Klassisk homocystinuri på grund av CBS-brist

Homocystinuri på grund av brist på enzymet cystathionine beta-synthase eller CBS är det vanligaste felet i svavelaminosyrametabolismen. Minskad CBS-aktivitet leder till en ökning av homocystein, vilket påverkar tillväxt och utveckling och ökar känsligheten för ateroskleros och andra sjukdomar.

Homocystein är en aminosyraintermediär som bildas genom omvandling av metionin till cystein. Förändringar i de gener som är involverade i dess metabolism kan leda till ackumulering av homocystein, vilket är skadligt för kroppen. Klassisk homocystinuri på grund av CBS-brist är den vanligaste medfödda störningen i metioninmetabolismen och påverkar CBS-genen som kodar för enzymet cystathionin-betasyntas. Förändringar i CBS kan leda till en ökning av homocysteinkoncentrationen i kroppsvätskor, så kallad homocystinuri eller hyperhomocysteinemi, vilket kan utlösa en rad vaskulära och neurologiska komplikationer som varierar från milda till allvarliga beroende på hur mycket enzymaktivitet som påverkas.

Den globala prevalensen av homocystinuri uppskattas till mellan 1 fall per 200 000 invånare och 1 fall per 350 000 invånare. Den är dock vanligast i New South Wales, Australien (1/60 000), Irland (1/65 000), Tyskland (1/17 800) och Qatar (1/1 800).

Symtom

Barn med homocystinuri är normala vid födseln och symtomen, som uppträder under spädbarnstiden, är ospecifika och omfattar försenad tillväxt och utveckling. Diagnosen ställs vanligtvis efter det tredje levnadsåret, när bilateral linssubluxation eller -förskjutning uppträder. Efterföljande symptom inkluderar astigmatism, glaukom, stafylom, katarakt, näthinneavlossning och optisk atrofi. Progressiv mental retardation är vanligt, även om fall med normal intelligens har rapporterats.

Cirka 50% av patienterna har skelettavvikelser som påminner om Marfans syndrom (lång och tunn med långsträckta lemmar) och andra kännetecken som långa, krökta fingrar, skolios och ledlaxitet. Tromboemboliska episoder är vanliga.

Hantering av sjukdomar

Hälften av patienterna svarar vanligtvis på behandling med höga doser pyridoxin (vitamin B6) och har lindrigare symtom än de som inte svarar på behandlingen. Svaret beror på mutationens effekt på enzymaktiviteten i CBS eller cystationin-betasyntas.

Hos personer med homocystinuri som inte svarar på vitamin B6 rekommenderas en begränsning av metioninintaget i kosten, tillsammans med administrering av cystein. I vissa fall kan tillägg av betain göra att en restriktiv diet inte behövs. Denna behandling ger klinisk förbättring (undvikande av vaskulära episoder) hos patienter som inte är känsliga för vitamin B6.

Analyserade gener

CBS

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp