Juridiska villkor och bestämmelser

tellmeGen™

Villkor för åtkomst till och användning av webbplatsen

1. Allmänna aspekter.

1.1 Uppgifter som identifierar "leverantören av informationssamhällets tjänster" (GENELINK S.L.).

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel meddelar vi härmed att GENELINK, S.L. -(nedan kallat "TELLMEGEN"), ett företag registrerat i handelsregistret i Valencia, volym 9817, bok 7099, folio 82, sida V-160314, första och andra posten, med skatteregistreringsnummer B98649494, är ägare till den verksamhet som bland annat bedrivs via webbplatsen https://www.tellmegen.com. TELLMEGEN har sitt säte på Calle Arquitecto Mora, 5 - 4, Valencia, 46010, Spanien. Om du vill kontakta oss kan du göra det på ovanstående adress eller via e-post: [email protected]. Dessutom uppger TELLMEGEN att företaget har erhållit motsvarande administrativa förhandstillstånd för utövandet av sin verksamhet beviljat av Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana (ärendenummer AU/3340/2014). TELLMEGEN är närmare bestämt registrerat i det autonoma registret över hälsocenter, tjänster och inrättningar i Generalitat Valenciana under nummer 11540.

1.2 Godkännande och giltighet av de Allmänna Villkoren.

Både surfning och användning och/eller köp av någon av de tjänster som erbjuds på denna webbplats ger dig status som användare och innebär ditt fullständiga och oreserverade godkännande av var och en av de allmänna villkor (nedan kallade "allmänna villkor") som gäller vid den tidpunkt då du, som användare (nedan kallad "användaren"), får tillgång till webbplatsen https://www.tellmegen.com (nedan kallad "webbplatsen" eller helt enkelt "webbplatsen"). TELLMEGEN kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa allmänna villkor genom att publicera sådana ändringar på webbplatsen så att de alltid är kända av användarna, och förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ensidigt ändra webbplatsens presentation, konfiguration och innehåll, samt de villkor som krävs för dess användning. TELLMEGEN rekommenderar därför att Användarna skriver ut eller sparar och under alla omständigheter läser de Allmänna Villkoren varje gång de besöker Webbplatsen. TELLMEGEN förbehåller sig också rätten att när som helst och utan föregående meddelande avbryta eller avsluta alla eller delar av de tjänster som erbjuds på Webbplatsen.

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen.

2.1 Användning av webbplatsen.

Användaren åtar sig att använda webbplatsen i enlighet med lagen, dessa allmänna villkor, allmänt accepterad moral och god sed samt allmän ordning, och ska hållas ansvarig gentemot TELLMEGEN eller tredje part för eventuella skador som kan orsakas till följd av brott mot denna skyldighet. Användaren ska avstå från att använda webbplatsen för ändamål eller effekter som är olagliga, strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor, skadar tredje parts rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, göra värdelös, överbelasta eller försämra webbplatsen eller den server som den är värd på, eller förhindra dess normala användning eller åtnjutande. Om det är nödvändigt att ange ett användarnamn (nedan kallat "inloggning") och lösenord (nedan kallat "lösenord") för att använda någon av de tjänster som ingår på webbplatsen, åtar sig användaren att använda dem flitigt och inte göra sin inloggning och lösenord tillgängliga för tredje part, och måste informera TELLMEGEN så snart som möjligt om deras förlust, stöld eller andra omständigheter som kan ha äventyrat sekretessen för samma.

2.2 Användarens skyldigheter.

I allmänhet åtar sig användaren att följa dessa allmänna villkor, samt att följa de särskilda varningar eller instruktioner för användning som finns i dem eller på webbplatsen och att alltid agera i enlighet med lagen, god sed och kraven på god tro, med den omsorg som är lämplig för arten av den tjänst han/hon åtnjuter, avstå från att använda webbplatsen på något sätt som kan förhindra, skada eller försämra den normala driften, egendom eller rättigheter för TELLMEGEN, dess leverantörer, andra användare eller i allmänhet för någon tredje part. Specifikt, och utan att detta innebär någon begränsning av den skyldighet som användaren i allmänhet har, i enlighet med föregående stycke, åtar sig användaren, i användningen av webbplatsen, samt i tillhandahållandet av tjänsterna, att: (I) i händelse av registrering åtar sig användaren att sanningsenligt tillhandahålla de uppgifter som tillhandahålls och att hålla dem uppdaterade; (II) att inte ange, lagra eller sprida på eller från webbplatsen någon information eller något material som är ärekränkande, förtalande, obscent, hotfullt, främlingsfientligt, uppmanar till våld, diskriminering på grund av ras, kön, ideologi, religion eller andra sociala eller personliga förhållanden eller omständigheter (t.ex. användningen av webbplatsen eller andra sociala eller personliga förhållanden eller omständigheter); och (III) att inte använda webbplatsen för något ändamål som kan betraktas som en kränkning av användarens rättigheter. t.ex. för hälsorelaterade frågor), eller som på något sätt bryter mot moral, allmän ordning, grundläggande rättigheter, allmänna friheter, heder, integritet eller bilden av tredje part och, i allmänhet, de gällande bestämmelserna; (III) att inte införa, lagra eller sprida via webbplatsen något datorprogram, data, virus, kod, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller något annat elektroniskt eller fysiskt instrument eller enhet som kan orsaka skada på webbplatsen, någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen, eller någon av TELLMEGENs, någon Användares, TELLMEGENs leverantörers eller någon tredje parts utrustning, system eller nätverk i allmänhet, eller som på något annat sätt kan orsaka dem någon typ av förändring eller förhindra normal drift av dessa; (IV) att korrekt skydda inloggningen och lösenordet som tillhandahålls av TELLMEGEN till användarna, som identifierings- och aktiveringselement för åtkomst till de tjänster som erbjuds på webbplatsen, och åtar sig att inte överföra deras användning eller tillåta åtkomst till dem av tredje part, hålla TELLMEGEN skadelös och hålla användaren ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av felaktig användning av dessa. Användaren åtar sig också att så snart som möjligt meddela TELLMEGEN om eventuell förlust eller stöld och om eventuell risk för att en tredje part får tillgång till inloggningen och/eller lösenordet; (V) att inte utföra reklam, marknadsföring eller kommersiella aktiviteter via webbplatsen som inte uttryckligen godkänts av TELLMEGEN, eller att använda innehållet och i synnerhet den information som erhållits via webbplatsen för att skicka reklam, skicka meddelanden för direkt marknadsföring eller för något annat kommersiellt syfte, eller att samla eller lagra personuppgifter från tredje part; (VI) inte använda falska identiteter eller utge sig för att vara någon annan vid användning av webbplatsen eller vid användning av någon av webbplatsens tjänster, inklusive användning av lösenord eller åtkomstkoder från tredje part eller på något annat sätt; (VII) inte förstöra, ändra, använda för användning, göra värdelös eller skada data, information, program eller elektroniska dokument från TELLMEGEN, dess leverantörer eller tredje part; (VIII) att inte ange, lagra eller sprida via webbplatsen något innehåll som inkräktar på tredje parts immateriella eller industriella äganderätt eller affärshemligheter, eller i allmänhet något innehåll för vilket det inte, i enlighet med lagen, har rätt att göra det tillgängligt för tredje part.

2.3 Befrielse från ansvar.

TELLMEGEN ansvarar endast för eventuella skador som Användaren kan drabbas av till följd av användningen av Webbplatsen när sådana skador är direkt hänförliga till TELLMEGEN. När det gäller information och innehåll som ingår på Webbplatsen eller som kan nås via länkar som upprättats där, garanterar TELLMEGEN inte på något sätt att sådan information och sådant innehåll kommer att vara tillgängligt vid varje given tidpunkt, eller att det är korrekt, uppdaterat eller aktuellt, eller att det är lämpligt eller användbart för Användarens ändamål, och ska inte hållas ansvarig för skador av något slag som kan uppstå till följd av användningen av Webbplatsen, TELLMEGEN ansvarar inte för skador av något slag som kan orsakas av överföring, spridning, lagring, tillgänglighet, mottagning, erhållande eller tillgång till innehållet som ingår i webbplatsen eller de som nås till följd av de länkar som upprättats där. TELLMEGEN frånsäger sig (och användaren accepterar) allt ansvar för felaktig eller obehörig användning av användarnamn och lösenord och för användarens brist på noggrannhet när det gäller att bevara sekretessen för dessa. På samma sätt är TELLMEGEN befriad (och användaren accepterar detta) från allt ansvar för skador av något slag som kan bero på (I) förekomsten av virus eller andra skadliga element på webbplatsen, eller webbplatser som kan nås via de länkar som finns där, som kan orsaka ändringar i användarnas datorsystem, elektroniska dokument eller filer; (II) störningar, utelämnanden, avbrott, störningar och/eller frånkopplingar i driften av detta elektroniska system eller i användarnas datorutrustning och utrustning, orsakade av skäl utanför TELLMEGENs kontroll, som förhindrar eller försenar tillhandahållandet av tjänster eller surfning i systemet och på webbplatsen; (III) förseningar eller blockeringar i användningen orsakade av brister eller överbelastning av Internet eller andra elektroniska system; (IV) som kan orsakas av tredje part genom olaglig inblandning utanför Webbplatsens kontroll och som inte kan hänföras till TELLMEGEN; (V) eventuella skillnader i information, dokumentation och/eller annat innehåll på Webbplatsen som kan finnas mellan den elektroniska versionen och den tryckta versionen; (VI) omöjligheten att tillhandahålla tjänsten eller tillåta åtkomst av skäl som inte kan hänföras till TELLMEGEN, på grund av Användaren, tredje part eller force majeure. TELLMEGENs ansvar för skador av något slag som kan tillskrivas den ska under inga omständigheter, genom uttryckligt avtal mellan parterna, överstiga det belopp som fastställs i varje enskilt fall i de specifika villkoren för den köpta tjänsten. I annat fall ska TELLMEGENs totala ansvar, utom i händelse av bedrägeri eller grov vårdslöshet, begränsas till det pris som den relevanta Användaren betalat till TELLMEGEN (exklusive eventuella tillämpliga skatter).

2.4 Användning av hyperlänkar.

Internetanvändare som vill införa länkar från sina egna webbplatser till Webbsidan måste uppfylla de villkor som anges nedan, utan att okunnighet om dessa villkor undviker det ansvar som följer av lagen. Länken kommer endast att länka till hemsidan eller huvudsidan på webbsidan men får inte reproducera den på något sätt (inline-länkar, kopiering av texter, grafik etc.). I enlighet med den vid varje tidpunkt gällande lagstiftningen är det under alla omständigheter förbjudet att upprätta ramar av något slag som omger webbsidan eller gör det möjligt att visa innehållet via andra Internetadresser än webbsidans och, under alla omständigheter, när de visas tillsammans med innehåll utanför webbsidan på ett sådant sätt att: (I) skapar, eller kan skapa, fel, förvirring eller bedrägeri hos användare vad gäller tjänstens eller innehållets verkliga ursprung; (II) innebär en otillbörlig jämförelse eller imitation; (III) syftar till att dra fördel av TELLMEGENs varumärkes rykte och prestige; eller (IV) på något annat sätt är förbjudet enligt gällande lagstiftning. Sidan som introducerar länken får inte göra något falskt, felaktigt eller inkorrekt uttalande om TELLMEGEN, dess ledning, anställda, kunder eller kvaliteten på de tjänster som den tillhandahåller. Under inga omständigheter får det anges på den sida där länken finns att TELLMEGEN har gett sitt samtycke till att länken inkluderas eller att den på annat sätt sponsrar, samarbetar med, verifierar eller övervakar avsändarens tjänster. Användning av ord, grafik eller blandade varumärken eller andra särskiljande kännetecken för TELLMEGEN på Avsändarens webbplats är förbjudet utom i fall som är tillåtna enligt lag eller uttryckligen skriftligen godkända av TELLMEGEN och förutsatt att, i sådana fall, en direktlänk till webbplatsen tillåts på det sätt som anges i denna klausul. Den sida som upprättar länken måste troget följa lagen och får inte under några omständigheter tillhandahålla eller länka till sitt eget eller tredje parts innehåll som: (I) är olagligt, skadligt eller strider mot moral och goda seder (pornografiskt, våldsamt, rasistiskt etc.); (II) ger eller kan ge användaren den felaktiga uppfattningen att TELLMEGEN prenumererar på, stöder, följer eller på något sätt stöder avsändarens idéer, uttalanden eller uttryck, lagliga eller olagliga; (III) är olämpligt eller irrelevant för TELLMEGENS verksamhet med hänsyn till platsen, innehållet och ämnet på avsändarens webbplats. På samma sätt ska Användaren avstå från att på Webbplatsen inkludera en hyperlänk (nedan kallad "länk") till en webbplats som innehåller olaglig information eller innehåll, i strid med allmänt accepterad moral och goda seder och allmän ordning.

2.5 Policy för skydd av personuppgifter.

TELLMEGEN inser vikten av att skydda webbplatsanvändarens integritet och har därför utarbetat en policy för skydd av personuppgifter som härmed meddelas användaren, så att användaren fritt och frivilligt kan besluta om han/hon vill förse TELLMEGEN med de personuppgifter som kan krävas eller erhållas vid användning av denna webbplats och/eller begära någon av de tjänster som erbjuds där. TELLMEGEN förbehåller sig rätten att ensidigt ändra, när som helst och utan föregående meddelande, sin policy för skydd av personuppgifter för att anpassa den till den lagstiftning som gäller vid varje given tidpunkt. För att begära information eller, i förekommande fall, för att ingå avtal eller köpa de tjänster som erbjuds, ska användarna tidigare förse TELLMEGEN med vissa personuppgifter som ska behandlas i syfte att besvara de frågor som ställs, i förekommande fall, formalisera fjärravtalet, hantera, administrera, tillhandahålla, utvidga, förbättra och anpassa de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Samt att genomföra marknadsförings- och reklamaktiviteter på något sätt som kan vara av intresse för dig. I enlighet med organisk lag 3/2018 av den 5 december om dataskydd och garanti för digitala rättigheter ska användaren ha rätt till tillgång, rättelse, annullering och invändning i enlighet med gällande bestämmelser med avseende på deras personuppgifter som samlas in enligt föregående stycken genom att skicka en fotokopia av deras ID-kort, pass eller motsvarande identitetshandling till den ovannämnda kontaktadressen. Intresserade parter informeras om att de kan utöva sin rätt till tillgång, rättelse och annullering på följande adress: calle Arquitecto Mora, 5 - 4, Valencia, 46010, Spanien, eller på e-postadressen [[email protected]] Användaren accepterar uttryckligen att de uppgifter som samlas in när man surfar på webbplatsen, eller tillhandahålls genom att fylla i något formulär, liksom de som härrör från den kommersiella relationen och/eller leverans av de köpta tjänsterna, inkluderas i den ovan nämnda filen. Dessutom, i händelse av avtal/användning av de tjänster som erbjuds via webbplatsen som kräver behandling av särskilt känsliga uppgifter (hälsa), samtycker användaren uttryckligen till behandling av sådana uppgifter av TELLMEGEN-personal, som ska utföras i enlighet med den sekretess- och konfidentialitetsplikt som anges i artikel 10 LOPD och anta de säkerhetsåtgärder som anges i kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningen om genomförande av LOPD (nedan kallad "LOPD-förordningen"). Under datainsamlingsprocessen, och på varje plats på webbplatsen där sådana uppgifter begärs, ska användaren informeras, antingen med hjälp av en hyperlänk eller på själva formuläret, om den obligatoriska eller icke-obligatoriska karaktären av insamlingen av sådana uppgifter. TELLMEGEN åtar sig att vid användning av de uppgifter som ingår i filen respektera deras konfidentialitet och använda dem i enlighet med filens syfte, samt att uppfylla sin skyldighet att lagra dem och vidta alla åtgärder för att förhindra ändring, förlust, obehörig behandling eller åtkomst, i enlighet med LOPD-förordningen och andra förordningar som är tillämpliga från tid till annan. När det gäller minderåriga kommer deras personuppgifter och genetiska information också att användas konfidentiellt, med den minderåriges intressen överordnade alla andra intressen i enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 1/1996 av den 15 januari om rättsligt skydd av minderåriga.

2.6 Användning av cookies.

Webbplatsen innehåller "cookies" som gör det möjligt för TELLMEGEN att inhämta en rad uppgifter från Användarna. Vad är cookies? Cookies är textfiler och nummer som innehåller små mängder information som kan skickas till användarens enhet (dator, smartphone, surfplatta, etc.) när användaren besöker vår webbplats. Även om cookies skickas till en enhet kan de i sig inte komma åt personlig information eller överföra virus, de spårar bara navigering på webbplatsen. Om du besöker vår webbplats igen skickas dessa cookies tillbaka till vår webbplats eller till en annan webbplats som känner igen cookien, vilket gör att vi kan känna igen din enhet. Hur använder vi cookies? Cookies är användbara eftersom de gör det lättare att navigera mellan sidor, de kommer ihåg dina preferenser och vi använder dem för att förbättra din onlineupplevelse. Vi använder för närvarande sessionscookies samt tekniska, personaliserings-, analys- och reklamcookies. De senare gör det möjligt för oss att hantera de reklamutrymmen som visas på webbplatsen baserat på kriterier som innehåll eller hur ofta annonser visas. Slutligen använder vi Google Analytics. Denna cookie används för att samla in information om hur vår webbplats används. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Vi delar inte denna information med tredje part. Cookien samlar in information i anonym form, vilket innebär att den inte kan kopplas tillbaka till dig. Den samlar in uppgifter som antalet besökare som har använt vår webbplats, varifrån besökarna har kommit till webbplatsen och vilka sidor de har besökt. För mer information om Google Analytics, se deras integritetspolicy online. Här hittar du information om integritet i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Cookies från sociala medier? Å andra sidan använder de sociala nätverk som TELLMEGEN interagerar med på webbplatsen cookies i sina delningsknappar. TELLMEGEN har ingen inblandning, kontroll eller information om resultat, de är varje socialt nätverks ansvar. När användaren registrerar sig med ett socialt nätverks autentiseringsuppgifter tillåter han/hon det motsvarande sociala nätverket att lagra en varaktig cookie som kommer ihåg hans/hennes identitet och garanterar åtkomst tills den löper ut. Användaren kan radera denna cookie och återkalla åtkomst genom att uppdatera sina preferenser på det relevanta sociala nätverket. TELLMEGEN rekommenderar att Användare granskar användarvillkoren och integritets- och cookiepolicyerna för de sociala nätverk som de använder. Hur kan jag inaktivera cookies? Du kan välja att låta din dator få en varning varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att inaktivera alla cookies. För att göra detta måste du gå till inställningsmenyn i din webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome...). Alla webbläsare är olika, så vi rekommenderar att du går till hjälpmenyn i din webbläsare för att ta reda på hur du konfigurerar dina cookies korrekt. Men kom ihåg att om du inaktiverar cookies kan det hända att du inte får tillgång till vissa funktioner som gör vår webbplats mer effektiv. Om du inte vill att dina besöksdata ska rapporteras av Google Analytics kan du installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Här hittar du mer information om hur du installerar och avinstallerar detta tillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout De ovan nämnda webbplatserna är inte TELLMEGENs webbplatser och vi ansvarar inte för deras innehåll.

2.7 Immateriella och industriella rättigheter.

Innehållet på webbplatsen (nedan kallat "innehållet"), inklusive men inte begränsat till text, fotografier, grafik, bilder, ikoner, programvara, länkar och annat audiovisuellt innehåll, samt dess grafiska design och källkoder, är immateriell egendom som tillhör TELLMEGEN eller tredje part som har licensierat användningen av dem till TELLMEGEN. Detta innehåll skyddas av tillämpliga nationella lagar och internationella avtal om immateriella rättigheter. På samma sätt tillhör alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande tecken av något slag som förekommer på webbplatsen TELLMEGEN eller tredje parter som, i förekommande fall, har auktoriserat TELLMEGEN att inkludera och använda dem på webbplatsen. Alla industriella och immateriella rättigheter på denna webbplats är lagligt förbehållna och åtkomst till eller användning av den av användaren ska inte på något sätt betraktas som beviljande av någon licens för användning eller rättighet över någon tillgång som ägs av TELLMEGEN eller tredje part. Total eller partiell reproduktion på något sätt av innehållet, varumärken, handelsnamn och särskiljande tecken av något slag som ingår på webbplatsen, liksom försäljning, överföring, leasing, hyra, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller någon annan användning som kan göras av samma, utan föregående uttryckligt tillstånd från den relevanta ägaren, är strängt förbjudet och ska åtalas civilrättsligt och, i förekommande fall, straffrättsligt i enlighet med tillämpliga nationella lagar och internationella avtal.

3. Villkor för försäljning av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

3.1 Information före avtalets ingående.

Dessa allmänna avtalsvillkor, tillsammans med dokumentet "Informerat samtycke" och eventuella särskilda villkor som kan fastställas, ska uttryckligen reglera de relationer som uppstår mellan TELLMEGEN och de användare som tecknar avtal om de tjänster som erbjuds via webbplatsen. Vi informerar dig härmed om att det språk på vilket avtalet mellan TELLMEGEN och kunden ska ingås i samtliga fall ska vara spanska. Dessa allmänna villkor har upprättats i enlighet med bestämmelserna i spansk lag: lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, lag 7/1998 om allmänna avtalsvillkor, lag 7/1996 om reglering av detaljhandel, bestämmelser om skydd av konsumenter och användare och alla andra tillämpliga rättsliga bestämmelser. Användning och/eller köp av någon av de tjänster som erbjuds via webbplatsen innebär att användaren, utan förbehåll av något slag, accepterar var och en av dessa allmänna villkor, samt de specifika villkor som, i förekommande fall, styr köpet. I detta avseende accepterar användaren att TELLMEGENs tjänster huvudsakligen begränsas av följande frågor som härrör från genetisk forskning: (i) den mesta genetiska forskningen och studierna utförs på kaukasiska (vita) populationer; därför kan de tolkningar som tillhandahålls av TELLMEGEN inte vara giltiga om användaren inte tillhör ovannämnda ras; (ii) som en följd av punkt (i) ovan baseras gen-sjukdomsförhållanden vanligtvis på etnisk identitet och forskningen är inriktad på begränsade populationer; Sådan forskning kan således ge kunskap om en viss population men inte om en enskild medlem och dessutom har sambanden inte studerats i många populationer och kan därför inte vara giltiga för andra populationer; och (iii) genetisk forskning utvecklas dagligen och som en konsekvens kan nuvarande kunskap om genetiken för vissa sjukdomar eller individuella tillstånd vara partiell och felaktig. Därför, som en fortsättning på ovanstående, accepterar Användaren uttryckligen att TELLMEGEN inte garanterar att dess tjänster (inklusive deras resultat) är felfria, 100% korrekta, tillförlitliga och säkra, har tidsmässig kontinuitet eller uppfyller vissa förväntningar från Användarnas sida. TELLMEGEN informerar härmed användarna om att formaliteterna för förvärv av tjänster är de som beskrivs i dessa allmänna villkor, samt alla andra specifika formaliteter som anges på skärmen under surfning, så att användarna förklarar att de är medvetna om och accepterar dessa formaliteter som nödvändiga för att få tillgång till de tjänster som erbjuds på webbplatsen. Alla ändringar och/eller korrigeringar av de uppgifter som användarna tillhandahåller under surfningen kommer att vara möjliga och måste utföras i enlighet med de indikationer som finns på webbplatsen. De tjänster som erbjuds på webbplatsen, tillsammans med deras egenskaper och priser, ska listas i den relevanta katalogen på skärmen. TELLMEGEN förbehåller sig rätten att när som helst besluta om de tjänster och, i förekommande fall, produkter som finns och erbjuds till användare via webbplatsen. TELLMEGEN kan således när som helst lägga till nya tjänster och/eller produkter till de som finns på webbplatsen, under förutsättning att de, om inget annat anges, regleras av bestämmelserna i de allmänna villkor som gäller vid den tidpunkten. TELLMEGEN förbehåller sig också rätten att när som helst och utan föregående meddelande sluta ge tillgång till någon av de produkter eller tjänster som erbjuds på Webbplatsen. MYCKET VIKTIGT: ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS MÅSTE VARA ÖVER 18 ÅR, och måste följa instruktionerna som ingår i de olika skärmarna på webbplatsen för att formalisera det önskade köpet. På samma sätt kan användaren komma åt webbplatsen men inte göra något köp om han/hon är bosatt i ett land eller territorium vars tillämpliga lagstiftning förbjuder honom/henne att ingå avtal om TELLMEGENs tjänster. I sådana fall ska tillgängligheten av Webbplatsen inte anses utgöra ett erbjudande från TELLMEGEN om dess tjänster till personer som besöker Webbplatsen från sådana länder eller territorier. I de fall TELLMEGENs tjänster ska användas av minderåriga är det nödvändigt att någon av deras föräldrar eller, i förekommande fall, den person som utövar föräldrabehörighet över dem ingår avtal om tjänsterna. I avsaknad av föräldrar ska vårdnadshavaren vara den enda person som har rätt att ingå avtal med TELLMEGEN. För att TELLMEGENs tjänster ska kunna tillhandahållas minderåriga ska de som har föräldraansvar bevisa detta genom att skicka en skannad kopia av sitt nationella identitetskort och av den minderåriges nationella identitetskort, om den minderårige redan har ett sådant, samt av familjejournalen till TELLMEGEN. I avsaknad av ett nationellt identitetskort ska en skannad kopia av passet eller motsvarande identitetshandling tillhandahållas (både för föräldern/innehavaren av föräldrabehörighet och för den minderårige om han/hon redan har ett pass eller motsvarande identitetshandling). Om den person som begär TELLMEGEN-tjänster för en minderårig är hans/hennes förmyndare, ska han/hon bevisa denna status genom att skicka en skannad kopia av domstolsbeslutet eller beslutet om hans/hennes utnämning, tillsammans med sitt nationella identitetskort och det nationella identitetskortet för den minderårige om han/hon redan har ett sådant. I avsaknad av D.N.I. ska en skannad kopia av passet eller motsvarande identitetshandling tillhandahållas (både för förmyndaren och för den minderårige om den senare redan har ett pass eller motsvarande identitetshandling). TELLMEGEN ska under inga omständigheter ansvara för sanningshalten i de uttalanden som görs av dem som påstår sig vara innehavare av föräldrabehörighet eller förmyndarskap för den minderårige för vilken någon av de tjänster som beskrivs på webbplatsen har beställts. TELLMEGEN ansvarar inte heller för att verifiera äktheten i den dokumentation som tillhandahålls av dem som ingår avtal på den minderåriges vägnar. TELLMEGEN ska endast kommunicera med Användare som är myndiga.

3.2 Förfarande för upphandling av tjänster.

För att köpa TELLMEGENs tjänster behöver Användaren endast fylla i registreringsformuläret med de uppgifter som krävs, följa instruktionerna som visas på skärmen för att välja önskad tjänst, och när dessa Allmänna villkor och sammanfattningen av köpet där detaljerna för den eller de tjänster som ska köpas listas, tillhandahålla betalningsinformationen - beroende på betalningsmetod i varje enskilt fall - har accepterats. Den information som Användaren lämnar till TELLMEGEN under avtalsprocessen måste vara fullständig, sann och aktuell.

Köpet av denna artikel innebär skyldigheten att returnera provet från samma inköpsland. Om så inte är fallet, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected] eftersom detta kan medföra extra kostnader.

3.3. Bekräftelse på den köpta tjänsten och instruktioner för dess användning.

Så snart TELLMEGEN har bekräftat Användarens betalning, inom en period på högst 24 timmar, ska Användaren få ett bekräftelsemeddelande som informerar honom/henne om det köp som gjorts och anger de steg som ska vidtas i varje enskilt fall. Om den köpande användaren undantagsvis inte får bekräftelsemeddelandet inom 24 timmar måste han/hon kontakta TELLMEGEN för att rapportera händelsen till e-postadressen [email protected]. Under alla omständigheter måste användaren, innan köpet formaliseras och/eller andra tjänster som forumet används, acceptera de särskilda villkoren, som alltid ska finnas tillgängliga på den webbplats genom vilken köpet gjordes. Genom att köpa någon av TELLMEGENs tjänster accepterar och garanterar användaren dessutom att: (i) att det salivprov som tillhandahålls kommer från användaren själv eller från den person på vars vägnar han har beställt tjänsten och att ingen bestämmelse som förbjuder honom att tillhandahålla detta prov gäller för honom; (ii) att användaren inte arbetar för eller på något sätt är relaterad till försäkringsbolag eller hälsoföretag eller någon annan tredje part som kan ha ett kommersiellt intresse av att känna till resultaten av den tjänst som avtalats med TELLMEGEN; och (iii) att han/hon inte förvärvar TELLMEGEN-tjänsten i syfte att återförsälja, kopiera, reproducera eller kommersiellt utnyttja den på något sätt, eller i syfte att kritisera, skada eller utföra någon åtgärd som strider mot TELLMEGEN och dess verksamhet.

3.4. Pris och betalningssätt.

De priser som gäller vid tidpunkten för köpet är de som visas på skärmen (inklusive tillämpliga skatter i varje enskilt fall), på sammanfattningssidan, efter formalisering av köpet, utom i fall av typografiska fel.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp