Sertraline (Dosering)

Sertraline is een geneesmiddel van de groep selectieve serotonineheropnameremmers, dat onder meer wordt gebruikt bij de behandeling van depressie en angst. Afhankelijk van de polymorfe variant die aanwezig is in het CYP2C19-gen, het belangrijkste cytochroom dat betrokken is bij het metabolisme, kan de patiënt een verschillend metabolisatieprofiel hebben, waardoor een dosisaanpassing nodig kan zijn, afhankelijk van de aanwezige variant.

Sertraline is een SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) antidepressivum. Sertraline heeft antidepressieve en anxiolytische effecten. Het wordt klinisch gebruikt voor de behandeling van depressie, obsessieve compulsieve stoornis, paniekstoornis, sociale fobie en premenstruele dysforische stoornis. Het heeft geen affiniteit voor muscarine-, serotonerge, dopaminerge, adrenerge, histaminerge, GABA-erge of benzodiazepinereceptoren.

CONTRAINDICATIES

Hypergevoeligheid voor sertraline.

Compitantie met MAO-remmers (risico van NMS, neuroleptisch maligne syndroom), de behandeling met MAO-remmers niet eerder starten dan 7 dagen na het staken van sertraline en 14 dagen tussen het staken van de MAO-remmers en het starten met sertraline.

ACTIVITEITEN

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van sertraline aan patiënten met manie/hypomanie, epilepsie, schizofrenie, voorgeschiedenis van bloedingsstoornissen, leverfalen, kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, behalve bij de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis, ouderen, ECT (elektroconvulsietherapie), diabetes (waarbij de dosis van de antidiabetische behandeling moet worden aangepast), patiënten met closed-angle glaucoom of met een voorgeschiedenis van glaucoom.

Indien de behandeling wordt stopgezet, dient deze onderbreking geleidelijk te gebeuren, zo nodig gedurende enkele weken of maanden, om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Het is in verband gebracht met het optreden van akathisia/psychomotorische rusteloosheid. Het is verplicht om alert te zijn op het optreden van suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging.

Het voorschrijven van sertraline kan in verband worden gebracht met het risico van hyponatriëmie, het serotoninesyndroom of NMS (dat toeneemt wanneer het gelijktijdig wordt toegediend met: andere serotonerge middelen zoals triptanen, die het metabolisme veranderen, zoals methyleenblauw, antipsychotica en andere dopamine-antagonisten, en opioïde medicatie. De patiënt moet worden gecontroleerd op tekenen / symptomen). Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij gelijktijdige toediening van andere serotonerge middelen (tryptofaan, fenfluramine, serotonine-agonisten, sint-janskruid).

Strikte controle dient te worden gevolgd indien van een andere antidepressieve of anti-obsessieve behandeling op sertraline wordt overgeschakeld. De inname van sertraline met grapefruitsap wordt niet aanbevolen, omdat dit het antidepressieve effect kan remmen

Voorzichtigheid geboden bij patiënten met risicofactoren voor verlenging van het QT-hartinterval.

BIJWERKINGEN

Pharyngitis, anorexia, toegenomen eetlust, slapeloosheid, depressie, depersonalisatie, nachtmerries, angst, agitatie, nervositeit, verminderd libido, bruxisme, duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, paresthesie, tremor, hypertonie, dysgeusie, verminderde aandacht, gezichtsstoornissen, oorsuizingen, hartkloppingen, blozen, geeuwen, diarree, misselijkheid, droge mond, buikpijn, braken, constipatie, dyspepsie, flatulentie, huiduitslag, hyperhidrosis, artralgie, myalgie, insufficiëntie van de zaadlozing, erectiestoornissen, vermoeidheid, pijn op de borst.

FARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Sertraline verhoogt het risico op bloedingen met: AAS en derivaten, NSAID's (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen), anticoagulantia en ticlodipine.

Sertraline verhoogt de protrombinetijd bij gelijktijdig gebruik met warfarine.

Verminderde klaring van sertraline met cimetidine.

Uiterste voorzichtigheid met: lithium, fentanyl (bij anesthesie of chronische pijnbehandeling).

Risico op verlenging van het QT-hartinterval en/of ventriculaire aritmieën met andere geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (sommige antipsychotica en antibiotica).

In combinatie met sertraline, de plasmaconcentratie van fenytoïne controleren.

Het wordt aanbevolen de patiënt die sertraline in combinatie met sumatriptan gebruikt, onder toezicht te houden.

SSRI's (selectieve serotonineheropnameremmers antidepressiva) kunnen de plasma-activiteit van cholinesterase verminderen, wat leidt tot een verlenging van de neuromusculaire blokkerende werking van mivacurium of andere neuromusculaire blokkerende middelen.

BRANDNAMEN:

  • Altisben ®
  • Aremis ®
  • Aserin ®
  • Besitran ®
  • Sertrabrain ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen