Aripiprazol (Dosering)

Aripiprazol är ett antipsykotiskt läkemedel som används vid behandling av vissa psykiska tillstånd, t.ex. schizofreni eller bipolär sjukdom. Genetiska variationer i CYP2D6 har en viktig effekt på biotillgängligheten av detta läkemedel.

Aripiprazol är ett atypiskt eller andra generationens antipsykotikum, en partiell dopamin D2- och serotonin 5-HT1a-receptoragonist och en serotonin 5-HT2a-receptorantagonist.

Liknande effekt som andra neuroleptika på positiva psykotiska symtom, även effektiv på ihållande positiva symtom. Mindre intensiva extrapyramidala biverkningar än med klassiska antipsykotika, men något högre frekvens av metaboliska effekter.

Det har godkänts av FDA under det senaste årtiondet för behandling av schizofreni, för behandling av akut manisk fas och blandade episoder i samband med bipolär sjukdom och för behandling av Tourettes syndrom.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Extrem försiktighet bör iakttas vid fall av svår leverinsufficiens.

Försiktighet till barn under 15 år med schizofreni och under 13 år med maniska episoder. Hos äldre personer med demensrelaterad psykos är behandling inte indicerad.

Försiktighet hos patienter med känd kardiovaskulär sjukdom (tidigare hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller ledningsrubbningar), cerebrovaskulär sjukdom, sjukdom som kan predisponera för hypotension (dehydrering, hypovolemi och samtidig behandling med blodtryckssänkande medel) eller hypertoni, inklusive accelererad eller malign hypertoni.

Identifiera före och under behandlingen alla möjliga riskfaktorer för djup ventromboembolism.

Granska familjehistoria med förlängning av QT-intervallet.

Om tecken på tardiv dyskinesi uppträder, minska dosen eller avbryt behandlingen; övervaka noga för andra extrapyramidala symtom. Avbryt behandlingen om tecken och symtom som tyder på NMS (malignt neuroleptikasyndrom) utvecklas eller om oförklarlig hög feber utan ytterligare kliniska manifestationer av NMS uppträder.

Extrem försiktighet till patienter med epilepsi eller tidigare krampanfall.

Var vaksam vid patologiskt spelberoende och om det finns risk för suicidala tendenser.

Vid intramuskulär (IM) administrering av normal frisättning med parenterala bensodiazepiner (risk för överdriven sedering och kardiorespiratorisk depression), övervaka för ortostatisk hypotension.

Effekt och säkerhet vid alkohol- eller drogintoxikation har inte utvärderats.

BIVERKNINGAR

Diabetes mellitus, sömnlöshet, agitation, ångest, huvudvärk, akatisi, somnolens/sedation, tremor, extrapyramidala störningar, yrsel; dimsyn, illamående, kräkningar, dyspepsi, förstoppning, hypersekretion av saliv, trötthet, takykardi, ortostatisk hypotension, aggression och hicka.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Ökad plasmakoncentration med: kinidin, fluoxetin, paroxetin, ketokonazol, itrakonazol och HIV-proteashämmare.

Minskad plasmakoncentration med: karbamazepin, rifampicin, rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin, johannesört.

Ökar effekten av vissa blodtryckssänkande medel.

Försiktighet med: alkohol eller andra centralt verkande substanser, substanser som orsakar förlängning av hjärtats QT-intervall eller elektrolytstörningar.

Risk för serotoninsyndrom vid samtidig behandling med SSRI/ SNRI Risk för serotoninsyndrom.

HANDELSNAMN

  • Abilify ®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp