Hemofili A

Hemofili A är en sällsynt sjukdom som orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII, vilket ökar risken för blödningar och ledskador.

Hemofili A orsakas av mutationer i F8-genen som kodar för koagulationsfaktor VIII (FVIII), även kallad antihemofil faktor. Förekomsten av varianter i F8-genen leder till låga koncentrationer av FVIII i blodet, vilket minskar blodets förmåga att koagulera och ökar risken för både skadeorsakade och spontana blödningar samt ledskador.

Eftersom sjukdomen är X-kromosombunden är kvinnor i allmänhet bärare av sjukdomen, medan män är mer benägna att uttrycka och lida av sjukdomen eftersom de bara har en X-kromosom. I drabbade familjer ärver de män som utvecklar sjukdomen en kopia av den muterade F8-genen från sina bärarmödrar. För att en kvinna ska få hemofili måste båda X-kromosomerna vara påverkade.

Prevalensen för hemofili A uppskattas till cirka 1 av 6 000 män.

Symtom

Symtomen på hemofili A och B är likartade och inkluderar en ökad risk för blödning efter skada eller till och med spontant. Blödningar kan också uppstå på lednivå och orsaka skador på ledvävnaden, så kallad hemofil artropati. Risken för artropati ökar med åldern och samma leder drabbas ofta återkommande.

Hemofili A ökar benägenheten för kardiovaskulära sjukdomar och kan påverka hjärnfunktionen på grund av möjliga cerebrala hemorragiska händelser.

Symtomens svårighetsgrad beror på de återstående FVIII-nivåerna och tre typer urskiljs:

  • Allvarlig: koagulationsfaktor VIII-nivån är mindre än 1 internationell enhet [IU]/dL (<1% av det normala). Det inträffar under de första levnadsåren på grund av spontanblödning eller efter mindre skador.
  • Måttlig: koagulationsfaktor VIII-nivån är 1-5 IU/dL (1-5 % av det normala). Det upptäcks vanligtvis i barndomen när mindre trauma inträffar.
  • Lindrig hemofili: koagulationsfaktor VIII-nivån är 5-40 IU/dL (5-40 % av det normala). Det upptäcks vanligtvis före eller efter operation.

Mellan 50-60 % av patienterna med hemofili har mild eller måttlig hemofili.

Hantering av sjukdomar

Den vanligaste profylaktiska behandlingen för patienter med svår hemofili är regelbunden ersättningsbehandling med CFC (koagulationsfaktorkoncentrat) som hjälper till att upprätthålla ledhälsan och minska blödningsfrekvensen.

Under senare år har nya strategier utvecklats, t.ex. monoklonal antikroppsbehandling som syftar till att återställa koagulationsfaktor VIII-funktionen och genterapi. Emicizumab (Hemlibra®) är ett läkemedel som innehåller monoklonala antikroppar som godkänts av både FDA (US Food and Drug Administration) och EMA (European Medicines Agency) för behandling av hemofili A. Läkemedlet minskar avsevärt risken för blödningar hos barn och vuxna och förbättrar livskvaliteten hos patienter med hemofili A.

Idag är den förväntade livslängden för hemofilipatienter hög tack vare anmärkningsvärda framsteg inom genetik och medicin. Med rätt behandling kan patienterna leva ett nästan normalt liv.

Analyserade gener

F8

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp