Haloperidol (Dosering)

Haloperidol är ett neuroleptiskt antipsykotiskt läkemedel som används för behandling av schizofreni, agiterade tillstånd och Huntingtons sjukdom. Det metaboliseras huvudsakligen av CYP2D6, en mycket polymorf cytokrom vars profil kan vara avgörande för dess verkan.

Haloperidol är ett typiskt neuroleptikum som tillhör butyrofenonfamiljen.

Det är en potent antagonist till hjärnans dopaminerga receptorer och klassificeras därför bland de högpotenta neuroleptika. Det är den standard mot vilken antipsykotika med hög antipsykotisk potens jämförs.

Haloperidol har ingen antihistaminisk eller antikolinergisk aktivitet.

Det är mindre sederande än klorpromazin, som ofta ger extrapyramidala symtom, och har få antikolinerga och kardiotoxiska effekter.

Kontraindikationer

Haloperidol är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot haloperidol, komatöst tillstånd, CNS (centrala nervsystemet) depression orsakad av alkohol eller andra depressiva läkemedel, Parkinsons sjukdom, basalgangliaskada.

Försiktighetsåtgärder

Extrem försiktighet bör iakttas vid förskrivning till patienter med leversvikt, njursvikt, hypertyreos, glaukom, prostatahypertrofi, urinretention.

Försiktighet hos patienter med tidigare förlängt QT-syndrom, hypokalemi, elektrolytobalans, behandling med QT-förlängande substanser, kardiovaskulär sjukdom, familjehistoria med QT-förlängning (särskilt vid intramuskulär administrering). Risken för QT-förlängning och/eller ventrikulära arytmier ökar med höga doser av haloperidol. Det finns en risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar (särskilt vid intramuskulär administrering).

Risk för malignt neuroleptikasyndrom, tardiv dyskinesi, extrapyramidala symtom. Försiktighet hos patienter med tidigare epilepsi eller andra tillstånd som predisponerar för kramper (alkoholabstinens och hjärnskador) eller hos patienter som är mottagliga för fotosensitivitetsreaktioner.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av haloperidol till alla åldersgrupper, inklusive äldre och barn.

Biverkningar

Agitation, insomni, depression, psykotiska störningar, extrapyramidala störningar, hyperkinesi, huvudvärk, tardiv dyskinesi, okulogyriska kriser, dystoni, dyskinesi, akatisi, bradykinesi, hypokinesi, hypertoni, somnolens, parkinsonistiska fascies, tremor, yrsel, synnedsättning, ortostatisk hypotension, hypotoni, förstoppning, muntorrhet, hypersekretion av saliv, illamående, kräkningar, utslag, urinretention, erektil dysfunktion, viktökning eller viktförlust.

Läkemedelsinteraktioner

Risk för Torsade de Pointes med substanser som förlänger QT-intervallet.

Ökade plasmakoncentrationer med itrakonazol, nefazodon, buspiron, venlafaxin, alprazolam, fluvoxamin, kinidin, fluoxetin, sertralin, klorpromazin och prometazin.

Minskade plasmanivåer av: karbamazepin, fenobarbital och rifampicin.

CNS-depression förstärks av: alkohol, hypnotika, sedativa eller starka analgetika.

Motverkar effekten av adrenalin.

Minskar effekten av levodopa.

Ökar plasmanivåerna av tricykliska antidepressiva medel.

Handelsnamn

  • Haldol ®

Analyserade gener

CYP2D6

Bibliografi

Beunk L, Nijenhuis M, Soree B, et al.Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction between CYP2D6, CYP3A4 and CYP1A2 and antipsychotics. Eur J Hum Genet. 2024 mars;32(3):278-285. doi: 10.1038/s41431-023-01347-3.

Dahl ML. Cytokrom p450-fenotypning/genotypning hos patienter som får antipsykotika: användbart hjälpmedel vid förskrivning? Clin Pharmacokinet. 2002;41(7):453-70.

Spina E, de Leon J.Kliniska tillämpningar av CYP-genotypning inom psykiatrin. J Neural Transm (Wien). 2015 jan;122(1):5-28.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Summer Sale Endast till den 25 juli i våra DNA-test. Använd vår kupong SUMMER15
Köp