Tramadol (Dosering)

Tramadol är ett opioidanalgetikum som används vid behandling av måttlig till svår smärta och verkar på specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan. Identifiering av genetiska polymorfismer i gener som är involverade i metabolismen av tramadol, såsom CYP2D6-genen, kan möjliggöra optimal justering av doseringen av behandlingen.

Tramadol är ett centralt verkande opioidanalgetikum, en icke-selektiv ren agonist för opioidreceptorerna µ, delta och kappa, med en högre affinitet för µ-opioidreceptorer. Det används ofta för att behandla måttlig till måttligt svår smärta.

KONTRAINDIKATIONER

Tramadol är kontraindicerat i följande situationer:

Överkänslighet mot tramadol; akut berusning eller överdosering med CNS-depressiva medel (alkohol, hypnotika, andra opioidanalgetika); samtidig behandling med MAO-hämmare eller patienter som har behandlats under de senaste 2 veckorna; samtidig behandling med linezolid; svår lever- eller njurfunktionsnedsättning, epilepsi som inte kontrolleras tillräckligt med behandling, svår andningsinsufficiens, under amning om långtidsbehandling (mer än 2-3 dagar) är nödvändig, för behandling av opioidabstinenssyndrom.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärder bör vidtas vid förskrivning av tramadol till personer över 75 år.

Hos patienter med måttlig njur- och leverfunktionsnedsättning ska doseringsintervallen förlängas.

Extrem försiktighet bör iakttas hos opioidberoende eller missbruksbenägna individer.

Extrem försiktighet bör iakttas hos patienter som har drabbats av huvudtrauma, chock, medvetandestörning av okänt ursprung.

Försiktighet vid förskrivning av kodein till patienter med andningsdepression, intrakraniell hypertension, akut porfyri, gallvägsbesvär, epileptiska patienter, patienter med tendens till konvulsioner.

Försiktighet hos patienter som behandlas med läkemedel som sänker kramptröskeln eller som metaboliseras av CYP3A4 eller CYP2D6 eller med CNS-depressiva läkemedel.

Tramadol har en låg beroendepotential, men kan på lång sikt framkalla tolerans, beroende och abstinenssyndrom.

BIVERKNINGAR

Yrsel, huvudvärk, förvirring, dåsighet, illamående, kräkningar, förstoppning, muntorrhet, svettningar, trötthet.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Toxiciteten av tramadol kan förstärkas av: centraldepressiva medel, alkohol, ritonavir.

Det finns risk för andningsdepression vid samtidig behandling med: andra morfinderivat, bensodiazepiner, barbiturater.

Effekten av tramadol minskas av: karbamazepin, buprenorfin, nalbuphin, pentazocin.

Det finns en risk för kramper vid samtidig behandling med: SSRI, serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare, tricykliska antidepressiva, antipsykotika och andra läkemedel som sänker kramptröskeln såsom bupropion, mirtazapin, tetrahydrocannabinol.

Behovet av tramadol ökas av ondasetron (postoperativ smärta).

HANDELSNAMN

  • Adolonta ®
  • Dolpar ®
  • Gelotradol ®
  • Tioner ®
  • Tradonal
  • Zytram

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp