Acenocoumarol, Phenprocoumon (Bijwerkingen)

Bepaalde varianten in het VKORC1-gen zijn relevant voor de dosering van sommige geneesmiddelen en kunnen ook bijdragen tot de aanleg voor het optreden van sommige bijwerkingen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor c.-1639C>T, dat van invloed is op het risico van bloedingen bij behandeling met acenocoumarol en fenprocoumon.

Zowel acenocoumarol als fenprocoumon zijn twee vitamine K antagonistische orale anticoagulantia en cumarinederivaten. Acenocoumarol (Sintrom®) is een van de meest gebruikte orale anticoagulantia en werkt op leverniveau door de vorming van actieve stollingsfactoren te voorkomen, waarbij het optreedt als een vitamine K-antagonist.

Vergeleken met warfarine is het effect iets minder langdurig, wat een voordeel kan zijn bij bloedingen als gevolg van overdosering.

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid voor cumarinederivaten.

Gecontra-indiceerd bij zwangerschap, gebrek aan medewerking van de patiënt, hemorragische diathese of hemorragische bloeddyscrasie, recente of geplande operaties aan het centrale zenuwstelsel, oogheelkundige operaties en traumatische operaties waarbij grote delen van het weefsel worden blootgelegd.

Contra-indicaties bij peptische ulcus of bloedingen in de gastro-intestinale, urogenitale of respiratoire tractus, cerebrovasculaire bloedingen, acute pericarditis, pericardiale effusies, ernstige arteriële hypertensie, ernstige lever- of nierinsufficiëntie. Geneesmiddelen gecontra-indiceerd bij patiënten met erfelijke of verworven coagulopathieën en trombocytopenieën met trombocytentellingen lager dan 50x109/L en in situaties met verhoogde fibrinolytische activiteit.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen wanneer wordt overwogen deze geneesmiddelen voor te schrijven aan patiënten met lever- en/of lichte tot matige nierinsufficiëntie, of aan patiënten met ernstige hartinsufficiëntie.

Voorzorgsmaatregelen bij ouderen en kinderen (stollingsparameters moeten in deze gevallen vaker worden gecontroleerd).

De arts dient voorzichtig te zijn bij het voorschrijven van acenocoumarol of fenprocoumon aan patiënten met bekende of vermoede proteïne C- of S-deficiëntie, thyrotoxicose.

Wees uiterst voorzichtig bij patiënten met tumoren, nieraandoeningen, infecties, ontstekingen, absorptiestoornissen.

Intramusculaire injecties moeten vermeden worden tijdens de behandeling (risico op hematomen). Voorzichtigheid geboden bij chirurgische en diagnostische ingrepen.

Bij risicopatiënten de behandeling geleidelijk staken.

BIJWERKINGEN

Bloedingen in elk orgaan

Calciphylaxie

INTERACTIES MET GENEESMIDDELEN

Het effect van cumarinederivaten wordt versterkt door: allopurinol, anabole steroïden, androgenen, amiodaron, kinidine, erytromycine, tetracyclinen, clindamycine, neomycine, chlooramfenicol, amoxicilline, cefalosporinen (2e en 3e generatie), fluorchinolonen, clofibrinezuur en analogen, disulfiram, disulfiram, fluorchinolonen, clofibrinezuur en analogen. clofibric zuur en analoga, disulfiram, ethacrynic zuur, cimetic zuur en analoga, disulfiram, ethacrynic zuur, cimetic zuur en analoga. etacrynic zuur, cimetidine, glucagon, paracetamol, paracetamol, cimetidine, glucagogue, cimetidine.(inclusief lokaal toegepast), sulfonamiden (inclusief co-trimoxazol), tolbutamide, tolbutamide, chloorpropamide, schildklierhormonen, tamoxifen, tramadol, noscapine, prokinetische middelen, prokinetische pompremmers, progestagenen (inclusief lokaal toegepast), fluvastatine, atorvastatine, simvastatine, metronidazol, miconazol (inclusief lokaal toegepast), tamoxifen, tramadol, noscapine, prokinetische middelen, prokinetische pompremmers, prokinetica, prokinetica, prokinetische pompremmers.tamoxifen, tramadol, noscapine, prokinetica, protonpompremmers, maagzuurremmers, viloxacine en corticosteroïden (methylprednisolon, prednison).

Niet gebruiken met stoffen die de hemostase wijzigen (gevaar voor gastro-intestinale bloedingen): heparine (behalve in situaties waarin snelle antistolling vereist is), trombocytenaggregatieremmers (clopidogrel, ticlopidine, ASA en derivaten), fenylbutazon- of pyrazolderivaten, andere NSAID's (anticoagulantia).nica, andere NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), cyclo-oxygenase-2-remmers, hoge doses IV methylprednisolon, urokinase, streptokinase, alteplase, trombineremmers, vitamine E.

Het antitrombotische effect kan verminderd zijn door aminoglutethimide, barbituraten, carbamazepine, cholestyramine, griseofulvine, orale anticonceptiva, rifampicine, thiazidediuretica, azathioprine, 6-mercaptopurine, ritonavir, nelfinavir, H. perforatum.

Acenocoumarol/fenprocoumon kan de serumhydantoïneconcentratie verhogen.

Verhoogt het hypoglykemische effect van sulfonylureumderivaten.

Vermijd inname van deze geneesmiddelen met alcohol, bessensap, voedsel met veel vitamine K (spinazie, bloemkool, kool).

HANDELSNAMEN

  • Mini-sintrom®
  • Neo-sintrom®
  • Syncoumar®
  • Sinkumar® Sinkumar® Sinkumar® Sinkumar® Sinkumar® Sinkumar® Sinkumar
  • Sintrom®
  • Syncoumar®
  • Syncoumar® Syncumar® Syntrom®

Geanalyseerde genen

VKORC1

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen