Kodein (Dosering)

Kodein är ett opioidderivat som ofta används som smärtstillande, lugnande och hostdämpande medel. Det metaboliseras via cytokromet CYP2D6, så om man känner till förekomsten av vissa alleler kan det bidra till en bättre dosjustering.

Kodein är ett opioidläkemedel med central antitussiv effekt, analgetisk och sedativ effekt samt antidiarrhoisk effekt.

Kodein är användbart vid behandling av måttlig till svår smärta.

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot kodein eller derivat.

Kodein är kontraindicerat hos patienter med KOL (obstruktiv lungsjukdom), akuta astmaattacker eller andningsdepression.

Kontraindicerat hos patienter med paralytisk ileus eller risk för detta, diarré i samband med pseudomembranös kolit orsakad av cefalosporiner, lincomyciner eller penicilliner, även kontraindicerat hos patienter med diarré orsakad av förgiftning tills giftigt material har eliminerats från mag-tarmkanalen.

Behandling är kontraindicerad hos barn under 12 år och hos barn under 18 år som genomgår tonsillektomi/adenoidektomi för obstruktivt sömnapnésyndrom, på grund av ökad risk för allvarliga biverkningar.

Försiktighet vid ultrasnabb metabolisering av CYP2D6.

Kodein medför risker, även om de är sällsynta, under amning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försiktighet bör iakttas när kodein förskrivs till äldre.

Försiktighet till patienter med nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, prostatahypertrofi, urinrörsförträngning, binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom), obstruktiva eller inflammatoriska tarmsjukdomar, hypotyreoidism, multipel skleros, kronisk ulcerös kolit, gallblåsebesvär och sjukdomar med nedsatt andningsförmåga, krampanfall.

Vid långvarig behandling med kodein finns risk för fysiskt beroende och tolerans, vilket kräver gradvis utsättning av behandlingen när den inte längre behövs.

Kodein kan maskera det kliniska förloppet vid skallskada och försvåra diagnos eller kliniskt förlopp vid akuta buksjukdomar.

Det rekommenderas inte till barn som kan ha svårt att andas, t.ex. vid neuromuskulära sjukdomar, allvarliga sjukdomar i andningsorganen eller hjärtat, infektioner i lungorna eller de övre luftvägarna, multipla trauman eller barn som har genomgått omfattande kirurgiska ingrepp.

BIVERKNINGAR

Uppkomsten av förstoppning begränsar kronisk användning, så det är tillrådligt att använda ett stimulerande laxermedel tillsammans med god hydrering.

Yrsel, dåsighet, kramper, illamående, kräkningar, klåda, hudutslag hos allergiska patienter, mental förvirring, eufori, dysfori.

Vid höga doser av kodein: andnings-, bröstkorgs- och mediastinala störningar och andningsdepression, för vilka andningsfysioterapi vanligtvis rekommenderas för att eliminera sekret.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Kodein kan ha en minskad analgetisk effekt om det förskrivs samtidigt med morfinagonist-antagonister (nalbuphin, naltrexon, buprenorfin, pentazocin).

Ökad excitabilitet med MAOI-antidepressiva och tricykliska antidepressiva.

Potentiering av central depression med antidepressiva, sedativa, sedativa H1-antihistaminer, anxiolytika, neuroleptiska hypnotika, klonidin och relaterade, talidomid, narkotiska analgetika, antipsykotika, neuromuskulära blockerare, hydroxyzin, alkohol.

Det finns en ökad risk för andningsdepression om kodein tas tillsammans med andra morfinanalgetika, barbiturater och bensodiazepiner.

Det finns risk för paralytisk ileus och/eller urinretention om kodein förskrivs tillsammans med antikolinerga läkemedel.

Förstoppning och tarmobstruktion om kodein tas samtidigt med antiperistaltika.

Kodein förstärker effekten av vissa analgetika.

Effekten av kodein förstärks av cimetidin, kinidin och fluoxetin.

HANDELSNAMN

  • Bisoltus ®
  • Codeisan®.
  • Fludan kodein
  • Histaverin ®
  • Notusin ®
  • Perduretas Kodein ®
  • Tosein ®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp