Li-Fraumeni syndrom

Det är en autosomalt dominant sjukdom som kännetecknas av en ökad risk att utveckla olika typer av cancer i tidig ålder. Den orsakas av förändringar i TP53-genen, som är en av de viktigaste tumörsuppressorgenerna.

Li-Fraumenis syndrom (LFS) är en sällsynt autosomal dominant sjukdom som drabbar unga patienter och består av en benägenhet att utveckla ett brett spektrum av tumörer. Nedärvningsmönstret är autosomalt dominant.

Mutationer i TP53-genen, som kodar för en nukleär transkriptionsfaktor som är viktig för cellens svar på DNA-skador, har identifierats i 70% av de familjer som drabbats av sjukdomen, liksom hos patienter med sjukdomsmönster som tyder på syndromet. TP53 är en viktig tumörsuppressorgen.

Prevalensen för LFS uppskattas till 1 fall per 3 555-5 476 individer.

Symtom

Li-Fraumenis syndrom ökar risken för olika tumörer som kan uppträda tidigt i livet och under hela livet. De mest karakteristiska tumörerna är osteosarkom, mjukdelssarkom, bröstcancer, leukemier/lymfom, hjärntumörer (som glioblastom och astrocytom), binjurekarcinom och kolorektalcancer, men alla typer av tumörer kan observeras.

Risken att utveckla cancer för en patient som bär på en skadlig mutation i TP53-genen är 15% vid 15 års ålder, 80% för kvinnor i 50-årsåldern och 40% för män i samma ålder; den betydande skillnaden mellan könen förklaras nästan helt av bröstcancer. Risken att utveckla en andra cancer, särskilt en strålningsinducerad cancer, är hög.

Hantering av sjukdomar

Barn och vuxna med patogena TP53-mutationer bör genomgå en fullständig årlig fysisk undersökning, inklusive dermatologisk undersökning och neurologiska undersökningar.Ihållande symtom, särskilt huvudvärk, bensmärta eller obehag i buken, bör övervakas noga och utvärderas av en läkare. Kvinnor bör följa ett program för förebyggande av bröstcancer, med början vid 20-25 års ålder. Screening för tidig upptäckt av kolorektal cancer, med koloskopier vartannat till vart tredje år, med start senast vid 25 års ålder, rekommenderas också. Dessutom bör exponering för diagnostisk och terapeutisk strålning minimeras eller undvikas om möjligt, liksom exponering för cancerframkallande ämnen. Skydd mot ultraviolett strålning från solen, undvikande av rökning, undvikande av yrkesmässig exponering för carcinogener och minimering av alkoholkonsumtion är viktigt. Familjen bör få genetisk rådgivning för upptäckt och uppföljning av TP53-mutationsbärare.

Analyserade gener

TP53

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp