Dokument zgody prawnej

tellmeGen™

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych przez Genelink, S.L. (dalej "tellmeGen"), należy zapoznać się, wyrazić zgodę i zaakceptować warunki niniejszej świadomej zgody i umowy prawnej (dalej "Zgoda"). W szczególności, poprzez niniejszą Zgodę, użytkownik oświadcza i wyraźnie akceptuje, że: (i) został poinformowany o procesie, w ramach którego tellmeGen wykonuje swoje usługi; (ii) jest świadomy potencjalnych korzyści, ograniczeń i ryzyka związanego - pośrednio lub bezpośrednio - z tym procesem. Należy jasno zrozumieć: (i) kontekst informacji genetycznej, do której, poprzez świadczone usługi, tellmeGen ma dostęp; oraz (ii) możliwe konsekwencje wynikające z tej wiedzy.

Cel analizy genetycznej przeprowadzanej przez tellmeGen, o którą prosiłeś

Głównym celem tej analizy jest dostarczenie istotnych i aktualnych informacji przyczyniających się do zapobiegania i zarządzania możliwymi stanami zdrowotnymi, patologiami i chorobami. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do, genetycznej predyspozycji do różnych chorób, zdolności metabolizowania leków i reakcji na konkretne leczenia, a także możliwości bycia nosicielem dziedzicznych chorób. Akceptując ten dokument, potwierdzasz i akceptujesz, że usługa analizy genetycznej świadczona przez tellmeGen działa jako recepta. Usługa ta jest ukierunkowana na zapobieganie, leczenie i samoświadomość stanów zdrowotnych, oparta na Twoich osobistych informacjach genetycznych. Głównym celem tej analizy jest dostarczenie istotnych i aktualnych informacji przyczyniających się do przewidywania i zarządzania możliwymi stanami zdrowotnymi, patologiami i chorobami. Wyraźnie oświadczasz, że znasz i akceptujesz, iż informacje uzyskane poprzez usługę analizy genetycznej zlecanej tellmeGen nie są przeznaczone do diagnozowania żadnego stanu, patologii czy choroby i w żadnym przypadku nie zastępują indywidualnej i spersonalizowanej opieki jakiegokolwiek profesjonalisty zdrowotnego. Ważne jest podkreślenie, że chociaż ta usługa dostarcza cennych informacji, nie zastępuje diagnozy klinicznej ani profesjonalnej konsultacji medycznej. Aby zapewnić pełne zrozumienie i skuteczne wykorzystanie uzyskanych wyników, tellmeGen dysponuje zespołem wykwalifikowanych lekarzy i genetyków. Ten zespół jest dostępny, aby zapewnić Ci doradztwo genetyczne po sprzedaży, pomagając interpretować wyniki analizy i zrozumieć ich znaczenie w kontekście Twojego ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Akceptując tę zgodę, deklarujesz zrozumienie natury i celu usługi analizy genetycznej oferowanej przez tellmeGen, w tym jej ograniczenia i dostępne wsparcie po sprzedaży. Uznajesz, że ta usługa uzupełnia, ale nie zastępuje, zaleceń i leczenia dostarczanych przez specjalistów zdrowotnych.

Próbki śliny dostarczone do tellmeGen

Gwarantujesz, że dostarczona próbka śliny jest Twoją własną. W związku z tym rozumie się, że tellmeGen świadczy usługi wyłącznie na rzecz osób prywatnych. W związku z tym gwarantują Państwo, że nie działają na rzecz osób trzecich, w tym między innymi firm ubezpieczeniowych, firm związanych - pośrednio lub bezpośrednio - z opieką zdrowotną lub innego rodzaju firm lub osób prywatnych, które mogłyby być zainteresowane uzyskaniem informacji o ubezpieczonym, pracowniku, dyrektorze lub jakiejkolwiek innej osobie bez wcześniejszego upoważnienia. Ponadto, jeśli mieszkasz poza Hiszpanią, akceptując niniejszą zgodę lub inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług, potwierdzasz wyraźnie, że nie podlegasz żadnemu zakazowi lub ograniczeniu prawnemu związanemu z wysyłaniem próbek śliny z kraju zamieszkania lub ogólnie z zawieraniem umów o świadczenie usług genetycznych, takich jak te, o które zwracasz się do tellmeGen. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że dostarczenie próbki śliny i późniejsze przetwarzanie danych genetycznych nie oznacza nabycia przez Ciebie jakichkolwiek praw do badań naukowych, usług lub produktów, które tellmeGen lub organizacje lub osoby związane z tellmeGen mogą opracować.

Próbki śliny pobrane od dzieci w celu świadczenia usług

Jeśli podpisujesz ten dokument w imieniu małoletniego, oświadczasz, że sprawujesz opiekę nad dzieckiem, działasz w jego imieniu i nie zostałeś pozbawiony tej opieki na mocy prawomocnego orzeczenia. Ponadto stwierdza Pan, że próbka śliny odpowiada osobie małoletniej, w której imieniu Pan występuje. W przypadku braku rodziców sprawujących władzę rodzicielską, umowę w jego imieniu i złożyć próbki śliny może tylko osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem. Osoby, które zlecają usługi tellmeGen w imieniu dziecka, muszą dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające reprezentację dziecka oraz oświadczenia złożone w celu sformalizowania wynajmu, stwierdzające, że są one autentyczne, kompletne, prawdziwe i aktualne. W szczególności, bez ograniczeń, może być dostarczona Księga Rodzinna, Dowody Osobiste rodziców, świadectwo orzeczenia sądu lub akt stanu cywilnego.

Analiza kwasu deoksyrybonukleinowego (zwanego dalej "DNA")

Użytkownik udziela zgody tellmeGen, jego pracownikom, dyrektorom, kierownikom, wykonawcom, podwykonawcom i współpracownikom na wykonanie żądanych usług w zakresie analizy DNA próbki śliny. W tym celu informuje się, że obecne centrum przetwarzania danych, z którym tellmeGen zawarł umowę, posiada wszystkie niezbędne licencje sanitarne do przeprowadzania analiz.

Wyniki analizy genetycznej (sprawozdanie)

Upoważniają Państwo tellmeGen do przekazania Państwu - częściowo lub w całości - wyników (raportu) analizy DNA, jak również tym osobom, dla których udzielili Państwo wcześniej pisemnego upoważnienia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje dostarczone przez tellmeGen po przeprowadzeniu analizy genetycznej zgodnie z życzeniem mogą być pozytywne lub negatywne. W związku z tym uznajesz i akceptujesz, że jesteś świadomy, że wspomniane umeblowanie może być nieoczekiwane i może powodować sytuacje stresu emocjonalnego. Niemniej jednak oświadczasz również, że wiesz i akceptujesz, że w przypadku, gdy Twoje informacje genetyczne wskazują na wyższe niż przeciętne ryzyko rozwoju określonej patologii lub choroby, nie oznacza to, że nieodwracalnie na nią zapadniesz. Podobnie oświadczasz, że rozumiesz, iż w miarę postępu badań nad materiałem genetycznym, w celu pełniejszej oceny znaczenia i informacji związanych z Twoim DNA w kontekście tego postępu, może być konieczne ponowne wykorzystanie tych usług.

Poradnictwo genetyczne

Jako klient tellmeGen, będziesz miał dostęp poprzez stronę internetową genportal.tellmegen.com (lub jakąkolwiek inną umożliwioną przez tellmeGen) do interpretacji swojej analizy genetycznej. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub pytań lub obaw wynikających z Twojej analizy genetycznej, możesz nabyć spersonalizowane konsultacje lub raport na https://www.tellmegen.com/pl/konsultacje-tellmegen, w zależności od wymaganego usługi, gdzie specjalistyczny personel rozwiąże Twoje pytania. W każdym razie, jak już wcześniej wspomniano, świadczenie usług przez tellmeGen nie ma na celu ani nie może zastąpić indywidualnej i spersonalizowanej opieki jakiejkolwiek kadry medycznej.

Ochrona danych genetycznych

Twoje informacje genetyczne uzyskane w wyniku usług świadczonych przez tellmeGen podlegają naszej Polityce ochrony danych osobowych [aby dowiedzieć się więcej o Polityce ochrony danych osobowych, kliknij tutaj]. Podsumowując, zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, tellmeGen dba o Twoje prawo do przechowywania i konsultowania Twoich osobistych informacji genetycznych w sposób poufny i bezpieczny. Jeśli chodzi o informacje genetyczne dotyczące osób niepełnoletnich, dostęp do nich mają jedynie ich rodzice lub opiekunowie prawni, jeśli posiadają władzę rodzicielską lub prawną. Osoby niepełnoletnie mogą również uzyskać dostęp do swoich danych, jeśli po osiągnięciu pełnoletności zgłoszą taką prośbę, a tellmeGen nadal będzie dysponował tymi informacjami.

Dane genetyczne

Laboratorium, z którym tellmeGen podpisał umowę na przetwarzanie próbki śliny, przeprowadzi analizę Twojego DNA, której jedynym celem będzie określenie Twojej informacji genetycznej. Ani wspomniane laboratorium, ani tellmeGen nie będą badać próbki śliny pod kątem obecności jakiegokolwiek innego biologicznego lub chemicznego czynnika, markera lub składnika, który nie jest Twoim DNA. Podobnie wspomniane laboratorium nie będzie miało dostępu do żadnych Twoich danych osobowych (w tym do imienia i nazwiska), ponieważ dane te zostaną poddane procesowi dysocjacji. Tylko unikalny kod kreskowy pozwoli tellmeGen połączyć informacje genetyczne uzyskane z Twojej próbki śliny z Twoim kontem jako klienta tellmeGen. W każdym przypadku, dla większego bezpieczeństwa, trzy (3) miesiące po zakończeniu żądanej analizy, pozostałości DNA i śliny zostaną zniszczone.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrzną polityką tellmeGen, zastosowane zostaną rygorystyczne środki bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp, transmisję lub zniszczenie Twoich danych. Ten system bezpieczeństwa obejmuje nasze regularne audyty systemu i środki bezpieczeństwa.

Poufność

Zgodnie z postanowieniami ustawodawcy hiszpańskiego dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy 15/1999 o ochronie danych osobowych (zwanej dalej LOPD) oraz dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzającego rozporządzenie w sprawie rozwoju LOPD (zwanego dalej, Rozporządzenie LOPD), tellmeGen informuje użytkownika, że przekazane nam dane osobowe będą wykorzystywane z zachowaniem całkowitej poufności i włączone do odpowiednich plików będących w posiadaniu tellmeGen i odpowiednio zarejestrowanych w rejestrze generalnym hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (dalej "AEPD"), w celu odpowiedniego świadczenia usług objętych umową. Zgodnie z rozporządzeniem LOPD, użytkownik jest poinformowany, że może skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych w zakresie dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu przechowywanych w aktach tellmeGen w formie pisemnej i za okazaniem dowodu tożsamości do tellmeGen. 

W przypadku osób niepełnoletnich, ich dane osobowe i informacje genetyczne będą wykorzystywane w sposób równie poufny, z zachowaniem priorytetu interesów osoby niepełnoletniej nad wszelkimi innymi, zgodnie z przepisami hiszpańskiej ustawy 1/1996 z dnia 15 stycznia o ochronie prawnej dzieci. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych.
Akceptując niniejszą klauzulę, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na dokonywanie przez Genelink S.L. tych nagrań podczas sesji korzystania z naszej platformy. Użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik może skontaktować się z nami w sposób określony w naszej Polityce prywatności.
Ważne jest, aby pamiętać, że brak akceptacji tej klauzuli może ograniczyć naszą zdolność do zapewnienia spersonalizowanej pomocy i poprawy komfortu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy te dane, a także o prawach użytkownika i sposobach ich egzekwowania, zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Badania

tellmeGen jest szczególnie wrażliwy na badania genetyczne i zawarł umowy na prowadzenie badań i analiz z prestiżowymi podmiotami z branży.

W tym celu zwracamy się do Państwa o zgodę na wykorzystanie danych zgromadzonych przez tellmeGen w całkowicie anonimowej formie w celu ich przekazania podmiotom lub osobom, z którymi podmiot zawarł wyżej wymienione umowy, aby mogły one mieć dostęp do Państwa surowych danych genetycznych, jak również do interpretacji tych danych, niezależnie od kraju pochodzenia. To przetwarzanie danych będzie zawsze oparte na przepisach art. 9.2 j) GDPR.

Wyraźnie upoważniam tellmeGen do ujawnienia zanonimizowanych danych pochodzących z mojej analizy DNA dla wszelkich studiów, badań i statystyk, które uzna za konieczne.

Ryzyko

tellmeGen rozumie, że pomoc swoim klientom w dostępie i zrozumieniu ich informacji genetycznych jest bardzo interesująca. Jednak dostęp do informacji genetycznej i jej zrozumienie są złożone i nie są wolne od ryzyka. W związku z tym, podpisując niniejszą umowę, użytkownik manifestuje wiedzę i akceptację tych możliwych zagrożeń. W celach poglądowych, poniżej znajdują się niektóre z czynników, które należy wziąć pod uwagę i zaakceptować za pośrednictwem niniejszej Zgody, wyrażonej przed wynajęciem usług tellmeGen:

Odkrycie nieoczekiwanych informacji

Jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz o sobie informacje genetyczne, których się nie spodziewałeś. Wspomniana informacja genetyczna może w pewnych sytuacjach wywołać stres emocjonalny, a w niektórych przypadkach może nawet zmienić życie. Konkretnie, możesz odkryć rzeczy o sobie, które mogą cię martwić. Na przykład, możesz mieć większą niż przeciętnie w danym segmencie populacji możliwość rozwoju pewnego stanu, patologii lub choroby. W takim przypadku masz prawo do odwołania niniejszej umowy w dowolnym momencie w formie pisemnej (prawo to nie zwalnia Cię z zobowiązań ekonomicznych przyjętych przy zlecaniu usług tellmeGen).

Minimalne błędy analizy

Bez uszczerbku dla tego, co wyrażono w poniższym akapicie, informuje się, że tellmeGen przestrzega rygorystycznych protokołów jakości w procesie analizy DNA. Niemniej jednak, niezwykle mały odsetek (<0,05%) danych wygenerowanych podczas procesu przeprowadzonego w zewnętrznym laboratorium tellmeGen może być nieprawidłowy lub nie może być interpretowany.

Przyszłe badania genetyczne

Przyszłe badania naukowe nad materiałem genetycznym mogą zmienić - całkowicie lub częściowo - interpretację Twojego DNA, ponieważ mogą zostać odkryte nowe markery genetyczne związane z ryzykiem wystąpienia różnych schorzeń, patologii lub chorób.

Nieudostępnianie danych genetycznych

Dane genetyczne, które są udostępniane osobom trzecim, niezależnie od tego, czy pochodzą z usługi realizowanej przez tellmeGen, czy z innych źródeł, mogą zostać wykorzystane wbrew Twoim interesom. Informujemy, że tellmeGen stanowczo zaleca, aby nie udostępniać swoich informacji genetycznych osobom trzecim (w tym członkom rodziny, znajomym, kolegom z pracy itp.) Nawet jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje informacje genetyczne pracownikom służby zdrowia, ryzykujesz, że te informacje mogą stać się częścią Twojej historii medycznej i z tego powodu mogą być w przyszłości dostępne dla niepożądanych stron trzecich (na przykład firm świadczących usługi dla służby zdrowia lub firm ubezpieczeniowych). Oświadczasz, że rozumiesz, iż jeśli teraz podzielisz się drobnymi lub pozornie nieistotnymi informacjami genetycznymi, mogą one być istotne w przyszłości, gdy badania genetyczne będą zaawansowane i zostaną dokonane nowe odkrycia (na przykład odkrycie nowych markerów genetycznych związanych z ryzykiem zachorowania na różne schorzenia, patologie lub choroby). W każdym razie potwierdzasz, że tak będzie: (i) przyjąć odpowiedzialność za możliwe konsekwencje wynikające z udostępnienia dostępu do danych genetycznych Użytkownika osobom trzecim; oraz (ii) zwolnić tellmGen, jego pracowników, kierowników, dyrektorów, wykonawców, podwykonawców, współpracowników, następców oraz upoważnionych przedstawicieli i uznać ich za wolnych od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z (A) wykorzystania lub przekazania wszelkich informacji dostarczonych przez Użytkownika i/lub uzyskanych w wyniku usługi zamówionej w tellmeGen; oraz (B) przekazywanie lub wykorzystywanie informacji genetycznych lub innych danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy użytkownik udostępnia te informacje osobom trzecim - celowo lub nieumyślnie - lub osobom trzecim w celu postawienia diagnozy lub w innych celach.

Przepisy obowiązujące w danym kraju

Prawo konsumenckie wymaga, aby użytkownik znał warunki produktu oferowanego za pośrednictwem Strony Internetowej z kraju zakupu. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieznajomości takich informacji przez użytkownika.

DNA Connect i dane surowe stron trzecich

Cel DNA Connect

DNA Connect by Genelink S.L. (dalej tellmeGen) istnieje w celu zapewnienia narzędzi DNA i genealogii do celów porównawczych i badawczych. Jest on utrzymywany w całości przez użytkowników, wolontariuszy i badaczy. Badania DNA i genealogiczne, ze swej natury, wymagają dzielenia się informacjami. Dlatego użytkownicy, którzy uczestniczą w tej Witrynie, zgadzają się, że niektóre z ich informacji mogą być udostępniane innym użytkownikom.

Prywatność

W dzisiejszym świecie istnieją realne zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości, oszustwami kredytowymi i tak dalej. Staramy się zachować równowagę między tymi sprzecznymi rzeczywistościami a potrzebą dzielenia się informacjami z innymi użytkownikami. Krótko mówiąc, jeśli wymagasz absolutnej prywatności i bezpieczeństwa, zgadzasz się nie udostępniać swoich danych osobowych, surowych danych lub danych genealogicznych na platformie tellmeGen. Jeśli nie wyrażasz zgody, a podałeś już swoje dane osobowe, dane surowe lub dane genealogiczne, zobowiązujesz się do ich natychmiastowego usunięcia.

Bezpieczeństwo

Dla tellmeGen prywatność, poufność i bezpieczeństwo danych są absolutnym wymogiem. Z tego powodu stosujemy najbardziej zaawansowane protokoły bezpieczeństwa i najnowszą technologię szyfrowania, a także środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu maksymalizacji bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie połączenia do i z naszej strony internetowej objęte są protokołem kryptograficznym SSL.

Nasze serwery i dane są hostowane w chmurze. Dzięki temu dysponujemy systemami bezpieczeństwa z wielowarstwową ochroną przed DoS / DDoS, najnowszą technologią w sieciach Cisco oraz dyskami twardymi o szybkim dostępie. Wszystko to uzupełnione o kopie zapasowe serwerów, bazy danych i wszystkich informacji tellmeGen.

Nasze aplikacje przeprowadzają automatyczny audyt zmian, dzięki czemu wszelkie zmiany w danych są rejestrowane w celu podjęcia działań, jeśli nie są poprawne.

Poufne dane użytkowników tellmeGen są zaszyfrowane, aby nie można było w żaden sposób powiązać informacji genetycznych, osób i ich danych osobowych, ponieważ są one przechowywane w formie zaszyfrowanej i tylko w razie potrzeby są odszyfrowywane, aby nie można było w żaden sposób powiązać informacji genetycznych, osób i danych osobowych.

Mimo, że tellmeGen dołożył wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną i niezawodną stronę dla użytkowników, nie można zagwarantować pełnej poufności wszelkiej komunikacji, materiałów lub danych osobowych przekazywanych tellmeGen za pośrednictwem strony.

Informacje takie jak dane surowe, dane genealogiczne i dane osobowe mogą być przechowywane w celu tworzenia kopii zapasowych lub wyszukiwania. Gdy zarejestrowany użytkownik tellmeGen usunie lub zażąda usunięcia surowych danych, danych genealogicznych i/lub informacji o profilu, kopie przechowywanych informacji zostaną usunięte nie później niż 30 dni po żądaniu użytkownika.

Badania

Pod warunkiem, że wyrazisz na to wyraźną zgodę, możemy wykorzystać Twoje dane w naszych własnych badaniach, w celu rozwoju lub ulepszenia aplikacji.

W tellmeGen jesteśmy przekonani, że każdy indywidualny wkład w połączeniu z dziesiątkami tysięcy innych może coś zmienić i pomóc w dokonaniu niesamowitych odkryć naukowych.

Twój wkład poprzez ankiety lub formularze wraz z informacjami genetycznymi i połączonymi z informacjami wielu innych osób może mieć znaczenie dla badań.

Adresy e-mail

Wszystkie osoby rejestrujące się na stronie muszą podać prawidłowy adres e-mail, aby otrzymywać komunikaty i powiadomienia od tellmeGen. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa swoich danych do logowania oraz do aktualizacji swojego adresu e-mail.

Dane DNA

Surowe dane DNA przesłane do tellmeGen są własnością osoby, która je przesłała. Po przesłaniu pliku, na końcu procesu przesyłania zostanie mu przypisany numer zestawu. Numer ten jest unikalny dla poszczególnych surowych danych genetycznych i będzie używany na stronach tej Witryny w celu identyfikacji Twoich danych. Jeśli chcesz skontaktować się z administratorem Serwisu w sprawie swoich danych, musisz podać numer zestawu powiązanego z Twoimi danymi. W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Wykorzystanie wyników

Charakter badań genealogicznych wymaga wymiany informacji. Wykorzystanie to musi być również oparte na poszanowaniu praw i prywatności innych osób. Każdy, kto będzie korzystał z tej Strony bez przestrzegania tej podstawy, zostanie objęty natychmiastowym zakazem korzystania z niej i usunięciem wszystkich danych. Przykłady obejmują, ale nie są ograniczone do list spamowych, umieszczania nazw użytkowników lub innych danych osobowych innych osób bez ich zgody. Jeśli odpowiednia zgoda nie zostanie uzyskana od danej osoby, wszelkie dane osobowe (w tym m.in. nazwa użytkownika i numer zestawu) muszą zostać usunięte przed ponowną publikacją wyników. Stwierdzenie naruszenia tej zasady będzie zależało od uznania administratorów tellmeGen. Nie możemy zagwarantować, że użytkownicy nie napotkają innych zastosowań, od tych opisanych poniżej po nowe, zarówno genetyczne jak i niegenetyczne. Na przykład, niektóre z tych możliwych zastosowań surowych danych, informacji osobowych i/lub danych genealogicznych przez każdego zarejestrowanego użytkownika tellmeGen obejmują, ale nie są ograniczone do:

Odkrywanie tożsamości; 
Znajdowanie zgodności genetycznych (osoby dzielące się DNA); 
Testowanie ojcostwa i macierzyństwa; 
Odkrywanie nieznanych lub niezidentyfikowanych dzieci, rodziców lub rodzeństwa; 
Odkrywanie innych genetycznych i genealogicznych krewnych, zarówno znanych, jak i nieznanych lub nieoczekiwanych; 
Odkrywanie pochodzenia etnicznego; 
Odkrywanie genetycznego pokrewieństwa między rodzicami; 
Odkrywanie płci biologicznej; 
Odkrywanie informacji medycznych lub cech fizycznych; 
Uzyskiwanie adresu e-mail; i/lub 
Śledzenie rodziny przez strony trzecie, takie jak organy ścigania, w celu zidentyfikowania sprawcy przestępstwa lub identyfikacji szczątków.

Użytkownik rozumie, że w przyszłości może dojść do genealogicznych i nie genealogicznych zastosowań, w tym zastosowań, których tellmeGen nie może przewidzieć. Jeśli uznasz, że którekolwiek z tych obecnych lub przyszłych zastosowań jest nie do przyjęcia, prosimy nie dostarczać surowych danych do tellmeGen i usunąć wszelkie surowe dane, które już dostarczyłeś na tę stronę. Naszą polityką jest, aby nigdy nie udostępniać Twoich danych genealogicznych, danych osobowych lub adresu e-mail osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy udostępniasz swoje dane do projektów badawczych. Masz prawo dostępu do danych osobowych, które tellmeGen zgromadził na Twój temat. W każdej chwili możesz wykonać następujące czynności, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Poprosić o nieotrzymywanie od nas dalszych kontaktów w przyszłości; Sprawdzić, jakie informacje o Tobie posiadamy, jeśli w ogóle; Zmienić, poprawić lub zlecić nam usunięcie wszelkich informacji, jakie posiadamy na Twój temat (w tym informacji osobowych, danych surowych i genealogicznych); oraz Wyrazić wszelkie obawy, jakie masz w związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich informacji.

Dokładność wyników

Wyniki analiz i porównań przedstawionych w niniejszej Witrynie są dostarczane "tak jak jest" i nie składa się żadnych oświadczeń co do ich dokładności lub przydatności. Od czasu do czasu mogą być wprowadzane zmiany w oprogramowaniu i narzędziach analitycznych, które mogą zmienić wyniki od tych podanych powyżej. Nie składamy żadnych obietnic dotyczących: (a) funkcjonalności Witryny lub narzędzi Witryny; lub (b) jakości, dokładności, niezawodności lub dostępności Witryny, w tym wszelkich informacji osobowych, danych surowych lub danych genealogicznych dostarczonych do Witryny. Użytkownik polega na informacjach zawartych na stronie wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich informacjach przez Ciebie i każdego innego odwiedzającego Stronę, jak również przez każdą osobę, która może zostać poinformowana o ich treści. Operatorzy tej Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.

Zakończenie służby

Każdy, kto chce, aby jego surowe dane lub dostarczone dane genealogiczne zostały usunięte z bazy tellmeGen, może to zrobić, żądając usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].

Administratorzy tellmeGen zastrzegają sobie prawo do usunięcia surowych danych, danych genealogicznych lub informacji osobowych z bazy danych, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym czasie, z lub bez powiadomienia. Każda lub wszystkie usługi tellmeGen mogą zostać zakończone w dowolnym momencie, bez powiadomienia, z dowolnego powodu, według uznania administratorów tellmeGen.

Utrata danych

Operatorzy tellmeGen nie ponoszą odpowiedzialności za utratę surowych danych w wyniku awarii mechanicznej, awarii oprogramowania, błędu ludzkiego lub w jakikolwiek inny sposób.

Przyszłość

Nie możemy przewidzieć, co przyniesie przyszłość dla badań DNA lub genealogii. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie przyszłość tellmeGen. Możliwe jest, że w przyszłości tellmeGen połączy się z innymi osobami lub podmiotami lub przekaże im swoją działalność. W takim przypadku nastąpi zmiana personelu operacyjnego tellmeGen. tellmeGen zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych użytkownika (w tym surowych danych, danych genealogicznych, informacji o profilu i innych danych osobowych) takim innym osobom lub podmiotom, wśród których mogą znaleźć się osoby obecnie niezaangażowane w działalność tellmeGen. Niniejsza Polityka będzie obowiązywać na Stronie do czasu otrzymania przez użytkownika powiadomienia o jej zmianach. Jeśli ta możliwość jest dla Ciebie nie do przyjęcia, zgadzasz się nie udostępniać tellmeGen swoich danych osobowych, surowych danych lub danych genealogicznych. Jeśli już podałeś dane osobowe, dane surowe lub dane genealogiczne, zobowiązujesz się do ich natychmiastowego usunięcia z tellmeGen.

Ograniczenie odpowiedzialności

tellmeGen nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z niniejszą Polityką, przy czym przyjmuje się do wiadomości, że Strona jest udostępniana wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie będzie miało zastosowania, odpowiedzialność tellmeGen wobec użytkownika za jakiekolwiek zdarzenie wynikające ze Strony lub niniejszej Polityki będzie ograniczona do kwot zapłaconych przez użytkownika na rzecz tellmeGen za Stronę w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających takie zdarzenie. Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, niniejsza polisa nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności żadnej ze stron za rażące zaniedbanie lub umyślne działanie jednej ze stron, jej agentów lub pracowników, ani za śmierć lub uszkodzenie ciała. Strony zgadzają się, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej Polityce zostały swobodnie wynegocjowane i stanowią integralną część umowy, ponieważ Strona nie byłaby dostępna za tę samą cenę i na tych samych warunkach, gdyby takie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie zostały zawarte w niniejszej Polityce. Niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji, dlatego niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Ponadto niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić tellmeGen i wszystkie jego filie, ich następców i cesjonariuszy, a także wszystkich ich urzędników, dyrektorów, pracowników, wolontariuszy, wykonawców, konsultantów, agentów, przedstawicieli, licencjodawców, reklamodawców, dostawców i usługodawców przed odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszej polityki lub korzystaniem bądź niewłaściwym korzystaniem ze strony. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu ze strony Klienta, w którym to przypadku Klient będzie współpracował z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

Informacje prawne

W tej sekcji zawarliśmy niektóre prawnie wymagane ujawnienia w ramach przepisów o prywatności GDPR. Ze wszystkimi naszymi klientami stosujemy GDPR, aby zapewnić najwyższy poziom prywatności.

Na potrzeby tej sekcji używamy terminów "dane osobowe" i "przetwarzanie" zgodnie z definicją zawartą w GDPR, przy czym "dane osobowe" ogólnie oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do indywidualnej identyfikacji pojedynczej osoby, a "przetwarzanie" ogólnie obejmuje działania, które mogą być podejmowane w odniesieniu do danych, takie jak gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie. tellmeGen będzie administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami tellmeGen.

Dane osobowe dzieci poniżej 18 roku życia

W tellmeGen umożliwiamy rejestrację i przetwarzanie danych dzieci poniżej 18 roku życia tylko wtedy, gdy osoba dorosła złoży wniosek o otwarcie konta i udowodni, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.

Nie zbieramy ani nie zabiegamy o dane osobowe dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś dzieckiem poniżej 18 roku życia, nie próbuj rejestrować się w tellmeGen lub korzystać z niego w inny sposób, ani nie przekazuj nam żadnych danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej 18 lat, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeżeli sądzą Państwo, że dziecko w wieku poniżej 18 lat mogło przekazać nam Dane Osobowe, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Konta dzieci poniżej 18 roku życia, które znajdują się na platformie, zostały zarejestrowane przez krewnych pierwszego stopnia. Aby to zrobić, musieli przedstawić dokumentację potwierdzającą. Dokumentacja ta jest przeglądana przez pracowników tellmeGen w celu zapewnienia relacji pierwszego stopnia.

Za te konta odpowiadają ich krewni pierwszego stopnia. tellmeGen nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tych kont przez tych krewnych.

Prawa osób, których dane dotyczą w UE

Przysługują Państwu pewne prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w tym określone poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw lub złożyć wniosek, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. Należy pamiętać, że w niektórych okolicznościach możemy nie być w stanie w pełni spełnić Twojego żądania, na przykład jeśli jest ono niepoważne lub wyjątkowo niepraktyczne, jeśli zagraża prawom innych osób lub jeśli nie jest wymagane przez prawo, ale w tych okolicznościach nadal odpowiemy, aby powiadomić Cię o takiej decyzji. W niektórych przypadkach możemy również potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji, które mogą obejmować dane osobowe, jeśli jest to konieczne do zweryfikowania Twojej tożsamości i charakteru Twojego żądania.

Dostęp: Możesz zażądać więcej informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat oraz zażądać kopii tych danych osobowych. Jeśli jesteś posiadaczem konta, możesz również uzyskać dostęp do niektórych swoich danych osobowych, logując się na swoje konto.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz poprosić o ich poprawienie lub uzupełnienie. Niektóre z tych informacji możesz również poprawić bezpośrednio, logując się na swoje konto.

Usuwanie: Użytkownik może zażądać usunięcia niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych z naszych systemów.

Wycofanie zgody: jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (wskazanej w momencie zbierania tych danych), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Przenośność: Możesz zażądać kopii swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz również zażądać, abyśmy przekazali dane innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Sprzeciw: Możesz skontaktować się z nami, aby poinformować nas, że sprzeciwiasz się dalszemu wykorzystywaniu lub ujawnianiu przez nas Twoich danych osobowych do określonych celów.

Ograniczenie przetwarzania: możesz poprosić nas o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

Serwis tellmeGen jest prowadzony przez firmę Genelink S.L. z siedzibą w Europie. Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przesyłane przez Państwa lub gromadzone przez usługę tellmeGen są odbierane przez Genelink S.L. w Europie i będą przechowywane na europejskich serwerach obsługiwanych przez Genelink S.L. lub jej dostawców usług. Jest to niezbędne, aby Genelink S.L. mógł świadczyć usługi tellmeGen na Państwa życzenie i jest określone w niniejszym regulaminie i polityce prywatności. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane i hostowane w Europie, nie korzystaj z usług tellmeGen. Genelink S.L. bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych i traktuje je zgodnie z obowiązkami importera wynikającymi ze Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy administratorami danych (aktualizowanych co jakiś czas przez Komisję Europejską).

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo masz u nas otwarte konto lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Ci usług tellmeGen. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Prywatność i bezpieczeństwo".

Aktualizacje niniejszej polityki

Możemy aktualizować Warunki korzystania z usług i Politykę prywatności tellmeGen w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o aktualizacjach poprzez umieszczenie informacji na Stronie. Zgadzasz się na przeglądanie zaktualizowanych warunków i polityki, więc kontynuując korzystanie ze strony po zamieszczeniu przez nas informacji o aktualizacji, zgadzasz się na akceptację zmian w warunkach świadczenia usług i polityce prywatności tellmeGen.

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Miesiąc Ojca Tylko do 20 czerwca na wszystkie testy DNA. Użyj naszego kodu DAD15
Kup