, zmniejszenie apetytu, zaparcia, nudności, wymioty, kserostomia, dyspepsja, hipercholesterolemia, utrata masy ciała, nieprawidłowe sny, zmniejszenie libido, zawroty głowy, suchość w ustach, ból głowy, hipertonia, bezsenność, nerwowość, parestezje, uspokojenie, senność, drżenie, splątanie, depersonalizacja, ziewanie, pocenie się, zaburzenia akomodacji, mydriasis, zaburzenia widzenia, szumy uszne, wytrysk/nienormalne orgazmy u mężczyzn, anorgazmia, zaburzenia erekcji, zaangażowanie w oddawanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, dysuria i pollakiuria.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Nasilenie toksyczności z ryzykiem wystąpienia zespołu serotoninowego, jeśli wenlafaksyna jest podawana jednocześnie z tryptanami, lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI, lekami przeciwdepresyjnymi z grupy ISRN, litem, sibutraminą, fentanylem i jego analogami, dekstrometorfanem, tapentadolem, petydyną, metadonem, pentazocyną, dziurawcem oraz lekami wpływającymi na metabolizm lub prekursorami serotoniny.

Wenlafaksyna potęguje działanie warfaryny.

Działanie wenlafaksyny jest zwiększone przez cymetydynę.

Wenlafaksyna potęguje działanie i toksyczność haloperidolu.

Ostrożnie przy jednoczesnym stosowaniu z imipraminą i metoprololem.

Istnieje zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QTc i (lub) komorowych zaburzeń rytmu serca, jeśli wenlafaksyna jest podawana jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QTc (leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III: chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetylid, niektóre leki przeciwpsychotyczne, takie jak tiorydazyna, niektóre antybiotyki makrolidowe, niektóre leki przeciwhistaminowe; niektóre antybiotyki chinolonowe, takie jak moksyfloksacyna).

W trakcie leczenia należy unikać spożywania alkoholu.

NAZWY MAREK

 • Arafaksyna Retard ®
 • Conervin Retard ®
 • Dislaven Retard ®
 • Dobupal ®
 • Len ®
 • Levest ®
 • Vandral ®
 • Venlabrain Retard ®
 • Venlamylan ®
 • Venlapine ®
 • Zarelis ®

Analizowane geny

CYP2D6

Bibliografia

Dean L. Venlafaxine Therapy and CYP2D6 Genotype. Medical Genetics Summaries. 2012.

Haufroid V, Hantson P. CYP2D6 genetic polymorphisms and their relevance for poisoning due to amfetamines, opioid analgesics and antidepressants. Clin Toxicol (Phila), 2015; 53(6):501–10.

McAlpine DE, Biernacka JM, Mrazek DA, OʼKane DJ, Stevens SR, Langman LJ, et al. Effect of Cytochrome P450 Enzyme Polymorphisms on Pharmacokinetics of Venlafaxine. Ther Drug Monit, 2011; 33(1):14–20.

Brückl TM, Uhr M. ABCB1 genotyping in the treatment of depression. Pharmacogenomics, 2016; 17(18):2039–69.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup