Sertralin (Dosering)

Sertralin är ett läkemedel i gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare som bland annat används för behandling av depression och ångest. Beroende på den polymorfa variant som finns i CYP2C19-genen, den cytokrom som huvudsakligen deltar i metabolismen, kan patienten ha en annan metaboliserande profil, vilket kan kräva en dosjustering beroende på den variant som finns.

Antidepressivt medel av typen SSRI (selektiv serotoninåterupptagshämmare). Det har antidepressiva och ångestdämpande effekter. Klinisk användning för behandling av depression, tvångssyndrom, paniksyndrom, social fobi och premenstruell dysforisk störning. Det har ingen affinitet för muskarina, serotonerga, dopaminerga, adrenerga, histaminerga, GABAerga eller bensodiazepinreceptorer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot sertralin.

Samtidig behandling med MAO-hämmare (risk för MNS, malignt neuroleptikasyndrom), påbörja inte behandling med MAO-hämmare förrän 7 dagar efter utsättande av sertralin och 14 dagar mellan utsättande av MAO-hämmare och insättande av sertralin.

Försiktighetsåtgärder

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av sertralin till patienter med mani/hypomani, epilepsi, schizofreni, tidigare blödningsrubbningar, nedsatt leverfunktion, barn och ungdomar under 18 år utom vid behandling av tvångssyndrom, äldre, ECT (elektrokonvulsiv terapi), diabetes (där dosen av antidiabetisk behandling bör justeras), patienter med glaukom i sluten vinkel eller tidigare glaukom.

Om behandlingen sätts ut ska utsättningen ske gradvis, under flera veckor eller månader efter behov, för att undvika utsättningssymtom. Har förknippats med förekomst av psykomotorisk akatisi/rastlöshet. Var uppmärksam på behovet av att övervaka utvecklingen av självmordsbeteende och självskada.

Förskrivning av sertralin kan vara förenat med risk för hyponatremi, serotonergt syndrom eller MNS (ökad vid samtidig administrering med: andra serotonergika såsom triptaner, metabolismförändrande läkemedel såsom metylenblått, antipsykotika och andra dopaminerga antagonister samt opioidläkemedel. Patienten ska övervakas med avseende på tecken/symtom). Samtidig administrering med andra serotonergika (tryptofan, fenfluramin, serotoninagonister, johannesört).

Vid byte från andra antidepressiva eller antiobsessanta behandlingar till sertralin bör noggrann övervakning ske. Det rekommenderas inte att ta sertralin tillsammans med grapefruktjuice eftersom det kan hämma dess effekt.

Försiktighet till patienter med riskfaktorer för förlängning av hjärtats QT-intervall.

Biverkningar

Faryngit, anorexi, ökad aptit, sömnlöshet, depression, depersonalisation, mardrömmar, ångest, agitation, nervositet, minskad libido, bruxism, yrsel, sömnighet, huvudvärk, parestesi, tremor, hypertoni, dysgeusi, uppmärksamhetsstörningar, synstörningar, tinnitus, parestesi, tremor, hypertoni, synstörningar, tinnitus, hjärtklappning, rodnad, gäspningar, diarré, illamående, muntorrhet, buksmärta, kräkningar, förstoppning, dyspepsi, flatulens, utslag, hyperhidros, artralgi, myalgi, ejakulationssvikt, erektil dysfunktion, trötthet, bröstsmärta.

Läkemedelsinteraktioner

Sertralin ökar risken för blödning med: ASA och derivat, NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), antikoagulantia och tiklodipin.

Sertralin ökar protrombintiden om det tas samtidigt med warfarin.

Minskar clearance med cimetidin.

Extrem försiktighet med: litium, fentanyl (vid anestesi eller kronisk smärtbehandling).

Risk för förlängning av hjärtats QT-intervall och/eller ventrikulära arytmier med andra läkemedel som förlänger QT-intervallet (vissa antipsykotika och antibiotika).

Övervaka plasmakoncentrationen av fenytoin.

Övervaka patienten om sertralin tas samtidigt med sumatriptan.

SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmande antidepressiva medel) kan minska plasmakolinesterasaktiviteten vilket resulterar i en förlängning av den neuromuskulärt blockerande effekten av mivakurium eller andra neuromuskulärt blockerande medel.

Varumärken

  • Altisben ®
  • Aremis ®
  • Aserin ®
  • Besitran ®
  • Sertrabrain ®

Analyserade gener

CYP2C19

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp