Escitalopram (Dosering)

Escitalopram is een serotonineheropnameremmer die wordt gebruikt voor de behandeling van depressie, paniekstoornis, angst en fobieën. Het CYP2C19 cytochroommetabolisme profiel is gerelateerd aan de verdraagbaarheid van het geneesmiddel, de effectiviteit en het mogelijk optreden van bijwerkingen.

Escitalopram is een antidepressivum uit de familie van selectieve serotonineheropnameremmers of SSRI's, met een hoge affiniteit voor de serotoninebindingsplaats (5-HT) in neuronen.

Het heeft een lage of geen affiniteit voor andere receptoren, zoals 5-HT1a, 5-HT2, dopaminerge, adrenerge, histaminerge H1-, muscarine-, benzodiazepine- en opioïde cholinerge receptoren.

CONTRAINDICATIES

Escitalopram is gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor het geneesmiddel, met een voorgeschiedenis van verlengd QT-hartinterval of met aangeboren lang QT-syndroom. Niet gelijktijdig toedienen met niet-selectieve irreversibele MAO-remmers, niet gelijktijdig toedienen met reversibele MAO-remmers (moclobemide) of met linezolid, vanwege het risico op het serotoninesyndroom of met geneesmiddelen die het QT-hartinterval verlengen.

ACTIVITEITEN

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met ernstig nierfalen, leverinsufficiëntie of diabetes. Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten met gesloten hoekglaucoom of een voorgeschiedenis van glaucoom. Voorzorgsmaatregelen nemen als de patiënt een elektroconvulsietherapie (ECT) ondergaat. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van manie/hypomanie.

Uiterste voorzichtigheid bij patiënten met stabiele epilepsie (controle en staken van de behandeling indien de aanvalsfrequentie toeneemt) en geen escitalopram toedienen bij patiënten met instabiele epilepsie of indien zich voor het eerst aanvallen voordoen.

Bij patiënten met andere risicofactoren, zoals de ontwikkeling van Torsade de Pointes, gedecompenseerd hartfalen, significante bradycardie, recent acuut myocardinfarct of aanleg voor hypokaliëmie of hypomagnesiëmie als gevolg van ziekte of gelijktijdige medicatie, dienen ernstige voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

niet gebruiken bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar omdat zij tijdens de behandeling met escitalopram vaker suïcidaal gedrag vertonen en vijandig worden.

Aan het begin van de behandeling kunnen de symptomen van angst (paradoxale angst) toenemen, begin met lagere doses. Controleer aan het begin van de behandeling op zelfmoordrisico bij depressie en andere psychiatrische aandoeningen. Als tekenen van akathisie / psychomotorische rusteloosheid optreden, neem dan voorzorgsmaatregelen bij het verhogen van de dosis. Bij patiënten ouder dan 65 jaar bestaat er een risico op cardiale QT-verlenging (maximale dosis 10 mg / dag) en hyponatriëmie. Er bestaat risico op hyponatriëmie bij patiënten met cirrose of die behandeld worden met geneesmiddelen die cirrose kunnen veroorzaken.

Wanneer u besluit de behandeling te staken, verlaag de dosis dan geleidelijk gedurende een periode van ten minste 1 tot 2 weken om het risico op ontwenningsverschijnselen te verminderen.

BIJWERKINGEN

Nausea, diarree, constipatie, braken, droge mond; gewichtstoename. Slapeloosheid, slaperigheid, duizeligheid, paresthesie, tremor; sinusitis, geeuwen; toegenomen zweten; artralgie, myalgie; verminderde eetlust, toegenomen eetlust; vermoeidheid, pyrexie. Stoornissen van de zaadlozing, impotentie; angst, rusteloosheid, abnormale dromen, verminderd libido, anorgasmie.

Na het in de handel brengen zijn gevallen van verlenging van het QT-hartinterval en ventriculaire aritmie gemeld.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Risico op het ontwikkelen van het serotoninesyndroom door selegiline.

Escitalopram versterkt zijn effecten als het samen met lithium en tryptofaan wordt toegediend.

Escitalopram versterkt de toxiciteit van orale anticoagulantia. Er bestaat een risico op bloedingen in verband met orale anticoagulantia, geneesmiddelen die de bloedplaatjesfunctie beïnvloeden (atypische antipsychotica en fenothiazines, tricyclische antidepressiva, ASA en NSAID's, ticlopidine en dipyridamol), of bij patiënten met een neiging tot bloedingen.

Plasmaconcentraties van escitalopram worden verhoogd door cytochroom CYP2C19-remmers.

Escitalopram versterkt de werking en toxiciteit van: flecaïnide, propafenon, metoprolol, desipramine, clomipramine, nortriptyline, risperidon, thioridazine en haloperidol.

Voorzichtigheid is geboden wanneer escitalopram wordt voorgeschreven in combinatie met: tricyclische antidepressiva, andere SSRI antidepressiva, fenothiazines, thioxanthenen, butyrofenonen, mefloquine, bupropion en tramadol.

Voorzichtig als escitalopram wordt toegediend met geneesmiddelen met serotonerge effecten, zoals sumatriptan of andere triptanen, tramadol en tryptofaan.

Gelijktijdig gebruik met kruidenpreparaten die sint-janskruid bevatten, verhoogt de incidentie van bijwerkingen.

BRANDNAMEN

  • Cipralex ®
  • Escilan ®
  • Escimylan ®
  • Esertia ®
  • Heipram ®
  • Lexapro ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Bousman CA, Stevenson JM, Ramsey LB, et al.Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, SLC6A4, and HTR2A Genotypes and Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2023 Jul;114(1):51-68. doi: 10.1002/cpt.2903. Epub 2023 mei 30.

Brouwer JMJL, Nijenhuis M, Soree B, et al.Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction between CYP2C19 and CYP2D6 and SSRIs. Eur J Hum Genet. 2022 Oct;30(10):1114-1120.

Rao N. De klinische farmacokinetiek van escitalopram. Clin Pharmacokinet. 2007;46(4):281-90.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen