Citalopram (Dosering)

Citalopram är ett antidepressivt läkemedel som används vid olika psykiska sjukdomar som depression, ångest och tvångssyndrom. Det metaboliseras av CYP2C19, så förekomsten av vissa alleler kan påverka toleransen och utvecklingen av biverkningar.

Citalopram är ett antidepressivt medel som tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det har ingen effekt på återupptaget av noradrenalin, dopamin eller GABA.


KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet. Citalopram är kontraindicerat vid behandling med antidepressiva MAOI-preparat inklusive selegilin i doser >10 mg/dag. Behandling med citalopram kan påbörjas 14 dagar efter utsättande av en irreversibel MAO-hämmare eller den angivna tiden efter utsättande av en reversibel MAO-hämmare; och behandling med MAO-hämmare kan påbörjas 7 dagar efter utsättande av behandling med citalopram. Samtidig behandling med pimozid och/eller linezolid (utom vid noggrann blodtrycksövervakning) är kontraindicerad.

Användning av citalopram är kontraindicerat hos patienter med anamnes på långt QT-intervall eller medfött långt QT-syndrom, samt behandling med läkemedel som förlänger QT-intervallet.


FÖRSIKTIGHETSFÖRESKRIFTER

Försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion, nedsatt leverfunktion, manisk kris, blödningsrubbningar i anamnesen, patienter som genomgår elektrokonvulsiv behandling (ECT), diabetiker och psykofarmaka. Extrem försiktighet ska också iakttas om citalopram förskrivs till patienter som löper risk att utveckla Torsade de Pointes, t.ex. patienter med kongestiv hjärtsvikt, hjärtinfarkt, bradyarytmier eller predisposition för hypokalemi eller hypomagnesemi på grund av sjukdom eller medicinering; glaukom med sluten kammarvinkel eller glaukom i anamnesen.

Undvik att förskriva citalopram vid instabil epilepsi och övervaka vid kontrollerad epilepsi. Avbryt behandlingen om anfall inträffar eller om anfallsfrekvensen ökar.

Använd inte till barn under 18 år.

I början av behandlingen kan öka ångestsymtom (paradoxal ångest), börja med lägre doser. Risk för hyponatremi. Försiktighet och övervakning hos patienter med tidigare självmordsförsök eller betydande grad av självmordstankar innan behandlingen påbörjas. Akatisi/psykomotorisk agitation kan förekomma under de första veckorna, utvärdera användningen.


SIDOVIRKNINGAR

Ökad aptit, minskad aptit, viktökning, viktminskning, anorexi; agitation, nervositet, minskad libido, ångest, förvirring, sömnstörningar, uppmärksamhetsstörningar, onormala orgasmer (kvinnor), onormala drömmar, apati; sömnighet, sömnlöshet, huvudvärk, tremor, yrsel, parestesi, migrän, amnesi; onormal ackommodation, synstörningar; tinnitus; hjärtklappning, takykardi; hypertoni, ortostatisk hypotension, gäspningar, rinit, bihåleinflammation, muntorrhet, illamående, diarré, förstoppning, kräkningar, dyspepsi, buksmärta, flatulens, ökad salivutsöndring, smakavvikelser ökad svettning, klåda, utslag, myalgi, artralgi; urineringsstörning, polyuri; impotens, ejakulationsstörning, ejakulationsinsufficiens, dysmenorré (kvinnor); asteni, trötthet.


INTERAKTIONER MED LÄKEMEDEL

Varningar och försiktighet med buspiron på farmakodynamisk nivå fall av serotonergt syndrom har rapporterats.

Serotonerga effekter ökar med litium eller tryptofan.

Undvik att ta citalopram tillsammans med alkohol.

Varningar och försiktighet med: läkemedel som sänker kramptröskeln, t.ex. antidepressiva medel (tricykliska, SSRI), neuroleptika (fenotiaziner, tioxantiner och butyrofenoner), meflokin, bupropion och tramadol.

Citalopram ökar koncentrationen av: desimipramin och metoprolol; i dessa fall justera dosen.

Citaloprams koncentration ökar av: cimetidin, omeprazol, esomeprazol, fluvoxamin, lansoprazol, tiklopidin; i dessa fall ska dosen av citalopram justeras.

Använd inte citalopram tillsammans med serotonerga läkemedel såsom sumatriptan eller andra triptaner, tramadol och tryptofan; använd inte tillsammans med johannesört. Försiktighet vid samtidig användning av orala antikoagulantia, läkemedel som påverkar trombocytfunktionen såsom NSAID, ASA, dipyridamol och tiklopidin, eller andra (t.ex. atypiska antipsykotika, fenotiaziner, tricykliska antidepressiva) som ökar risken för blödning. Undvik abrupt avbrytande av citaloprambehandlingen.


HANDELSNAMN

  • Calton® Citalvir
  • Citalvir® Citalvir® Citalvir® Citalvir® Citalvir® Citalvir® Citalvir
  • Prisdal
  • Relapaz®
  • Seregra®
  • Seropram®

Analyserade gener

CYP2C19

Bibliografi

Bousman CA, Stevenson JM, Ramsey LB, et al.Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, SLC6A4, and HTR2A Genotypes and Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2023 Jul;114(1):51-68. doi: 10.1002/cpt.2903. Epub 2023 30 maj.

Brouwer JMJL, Nijenhuis M, Soree B, et al.Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction between CYP2C19 and CYP2D6 and SSRIs. Eur J Hum Genet. 2022 oktober;30(10):1114-1120.

Campos AI, Byrne EM, Mitchell BL, et al.inverkan av CYP2C19-metaboliserarstatus på SSRI-svar: en retrospektiv studie av 9500 deltagare i Australian Genetics of Depression Study. Pharmacogenomics J. 2022 Mar;22(2):130-135.

Wong WLE, Fabbri C, Laplace B, et al.The Effects of CYP2C19 Genotype on Proxies of SSRI Antidepressant Response in the UK Biobank. Läkemedel (Basel). 2023 Sep 11;16(9):1277.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Summer Sale Endast till den 25 juli i våra DNA-test. Använd vår kupong SUMMER15
Köp