Irinotecan (Biverkningar)

Irinotecan är ett antineoplastiskt medel som används vid behandling av olika typer av cancer, t.ex. tjocktarms-, lung- och bukspottkörtelcancer. En av de biverkningar som förknippas med behandlingen är neutropeni, som kan ha samband med förekomsten av alleler i UGT1A1-genen, som är involverad i dess metabolism.

Semisyntetiskt antineoplastiskt medel som härrör från alkaloiden camptothecin, en specifik hämmare av DNA-topoisomeras I. Den inducerar enkelsträngade skador som blockerar DNA-replikationen och orsakar cytotoxicitet.

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet.

Kronisk inflammatorisk sjukdom och/eller tarmobstruktion. Graviditet och amning. Leverinsufficiens (bilirubin > 3 gånger övre normalgränsen), svår benmärgssvikt, patienter med WHO-status ≥ 2 och samtidig användning med johannesört.

PRECAUTIONS

Njurinsufficiens och leverinsufficiens. Äldre och astma.

Risk för fördröjd diarré (ökad hos patienter med buk-/bäckenbestrålning, hyperleukocytos vid baseline eller WHO-status ≥ 2 och hos kvinnor), akut kolinergt syndrom (profylax med atropinsulfat), patienter med nedsatt aktivitet av glukuronyltransferas för uridindifosfat (ökad risk för hematologisk toxicitet).

Profylaktisk behandling med antiemetika, veckovis hematologisk kontroll, preventiva åtgärder (under och minst 3 månader efter behandlingen) rekommenderas.

Undvik samtidig användning av starka hämmare (ketokonazol) eller inducerare (rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin eller johannesört).

Rekommenderas inte till barn.

BIVERKNINGAR

Diarré (dosbegränsande toxicitet), illamående, kräkningar.

Neutropeni (dosbegränsande toxicitet), anemi, trombocytopeni. Akut kolinergt syndrom, alopeci, muskelsammandragningar, kramper och parestesi.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Irinotekan kan förlänga den neuromuskulärt blockerande effekten av suxametonium och antagonisera den neuromuskulära blockaden av icke-depolariserande muskelavslappnande medel.

Undvik samtidig användning med CYP3A4-hämmare (ketokonazol) eller -inducerare (karbamazepin, fenobarbital, febitoin, rifampicin).

Hypericum kan minska irinotekannivåerna och bör därför undvikas.

HANDELSNAMN

  • Campto ®
  • Irinotekan ®

Analyserade gener

UGT1A1

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp