Fluvoxamin (Dosering)

Fluvoxamin är en serotoninåterupptagshämmare som används vid behandling av depression och andra sjukdomar som social fobi eller paniksyndrom. Skillnader i CYP2D6-metabolisering har rapporterats kliniskt beroende på genotyp och kan påverka plasmakoncentrationerna av läkemedlet.

Fluvoxamin är ett SSRI-antidepressivt läkemedel med en liknande profil som fluoxetin, det hämmar selektivt återupptaget av serotonin i nervcellerna i CNS.

Interferensen med noradrenerga processer är minimal. Det har låg affinitet för alfa-adrenerga, ß-adrenerga, histaminerga, muskarin-kolinerga, dopaminerga och serotonerga receptorer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot fluvoxamin.

I kombination med tizanidin och MAOI-antidepressiva medel, starta behandling med fluvoxamin två veckor efter utsättande av irreversibel MAOI, eller en dag efter utsättande av reversibel MAOI och vänta en vecka mellan utsättande av fluvoxamin och administrering av någon MAOI.

Försiktighetsåtgärder

Nedsatt njur- och leverfunktion.

Försiktighet hos patienter med tidigare suicidförsök eller suicidtankar, eller klinisk försämring, eller med en betydande grad av suicidtankar före behandlingsstart, hos patienter med tidigare mani och hypomani, som har haft krampanfall, epilepsi och hos patienter med akatisi/psykomotorisk agitation.

Risk för malignt neuroleptikasyndrom, särskilt vid samtidig administrering med andra serotonergika och/eller neuroleptika. Det finns risk för hyponatremi.

Försiktighetsåtgärder för patienter med diabetes mellitus (glykemisk kontroll kan vara försämrad).

Stor försiktighet bör iakttas hos personer med blödningsrubbningar: gastrointestinal blödning, gynekologisk blödning och annan hud- eller slemhinneblödning, särskilt hos äldre, och vid samtidig administrering med substanser som påverkar trombocytfunktionen eller ökar risken för blödning, vid tidigare blödningsrubbningar och vid predisponerande tillstånd.

Försiktighetsåtgärder i alla åldersgrupper.

Abstinenssyndrom kan uppstå när behandlingen avbryts plötsligt, så fluvoxamin bör trappas ut gradvis under flera veckor eller månader, beroende på den enskilda patientens behov.

Biverkningar

Anorexi, agitation, nervositet, ångest, sömnlöshet, dåsighet, tremor, huvudvärk, yrsel; palpitationer/takykardi, buksmärta, förstoppning, diarré, muntorrhet, dyspepsi, illamående, kräkningar, hyperhidros, svettningar, asteni och sjukdomskänsla.

Läkemedelsinteraktioner

Behandling med fluvoxamin är kontraindicerad vid samtidig behandling med tizanidin och MAO-hämmare.

Fluvoxamin förstärker effekten och toxiciteten av: tricykliska antidepressiva, neuroleptika, takrin, teofyllin, metadon, mexiletin, tioridazin, warfarin, orala antikoagulantia, koffein, ropinirol, propranolol, fenytoin, astemizol, terfenadin, cisaprid, bensodiazepiner, cyklosporin.

Fluvoxamin förstärker sin toxicitet när det administreras tillsammans med triptaner, tramadol, linezolid, SSRI, hypericum och litium.

Det finns en risk för QT-förlängning/Torsade de Pointes om fluvoxamin administreras tillsammans med terfenadin, astemizol eller cisaprid.

Undvik alkoholkonsumtion under behandling med fluvoxamin.

Varumärkesnamn

  • Dumirox ®
  • Luvox ®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp