Pantoprazol (Effektivitet)

Pantoprazol är en protonpumpshämmare som bland annat används för behandling av magsår eller gastroesofageal refluxsjukdom. Upp till 40 procent av patienterna svarar ineffektivt på behandlingen och får ingen symtomlindring. Genetiska polymorfismer i de enzymer som metaboliserar dessa läkemedel, t.ex. CYP2C19, ligger bakom en betydande andel av denna läkemedelsresistens.

Pantoprazol är en protonpumpshämmare (PPI) som används mot magsår. Det hämmar enzymet adenosintrifosfatas H+/K+, som är den gemensamma slutvägen för syraproduktion i magsäckens parietalceller. Det binder till protonpumpen i magsäckens parietalcell och hämmar transporten av H+ till magsäckens lumen.

Denna grupp av läkemedel är de mest potenta hämmarna av syrasekretion.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot substituerade benzimidazoler. Pantoprazol är kontraindicerat för eradikering av H. pylori hos patienter med leverinsufficiens eller måttlig-svår njurinsufficiens.

Försiktighetsåtgärder

Försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, hos vilka dosen bör justeras, leverenzymer bör övervakas och behandlingen bör avbrytas om dessa enzymer ökar.

Försiktighetsåtgärder bör också vidtas hos patienter med nedsatt njurfunktion. Försiktighetsåtgärder bör vidtas om pantoprazol förskrivs till äldre.

Pantoprazol är inte indicerat för behandling av nervös dyspepsi.

Pantoprazol kan minska absorptionen av vitamin B12, övervaka bristsymtom vid Zollinger-Ellisons syndrom, vid långtidsbehandling och hos individer med vitamin B12-brist eller som har riskfaktorer för minskad absorption.

Användning av pantoprazol är förknippad med en möjlig ökad risk för gastrointestinal infektion orsakad av bakterier (t.ex. Salmonella, Campylobacter, C. difficile). En ökad risk för gastroenterit eller samhällsförvärvad lunginflammation har rapporterats vid användning av pantoprazol.

Regelbunden översyn bör göras om behandlingen med pantoprazol förlängs (mer än ett år). Det finns en risk för hypomagnesemi vid långtidsbehandling och samtidig behandling med digoxin eller andra läkemedel som kan minska plasmanivån av Mg (t.ex. diuretika); överväg övervakning av plasmanivån av Mg vid baseline och regelbundet under behandlingen.

Vid höga doser och långtidsbehandling ökar risken för höft-, handleds- och ryggradsfrakturer, särskilt hos äldre eller om andra riskfaktorer föreligger, varför intaget av Ca och D-vitamin bör säkerställas om det finns risk för osteoporos.

Behandling med pantoprazol är förknippad med en möjlig risk för utveckling av subakut kutan lupus erythematosus (SCLE) (om lesioner uppstår, särskilt på solexponerade hudområden, tillsammans med artralgi, överväg att avbryta behandlingen).

Utsättning av pantoprazol ska ske långsamt (under en månad) för att undvika återkommande syrasekretion som skulle kunna leda till återkommande symtom.

Biverkningar

Huvudvärk, buksmärta, illamående, yrsel, sömnlöshet och diarré.

Läkemedelsinteraktioner

Pantoprazol minskar absorptionen av: ketokonazol, itrakonazol, posakonazol och erlotinib.

Övervaka INR (International Normalized Ratio)/protrombintid om pantoprazol tas samtidigt med kumarinantikoagulantia.

Vid höga doser kan pantoprazol öka metotrexatnivåerna.

Samtidig behandling med pantoprazol och atazanavir rekommenderas inte på grund av risken för minskad biotillgänglighet (vid behov ska klinisk övervakning ske och dosen atazanavir ökas till 400 mg + 100 mg ritonavir och inte överstiga 20 mg pantoprazol/dag).

Varumärkesnamn

  • Alpanzol ®
  • Anagastra ®
  • Citrel
  • Nolpaza ®
  • Panpronton ®
  • Pantecta ®
  • Pantoloc ®
  • Ulcotenal ®

Analyserade gener

CYP2C19

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp