Vorikonazol (Dosering)

Vorikonazol är ett antimykotiskt läkemedel från gruppen triazolderivat, som används för behandling av svampinfektioner som Candida, Aspergillus och Scedosporium. Identifiering av genetiska polymorfismer i gener som är involverade i metabolismen av vorikonazol, såsom CYP2C19-genen, kan möjliggöra bättre justering av doseringen av behandlingen.

Vorikonazol är ett antimykotikum mot Candida, Aspergillus, Scedosporium eller Fusarium-arter.

Dess verkningsmekanism är hämning av svampens enzym 14-alfa-steroldemetylas, ett viktigt enzym i biosyntesen av ergosterol, en viktig förening för svampar.

Kontraindikationer

Överkänslighet.

Vorikonazol är kontraindicerat vid samtidig användning med: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid och kinidin på grund av risk för förlängning av QTc-intervallet. Vorikonazol är kontraindicerat samtidigt med rifampicin, karbamazepin och fenobarbital, höga doser ritonavir (≥ 400 mg två gånger/dag), höga doser efavirenz (≥ 400 mg/dag), ergotaminalkaloider på grund av risk för ergotism, sirolimus och hypericum.

Försiktighetsåtgärder

Tidigare överkänslighet mot azolföreningar.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av vorikonazol till patienter med förvärvad eller medfödd QT-förlängning i hjärtat, kardiomyopati (i synnerhet med associerad hjärtsvikt), sinusbradykardi, symtomatisk arytmi, försiktighetsåtgärder vid samtidig behandling med QT-förlängare. Det rekommenderas att före och under behandlingen övervaka och korrigera elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi).

Under behandling med vorikonazol rekommenderas att leverfunktionen kontrolleras vid behandlingens början och minst en gång i veckan under den första behandlingsmånaden, och om leverfunktionstesterna är onormala under hela behandlingstiden. Om behandlingen förlängs ska leverfunktionstester utföras en gång i månaden och man ska överväga att avbryta behandlingen om det finns tecken på leversjukdom.

Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska risk/nytta bedömas innan vorikonazol förskrivs.

Undvik exponering för solljus, det har förknippats med fototoxicitet, pseudoporfyri och vid långvarig behandling har skivepitelcancer i huden rapporterats, med en ökad risk hos barn.

Vid samtidig behandling med andra läkemedel rekommenderas en risk/nytta-bedömning innan vorikonazol förskrivs:

Ritonavir, fenytoin, rifabutin, metadon, kortverkande (alfentanil, fentanyl, sulfentanil) eller långverkande (oxikodon, hydrokodon) CYP3A4-substrat. Opioidassocierade biverkningar ska övervakas intensivt och ofta och dosjustering ska övervägas. Övervaka biverkningar av vorikonazol om det används sekventiellt efter flukonazol. Vid samtidig behandling med efavirenz, öka underhållsdosen av vorikonazol till 400 mg/12 h och minska efavirenzdosen till 300 mg/24 h. Behandling med vorikonazol medför en risk för ökade everolimusnivåer, samtidigt intag rekommenderas inte.

Hos barn under 2 år finns det otillräckliga data om effekt och säkerhet vid intravenös behandling.

Biverkningar

Gastroenterit, bihåleinflammation, gingivit.

Skivepitelcancer, agranulocytos, pancytopeni, trombocytopeni, anemi, överkänslighet, perifert ödem, hypoglykemi, hypokalemi, hyponatremi, depression, hallucinationer, ångest, insomni, agitation, förvirringstillstånd, huvudvärk, kramper, tremor, parestesi, hypertoni, somnolens, synkope, yrsel och synstörningar (suddig syn, kromatopsi, fotofobi).

Retinalblödning, supraventrikulär arytmi, takykardi, bradykardi, hypotoni, flebit, andnöd, akut andnödssyndrom, lungödem, buksmärta, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, förstoppning, cheilit. Förhöjda leverfunktionstester, gulsot, kolestatisk gulsot, hepatit. Utslag/exantem, exfoliativ dermatit, makulopapulöst utslag, pruritus, alopeci, erytem, ryggsmärta, akut njursvikt, hematuri, pyrexi, bröstsmärta, ansiktsödem, asteni, influensaliknande sjukdom, frossa och kreatininförhöjning.

Läkemedelsinteraktioner

Övervaka koncentrationen av ciklosporin (rekommenderad dosminskning med hälften) och takrolimus (rekommenderad dosminskning med en tredjedel).

Överväg dosjustering av: CYP3A4-metaboliserade statiner, bensodiazepiner, omeprazol (rekommenderad dosminskning med hälften).

Illamående och menstruationsrubbningar vid samtidig behandling med orala preventivmedel.

Övervaka toxicitet och/eller förlust av effekt med icke-nukleosida omvända transkriptashämmare (antiretrovirala medel).

Vorikonazol ökar Cmin och AUC (Area Under the Curve) för NSAID, övervaka biverkningar och toxicitet.

Vorikonazol är oförenligt med: samtidig administrering av blodprodukter och infusion av koncentrerade elektrolytlösningar, samtidig infusion via samma väg/kanyl med andra intravenösa läkemedel.

Handelsnamn

  • Vfend ®

Analyserade gener

CYP2C19

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp