Iloperidon (Dosering)

Iloperidon är ett atypiskt antipsykotikum som används vid behandling av schizofreni. Ett samband har konstaterats mellan detta läkemedels effekt och farmakogenetik, som kan avgöra den slutliga plasmakoncentrationen av metaboliten.

Iloperidon är ett andra generationens eller atypiskt antipsykotikum som används för att behandla symtomen på schizofreni.

Verkningsmekanism

Dess verkningsmekanism är okänd. Effekten av iloperidon tros förmedlas genom en kombination av dopamin typ 2-receptor- och serotonin typ 2-receptorantagonism.

Försiktighetsåtgärder

Iloperidon rekommenderas inte för användning hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Hos äldre personer med demensrelaterad psykos finns en ökad risk för mortalitet under behandling med iloperidon.

Iloperidon förlänger hjärtats QT-intervall, undvik att ge iloperidon tillsammans med andra substanser som förlänger QT-intervallet: Antiarytmika klass IA (såsom kinidin, prokainamid) eller antiarytmika klass III (såsom amiodaron, sotalol), antiarytmiska substanser, antipsykotika (såsom ziprasidon, klorpromazin, tioridazin), antibiotika (t.ex. gatifloxacin, moxifloxacin) eller någon annan substans som förlänger QTc-intervallet (t.ex. pentamidin, levometadylacetat, metadon).

Särskild försiktighet ska iakttas hos patienter med tidigare hjärtarytmier och medfött långt QT-syndrom. Använd extrem försiktighet under omständigheter som ökar risken för torsade de pointes, såsom bradykardi, hypokalemi, hypomagnesemi, medfödd förlängning av QT-intervallet, nyligen genomgången akut myokardinfarkt, dekompenserad hjärtsvikt.

Hos patienter med hyperglykemi och diabetes mellitus bör regelbunden övervakning utföras. Denna regelbundna övervakning bör utsträckas till patienter med riskfaktorer för diabetes mellitus såsom fetma, familjehistoria (fasteglukos bör övervakas i början av behandlingen med iloperidon och regelbundet under behandlingens varaktighet).

Extrem försiktighet hos patienter med tidigare krampanfall eller tillstånd som potentiellt kan sänka kramptröskeln (Alzheimers demens).

Iloperidon kan försämra omdöme, tänkande och motoriska färdigheter. Patienter med självmordsrisk ska övervakas noga under behandlingen.

Farmakologiska interaktioner

Plasmakoncentrationerna av iloperidon kan ökas av: potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol), potenta CYP2D6-hämmare (t.ex. paroxetin, fluoxetin).

Biverkningar

Palpitationer; förlängning av hjärtats QT-intervall; konjunktivit (inklusive allergisk); viktminskning; myalgi, muskelspasmer; rastlöshet, aggression, delirium; urininkontinens; erektil dysfunktion.

Handelsnamn

Fanapt®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp