Aripiprazol (Dosering)

Aripiprazol is een antipsychoticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van sommige psychische aandoeningen zoals schizofrenie of bipolaire stoornis. Genetische variaties in CYP2D6 hebben een belangrijk effect op de biologische beschikbaarheid van dit geneesmiddel.

Aripiprazol is een atypisch of tweedegeneratieantipsychoticum, een partiële dopamine D2- en serotonine 5-HT1a-receptoragonist en een serotonine 5-HT2a-receptorantagonist.

De werkzaamheid van aripiprazol is vergelijkbaar met die van andere neuroleptica bij positieve psychotische symptomen, en is ook effectief bij persisterende positieve symptomen. Het heeft minder extrapiramidale bijwerkingen dan de klassieke antipsychotica, maar een iets hoger percentage metabolische effecten.

Aripiprazol is de afgelopen tien jaar door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van schizofrenie, acute manische fase en gemengde episoden die gepaard gaan met bipolaire stoornis, maar ook voor de behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzichtigheid is geboden in geval van ernstige leverfunctiestoornis.

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan 15 jaar met schizofrenie en jonger dan 13 jaar met manische episoden. Bij ouderen met dementie-gerelateerde psychose is behandeling niet geïndiceerd.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met bekende cardiovasculaire aandoeningen (myocardinfarct of ischemische hartziekte, hartfalen of geleidingsstoornissen in de voorgeschiedenis), cerebrovasculaire aandoeningen, aandoeningen die kunnen predisponeren voor hypotensie (dehydratie, hypovolemie en gelijktijdige toediening van antihypertensiva) of hypertensie, waaronder versnelde of kwaadaardige hypertensie.

Identificeer voor en tijdens de behandeling alle mogelijke risicofactoren voor diepe veneuze trombo-embolie.

Bekijk de familiegeschiedenis van QT-intervalverlenging.

Bij verschijnselen van tardieve dyskinesie de dosering verlagen of de behandeling staken; in geval van extrapiramidale verschijnselen de behandeling nauwlettend in de gaten houden. De behandeling staken indien zich tekenen en symptomen voordoen die wijzen op NMS (neuroleptisch maligne syndroom) of bij onverklaarbare hoge koorts zonder bijkomende klinische manifestaties van NMS.

Uiterste voorzichtigheid bij patiënten met epilepsie of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen.

Monitoring in geval van pathologische gokverslaving en indien er risico bestaat op suïcidale neigingen.

Bij intramusculaire (IM) toediening normale afgifte met benzodiazepinen parenteraal (risico op overmatige sedatie en cardiorespiratoire depressie), orthostatische hypotensie in de gaten houden.

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet beoordeeld bij alcohol- of drugsintoxicatie.

BIJWERKINGEN

Diabetes mellitus, slapeloosheid, agitatie, angst, hoofdpijn, akathisie, slaperigheid/sedatie, tremor, extrapiramidale stoornis, duizeligheid; wazig zicht, misselijkheid, braken, dyspepsie, constipatie, speekselhypersecretie, vermoeidheid, tachycardie, orthostatische hypotensie, agressie.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Verhoogde plasmaconcentratie met: kinidine, fluoxetine, paroxetine, ketoconazol, itraconazol en HIV-proteaseremmers.

Verlaagde plasmaconcentratie met: carbamazepine, rifampicine, rifabutine, fenytoïne, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapine, sint-janskruid.

Aripiprazol versterkt het effect van bepaalde bloeddrukverlagende middelen.

Voorzichtigheid is geboden met: alcohol of andere centraal werkende stoffen, stoffen die een verlengd QT-interval of elektrolytstoornissen veroorzaken.

Er bestaat een risico van serotonerge syndroom indien voorgeschreven in combinatie met SSRI / NNRTI.

BRANDNAAM:

  • Abilify ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Beunk L, Nijenhuis M, Soree B, et al.Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction between CYP2D6, CYP3A4 and CYP1A2 and antipsychotics. Eur J Hum Genet. 2024 Mar;32(3):278-285.

Dahl M-L. Cytochroom p450 fenotypering/genotypering bij patiënten die antipsychotica krijgen: nuttig hulpmiddel bij het voorschrijven? Clin Pharmacokinet, 2002; 41(7):453-70.

Spina E, de Leon J. Klinische toepassingen van CYP-genotypering in de psychiatrie. J Neural Transm, 2015; 122(1):5-28.

Zhou S-F. Polymorfisme van humaan cytochroom P450 2D6 en de klinische betekenis ervan. Clin Pharmacokinet, 2009; 48(11):689-723.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen