Clomipramine (Dosering)

Clomipramine is een antidepressivum dat onder meer wordt gebruikt bij de behandeling van depressie, fobieën, angst en obsessief-compulsief syndroom. Verschillen in de respons op geneesmiddelen kunnen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van polymorfismen in de genen CYP2D6 en CYP2C19.

Clomipramine is een tricyclisch antidepressivum (TCA). Het is geïndiceerd bij de behandeling van depressie, fobieën, paniekaanvallen, obsessieve syndromen, nachtelijke enuresis en bepaalde vormen van narcolepsie, hoewel het therapeutisch gebruik momenteel meestal de behandeling van pijn is

ACTIEMECHANISME

Clomipramine remt de neuronale heropname van noradrenaline, noradrenaline en serotonine die in de synaptische spleet vrijkomen.

Clomipramine is een krachtige tricyclische stof met een minder stimulerend effect dan imipramine. Het heeft een sedatief effect dat het midden houdt tussen dat van amitriptyline en imipramine, hoewel het meer bijwerkingen heeft dan imipramine.

Het is een bijzonder nuttig geneesmiddel waarmee veel ervaring is opgedaan bij obsessieve stoornissen; bij kinderen is het zeer nuttig bij aandachtstekortstoornis met/zonder hyperactiviteit.

CONTRAINDICATIES

Clomipramine is gecontra-indiceerd in geval van overgevoeligheid of kruisgevoeligheid voor tricyclische dibenzodiazepine antidepressiva (clomipramine, desipramine, imipramine, nortriptyline en trimipramine). Clomipramine is ook gecontra-indiceerd in combinatie met MAO-remmers, of in de 14-daagse periode voor of na behandeling met MAO-remmers.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzichtigheid is geboden wanneer clomipramine wordt voorgeschreven aan patiënten met epilepsie en met predisponerende factoren voor epilepsie, aan patiënten met cardiovasculaire stoornissen, cardiovasculaire insufficiëntie, geleidingsstoornissen of hartritmestoornissen.

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van verhoogde intraoculaire druk, hoeksluitglaucoom, urineretentie, ernstig leverfalen en tumoren van het bijniermerg.

Bij het voorschrijven van clomipramine aan patiënten met cyclische affectieve stoornissen, schizofrenie, hypotensie, hyperthyreoïdie, hematologische veranderingen en schedeltrauma's in de hersenen dient men op te letten.

Voorzichtigheid geboden bij ouderen en bij patiënten met chronische constipatie (risico op paralytische ileus).

Extreme voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van clomipramine aan patiënten met een zelfmoordrisico.

Tandheelkundige controles moeten worden uitgevoerd bij langdurige behandelingen met clomipramine.

Als clomipramine wordt gecombineerd met selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) of diuretica, bestaat er een risico op hypokaliëmie.

Vermijd plotselinge onderbreking van de behandeling. Clomipramine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten.

Voorzichtigheid is geboden als clomipramine gelijktijdig wordt ingenomen met geneesmiddelen die het QT-interval van het hart verlengen of met andere serotonerge geneesmiddelen.

Risico op anafylactische shock als clomipramine intraveneus wordt toegediend.

BIJWERKINGEN

Duizeligheid, vermoeidheid, toegenomen eetlust, verwardheid, desoriëntatie, hallucinaties (vooral bij ouderen en patiënten met de ziekte van Parkinson), angsttoestanden, agitatie, slaapstoornissen, manie, hypomanie, agressie, geheugen- en concentratieverlies, depersonalisatie, verergering van depressie, slapeloosheid, nachtmerries, geeuwen; tremor, hoofdpijn, myoclonus; delirium, taalstoornissen, paresthesie, spierzwakte, spierhypertonie; droge mond, zweten, constipatie, stoornissen van de visuele accommodatie, wazig zien, urinestoornissen, opvliegers, mydriasis; sinus tachycardie, hartkloppingen, posturale hypotensie, veranderingen in het elektrocardiogram die klinisch irrelevant zijn bij patiënten met een normale hartstatus; misselijkheid, braken, abdominale stoornissen, diarree, anorexia; verhoging van transaminasen, jeuk, urticaria; gewichtstoename, stoornissen van libido en potentie, galactorroe, toename van borstomvang; smaakstoornissen, oorsuizen.

Na abrupte stopzetting of dosisvermindering: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, slapeloosheid, hoofdpijn, nervositeit, angst

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Clomipramine vermindert het antihypertensieve effect van: guanethidine, betenidine, reserpine, clonidine en alfamethyldopa.

Clomipramine versterkt het cardiovasculaire effect van: adrenaline, noradrenaline, isoprenaline, efedrine en fenylefrine.

Clomipramine versterkt het effect van: alcohol, barbituraten, benzodiazepinen, algemene anesthetica, fenothiazine, antiparkinsonmiddelen, antihistaminica, atropine, biperiden.

Clomipramine versterkt de werking en toxiciteit van coumarine.

De werking van clomipramine kan worden verminderd door: barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, nicotine, orale anticonceptiemiddelen.

Clomipramine mag niet samen met kinidine worden gebruikt.

Er bestaat een kans op harttoxiciteit als clomipramine wordt ingenomen met schildklierpreparaten.

De plasmaconcentraties van clomipramine zijn verhoogd met: cimetidine, methylfenidaat, oestrogenen.

De comedicatie van clomipramine met SSRI's (selectieve serotonineheropnameremmers) kan leiden tot additieve effecten in het serotoninesysteem.

BRANDNAAM

  • Anafranil ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen