Haloperidol (Dosering)

Haloperidol is een neuroleptisch antipsychoticum dat wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, onrustige toestanden en de ziekte van Huntington. Het wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP2D6, een zeer polymorf cytochroom waarvan het profiel bepalend kan zijn voor de werking.

Haloperidol is een typisch neurolepticum dat tot de familie van de butyrofenonen behoort.

Haloperidol is een krachtige antagonist van dopaminerge receptoren in de hersenen en wordt daarom tot de zeer krachtige neuroleptica gerekend. Het is de patroon waarmee antipsychotica met een grote antipsychotische potentie worden vergeleken.

Haloperidol heeft geen antihistamine- of anticholinergische werking.

Haloperidol werkt minder sedatief dan chloorpromazine, geeft minder vaak extrapiramidale symptomen en heeft weinig anticholinerge en cardiotoxische effecten.

CONTRAINDICATIES

Haloperidol is gecontra-indiceerd bij patiënten met overgevoeligheid voor haloperidol, comateuze toestand, centraal zenuwstelsel (CZS), depressie veroorzaakt door alcohol of andere depressieve medicatie, ziekte van Parkinson of letsel aan de basale ganglia.

ACTIVITEITEN

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven in geval van leverfalen, nierfalen, hyperthyreoïdie, hoeksluitglaucoom, prostaathypertrofie en urineretentie.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van verlengd cardiaal QT-syndroom, hypokaliëmie, elektrolytenonevenwichtigheid, behandeling met QT-verlengende stoffen, cardiovasculaire aandoeningen, familiegeschiedenis van QT-verlenging (vooral bij intramusculaire toediening). Het risico op QT-verlenging en/of ventriculaire aritmieën is verhoogd bij hoge doses haloperidol. Er bestaat een risico op ernstige hartritmestoornissen (vooral bij intramusculaire toediening).

Risico op neuroleptisch maligne syndroom, tardieve dyskinesie, extrapiramidale symptomen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van epilepsie of andere aandoeningen die predisponeren voor aanvallen (alcoholontwenning en hersenbeschadiging) of bij patiënten die gevoelig zijn voor lichtgevoeligheidsreacties.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van haloperidol in alle leeftijdscategorieën, met inbegrip van ouderen en kinderen.

BIJWERKINGEN

Agitatie, slapeloosheid, depressie, psychotische stoornis, extrapiramidale stoornis, hyperkinesie, hoofdpijn, tardieve dyskinesie, oculogyrische crisis, dystonie, dyskinesie, akathisie, bradykinesie, hypokinesie, hypertonie, somnolentie, fascisme parkinsoniana, tremor, duizeligheid, gezichtsstoornissen, orthostatische hypotensie, hypotensie , constipatie, droge mond, speekselhypersecretie, misselijkheid, braken, huiduitslag, urineretentie, erectiestoornissen, gewichtstoename of -afname.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Risico op Torsade de Pointes met stoffen die het QT-hartinterval verlengen.

Verhoogde plasmaconcentraties met itraconazol, nefazodon, buspiron, venlafaxine, alprazolam, fluvoxamine, kinidine, fluoxetine, sertraline, chloorpromazine en promethazine.

Plasmaspiegels verlaagd door: carbamazepine, fenobarbital en rifampicine.

Haloperidol versterkt de CNS-depressie van: alcohol, hypnotica, sedativa of krachtige analgetica.

Haloperidol antagoniseert de werking van adrenaline.

Het vermindert de werking van levodopa.

verhoogt plasmaspiegels van tricyclische antidepressiva.

BRANDNAAM

  • Haldol®

Geanalyseerde genen

CYP2D6

Bibliografie

Spina E, de Leon J. Clinical applications of CYP genotyping in psychiatry. J Neural Transm, 2015; 122(1):5–28.

Dahl M-L. Cytochrome p450 phenotyping/genotyping in patients receiving antipsychotics: useful aid to prescribing? Clin Pharmacokinet, 2002; 41(7):453–70.

Zhou S-F. Polymorphism of Human Cytochrome P450 2D6 and Its Clinical Significance. Clin Pharmacokinet, 2009; 48(11):689–723.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen