Wettelijke bepalingen en voorwaarden

tellmeGen™

Voorwaarden voor toegang en gebruik van de website

1. Algemene aspecten.

1.1 Gegevens ter identificatie van de dienstverlener op het gebied van de informatiemaatschappij (GENELINK S.L.).

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel wordt hierbij medegedeeld dat GENELINK, S.L., handelend onder de naam tellmeGen (hierna "TELLMEGEN"), een bedrijf dat is geregistreerd in het Handelsregister van Valencia, Volume 9817, Boek 7099, Folio 82, Blad V-160314, Inschrijvingen 1 en 2, met CIF B98649494, de houder is van de activiteit die onder andere wordt uitgevoerd via de website https://www.tellmegen.com/nl. De maatschappelijke zetel van TELLMEGEN bevindt zich op calle Arquitecto Mora, 5 – 4, Valencia, 46010, Spanje. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen op het hierboven genoemde adres of via e-mail: [email protected]. Daarnaast meldt TELLMEGEN dat het de bijbehorende voorafgaande administratieve toestemming heeft verkregen voor de uitoefening van zijn activiteit, verleend door de Conselleria de Sanitat van de Generalitat Valenciana (dossier nr. AU/3340/2014). Specifiek is TELLMEGEN geregistreerd in het Regionaal Register van Centra, Diensten en Gezondheidsinstellingen van de Generalitat Valenciana onder nummer 11540.

1.2 Aanvaarding en geldigheid van de Algemene Voorwaarden.

Zowel het navigeren als het gebruiken en/of aanschaffen van een van de diensten die op deze website worden aangeboden, kent u de status van Gebruiker toe en houdt uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van elk van de Algemene Voorwaarden (hierna, de "Algemene Voorwaarden") die van kracht zijn op het moment dat u, als Gebruiker (hierna, de "Gebruiker"), toegang krijgt tot de pagina https://www.tellmegen.com/nl (hierna, "de website" of eenvoudigweg "de Web"). TELLMEGEN kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden wijzigen door dergelijke wijzigingen op de website te publiceren, zodat Gebruikers hiervan op elk moment op de hoogte kunnen zijn, waarbij zij zich het recht voorbehoudt om eenzijdig, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, de presentatie, configuratie en inhoud van de website te wijzigen, evenals de voorwaarden die nodig zijn voor het gebruik ervan. Daarom raadt TELLMEGEN de Gebruiker aan om de Algemene Voorwaarden af te drukken of op te slaan en in ieder geval te lezen telkens wanneer hij toegang krijgt tot de website. Evenzo behoudt zij zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de diensten die op de website worden aangeboden, op te schorten of te beëindigen.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website.

2.1 Gebruik van de website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de Wet, met deze Algemene Voorwaarden, met de algemeen aanvaarde normen van moraal en goede zeden en met de openbare orde, en is aansprakelijk tegenover TELLMEGEN, of tegenover derden, voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van deze verplichting. De Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de Website voor illegale doeleinden of effecten, in strijd met wat is vastgesteld in deze Algemene Voorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze de Website of de server waarop deze is gehost kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verslechteren, of de normale gebruik of genot ervan kunnen verhinderen. In gevallen waarin het nodig is een gebruikersnaam (hierna "login") en wachtwoord (hierna "wachtwoord") te gebruiken voor het gebruik van een van de diensten die op de Website zijn opgenomen, verbindt de Gebruiker zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en zijn login en wachtwoord niet aan derden beschikbaar te stellen, en TELLMEGEN zo spoedig mogelijk te informeren over het verlies, de diefstal of andere omstandigheden die de vertrouwelijkheid ervan in gevaar kunnen hebben gebracht.

2.2 Verplichtingen van de Gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe: • Waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en deze up-to-date te houden. • Geen informatie of materiaal in te voeren, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofobisch is, aanzet tot geweld, discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie of enige andere sociale of persoonlijke voorwaarde of omstandigheid, of dat op enigerlei wijze in strijd is met de moraal, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de privacy of het imago van derden en in het algemeen de geldende wetgeving. • Geen computerprogramma's, gegevens, virussen, codes, hardware- of telecommunicatieapparatuur of andere elektronische of fysieke apparaten in te voeren, op te slaan of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de website, de diensten die op de website worden aangeboden, de apparatuur, systemen of netwerken van TELLMEGEN, van welke gebruiker dan ook, van de leveranciers van TELLMEGEN of in het algemeen van derden. • De login en het wachtwoord die door TELLMEGEN worden verstrekt, adequaat te bewaren en het gebruik ervan niet aan derden over te dragen of derden toegang te verlenen. • Geen reclame-, promotie- of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren via de website die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door TELLMEGEN. • Geen valse identiteiten te gebruiken of de identiteit van anderen aan te nemen bij het gebruik van de website of bij het gebruik van een van de diensten op de website. • Geen gegevens, informatie, programma's of elektronische documenten van TELLMEGEN, haar leveranciers of derden te vernietigen, te wijzigen, voor eigen gebruik te gebruiken, onbruikbaar te maken of te beschadigen. • Geen inhoud in te voeren, op te slaan of te verspreiden die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van derden.

2.3 Ontheffing van aansprakelijkheid.

TELLMEGEN is alleen aansprakelijk voor schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van het gebruik van de website, wanneer dergelijke schade direct aan haar toerekenbaar is. Wat betreft de informatie en inhoud die op de website is opgenomen of waartoe toegang kan worden verkregen als gevolg van de daar ingestelde links, garandeert TELLMEGEN op geen enkele wijze toegang op een bepaald moment tot dergelijke informatie en inhoud, noch de nauwkeurigheid ervan, noch de actualiteit of update ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor de doeleinden van de gebruiker. TELLMEGEN is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit de overdracht, verspreiding, opslag, beschikbaarstelling, ontvangst, verkrijging of toegang tot de inhoud die op de website is opgenomen of waartoe toegang is verkregen als gevolg van de daar ingestelde links. TELLMEGEN is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het onbehoorlijk of ongeautoriseerd gebruik van de login en het wachtwoord en voor het gebrek aan zorgvuldigheid van de gebruiker bij het bewaren van de geheimhouding ervan. Evenzo is TELLMEGEN vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit: • De aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de website. • Interferenties, omissies, onderbrekingen, storingen en/of ontkoppelingen in de operationele werking van het elektronische systeem of in de apparaten en computerapparatuur van de gebruikers, veroorzaakt door redenen buiten de controle van TELLMEGEN. • Vertragingen of blokkades in het gebruik veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen. • Ongeautoriseerde inmenging door derden buiten de controle van TELLMEGEN. • Verschillen tussen de informatie, documentatie en andere inhoud van de website en de gedrukte versie. • De onmogelijkheid om de dienst te verlenen of toegang te verlenen als gevolg van oorzaken die niet aan TELLMEGEN toerekenbaar zijn, als gevolg van de gebruiker, derden of overmachtssituaties.

De aansprakelijkheid van TELLMEGEN voor schade van welke aard dan ook die aan haar kan worden toegerekend, zal in geen geval, door uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, het bedrag overschrijden dat in elk geval is bepaald in de bijzondere voorwaarden van de verworven dienst. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst is de totale aansprakelijkheid van TELLMEGEN, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de prijs die de betreffende gebruiker aan TELLMEGEN heeft betaald (exclusief eventuele toepasselijke belastingen).

2.4 Gebruik van hyperlinks.

De internetgebruiker die links vanaf zijn eigen websites naar de Website wil plaatsen, moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden zonder dat het niet kennen daarvan de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de wet vermijdt. De link zal alleen naar de homepage of hoofdpagina van de Website linken, maar mag deze op geen enkele manier reproduceren (inline links, kopiëren van teksten, afbeeldingen, etc.). In ieder geval is het verboden, in overeenstemming met de toepasselijke en geldende wetgeving op elk moment, frames van welke aard dan ook te maken die de Website omsluiten of de weergave van de inhoud via andere internetadressen dan die van de Website mogelijk maken en, in ieder geval, wanneer ze samen met externe inhoud op de Website worden weergegeven op een manier die: • Fouten, verwarring of misleiding bij gebruikers veroorzaakt of kan veroorzaken over de ware oorsprong van de dienst of inhoud. • Een daad van oneerlijke vergelijking of imitatie vormt. • Dient om te profiteren van de reputatie en het prestige van het merk TELLMEGEN. • Op elke andere manier verboden is door de geldende wetgeving.

Vanaf de pagina die de link introduceert, mogen geen valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen worden gedaan over TELLMEGEN, het adres, de medewerkers, de klanten of de kwaliteit van de geleverde diensten. In geen geval zal op de pagina waar de link zich bevindt, worden vermeld dat TELLMEGEN toestemming heeft gegeven voor het invoegen van de link of dat TELLMEGEN op een andere manier de diensten van de afzender sponsort, samenwerkt, verifieert of superviseert. Het gebruik van enige nominatieve, grafische of gemengde merknaam of enig ander onderscheidend teken van TELLMEGEN binnen de pagina van de afzender is verboden, behalve in de gevallen die wettelijk zijn toegestaan of uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door TELLMEGEN, en op voorwaarde dat in die gevallen een directe link naar de webpagina is toegestaan op de manier zoals bepaald in deze clausule. De pagina die de link instelt, moet de wet getrouw naleven en mag in geen geval eigen of derde inhoud bieden of linken naar: • Illegale, schadelijke of in strijd met de moraal en goede zeden (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.). • De gebruiker misleiden of ertoe brengen ten onrechte te geloven dat TELLMEGEN de ideeën, verklaringen of uitingen van de afzender, legaal of illegaal, onderschrijft, ondersteunt, aanhangt of op enigerlei wijze steunt. • Ongepast of niet relevant zijn voor de activiteit van TELLMEGEN, rekening houdend met de plaats, inhoud en thema van de webpagina van de afzender.

De gebruiker zal zich onthouden van het opnemen van enige hyperlink (hierna "link") gericht naar een webpagina die illegale informatie of inhoud bevat, in strijd met de moraal en algemeen aanvaarde goede zeden, en de openbare orde.

2.5 Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

TELLMEGEN erkent het belang van het beschermen van de privacy van de gebruiker van de website en heeft daarom een beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens ontwikkeld dat aan u wordt meegedeeld, zodat de gebruiker vrij en vrijwillig kan beslissen of hij TELLMEGEN de persoonsgegevens wil verstrekken die bij het gebruik van deze website en/of bij het aanvragen van een van de aangeboden diensten vereist of verkregen kunnen worden. TELLMEGEN behoudt zich het recht voor om zijn beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen om het aan te passen aan de geldende wetgeving. Om informatie aan te vragen of, in voorkomend geval, over te gaan tot het afsluiten of verwerven van de aangeboden diensten, moeten gebruikers eerst bepaalde persoonsgegevens aan TELLMEGEN verstrekken, die zullen worden verwerkt met als doel het beantwoorden van vragen, het afsluiten van een overeenkomst op afstand, het beheren, aanbieden, uitbreiden, verbeteren en aanpassen van de op de website aangeboden diensten, alsook het uitvoeren van promotionele en publicitaire activiteiten via alle mogelijke middelen, die voor hen van belang kunnen zijn. In overeenstemming met de Spaanse Organieke Wet 3/2018 van 5 december inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet overeenkomstig de geldende regelgeving met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die zijn verzameld zoals bepaald in de voorgaande paragrafen, en kan dit doen door een fotokopie van zijn/haar identiteitskaart, paspoort of een gelijkwaardig identiteitsbewijs te sturen naar het vermelde contactadres. Betrokkenen worden geïnformeerd dat zij hun rechten op toegang, rectificatie en annulering kunnen uitoefenen op het volgende adres: calle Arquitecto Mora, 5 – 4, 46010, Valencia, Spanje, of op het e-mailadres [email protected]. De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de tijdens het browsen op de website verzamelde gegevens, of de gegevens die worden verstrekt door het invullen van een formulier, evenals de gegevens die voortvloeien uit de commerciële relatie en/of levering van de gekochte diensten, in het bovengenoemde bestand worden opgenomen. Anderzijds, in geval van het afsluiten/gebruiken van de via de website aangeboden diensten die de verwerking van bijzonder gevoelige gegevens (gezondheid) vereisen, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking van deze gegevens door het personeel van TELLMEGEN, die zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid zoals bepaald in artikel 10 van de LOPD, en de beveiligingsmaatregelen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, goedkeuring van het LOPD-ontwikkelingsreglement (hierna "LOPD-reglement"). Tijdens het gegevensverzamelingsproces en op elke plaats op de website waar deze gegevens worden gevraagd, wordt de gebruiker geïnformeerd, hetzij via een hyperlink, hetzij in het formulier zelf, over het verplichte of niet-verplichte karakter van deze gegevensverzameling. TELLMEGEN verbindt zich ertoe de in het bestand opgenomen gegevens te gebruiken om hun vertrouwelijkheid te respecteren en deze te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand, evenals de verplichting tot bewaring na te komen en alle maatregelen te nemen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met het LOPD-reglement en andere toepasselijke regelgeving. Ten slotte, in het geval van minderjarigen, zullen hun persoonsgegevens en genetische informatie ook vertrouwelijk worden behandeld, waarbij altijd het belang van de minderjarige voorrang heeft op enig ander belang in overeenstemming met de Organieke Wet 1/1996 van 15 januari inzake de juridische bescherming van minderjarigen.

2.6 Gebruik van cookies.

De website gebruikt "cookies" waarmee TELLMEGEN een reeks gegevens van gebruikers kan verkrijgen. Wat zijn cookies? Cookies zijn tekst- en nummerbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en naar het apparaat van de gebruiker (computer, smartphone, tablet, enz.) kunnen worden verzonden wanneer deze onze website bezoekt. Hoewel cookies naar een apparaat worden verzonden, kunnen ze niet op zichzelf toegang krijgen tot persoonlijke informatie, noch virussen overbrengen; ze volgen alleen het browsen op de website. Als je onze website opnieuw bezoekt, worden deze cookies opnieuw naar onze website of naar een andere site die de cookie herkent, verzonden, waardoor we je apparaat kunnen herkennen. Hoe gebruiken we cookies? Cookies zijn nuttig omdat ze gemakkelijker navigeren tussen verschillende pagina's mogelijk maken, je voorkeuren onthouden en wij gebruiken ze om je online ervaring te verbeteren. We gebruiken momenteel onze eigen sessiecookies, evenals technische, personalisatie-, analyse- en advertentiecookies. Deze laatste stellen het beheer van de advertentieruimtes die op de website verschijnen, in staat op basis van criteria zoals de inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond. Ten slotte geven we aan dat we Google Analytics gebruiken. Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en als hulp bij het verbeteren van de website. We delen deze informatie niet met derden. De cookie verzamelt informatie anoniem, wat betekent dat deze niet teruggekoppeld kan worden naar de gebruiker. Het verzamelt gegevens zoals het aantal bezoekers dat onze website heeft gebruikt, waar bezoekers vandaan komen om op de pagina te komen en welke pagina's ze hebben bezocht. Als je meer informatie wilt over Google Analytics, kun je hun online privacybeleid raadplegen. Hier kun je informatie vinden over privacy bij Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009. Cookies van sociale media? Anderzijds gebruiken de sociale netwerken waarmee TELLMEGEN op de website interageert, cookies in hun deelknoppen. TELLMEGEN heeft geen tussenkomst, controle of informatie over de resultaten; ze zijn de verantwoordelijkheid van elk sociaal netwerk. Wanneer de gebruiker zich registreert met inloggegevens van een sociaal netwerk, machtigt hij het overeenkomstige sociale netwerk om een persistent cookie op te slaan dat zijn identiteit onthoudt en toegang garandeert totdat het verloopt. De gebruiker kan dit cookie verwijderen en de toegang intrekken door zijn voorkeuren bij te werken in het desbetreffende sociale netwerk. TELLMEGEN raadt de gebruiker aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de sociale netwerken die hij gebruikt, te bekijken. Hoe kan ik cookies uitschakelen? Je kunt de optie kiezen om je computer elke keer dat een cookie wordt verzonden een waarschuwing te laten ontvangen, of je kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Om dit te doen, moet je naar het instellingenmenu van je browser gaan (Internet Explorer, Firefox, Chrome, enz.). Elke browser is anders, dus we raden je aan om het Help-menu van je browser te raadplegen om te weten hoe je je cookies correct kunt configureren. Maar onthoud dat als je cookies uitschakelt, je mogelijk geen toegang hebt tot sommige functies die onze website efficiënter maken. Als je niet wilt dat je bezoekgegevens worden gecommuniceerd door Google Analytics, kun je de Browser Add-on voor Google Analytics uitschakelen installeren. Hier kun je meer informatie vinden over de installatie en de-installatie van de genoemde add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De bovengenoemde sites zijn geen TELLMEGEN-websites en we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud.

2.7 Intellectuele en industriële eigendom.

De inhoud van de webpagina (hierna, de "inhoud"), die onder andere maar niet uitsluitend teksten, foto's, grafieken, afbeeldingen, iconen, software, links en andere audiovisuele inhoud omvat, evenals het grafische ontwerp en de broncodes, is het intellectuele eigendom van TELLMEGEN of van derden die het gebruik ervan aan TELLMEGEN hebben overgedragen. Deze inhoud is beschermd door nationale wetten en internationale verdragen met betrekking tot toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de webpagina verschijnen, eigendom van TELLMEGEN of van derden die, waar van toepassing, TELLMEGEN hebben gemachtigd om ze op te nemen en te gebruiken op de webpagina. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op deze webpagina zijn wettelijk voorbehouden en toegang ertoe of gebruik ervan door de gebruiker mag op geen enkele manier worden beschouwd als het verlenen van enige licentie voor het gebruik of recht op enig eigendom dat eigendom is van TELLMEGEN of derden. De volledige of gedeeltelijke reproductie op welke manier dan ook van de inhoud, handelsmerken, handelsnamen en onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de webpagina zijn opgenomen, evenals de verkoop, overdracht, verhuur, distributie, openbare communicatie, transformatie of enig ander gebruik dat eraan wordt gegeven, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de desbetreffende eigenaar, is volledig verboden en zal civielrechtelijk en, waar van toepassing, strafrechtelijk worden vervolgd, in overeenstemming met toepasselijke nationale wetten en internationale verdragen.

3. Voorwaarden voor de verkoop van de op de website aangeboden diensten.

3.1. Precontractuele informatie.

Deze algemene contractvoorwaarden, samen met het document "Informed Consent" en de bijzondere voorwaarden die kunnen worden vastgesteld, zullen uitdrukkelijk de relaties regelen die ontstaan tussen TELLMEGEN en de Gebruikers die de diensten contracteren die worden aangeboden via de website. We informeren u dat in ieder geval de taal waarin het contract tussen TELLMEGEN en de Klant zal worden voltooid, Spaans zal zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Spaanse rechtsstelsel: in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, Wet 7/1998 betreffende algemene contractvoorwaarden, Wet 7/1996 betreffende de regulering van de detailhandel, regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumenten en gebruikers, en alle toepasselijke wettelijke bepalingen. Het gebruik en/of de aanschaf van een van de diensten die via de website worden aangeboden, impliceert de acceptatie door de Gebruiker, zonder enig voorbehoud, van alle huidige Algemene Voorwaarden, evenals de bijzondere voorwaarden die, indien van toepassing, van toepassing zijn op de aanschaf. In dit verband accepteert de Gebruiker dat de diensten van TELLMEGEN voornamelijk beperkt zijn door de volgende kwesties die voortvloeien uit genetisch onderzoek: • De meeste genetische onderzoeken en studies worden uitgevoerd in de Kaukasische bevolking (witte ras); daarom is het mogelijk dat de interpretaties die door TELLMEGEN worden verstrekt, niet geldig zijn als de Gebruiker niet tot het genoemde ras behoort. • De gen-ziekte relaties zijn meestal gebaseerd op etnische identiteit, en het onderzoek richt zich op beperkte populaties; zodoende kunnen deze studies kennis verschaffen over een specifieke populatie, maar niet over een individueel lid, en de relaties zijn ook niet bestudeerd in talrijke populaties, zodat ze mogelijk niet geldig zijn voor andere populaties. • Genetisch onderzoek vordert dagelijks en, bijgevolg, kan de huidige kennis van de genetica van bepaalde ziekten of individuele aandoeningen gedeeltelijk en onnauwkeurig zijn.

Daarom accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk dat TELLMEGEN niet garandeert dat zijn diensten (inclusief hun resultaten) foutloos, 100% nauwkeurig, betrouwbaar en veilig zijn, tijdelijke continuïteit hebben of aan bepaalde verwachtingen van de Gebruikers voldoen. TELLMEGEN informeert dat de procedures voor het verwerven van diensten degene zijn die worden beschreven in deze Algemene Voorwaarden, evenals eventuele andere specifieke die tijdens het navigeren op het scherm worden aangegeven, zodat de Gebruiker verklaart deze procedures te kennen en te accepteren als noodzakelijk om toegang te krijgen tot de diensten die op de Webpagina worden aangeboden. Eventuele wijzigingen en/of correcties van de door de Gebruikers tijdens het navigeren verstrekte gegevens zijn mogelijk en moeten worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen die op de Webpagina zijn opgenomen. De diensten die op de Webpagina worden aangeboden, samen met hun kenmerken en prijzen, worden vermeld in de betreffende catalogus, op het scherm. TELLMEGEN behoudt zich het recht voor om te allen tijde te beslissen over de diensten en, in voorkomend geval, producten die zullen worden opgenomen en aangeboden aan Gebruikers via de Webpagina. Zo kan TELLMEGEN op elk moment nieuwe diensten en/of producten toevoegen aan die op de Webpagina zijn opgenomen, ervan uitgaande, tenzij anders vermeld, dat deze worden gereguleerd door de bepalingen van de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden. Evenzo behoudt TELLMEGEN zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een van de op de Webpagina aangeboden producten of diensten te beëindigen. ZEER BELANGRIJK: GEBRUIKERS VAN DEZE WEBPAGINA MOETEN OUDER ZIJN DAN 18 JAAR en moeten de instructies volgen die op de verschillende schermen van de Webpagina zijn opgenomen om de gewenste aankoop te formaliseren. Evenzo kan de Gebruiker toegang krijgen tot de Webpagina, maar geen aankoop formaliseren als hij in een land of gebied woont waarvan de toepasselijke wetgeving hem verbiedt de diensten van TELLMEGEN te contracteren. In dergelijke gevallen kan de beschikbaarheid van de Webpagina niet worden beschouwd als een aanbod van TELLMEGEN van haar diensten aan personen die vanuit dergelijke landen of gebieden toegang krijgen tot de Web. In gevallen waarin de diensten van TELLMEGEN zullen worden gebruikt bij minderjarigen, is het noodzakelijk dat een van de ouders of, in voorkomend geval, degene die het ouderlijk gezag uitoefent, de diensten contracteert. Bij afwezigheid van ouders, zal alleen de voogd een contract kunnen afsluiten met TELLMEGEN. Om de diensten van TELLMEGEN aan minderjarigen te kunnen verlenen, moeten degenen die het ouderlijk gezag hebben dit aantonen door een gescande kopie van hun ID en het ID van de minderjarige, als deze al een ID heeft, en het Familieboek elektronisch naar TELLMEGEN te sturen. Bij afwezigheid van een ID wordt een gescande kopie van het paspoort of een gelijkwaardig identiteitsdocument verstrekt (zowel van de ouder/titularis van het ouderlijk gezag als van de minderjarige, als deze al een paspoort of een gelijkwaardig identiteitsdocument heeft). Als de persoon die de diensten van TELLMEGEN voor een minderjarige aanvraagt, zijn voogd is, moet deze status worden aangetoond door een gescande kopie van het vonnis of de gerechtelijke beslissing waarin zijn benoeming is opgenomen, samen met zijn ID en het ID van de minderjarige, als deze al een ID heeft, elektronisch te verzenden. Bij afwezigheid van een ID wordt een gescande kopie van het paspoort of een gelijkwaardig identiteitsdocument verstrekt (zowel van de voogd als van de minderjarige, als deze al een paspoort of een gelijkwaardig identiteitsdocument heeft). TELLMEGEN is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid van de verklaringen van degenen die verklaren houder te zijn van het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige voor wie een van de diensten beschreven op de Webpagina is gecontracteerd. TELLMEGEN is ook niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de authenticiteit van de documentatie die is verstrekt door degenen die namens de minderjarige een contract afsluiten. TELLMEGEN zal alleen communiceren met meerderjarige Gebruikers.

3.2. Procedure voor de aanbesteding van diensten.

Voor het verkrijgen van de diensten van TELLMEGEN dient de gebruiker het registratieformulier in te vullen met de vereiste gegevens, de instructies op het scherm te volgen om de gewenste dienst te selecteren en, nadat deze Algemene Voorwaarden en het aankoopoverzicht waarin de gewenste dienst(en) worden vermeld, zijn geaccepteerd, de betalingsgegevens te verstrekken – afhankelijk van de beschikbare betaalmethode in elk geval. De door de gebruiker tijdens het contracteerproces aan TELLMEGEN verstrekte informatie dient volledig, waarheidsgetrouw en actueel te zijn. De aankoop van dit artikel houdt in dat het monster uit hetzelfde land van aankoop moet worden geretourneerd. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via e-mail [email protected], omdat dit extra kosten met zich mee kan brengen.

3.3. Bevestiging van de gekochte dienst en instructies voor het gebruik ervan.

Op het moment dat TELLMEGEN de bevestiging van de door de gebruiker gedane betaling heeft ontvangen, ontvangt de gebruiker binnen een maximale periode van 24 uur een bevestigingsmail waarin hij wordt geïnformeerd over de gedane aankoop en de te volgen stappen in elk geval. Indien de koper, bij wijze van uitzondering, de bevestigingsmail niet binnen een maximale periode van 24 uur ontvangt, dient hij contact op te nemen met TELLMEGEN om het incident te melden via het e-mailadres [email protected]. In elk geval moet de gebruiker, voorafgaand aan de formele aankoop en/of het gebruik van andere diensten zoals het forum, de bijzondere voorwaarden accepteren, die te allen tijde beschikbaar zijn op de website waarmee de aankoop is gedaan. Bovendien aanvaardt en garandeert de gebruiker door de aankoop van elke dienst van TELLMEGEN: • Dat het verstrekte speekselmonster afkomstig is van de gebruiker zelf of van de persoon voor wie hij de dienst heeft aangevraagd en dat geen enkele regelgeving hem verbiedt een dergelijk monster te verstrekken. • Dat de gebruiker niet werkt voor of op enigerlei wijze verbonden is aan verzekeringsmaatschappijen, zorgbedrijven of andere derden die commerciële belangen kunnen hebben bij het kennen van de resultaten van de met TELLMEGEN gecontracteerde dienst. • Dat hij de dienst van TELLMEGEN niet aanschaft met de bedoeling deze door te verkopen, te kopiëren, te reproduceren of commercieel te exploiteren op welke wijze dan ook, noch met de bedoeling TELLMEGEN en haar activiteiten te bekritiseren, te schaden of handelingen uit te voeren die in strijd zijn met TELLMEGEN en haar activiteiten.

3.4. Prijs en wijze van betaling.

De prijzen die van kracht zijn op het moment van aankoop, zijn degene die op het scherm worden weergegeven (inclusief de toepasselijke belastingen), op de samenvattingspagina, vóór de definitieve bevestiging van de aankoop, behalve bij typografische fouten.

3.5 Waarschuwing over het Informatieve Karakter van de Test

De test aangeboden door TELLMEGEN is puur informatief. De verkregen resultaten zijn niet diagnostisch en zijn ook niet bedoeld als zodanig. Ze mogen niet worden gebruikt voor de behandeling van pathologieën of voor het formuleren van behandelaanbevelingen. Gebruikers dienen gekwalificeerde medische professionals te raadplegen voor alle gezondheids- of medische gerelateerde kwesties.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen