Vortioxetin (Dosering)

Vortioxetin är ett antidepressivt medel som fungerar som en serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare och modulerar flera serotonerga receptorer. Det förbättrar den neuronala transmissionen och har positiva effekter på kognitiva symtom på depression. Metaboliseringen av vortioxetin involverar främst enzymet CYP2D6, och genetiska varianter i denna gen kan påverka plasmakoncentrationen av läkemedlet.

Vortioxetin är ett antidepressivt medel som fungerar som en serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare och modulerar serotonerga receptorer. Läkemedlet godkändes av US Food and Drug Administration (FDA) för behandling av depression 2013.

VERKNINGSMEKANISM

Dess verkningsmekanism är multimodal. Å ena sidan ökar det koncentrationen av neurotransmittorerna serotonin och noradrenalin i den synaptiska klyftan genom att blockera deras återupptag, vilket förbättrar deras överföring. Å andra sidan modulerar det postsynaptiska serotoninreceptorer, antingen genom att aktivera eller blockera dem.

Vortioxetin kan påverka neurotransmissionen i flera system, inklusive serotonin, noradrenalin, dopamin, acetylkolin, histamin, glutamat och gamma-aminosmörsyra. Denna multimodala verkan, som påverkar olika komplexa neurala nätverk, kan förklara den förbättrade effekten vid behandling av kognitiva symtom på depression.

KONTRAINDIKATIONER

Vortioxetin ska inte ges till patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig användning med selektiva eller icke-selektiva monoaminoxidashämmare rekommenderas inte heller på grund av risken för serotoninsyndrom.

Särskild försiktighet rekommenderas vid kombinationsbehandling med migränläkemedel såsom triptaner, andra antidepressiva medel och neuroleptika eller CYP2D6-hämmare såsom bupropion. Vissa kosttillskott som johannesört kan också orsaka oönskade effekter.

SIDOEFFEKTER

De vanligaste biverkningarna av vortioxetin är illamående, muntorrhet, yrsel, gastrointestinala problem såsom förstoppning eller diarré, sexuell dysfunktion och kräkningar.

HANDELSNAMN

  • Trintellix®
  • Brintellix®

Analyserade gener

CYP2D6

Bibliografi

Bousman CA, Stevenson JM, Ramsey LB, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, SLC6A4, and HTR2A Genotypes and Serotonin Reuptake Inhibitor Antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2023 Jul;114(1):51-68.

Chen G, Højer AM, Areberg J, et al. Vortioxetin: Klinisk farmakokinetik och läkemedelsinteraktioner. Clin Pharmacokinet. 2018 juni;57(6):673-686.

Zhang X, Cai Y, Hu X, et al. Systematisk granskning och metaanalys av Vortioxetin för behandling av egentlig depression hos vuxna. Front Psychiatry. 2022 Jun 24;13:922648.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
Fars månad Endast till den 20 juni i våra DNA-test. Använd vår kupong DAD15
Köp