Atomoxetine (Dosering)

Atomoxetine is een noradrenaline heropnameremmer die is aangewezen voor de behandeling van ADHD.

Atomoxetine is een niet-stimulerend geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Atomoxetine is een selectieve remmer van noradrenaline heropname en wordt gebruikt in combinatie met andere educatieve en sociale ondersteunende acties.

ACTIEMECHANISME

Atomoxetine is een krachtige en zeer selectieve remmer van de presynaptische noradrenaline-transporter, zonder direct in te werken op de serotonine- of dopaminetransporters.

CONTRAINDICATIES

Hypersensitiviteit voor atomoxetine.

De gelijktijdige behandeling met MAO-remmers is gecontra-indiceerd, de behandelingen moeten ten minste twee weken uit elkaar worden gehouden.

De behandeling met atomoxetine is gecontra-indiceerd bij patiënten met nauwe-hoekglaucoom, feochromocytoom, of bij patiënten die een voorgeschiedenis van feochromocytoom hebben.

Atomoxetine is gecontra-indiceerd bij patiënten met ernstige cardiovasculaire of cerebrovasculaire aandoeningen die verergeren door een verhoging van de bloeddruk of de hartfrequentie.

CANUTIES

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Extreme voorzichtigheid is geboden wanneer atomoxetine wordt voorgeschreven aan patiënten met hypertensie, tachycardie, cardiovasculaire of cerebrale aandoeningen. Het is raadzaam de bloeddruk en de hartfrequentie te controleren: registreer en meet de hartfrequentie en de bloeddruk voor en tijdens de behandeling, na elke dosisaanpassing en vervolgens ten minste elke 6 maanden. Bij de pediatrische populatie wordt het gebruik van een percentiel tabel aanbevolen, waarbij de gebruikelijke referentierichtlijnen voor arteriële hypertensie worden gevolgd, evenals het monitoren van de groei Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met verlenging van het cardiale QT-interval of familieanamnese, in situaties die predisponeren voor hypotensie, bij patiënten met risicofactoren voor cerebrovasculaire aandoeningen, bij patiënten met een voorgeschiedenis van toevallen.

Behandeling met atomoxetine veroorzaakt risico op allergische voorvallen. Het optreden of verergeren van suïcidale houding, vijandigheid of emotionele instabiliteit, symptomen van angst, depressie of tics moet worden gecontroleerd.

Slecht (of traag) CYP2D6-metaboliseerders hebben een verhoogde blootstelling aan atomoxetine en een verhoogd risico op bijwerkingen, maar ook een grotere kans op het verkrijgen van een goede farmacologische respons. Bij patiënten die slecht met CYP2D6-metaboliseren, moet de startdosis soms worden verlaagd en geleidelijk worden verhoogd.

BIJWERKINGEN

Gederfde eetlust, anorexie, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, slapeloosheid, agitatie, angst, depressie en neerslachtige stemming, tics, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, mydriasis, droge mond, buikpijn, braken, misselijkheid, constipatie, dyspepsie, dermatitis, pruritus, huiduitslag, vermoeidheid, lethargie, pijn op de borst, verhoogde bloeddruk, verhoogde hartslag en gewichtsverlies.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Niet gebruiken samen met IMAO's.

De concentraties van atomoxetine worden verhoogd door gelijktijdigheid met CYP2D6-remmers (SSRI, kinidine, terbinafine). In deze gevallen moet de dosis atomoxetine worden aangepast.

Atomoxetine versterkt de werking van β2-agonisten.

Atomoxetine kan het risico op verlenging van het QTc-interval verhogen bij gelijktijdig gebruik met neuroleptica, klasse IA en III antiaritmica, moxifloxacine, erytromycine, methadon, mefloquine, tricyclische antidepressiva, lithium, cisapride, thiazidediuretica, CYP2D6-remmers.

Atomoxetine verhoogt het risico op epileptische aanvallen bij gelijktijdig gebruik met antidepressiva, neuroleptica, fenothiazinen, butyrofenon, mefloquine, chloroquine, bupropion, en tramadol.

Atomoxetine vermindert de werking van antihypertensiva.

Extreme voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van atomoxetine samen met vaatverwijdende middelen en bloeddrukverhogende medicijnen.

Atomoxetine heeft een synergistisch of additief effect van zijn werking met imipramine, venlafaxine, mirtazipine, pseudo-efedrine en fenylefrine.

BRANDNAAM

  • Strattera ®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Brown JT, Bishop JR, Sangkuhl K, et al . Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for Cytochrome P450 (CYP)2D6 Genotype and Atomoxetine Therapy. Clin Pharmacol Ther. 2019 Jul;106(1):94-102.

Caudle KE, Sangkuhl K, Whirl-Carrillo M, et al . Standardizing CYP2D6 Genotype to Phenotype Translation: Consensus Recommendations from the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium and Dutch Pharmacogenetics Working Group. Clin Transl Sci. 2020 Jan;13(1):116-124.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen