Carbamazepin (Dosering)

Karbamazepin är ett antikonvulsivt och stämningsstabiliserande läkemedel som används vid epilepsi och bipolär sjukdom. Förekomsten av genetiska polymorfismer i gener som är involverade i dess metabolism kan ha en viktig inverkan på läkemedelsresponsen.

Karbamazepin är ett förstahandsval av antiepileptika vid partiell och generaliserad epilepsi, och har godkänts för användning hos barn på grund av dess låga centraldepressiva förmåga. Även vid trigeminusneuralgi och neuropatisk smärta. Rekommenderas inte vid frånvaroanfall och myokloniska anfall. Används som förstahandsbehandling vid partiella tonisk-kloniska anfall, trigeminusneuralgi, glossofaryngeal neuralgi och som stämningsstabiliserare vid behandling av bipolär sjukdom.

Karbamazepin verkar genom att minska frisättningen av glutamat, stabilisera neuronmembranen och dämpa omsättningen av dopamin och noradrenalin.

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test, se avsnittet om farmakologisk kompatibilitet eller farmakogenetik.

BIVERKNINGAR

Det finns inga särskilda uppgifter om barn.

De allvarligaste biverkningarna är de som kan uppträda i blod, hud och fetter, lever och det kardiovaskulära systemet. Särskilt i början av behandlingen, om dosen är för hög, förekommer vissa typer av mycket vanliga eller vanliga biverkningar, t.ex. CNS-biverkningar (yrsel, huvudvärk, ataxi, dåsighet, trötthet, diplopi); gastrointestinala störningar (illamående, kräkningar) och allergiska hudreaktioner.

Dosberoende biverkningar avklingar vanligtvis inom några dagar, spontant eller efter en övergående dosreduktion. Förekomst av CNS-biverkningar kan vara ett tecken på relativ överdosering eller signifikanta fluktuationer i plasmanivåerna. I dessa fall är det tillrådligt att övervaka plasmanivåerna.

Störningar i blod och lymfsystem: leukopeni, eosinofili, trombocytopeni.

Endokrina störningar: ödem, vätskeretention, viktökning, hyponatremi och minskning av blodets osmolaritet på grund av en antidiuretiskt hormon (ADH)-liknande effekt, vilket i sällsynta fall leder till vattenintoxikation med letargi, kräkningar, huvudvärk, förvirringstillstånd och neurologiska störningar.

Störningar i nervsystemet: yrsel, ataxi, dåsighet, trötthet, huvudvärk, diplopi, ackommodationsstörningar (t.ex. suddig syn).

Gastrointestinala störningar: illamående, kräkningar, muntorrhet.

Hepatobiliära störningar: ökat gamma-GT (på grund av hepatisk enzyminduktion), vanligtvis utan klinisk relevans, ökat alkaliskt fosfatas i blodet.

Hud- och subkutana vävnadsstörningar: allergisk dermatit, urtikaria, som kan vara allvarlig.

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot karbamazepin och strukturellt relaterade läkemedel (t.ex. tricykliska antidepressiva medel).

Störningar i den atrioventrikulära överledningen. Minst 15 dagar bör förflyta mellan utsättande av monoaminoxidashämmare och insättande av karbamazepin.

Det ska inte administreras till personer med tidigare benmärgsdepression, leverporfyri (akut intermittent porfyri, variegat, porfyria cutanea tarda) och behandling med MAO-hämmare inom 2 veckor.

HANDELSNAMN

  • Tegretol ®
  • Karbatrol ®

Analyserade gener

SCN1A

Bibliografi

Daci A, Beretta G, Vllasaliu D, et al. Polymorphic Variants of SCN1A and EPHX1 Influence Plasma Carbamazepine Concentration, Metabolism and Pharmacoresistance in a Population of Kosovar Albanian Epileptic Patients. PLoS One. 2015 nov 10;10(11):e0142408.

Tate SK, Depondt C, Sisodiya SM, et al. Genetiska prediktorer för de maximala doser som patienter får under klinisk användning av de antiepileptiska läkemedlen karbamazepin och fenytoin. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Apr 12;102(15):5507-12.

Zhao GX, Zhang Z, Cai WK, et al . Samband mellan CYP3A4, CYP3A5 och SCN1A polymorfismer och metabolism av karbamazepin vid epilepsi: En metaanalys. Epilepsy Res. 2021 Jul;173:106615.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Summer Sale Endast till den 25 juli i våra DNA-test. Använd vår kupong SUMMER15
Köp