Wettelijke bepalingen en voorwaarden

tellmeGen™

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

1. Algemene aspecten.

1.1 Gegevens ter identificatie van de "dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij" (GENELINK S.L.).

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij u hierbij mede dat GENELINK, S.L. - (hierna "TELLMEGEN"), een vennootschap die is ingeschreven in het handelsregister van Valencia, Volume 9817, Book 7099, Folio 82, Page V-160314, 1st and 2nd entries, met fiscaal identificatienummer B98649494, de eigenaar is van de activiteit die onder meer wordt uitgeoefend via de website http://genportal.tellmegen.com. De maatschappelijke zetel van TELLMEGEN is gevestigd te Calle Arquitecto Mora, 5 - 4, Valencia, 46010, Spanje. Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u dat doen op het hierboven vermelde adres of via e-mail: [email protected]. Bovendien verklaart TELLMEGEN dat zij voor de uitoefening van haar activiteit de overeenkomstige voorafgaande administratieve vergunning heeft verkregen die is verleend door de Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana (dossiernr. AU/3340/2014). In concreto is TELLMEGEN ingeschreven in het Autonoom Register van gezondheidscentra, -diensten en -instellingen van de Generalitat Valenciana onder nummer 11540.

1.2 Aanvaarding en geldigheid van de Algemene Voorwaarden.

Zowel het surfen als het gebruik en/of de aankoop van een van de diensten die op deze website worden aangeboden, geven u de status van Gebruiker en impliceren uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de Algemene Voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") die van kracht zijn op het moment dat u, als Gebruiker (hierna de "Gebruiker"), toegang krijgt tot de website http://genportal.tellmegen.com (hierna de "Website" of kortweg "de Website"). TELLMEGEN kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door deze wijzigingen op de Website te publiceren zodat de Gebruikers er te allen tijde kennis van kunnen nemen, en behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig de presentatie, configuratie en inhoud van de Website te wijzigen, evenals de voorwaarden die vereist zijn voor het gebruik ervan. TELLMEGEN raadt de Gebruikers dan ook aan de Algemene Voorwaarden af te drukken of op te slaan en in ieder geval door te lezen telkens wanneer zij de Website bezoeken. Zij behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van de diensten die op de Website worden aangeboden, op te schorten of te beëindigen.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website.

2.1 Gebruik van de website.

De gebruiker verplicht zich om de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze algemene voorwaarden, de algemeen aanvaarde goede zeden en gewoonten en de openbare orde. De gebruiker is aansprakelijk jegens TELLMEGEN of derden voor alle schade die voortvloeit uit de schending van deze verplichting. De gebruiker mag de website niet gebruiken voor doeleinden of effecten die onwettig zijn, in strijd zijn met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, de rechten en belangen van derden schaden, of op enige wijze de website of de server waarop deze gehost wordt kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten of verslechteren, of het normale gebruik of genot ervan kunnen verhinderen. Indien het nodig is om een gebruikersnaam (hierna "login") en wachtwoord (hierna "wachtwoord") in te voeren om gebruik te maken van een van de diensten die op de website zijn opgenomen, verbindt de gebruiker zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en zijn login en wachtwoord niet aan derden ter beschikking te stellen. De gebruiker moet TELLMEGEN onmiddellijk op de hoogte brengen van het verlies, de diefstal of elke andere omstandigheid die de vertrouwelijkheid ervan in gevaar kan hebben gebracht.

2.2 Verplichtingen van de Gebruiker.

In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe deze Algemene Voorwaarden na te leven, alsook de bijzondere waarschuwingen of gebruiksaanwijzingen die hierin of op de website zijn opgenomen, na te leven en steeds te handelen in overeenstemming met de wet, de goede gebruiken en de eisen van goede trouw, met de zorgvuldigheid die past bij de aard van de dienst waarvan hij/zij geniet, en zich ervan te onthouden de website te gebruiken op een manier die de normale werking ervan, de eigendom of de rechten van TELLMEGEN, haar leveranciers, de andere Gebruikers of, in het algemeen, van om het even welke derde zou kunnen belemmeren, beschadigen of aantasten. In het bijzonder, en zonder dat dit een beperking inhoudt van de verplichting die de Gebruiker in het algemeen op zich heeft genomen, overeenkomstig de vorige paragraaf, verbindt de Gebruiker zich ertoe om, bij het gebruik van de Website, alsook bij het verlenen van de diensten (I) in geval van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe de verstrekte gegevens naar waarheid te verstrekken en actueel te houden; (II) op of via de Website geen informatie of materiaal in te voeren, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend of xenofoob is, aanzet tot geweld, discrimineert op grond van ras, geslacht, levensbeschouwing, godsdienst of enige andere sociale of persoonlijke omstandigheid of omstandigheid (bijv. b.v. voor gezondheidsvraagstukken), of die op enigerlei wijze in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden en, in het algemeen, met de geldende voorschriften; (III) geen computerprogramma's, gegevens, virussen, codes, hardware of telecommunicatieapparatuur of andere elektronische of fysieke instrumenten of apparaten via de website te introduceren, op te slaan of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de website, aan een van de diensten die op de website worden aangeboden of aan een van de apparatuur, systemen of netwerken van TELLMEGEN, van een Gebruiker, van de leveranciers van TELLMEGEN of van een derde in het algemeen, of die op een andere manier in staat zijn om deze te veranderen of de normale werking ervan te verhinderen; (IV) de login en het wachtwoord die door TELLMEGEN aan de Gebruikers worden verstrekt als identificatie- en toegangselementen voor de op de website aangeboden diensten goed te beveiligen, zich ertoe te verbinden het gebruik ervan niet aan derden over te dragen of derden daartoe toegang te verlenen, TELLMEGEN te vrijwaren en de Gebruiker aansprakelijk te stellen voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het oneigenlijke gebruik ervan. De Gebruiker verbindt zich er bovendien toe om TELLMEGEN zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elk verlies of diefstal en van elk risico van toegang tot de login en/of het wachtwoord door een derde; (V) geen reclame-, promotie- of commerciële activiteiten via de Website te ontplooien die niet uitdrukkelijk door TELLMEGEN zijn toegestaan, noch de inhoud en in het bijzonder de via de Website verkregen informatie te gebruiken voor het verzenden van reclame, het verzenden van berichten voor direct marketing doeleinden of voor enig ander commercieel doel, of voor het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van derden; (VI) geen valse identiteiten te gebruiken of zich uit te geven voor anderen bij het gebruik van de Website of bij het gebruik van een van de diensten van de Website, met inbegrip van het gebruik van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op enige andere wijze; (VII) de gegevens, informatie, programma's of elektronische documenten van TELLMEGEN, haar leveranciers of derden niet te vernietigen, te wijzigen, voor gebruik aan te wenden, onbruikbaar te maken of te beschadigen; (VIII) via de website geen inhoud in te voeren, op te slaan of te verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of op zakengeheimen van derden, of in het algemeen geen inhoud waarvan hij niet het recht heeft deze, overeenkomstig de wet, aan derden ter beschikking te stellen.

2.3 Ontheffing van aansprakelijkheid.

TELLMEGEN is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Website, wanneer deze schade rechtstreeks aan TELLMEGEN kan worden toegerekend. Met betrekking tot de informatie en inhoud die op de Website zijn opgenomen of waartoe toegang kan worden verkregen als gevolg van de daarin aangebrachte links, garandeert TELLMEGEN op geen enkele wijze dat deze informatie en inhoud op enig moment toegankelijk zal zijn, of dat deze nauwkeurig, actueel of up-to-date is, of dat deze geschikt of nuttig is voor de doeleinden van de Gebruiker. TELLMEGEN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door de transmissie, verspreiding, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verkrijging of toegang tot de inhoud die op de website is opgenomen of waartoe toegang wordt verkregen als gevolg van de daarin aangebrachte links. TELLMEGEN wijst elke aansprakelijkheid af (en de Gebruiker aanvaardt deze) voor het oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van de login en het wachtwoord en voor het gebrek aan zorgvuldigheid van de Gebruiker bij het bewaren van de geheimhouding daarvan. Evenzo is TELLMEGEN vrijgesteld (en de Gebruiker aanvaardt dit) van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, het gevolg zou kunnen zijn van (I) de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Website of websites waartoe toegang kan worden verkregen via de daarin aangebrachte links die wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem, de elektronische documenten of bestanden van de Gebruikers; (II) storingen, weglatingen, onderbrekingen, uitvallen en/of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem of in de computerapparatuur en -uitrusting van de Gebruikers, veroorzaakt door redenen waarover TELLMEGEN geen controle heeft en die de levering van de diensten of het surfen op het systeem en op de website verhinderen of vertragen; (III) vertragingen of blokkades in het gebruik veroorzaakt door gebreken of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen; (IV) die door derden kunnen worden veroorzaakt door middel van onrechtmatige inmenging buiten de controle van de Website en die niet toe te schrijven zijn aan TELLMEGEN; (V) Afwijkingen in de informatie, documentatie en/of andere inhoud van de website die kunnen bestaan tussen de elektronische en gedrukte versie; (VI) de onmogelijkheid om de dienst te verlenen of toegang te geven om redenen die niet toe te schrijven zijn aan TELLMEGEN, maar aan de gebruiker, derden of overmacht. De aansprakelijkheid van TELLMEGEN voor schade van welke aard dan ook die aan haar kan worden toegerekend, zal in geen geval, bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, het bedrag overschrijden dat in elk geval in de specifieke voorwaarden van de afgenomen dienst is bepaald. Bij gebrek hiervan is de totale aansprakelijkheid van TELLMEGEN, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid, beperkt tot de prijs die door de betreffende gebruiker aan TELLMEGEN is betaald (exclusief eventuele toepasselijke belastingen).

2.4 Gebruik van hyperlinks.

Internetgebruikers die links willen toevoegen vanaf hun eigen websites naar de webpagina, dienen te voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden. Het negeren van deze voorwaarden ontloopt niet de uit de wet voortvloeiende verantwoordelijkheden. De link verwijst enkel naar de homepage of hoofdpagina van de webpagina en mag deze op geen enkele manier reproduceren (inline links, kopiëren van teksten, grafieken, etc.). Het is te allen tijde verboden, in overeenstemming met de op dat moment geldende wetgeving, frames van welke aard dan ook te maken die de webpagina omringen of waardoor de inhoud kan worden bekeken via andere internetadressen dan die van de webpagina. Dit is in ieder geval verboden wanneer deze samen met inhoud buiten de webpagina worden bekeken op een manier die: (I) gebruikers in verwarring brengt of kan brengen over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud, (II) een oneerlijke vergelijking of imitatie inhoudt, of (III) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en het prestige van TELLMEGEN.; Indien internetgebruikers links vanaf hun eigen websites willen toevoegen naar de webpagina, dienen zij te voldoen aan onderstaande voorwaarden. Het negeren van deze voorwaarden ontloopt niet de uit de wet voortvloeiende verantwoordelijkheden. De link verwijst enkel naar de homepage of hoofdpagina van de webpagina en mag deze op geen enkele wijze reproduceren (inline links, kopiëren van teksten, grafieken, etc.). Het is te allen tijde verboden, in overeenstemming met de op dat moment geldende wetgeving, frames van welke aard dan ook te maken die de webpagina omringen of waardoor de inhoud kan worden bekeken via andere internetadressen dan die van de webpagina. Dit is in ieder geval verboden wanneer deze samen met inhoud buiten de webpagina worden bekeken op een manier die: (I) gebruikers in verwarring brengt of kan brengen over de werkelijke oorsprong van de dienst of inhoud, (II) een oneerlijke vergelijking of imitatie inhoudt, of (III) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en het prestige van TELLMEGEN. Bovendien is op enigerlei wijze verboden door de geldende wetgeving. De pagina die de link invoert mag geen onjuiste, onnauwkeurige of onware beweringen doen over TELLMEGEN, haar directie, werknemers, klanten of de kwaliteit van de diensten die zij levert. Op de pagina waar de link zich bevindt, mag in geen enkel geval worden vermeld dat TELLMEGEN toestemming heeft gegeven voor het opnemen van de link of dat zij anderszins de diensten van de afzender sponsort, samenwerkt, controleert of hierop toezicht houdt. Het gebruik van enig woord, grafisch of gemengd merk of enig ander onderscheidingsteken van TELLMEGEN binnen de website van de afzender is verboden, behoudens in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of door TELLMEGEN uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan en met dien verstande dat in die gevallen een directe link naar de website is toegestaan op de wijze zoals in dit artikel is bepaald. De pagina die de link plaatst, moet de wet getrouw naleven en mag in geen geval eigen inhoud of inhoud van derden verstrekken of daarnaar linken die: (I) onwettig, schadelijk of in strijd zijn met de goede zeden en gewoonten (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) bij de gebruiker de verkeerde indruk wekken of kunnen wekken dat TELLMEGEN de ideeën, verklaringen of uitingen, wettig of onwettig, van de afzender onderschrijft, goedkeurt, aanhangt of op welke manier dan ook steunt; (III) ongepast of niet relevant zijn voor de activiteit van TELLMEGEN gezien de plaats, de inhoud en het onderwerp van de website van de afzender. Evenzo zal de Gebruiker zich ervan onthouden op de Website een hyperlink (hierna "link") op te nemen naar een website die onwettige informatie of inhoud bevat, die in strijd is met de algemeen aanvaarde goede zeden en gewoonten en met de openbare orde.

2.5 Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

TELLMEGEN erkent het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Gebruiker van de Website en heeft met het oog hierop een beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens opgesteld dat zij hierbij aan de Gebruiker meedeelt zodat deze vrij en vrijwillig kan beslissen of hij/zij aan TELLMEGEN de persoonsgegevens wenst te verstrekken die eventueel vereist of verkregen zijn bij het gebruik van deze Website en/of bij het aanvragen van een van de daarop aangeboden diensten. TELLMEGEN behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig haar beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen om het aan te passen aan de wetgeving die op een gegeven moment van kracht is. Om informatie aan te vragen of om, naargelang het geval, een contract af te sluiten of de aangeboden diensten te kopen, zal de Gebruiker TELLMEGEN eerst bepaalde persoonsgegevens verstrekken die zullen worden verwerkt met het oog op de behandeling van de gestelde vragen, naargelang het geval, de formalisering van het contract op afstand, het beheer, de administratie, de levering, de uitbreiding, de verbetering en de aanpassing van de op de Website aangeboden diensten. alsmede het uitvoeren van promotie- en reclameactiviteiten met alle middelen die voor u van belang kunnen zijn. In overeenstemming met de organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten, heeft de gebruiker het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet in overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens die zijn verzameld zoals uiteengezet in de voorgaande paragrafen, door een fotokopie van zijn identiteitskaart, paspoort of gelijkwaardig identiteitsbewijs te sturen naar het bovengenoemde contactadres. Belanghebbenden worden ervan in kennis gesteld dat zij hun recht op toegang, rectificatie en annulering kunnen uitoefenen op het volgende adres: calle Arquitecto Mora, 5 - 4, Valencia, 46010, Spanje, of op het e-mailadres [[email protected]] De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat de gegevens die tijdens het surfen op de website zijn verzameld of door het invullen van een formulier zijn verstrekt, alsmede de gegevens die zijn verkregen in het kader van de commerciële relatie en/of de levering van de gekochte diensten, in het voornoemde bestand worden opgenomen. Bovendien, in het geval van het contracteren/gebruiken van de via de Website aangeboden diensten die de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens (gezondheid) vereisen, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking van deze gegevens door het personeel van TELLMEGEN, die zal worden uitgevoerd overeenkomstig de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht bepaald in artikel 10 LOPD, waarbij de veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen die zijn bepaald in het Koninklijk Besluit 1720/2007, van 21 december, houdende goedkeuring van de Verordening tot uitvoering van de LOPD (hierna de "LOPD-Verordening"). Tijdens het verzamelen van gegevens en op elke plaats op de Website waar dergelijke gegevens worden gevraagd, wordt de Gebruiker via een hyperlink of op het formulier zelf geïnformeerd over het verplichte of niet-verplichte karakter van het verzamelen van dergelijke gegevens. TELLMEGEN verbindt zich ertoe bij het gebruik van de in het bestand opgenomen gegevens de vertrouwelijkheid ervan te eerbiedigen en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand, alsook haar verplichting na te komen om ze te bewaren en alle maatregelen te treffen om wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen, overeenkomstig de LOPD-verordening en andere van tijd tot tijd toepasselijke reglementeringen. Ten slotte zullen in het geval van minderjarigen hun persoonsgegevens en genetische informatie eveneens vertrouwelijk worden behandeld, waarbij het belang van de minderjarige voorrang heeft, overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet 1/1996, van 15 januari, inzake de wettelijke bescherming van minderjarigen.

2.6 Gebruik van cookies.

De Website bevat "cookies" die TELLMEGEN in staat stellen een reeks gegevens van Gebruikers te verkrijgen. Wat zijn cookies? Cookies zijn tekstbestanden en nummers die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar het apparaat van de Gebruiker (computer, smartphone, tablet, enz.) kunnen worden gestuurd wanneer de Gebruiker onze Website bezoekt. Hoewel cookies naar een apparaat worden gestuurd, zijn zij op zichzelf niet in staat om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie of om virussen over te brengen, zij volgen alleen de navigatie op de website. Als u onze website opnieuw bezoekt, worden deze cookies teruggestuurd naar onze website of naar een andere site die de cookie herkent, zodat wij uw apparaat kunnen herkennen. Hoe gebruiken wij cookies? Cookies zijn nuttig omdat ze het navigeren tussen pagina's vergemakkelijken, omdat ze uw voorkeuren onthouden en omdat we ze gebruiken om uw online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken momenteel sessiecookies, alsook technische, personalisatie-, analytische en reclamecookies. Met deze laatste kunnen wij de advertentieruimten die op de website verschijnen, beheren op basis van criteria zoals de inhoud of de frequentie waarmee advertenties worden getoond. Ten slotte maken wij gebruik van Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Wij gebruiken de informatie om rapporten op te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. Wij delen deze informatie niet met derden. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, wat betekent dat deze niet aan u kan worden gekoppeld. Hiermee worden gegevens verzameld zoals het aantal bezoekers dat onze website heeft gebruikt, waar bezoekers vandaan komen en welke pagina's zij hebben bezocht. Voor meer informatie over Google Analytics, zie hun online privacybeleid. Hier vindt u informatie over privacy in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Social media cookies? Anderzijds gebruiken de sociale netwerken waarmee TELLMEGEN op de Website communiceert cookies in hun deelknoppen. TELLMEGEN heeft geen tussenkomst, controle of informatie van de resultaten, ze zijn de verantwoordelijkheid van elk sociaal netwerk. Wanneer de gebruiker zich registreert met de inloggegevens van een sociaal netwerk, machtigt hij het overeenkomstige sociale netwerk om een permanente cookie op te slaan die zijn identiteit onthoudt en toegang garandeert tot de cookie vervalt. De gebruiker kan deze cookie verwijderen en de toegang herroepen door zijn voorkeuren op het betrokken sociale netwerk aan te passen. TELLMEGEN raadt Gebruikers aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de sociale netwerken die zij gebruiken door te nemen. Hoe kan ik cookies uitschakelen? U kunt ervoor kiezen om uw computer een waarschuwing te laten ontvangen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Om dit te doen, moet u naar het instellingenmenu van uw browser gaan (Internet Explorer, Firefox, Chrome...). Elke browser is anders, dus wij raden u aan het Help-menu van uw browser te raadplegen om te weten te komen hoe u uw cookies correct kunt configureren. Maar vergeet niet dat het mogelijk is dat als u cookies uitschakelt, u geen toegang hebt tot sommige functies die onze website efficiënter maken. Als u niet wilt dat uw bezoekgegevens door Google Analytics worden gerapporteerd, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Hier vindt u meer informatie over het installeren en de-installeren van deze add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Bovengenoemde sites zijn geen websites van TELLMEGEN en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

2.7 Intellectuele en industriële eigendom.

De inhoud van de Website (hierna de "Inhoud"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, grafieken, beelden, iconen, software, links en andere audiovisuele inhoud, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, zijn het intellectuele eigendom van TELLMEGEN of van derden die hun gebruik aan TELLMEGEN hebben gelicentieerd. Deze inhoud wordt beschermd door de toepasselijke nationale wetten en internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidingstekens van welke aard dan ook die op de website voorkomen eigendom van TELLMEGEN of van derden die, in voorkomend geval, TELLMEGEN toestemming hebben gegeven om deze op de website op te nemen en te gebruiken. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op deze Website zijn wettelijk voorbehouden en de toegang tot of het gebruik van deze Website door de Gebruiker zal in geen geval worden beschouwd als de toekenning van een gebruikslicentie of -recht op enig goed waarvan de eigendom of het eigendom aan TELLMEGEN of aan derden toebehoort. De gehele of gedeeltelijke reproductie, op welke wijze dan ook, van de inhoud, merken, handelsnamen en distinctieve tekens van welke aard dan ook die op de Website staan, evenals de verkoop, overdracht, lease, verhuur, distributie, openbare mededeling, transformatie of elk ander gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betreffende eigenaar, is strikt verboden en zal civielrechtelijk en, in voorkomend geval, strafrechtelijk worden vervolgd, overeenkomstig de toepasselijke nationale wetgeving en internationale verdragen.

3. Voorwaarden voor de verkoop van de op de website aangeboden diensten.

3.1. Precontractuele informatie.

Deze algemene contractuele voorwaarden regelen, samen met het document "Informed Consent" en de eventuele specifieke voorwaarden die worden opgesteld, uitdrukkelijk de relaties die ontstaan tussen TELLMEGEN en de Gebruikers die de via de website aangeboden diensten contracteren. Wij delen u mee dat in alle gevallen de taal waarin de overeenkomst tussen TELLMEGEN en de klant wordt gesloten, het Spaans is. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Spaanse rechtsstelsel: Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, Wet 7/1998 betreffende algemene contractvoorwaarden, Wet 7/1996 betreffende de regulering van de detailhandel, verordeningen betreffende de bescherming van consumenten en gebruikers, en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen. Het gebruik en/of de verwerving van een van de diensten die via de website worden aangeboden, impliceert de aanvaarding als Gebruiker, zonder enig voorbehoud van welke aard ook, van elk van deze Algemene Voorwaarden, alsmede van de specifieke voorwaarden die, in voorkomend geval, op de verwerving van toepassing zijn. In dit opzicht aanvaardt de Gebruiker dat de diensten van TELLMEGEN voornamelijk beperkt worden door de volgende kwesties die voortvloeien uit genetisch onderzoek: (i) de meeste genetische onderzoeken en studies worden uitgevoerd bij Kaukasische (blanke) bevolkingsgroepen; de door TELLMEGEN verstrekte interpretaties zijn dus mogelijk niet geldig als de gebruiker niet tot voornoemd ras behoort; (ii) in het verlengde van punt (i) hierboven zijn de relaties tussen genen en ziekten meestal gebaseerd op etnische identiteit en is het onderzoek gericht op beperkte bevolkingsgroepen; Dergelijk onderzoek kan dus kennis verschaffen over een specifieke populatie maar niet over een individueel lid en bovendien zijn de verbanden niet bij veel populaties bestudeerd en zijn zij daarom misschien niet geldig voor andere populaties; en iii) genetisch onderzoek gaat dagelijks vooruit en bijgevolg kan de huidige kennis van de genetica van bepaalde ziekten of individuele aandoeningen onvolledig en onnauwkeurig zijn. In het verlengde van het voorgaande aanvaardt de Gebruiker dan ook uitdrukkelijk dat TELLMEGEN niet garandeert dat haar diensten (met inbegrip van de resultaten ervan) foutloos, 100% nauwkeurig, betrouwbaar en veilig zijn, een tijdelijke continuïteit hebben of aan bepaalde verwachtingen van de Gebruikers voldoen. TELLMEGEN informeert de Gebruikers dat de formaliteiten voor het verkrijgen van diensten die zijn welke in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven, evenals alle andere specifieke formaliteiten die tijdens het browsen op het scherm kunnen worden aangegeven, zodat de Gebruikers hierbij verklaren dat zij deze formaliteiten kennen en aanvaarden als noodzakelijk om toegang te krijgen tot de diensten die op de Website worden aangeboden. Elke wijziging en/of correctie van de door de Gebruikers tijdens het surfen verstrekte gegevens is mogelijk en moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de op de Website vermelde aanwijzingen. De op de Website aangeboden diensten, samen met hun kenmerken en prijzen, worden in de desbetreffende catalogus op het scherm vermeld. TELLMEGEN behoudt zich het recht voor om te allen tijde te beslissen over de diensten en, indien van toepassing, producten die via de Website aan de Gebruikers worden aangeboden. Zo kan TELLMEGEN te allen tijde nieuwe diensten en/of producten aan de op de Website opgenomen diensten en/of producten toevoegen, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald, hierop de bepalingen van de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn. TELLMEGEN behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een van de producten of diensten die op de Website worden aangeboden te beëindigen. ZEER BELANGRIJK: DE GEBRUIKERS VAN DEZE WEBSITE MOETEN MEER DAN 18 JAAR LEEFTIJD ZIJN, en moeten de instructies volgen die op de verschillende schermen van de website staan om de gewenste aankoop te formaliseren. Zo kan de Gebruiker ook toegang krijgen tot de Website, maar kan hij geen aankoop doen als hij in een land of gebied woont waarvan de toepasselijke wetgeving hem verbiedt om de diensten van TELLMEGEN te contracteren. In dergelijke gevallen mag de beschikbaarheid van de Website niet worden beschouwd als een aanbod door TELLMEGEN van zijn diensten aan personen die de Website vanuit dergelijke landen of grondgebieden bezoeken. In het geval dat de diensten van TELLMEGEN door minderjarigen moeten worden gebruikt, is het noodzakelijk dat een van hun ouders of, in voorkomend geval, de persoon die het ouderlijk gezag over hen uitoefent, de diensten contracteert. Bij afwezigheid van de ouders is de voogd als enige gerechtigd om met TELLMEGEN te contracteren. Om de diensten van TELLMEGEN aan minderjarigen te kunnen verlenen, moeten de personen die het ouderlijk gezag hebben dit bewijzen door aan TELLMEGEN een gescande kopie van hun nationale identiteitskaart en van de nationale identiteitskaart van de minderjarige indien de minderjarige er reeds een heeft, en van het familieboekje toe te zenden. Bij ontstentenis van een nationale identiteitskaart moet een gescande kopie van het paspoort of een gelijkwaardig identiteitsdocument worden verstrekt (zowel van de ouder/ouder die het ouderlijk gezag uitoefent als van de minderjarige indien hij/zij reeds een paspoort of gelijkwaardig identiteitsdocument bezit). In het geval dat de persoon die de diensten van TELLMEGEN aanvraagt voor een minderjarige zijn/haar voogd is, zal hij/zij deze hoedanigheid bewijzen door een gescande kopie van het vonnis of de gerechtelijke beslissing houdende zijn/haar benoeming op te sturen, samen met zijn/haar nationale identiteitskaart en de nationale identiteitskaart van de minderjarige indien hij/zij er reeds een heeft. Bij ontstentenis van een D.N.I. dient een gescande kopie van het paspoort of gelijkwaardig identiteitsdocument te worden overgelegd (zowel van de voogd als van de minderjarige indien deze reeds in het bezit is van een paspoort of gelijkwaardig identiteitsdocument). TELLMEGEN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de waarheidsgetrouwheid van de verklaringen van personen die beweren houder te zijn van het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige voor wie een van de op de website beschreven diensten wordt afgenomen. Het is evenmin de taak van TELLMEGEN om de echtheid te controleren van de documentatie die wordt verstrekt door de personen die namens de minderjarige contracteren. TELLMEGEN zal alleen communiceren met Gebruikers die meerderjarig zijn.

3.2. Procedure voor de aanbesteding van diensten.

Om de diensten van TELLMEGEN te kunnen kopen, dient de Gebruiker alleen het registratieformulier met de vereiste gegevens in te vullen en de instructies te volgen die op het scherm verschijnen om de gewenste dienst te selecteren. Na het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en het overzicht van de aankoop, waarin de details van de te kopen dienst(en) vermeld staan, moet de Gebruiker de betalingsgegevens verstrekken - afhankelijk van de betalingswijze in elk geval. De informatie die de Gebruiker tijdens het sluiten van de overeenkomst aan TELLMEGEN verstrekt, moet volledig, waarheidsgetrouw en actueel zijn.

De aankoop van dit artikel verplicht de koper om het monster terug te sturen vanuit hetzelfde land waarin het is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected], aangezien hier extra kosten aan verbonden kunnen zijn.

3.3. Bevestiging van de gekochte dienst en instructies voor het gebruik ervan.

Zodra TELLMEGEN de bevestiging heeft ontvangen van de betaling die de Gebruiker heeft verricht, binnen een termijn van maximaal 24 uur, zal deze laatste een bevestigingsmail ontvangen waarin hij/zij op de hoogte wordt gebracht van de verrichte aankoop en waarin wordt aangegeven welke stappen er in elk geval moeten worden ondernomen. Indien de kopende gebruiker bij uitzondering de bevestigingsmail niet binnen maximaal 24 uur ontvangt, dient hij contact op te nemen met TELLMEGEN om het incident te melden via het e-mailadres [email protected]. In ieder geval dient de gebruiker, voordat hij/zij de aankoop formaliseert en/of gebruik maakt van andere diensten zoals het forum, de specifieke voorwaarden te aanvaarden, die te allen tijde beschikbaar zijn op de website waarmee de aankoop is verricht. Bovendien aanvaardt en garandeert de Gebruiker bij de aankoop van een dienst van TELLMEGEN het volgende: (i) dat het verstrekte speekselmonster afkomstig is van de Gebruiker zelf of van de persoon namens wie hij de dienst heeft gecontracteerd en dat geen enkele regelgeving die hem verbiedt een dergelijk monster te verstrekken op hem van toepassing is; (ii) dat de Gebruiker niet werkzaam is voor of op geen enkele manier verbonden is met verzekeringsmaatschappijen of gezondheidsmaatschappijen of andere derden die een commercieel belang kunnen hebben bij het kennen van de resultaten van de dienst die hij/zij met TELLMEGEN heeft gecontracteerd; en (iii) dat hij/zij de dienst van TELLMEGEN niet verwerft met het doel deze door te verkopen, te kopiëren, te reproduceren of op enigerlei wijze commercieel te exploiteren, noch met het doel kritiek te leveren, schade toe te brengen of handelingen te verrichten die strijdig zijn met TELLMEGEN en haar activiteiten.

3.4. Prijs en wijze van betaling.

De prijzen die gelden op het moment van aankoop zijn de prijzen die op het scherm verschijnen (in voorkomend geval inclusief de toepasselijke belastingen) op de samenvattingspagina na het formaliseren van de aankoop, behalve in geval van typefouten.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter

Voorouders, eigenschappen en welzijn

advanced

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

De DNA test die u zocht