Celecoxib (Dosering)

Celecoxib är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel som är indicerat för behandling av smärta hos patienter med osteoartrit och reumatoid artrit. Förekomsten av genetiska polymorfismer i cytokrom CYP2C9-genen kan ha en viktig inverkan på läkemedelssvaret.

Celecoxib är ett icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) som är en selektiv cyklooxygenas-2 (COX-2)-hämmare, bättre tolererad och mindre ulcerogen än konventionella NSAID-preparat. Det är godkänt för behandling av osteoartrit, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och akut smärta. Celecoxib har också visat sig lovande när det gäller att förebygga kolorektal och annan cancer.

Kontraindikationer

Celecoxib är kontraindicerat hos patienter med tidigare överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, eller med känd överkänslighet mot sulfonamider.

Kontraindicerat för patienter med aktivt peptiskt ulcus eller gastrointestinal blödning.

Förskriv inte celecoxib till patienter som har haft astma, akut rinit, näspolyper, angioneurotiskt ödem, urtikaria eller andra allergiska reaktioner efter att ha tagit acetylsalicylsyra eller andra NSAID, inklusive COX-2-hämmare.

Celecoxib är kontraindicerat hos patienter med svår leverdysfunktion (serumalbuminnivåer < 25 g/l eller Child-Pugh ≥ 10).

Kontraindikationer för patienter med uppskattat kreatininclearance mindre än 30 ml/min.

Förskrivs inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom eller till patienter med kongestiv hjärtsvikt (funktionsklass II-IV, enligt NYHA-klassificering).

Försiktighetsåtgärder

Undvik samtidig användning av andra potentiellt gastroerosiva medel (alkohol, steroider, andra NSAID-läkemedel eller acetylsalicylsyra). Profylax för gastroprotektion rekommenderas om det tidigare förekommit gastrointestinal ulceration eller perforation, gastrointestinal blödning eller samtidig användning av kortikosteroider eller orala antikoagulantia.

Eftersom den kardiovaskulära risken med celecoxib kan öka med dos och behandlingstid, ska lägsta effektiva dagliga dos och kortast möjliga behandlingstid användas. Behovet av symtomlindring och svaret på behandlingen bör omprövas regelbundet.

Selektiva COX-2-hämmare ger ingen trombocythämmande effekt och ersätter därför inte acetylsalicylsyra eller andra trombocythämmande medel vid profylax av kardiovaskulära tromboemboliska sjukdomar.

Det ska administreras med försiktighet till patienter med tidigare hjärtsvikt, hypertoni eller ödem oavsett orsak, samt till patienter som tar diuretika eller löper risk att drabbas av hypovolemi.

Om njur- och/eller leverfunktionen försämras under behandlingen ska behandlingen avbrytas, liksom om hudutslag, slemhinnelesioner eller något annat tecken på överkänslighet uppträder. Varningar och försiktighet vid kombination med warfarin och andra orala antikoagulantia.

Celecoxib maskerar feber och andra tecken på inflammation. Undvik samtidig användning med ett annat NSAID än ASA.

Biverkningar

Sinuit, övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion; förvärrad allergi; insomnia; yrsel, hypertoni; akut hjärtinfarkt, aretrial hypertension; faryngit, rinit, hosta, dyspné; buksmärta, diarré, dyspepsi, flatulens, kräkningar, dysfagi; utslag, pruritus; influensaliknande symptom, perifert ödem/ vätskeretention.

Läkemedelsinteraktioner

Celecoxib ökar den nefrotoxiska effekten av ciklosporin och takrolimus.

Ökar plasmakoncentrationen av läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 (tricykliska antidepressiva och serotoninåterupptagshämmare, neuroleptika, antiarytmika, etc.).

Potentierar litiumtoxicitet.

Minskar effekten av diuretika och blodtryckssänkande medel.

Effekt och toxicitet förstärks av: flukonazol.

Plasmakoncentrationen av celecoxib minskas av rifampicin, karbamazepin och barbiturater.

Varumärkesnamn

  • Artilog ®
  • Celebrex ®

Analyserade gener

CYP2C9

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp