Worykonazol (Dawkowanie)

Worykonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym z grupy pochodnych triazolu, stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych, takich jak Candida, Aspergillus i Scedosporium. Identyfikacja polimorfizmów genetycznych genów biorących udział w metabolizmie worykonazolu, takich jak gen CYP2C19, może pozwolić na lepsze dostosowanie dawki leczenia.

Worykonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym wobec gatunków Candida, Aspergillus, Scedosporium lub Fusarium.

Jego mechanizm działania polega na hamowaniu grzybowego enzymu demetylazy 14-alfa-sterolu, enzymu niezbędnego w biosyntezie ergosterolu, związku niezbędnego dla grzybów.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość.

Worykonazol jest przeciwwskazany w jednoczesnym stosowaniu z: terfenadyną, astemizolem, cyzaprydem, pimozydem i chinidyną ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QTc. Worykonazol jest przeciwwskazany w jednoczesnym stosowaniu z ryfampicyną, karbamazepiną i fenobarbitalem, dużymi dawkami rytonawiru (≥ 400 mg 2 razy/dobę), dużymi dawkami efawirenzu (≥ 400 mg/dobę), alkaloidami sporyszu ze względu na ryzyko wystąpienia ergotyzmu, sirolimusem i hiperkilem.

UWAGI

Wcześniejsza nadwrażliwość na związki azolowe.

Należy zachować środki ostrożności przepisując worykonazol u pacjentów z nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w sercu, kardiomiopatią (w szczególności z towarzyszącą niewydolnością serca), bradykardią zatokową, objawową arytmią, środkami ostrożności we współistnieniu z wydłużeniem odstępu QT. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia zaleca się monitorowanie i korygowanie zmian elektrolitowych (hipokaliemia, hipomagnezemia i hipokalcemia).

Podczas leczenia worykonazolem zaleca się monitorowanie czynności wątroby na początku i co najmniej raz w tygodniu w ciągu pierwszego miesiąca leczenia oraz w przypadku zmiany wyników badań czynności wątroby przez cały okres leczenia. W przypadku przedłużania leczenia należy raz w miesiącu wykonywać badania czynności wątroby i rozważyć zawieszenie leczenia, jeśli wystąpią objawy choroby wątroby.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, przed przepisaniem worykonazolu należy ocenić ryzyko/korzyść.

Unikać ekspozycji na światło słoneczne, worykonazol był związany z fototoksycznością, pseudoporfirią, a przy długotrwałym leczeniu zgłaszano raka płaskonabłonkowego skóry, ze zwiększonym ryzykiem u dzieci.

W przypadku współistnienia leczenia innymi lekami, przed przepisaniem worykonazolu zaleca się przeprowadzenie oceny ryzyka/korzyści:

Rytonawir, fenytoina, ryfabutyna, metadon, krótko działające opioidy (alfentanil, fentanyl, sulfentanil) lub długo działające opioidy (oksykodon, hydrokodon), substraty CYP3A4. Należy monitorować intensywne i częste działania niepożądane związane z opiatami i rozważyć dostosowanie dawki. Należy monitorować działania niepożądane worykonazolu, jeśli jest on stosowany kolejno po flukonazolu. Podczas jednoczesnego leczenia efawirenzem należy zwiększyć dawkę podtrzymującą worykonazolu do 400 mg/12 h i zmniejszyć dawkę efawirenzu do 300 mg/24 h. Leczenie worykonazolem stwarza ryzyko zwiększenia stężenia ewerolimusu, dlatego nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat brak jest wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa leczenia dożylnego.

SKUTKI UBOCZNE

Zapalenie jelit, zapalenie zatok, zapalenie dziąseł.

Rak płaskonabłonkowy, agranulocytoza, pancytopenia, trombocytopenia, niedokrwistość, nadwrażliwość, obrzęki obwodowe, hipoglikemia, hipokaliemia, hiponatremia, depresja, omamy, niepokój, bezsenność, pobudzenie, stan konfuzji, ból głowy, drgawki, drżenie, parestezje, hipertonia, senność, omdlenia , zawroty głowy i zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, chromatopsja, fotofobia).

Krwotok do siatkówki, arytmia nadkomorowa, tachykardia, bradykardia, niedociśnienie, zapalenie żył, zaburzenia oddychania, zespół ostrej niewydolności oddechowej, obrzęk płuc, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, dyspepsja, zaparcia, cheilitis. Podwyższone testy czynnościowe wątroby, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby. Rumień/wyprysk, złuszczające zapalenie skóry, wysypka plamista, świąd, łysienie, rumień, ból pleców, ostra niewydolność nerek, hematuria, pyreksja, ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy, astenia, choroba grypopodobna, dreszcze i zwiększenie stężenia kreatyniny.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Należy monitorować stężenie cyklosporyny (zaleca się zmniejszenie dawki o połowę) i takrolimusu (zaleca się zmniejszenie dawki do jednej trzeciej).

Należy rozważyć dostosowanie dawki: statyn metabolizowanych przez CYP3A4, benzodiazepin, omeprazolu (zaleca się zmniejszenie dawki o połowę).

Nudności i zaburzenia miesiączkowania we współistnieniu z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Kontrola toksyczności i/lub utraty skuteczności nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (leków antyretrowirusowych)

Worykonazol zwiększa Cmin i AUC ("Area Under the Curve") leków z grupy NLPZ, monitoruje działania niepożądane i toksyczność.

Worykonazol jest niezgodny z jednoczesnym podawaniem preparatów krwi i perfuzją stężonych roztworów elektrolitów, jednoczesną perfuzją w tej samej kaniuli z innymi lekami podawanymi dożylnie.

NAZWA MARKI

  • Vfend ®

Analizowane geny

CYP2C19

Bibliografia

Dean L . Voriconazole Therapy and CYP2C19 Genotype. 2019 Dec 27. w: Pratt VM, Scott SA, Pirmohamed M, Esquivel B, Kattman BL, Malheiro AJ, redaktorzy. Medical Genetics Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2012-. PMID: 31886997.

Hamadeh IS, Klinker KP, Borgert SJ, et al. Wpływ genotypu CYP2C19 na ekspozycję na worykonazol u dorosłych z inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi. Pharmacogenet Genomics. 2017 May;27(5):190-196.

Moriyama B, Obeng AO, Barbarino J, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guidelines for CYP2C19 and Voriconazole Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2017 Jul;102(1):45-51.

Swen JJ, Nijenhuis M, de Boer A, et al. Pharmacogenetics: from bench to byte--an update of guidelines. Clin Pharmacol Ther. 2011 May;89(5):662-73.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup