Oikeudelliset ehdot ja edellytykset

tellmeGen™

Verkkosivuston käyttö- ja käyttöehdot

1. Yleiset näkökohdat.

1.1 Tietoyhteiskunnan palveluntarjoajan (GENELINK S.L.) tunnistetiedot.

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä annetun lain 34/2002 10 pykälän mukaisesti ilmoitamme täten, että GENELINK, S.L. -(jäljempänä `TELLMEGEN`), joka on rekisteröity Valencian kaupparekisteriin, nide 9817, kirja 7099, Folio 82, sivu V-160314, 1. ja 2. merkintä, ja jonka verotunnus on B98649494, on muun muassa verkkosivuston https://www.tellmegen.com kautta harjoitettavan toiminnan omistaja. TELLMEGENin kotipaikka on Calle Arquitecto Mora, 5 - 4, Valencia, 46010, Espanja. Jos haluatte ottaa meihin yhteyttä, voitte tehdä sen edellä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Lisäksi TELLMEGEN ilmoittaa, että se on saanut Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana) myöntämän hallinnollisen ennakkoluvan toimintansa harjoittamiseen (asianumero AU/3340/2014). TELLMEGEN on rekisteröity Valencian autonomiseen terveyskeskusten, -palvelujen ja -laitosten rekisteriin numerolla 11540.

1.2 Yleisten ehtojen hyväksyminen ja voimassaolo.

Sekä selaaminen että tällä verkkosivustolla tarjottujen palveluiden käyttö ja/tai ostaminen antaa sinulle Käyttäjän aseman ja edellyttää, että hyväksyt täysimääräisesti ja varauksetta kaikki Yleiset ehdot (jäljempänä "Yleiset ehdot"), jotka ovat voimassa sinä ajankohtana, jolloin sinä Käyttäjänä (jäljempänä "Käyttäjä") käytät verkkosivustoa https://www.tellmegen.com (jäljempänä "Verkkosivusto" tai yksinkertaisesti "Verkkosivusto"). TELLMEGEN voi milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja julkaisemalla tällaiset muutokset verkkosivustolla, jotta ne ovat aina käyttäjien tiedossa, ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta yksipuolisesti verkkosivuston esitystapaa, kokoonpanoa ja sisältöä sekä sen käytön edellytyksiä. TELLMEGEN suosittelee siksi, että käyttäjät tulostavat tai tallentavat ja joka tapauksessa lukevat yleiset käyttöehdot aina, kun he käyttävät verkkosivustoa. TEMMELLERGIA pidättää myös oikeuden keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta kaikki tai osan verkkosivustolla tarjotuista palveluista.

2. Sivuston yleiset käyttöehdot.

2.1 Sivuston käyttö.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa lain, näiden yleisten käyttöehtojen, yleisesti hyväksyttyjen moraalin ja hyvien tapojen sekä yleisen järjestyksen mukaisesti ja on vastuussa TELLMEGENille tai kolmansille osapuolille kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua tämän velvollisuuden rikkomisesta. Käyttäjän on pidättäydyttävä käyttämästä verkkosivustoa tarkoituksiin tai vaikutuksiin, jotka ovat laittomia, näiden yleisten käyttöehtojen vastaisia, vahingoittavat kolmansien osapuolten oikeuksia ja etuja tai jotka voivat millään tavoin vahingoittaa, tehdä käyttökelvottomaksi, ylikuormittaa tai huonontaa verkkosivustoa tai palvelinta, jolla sitä säilytetään, tai estää sen tavanomaisen käytön tai nauttimisen. Jos on tarpeen antaa käyttäjätunnus (jäljempänä "käyttäjätunnus") ja salasana (jäljempänä "salasana"), jotta voi käyttää jotakin verkkosivuston palveluista, Käyttäjä sitoutuu käyttämään niitä huolellisesti ja olemaan luovuttamatta käyttäjätunnuksiaan ja salasanojaan kolmansille osapuolille ja ilmoittamaan TELLMEGENille mahdollisimman pian niiden katoamisesta, varkaudesta tai muista olosuhteista, jotka ovat saattaneet vaarantaa niiden salaisuuden.

2.2 Käyttäjän velvollisuudet.

Yleisesti ottaen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä niihin tai verkkosivustolle sisältyviä erityisiä varoituksia tai käyttöohjeita ja toimimaan aina lain, hyvien tapojen ja vilpittömän mielen vaatimusten mukaisesti sekä käyttämään nauttimansa palvelun luonteeseen sopivaa huolellisuutta ja pidättäytymään verkkosivuston käyttämisestä millään tavalla, joka voi estää, vahingoittaa tai heikentää verkkosivuston tavanomaista toimintaa, TELLMEGENin, sen tavarantoimittajien, muiden Käyttäjien tai yleensä kolmansien osapuolten omaisuutta tai oikeuksia. Erityisesti ja ilman, että tämä merkitsee mitään rajoitusta käyttäjän edellisen kappaleen mukaisiin yleisiin velvollisuuksiin, Käyttäjä sitoutuu verkkosivuston käytön ja palvelujen tarjoamisen yhteydessä noudattamaan seuraavia velvoitteita (I) rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä sitoutuu antamaan antamansa tiedot totuudenmukaisesti ja pitämään ne ajan tasalla; (II) olemaan syöttämättä, tallentamatta tai levittämättä Verkkosivustolle tai Verkkosivustolta tietoja tai aineistoa, jotka ovat herjaavia, kunnianloukkauksia aiheuttavia, säädyttömiä, uhkaavia, muukalaisvihamielisiä, väkivaltaan yllyttäviä, rotuun, sukupuoleen, aatteeseen, uskontoon tai muuhun sosiaaliseen tai henkilökohtaiseen tilaan tai olosuhteeseen perustuvaa syrjintää (esim. Verkkosivuston käyttö tai muu sosiaalinen tai henkilökohtainen tila tai olosuhde); ja (III) olemaan käyttämättä Verkkosivustoa mihinkään muuhun tarkoitukseen, joka ei ole edellisen kappaleen määräysten mukainen, ja olemaan käyttämättä Verkkosivustoa mihinkään muuhun kuin siihen, mitä varten se on luotu. Esim. terveyteen liittyvissä asioissa), tai joka millään tavalla loukkaa moraalia, yleistä järjestystä, perusoikeuksia, julkisia vapauksia, kunniaa, yksityisyyttä tai kolmansien osapuolten imagoa ja yleisesti ottaen voimassa olevia säännöksiä; (III) olla ottamatta käyttöön, tallentamatta tai levittämättä verkkosivuston kautta mitään tietokoneohjelmaa, tietoa, virusta, koodia, laitteistoa tai tietoliikennelaitteistoa tai muuta elektronista tai fyysistä välinettä tai laitetta, joka voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle, verkkosivustolla tarjotuille palveluille tai TELLMEGENin, käyttäjän, TELLMEGENin toimittajien tai yleensä kolmannen osapuolen laitteille, järjestelmille tai verkoille, tai joka muulla tavoin voi aiheuttaa niihin minkä tahansa tyyppisiä muutoksia tai estää niiden normaalin toiminnan; (IV) turvaamaan asianmukaisesti käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka TELLMEGEN on antanut käyttäjille tunnisteina ja mahdollistavina elementteinä verkkosivustolla tarjottujen palvelujen käyttämiseksi, sitoutumalla olemaan siirtämättä niiden käyttöä tai sallimatta niiden käyttöä kolmansille osapuolille, pitämällä TELLMEGENin vahingoittumattomana ja pitämällä käyttäjän vastuullisena kaikista vahingoista, jotka voivat aiheutua niiden epäasianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä sitoutuu myös ilmoittamaan TELLMEGENille mahdollisimman pian mahdollisesta katoamisesta tai varkaudesta ja mahdollisesta riskistä, että kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätunnukseen ja/tai salasanaan; (V) olemaan harjoittamatta verkkosivuston kautta mainonta-, myynninedistämis- tai kaupallista toimintaa, jota TELLMEGEN ei ole nimenomaisesti sallinut, eikä käyttämättä verkkosivuston sisältöä ja erityisesti verkkosivuston kautta saatuja tietoja mainonnan lähettämiseen, viestien lähettämiseen suoramarkkinointitarkoituksiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmansien osapuolten henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen; (VI) olla käyttämättä vääriä henkilöllisyyksiä tai esiintymästä toisena henkilönä verkkosivuston käytössä tai verkkosivuston palveluiden käytössä, mukaan lukien kolmansien osapuolten salasanojen tai pääsykoodien käyttö, tai millään muulla tavalla; (VII) olla tuhoamatta, muuttamatta, käyttämättä, käyttökelvottomaksi tekemättä tai vahingoittamatta TELLMEGENin, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten tietoja, informaatiota, ohjelmia tai sähköisiä asiakirjoja; (VIII) olemaan syöttämättä, tallentamatta tai levittämättä verkkosivuston kautta sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, teollisoikeuksia tai liikesalaisuuksia, tai yleisesti ottaen sisältöä, jonka osalta hänellä ei ole lain mukaisesti oikeutta asettaa sitä kolmansien osapuolten saataville.

2.3 Vastuuvapaus.

TELLMEGEN on vastuussa kaikista vahingoista, joita Käyttäjä voi kärsiä Verkkosivuston käytön seurauksena, vain silloin, kun tällainen vahinko on suoraan sen aiheuttama. TELLMEGEN ei takaa millään tavoin, että verkkosivustolla olevat tiedot ja sisältö ovat saatavilla milloin tahansa tai että ne ovat tarkkoja, ajantasaisia tai ajankohtaisia tai että ne soveltuvat tai ovat hyödyllisiä käyttäjän tarkoituksiin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua verkkosivuston käytöstä, TELLMEGEN ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat aiheutua verkkosivuston sisältämän sisällön siirtämisestä, levittämisestä, tallentamisesta, saatavuudesta, vastaanottamisesta, hankkimisesta tai pääsystä verkkosivuston sisältöön tai niihin, joihin pääsee käsiksi verkkosivustolla olevien linkkien kautta. TELLMEGEN ei vastaa (ja Käyttäjä hyväksyy) minkäänlaista vastuuta käyttäjätunnuksen ja salasanan epäasianmukaisesta tai luvattomasta käytöstä eikä siitä, että Käyttäjä ei ole noudattanut huolellisuutta niiden salassapidossa. Samoin TELLMEGEN on vapautettu (ja Käyttäjä hyväksyy sen) kaikesta vastuusta kaikenlaisista vahingoista, jotka voivat johtua (I) viruksista tai muista haitallisista elementeistä verkkosivustolla tai verkkosivustoilla, joihin pääsee sivustolla olevien linkkien kautta ja jotka voivat aiheuttaa muutoksia Käyttäjien tietokonejärjestelmään, sähköisiin asiakirjoihin tai tiedostoihin; (II) tämän sähköisen järjestelmän tai Käyttäjien tietokonelaitteiden ja -laitteiden toiminnassa ilmenevät häiriöt, puutteet, keskeytykset, häiriöt ja/tai katkeamiset, jotka johtuvat TELLMEGENistä riippumattomista syistä ja jotka estävät tai viivästyttävät palvelujen tarjoamista tai järjestelmän ja verkkosivuston selaamista; (III) Internetin tai muiden sähköisten järjestelmien puutteista tai ylikuormituksesta johtuvat käytön viivästykset tai estymiset; (IV) jotka voivat johtua kolmansien osapuolten aiheuttamista laittomista häiriöistä, jotka eivät ole verkkosivuston määräysvallan alaisia ja jotka eivät johdu TELLMEGENistä; (V) verkkosivuston tiedoissa, dokumentaatiossa ja/tai muussa sisällössä mahdollisesti esiintyvistä eroavaisuuksista sähköisen version ja painetun version välillä; (VI) palvelun tarjoamisen tai pääsyn sallimisen mahdottomuudesta syistä, jotka eivät johdu TELLMEGENistä ja jotka johtuvat käyttäjästä, kolmansista osapuolista tai ylivoimaisesta esteestä. TELLMEGENin vastuu sen syyksi luettavista vahingoista ei missään tapauksessa saa osapuolten nimenomaisella sopimuksella ylittää kussakin tapauksessa ostetun palvelun erityisehdoissa määriteltyä määrää. Jos näin ei tapahdu, TELLMEGENin kokonaisvastuu, lukuun ottamatta petoksen tai törkeän huolimattomuuden tapauksia, rajoittuu kyseisen käyttäjän TELLMEGENille maksamaan hintaan (lukuun ottamatta mahdollisia sovellettavia veroja).

2.4 Hyperlinkkien käyttö.

Internet-käyttäjien, jotka haluavat ottaa käyttöön linkkejä omilta verkkosivuiltaan verkkosivuille, on noudatettava jäljempänä esitettyjä ehtoja, sillä näiden ehtojen noudattamatta jättäminen ei estä laista johtuvia velvollisuuksia. Linkki linkittää ainoastaan verkkosivun etu- tai pääsivulle, mutta sitä ei saa jäljentää millään tavoin (rivilinkit, tekstien, grafiikan jne. kopiointi). Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti on kaikissa tapauksissa kiellettyä luoda minkäänlaisia kehyksiä, jotka ympäröivät Web-sivua tai mahdollistavat sisällön tarkastelun muiden kuin Web-sivun Internet-osoitteiden kautta, ja joka tapauksessa silloin, kun niitä tarkastellaan yhdessä Web-sivun ulkopuolisen sisällön kanssa siten, että: (I) aiheuttaa tai voi aiheuttaa käyttäjille virheen, sekaannuksen tai harhaanjohtamisen palvelun tai sisällön todellisesta alkuperästä; (II) sisältää epäoikeudenmukaista vertailua tai jäljittelyä; (III) käyttää hyväkseen TELLMEGENin tuotemerkin mainetta ja arvovaltaa; tai (IV) on muulla tavoin voimassa olevassa lainsäädännössä kielletty. Linkin esittelevä sivu ei saa antaa mitään vääriä, epätarkkoja tai virheellisiä lausuntoja TELLMEGENistä, sen johdosta, työntekijöistä, asiakkaista tai sen tarjoamien palvelujen laadusta. Sivulla, jossa linkki sijaitsee, ei saa missään tapauksessa ilmoittaa, että TELLMEGEN on antanut suostumuksensa linkin sisällyttämiseen tai että se muutoin sponsoroi, tekee yhteistyötä, tarkistaa tai valvoo lähettäjän palveluja. TELLMEGENin sanan, graafisen tai sekamerkin tai muun TELLMEGENin tunnusmerkin käyttö lähettäjän verkkosivustolla on kielletty lukuun ottamatta lain sallimia tai TELLMEGENin nimenomaisesti kirjallisesti sallimia tapauksia ja edellyttäen, että tällaisissa tapauksissa suora linkki verkkosivustolle on sallittu tässä lausekkeessa esitetyllä tavalla. Sivun, joka luo linkin, on noudatettava uskollisesti lakia, eikä se saa missään tapauksessa tarjota tai linkittää omaa tai kolmannen osapuolen sisältöä, joka: (I) on laitonta, haitallista tai moraalin ja hyvien tapojen vastaista (pornografista, väkivaltaista, rasistista jne.); (II) herättää tai voi herättää käyttäjässä väärän käsityksen siitä, että TELLMEGEN allekirjoittaa, tukee, noudattaa tai tukee millään tavalla lähettäjän ajatuksia, lausuntoja tai ilmaisuja, laillisia tai laittomia; (III) on sopimatonta tai epäolennaista TELLMEGENin toiminnan kannalta, kun otetaan huomioon lähettäjän verkkosivuston paikka, sisältö ja aihe. Käyttäjän on myös pidättäydyttävä sisällyttämästä verkkosivustolle hyperlinkkiä (jäljempänä "linkki") verkkosivustolle, joka sisältää lainvastaista tietoa tai sisältöä, joka on vastoin yleisesti hyväksyttyä moraalia, hyviä tapoja ja yleistä järjestystä.

2.5 Henkilötietojen suojaa koskeva politiikka.

TELLMEGEN tunnustaa verkkosivuston käyttäjän yksityisyyden suojan tärkeyden, minkä vuoksi se on laatinut henkilötietojen suojaa koskevan politiikan, josta se täten tiedottaa käyttäjälle, jotta käyttäjä voi vapaasti ja vapaaehtoisesti päättää, haluaako hän antaa TELLMEGENille henkilötietoja, joita saatetaan tarvita tai saada tämän verkkosivuston käytön ja/tai siellä tarjottujen palvelujen pyytämisen yhteydessä. TELLMEGEN pidättää oikeuden muuttaa yksipuolisesti milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta henkilötietojen suojaa koskevaa politiikkaansa, jotta se voitaisiin mukauttaa kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön. Pyytääkseen tietoja tai tehdäkseen sopimuksen tai ostaakseen tarjottuja palveluja Käyttäjien on etukäteen annettava TELLMEGENille tiettyjä henkilötietoja, joita käsitellään tapauksen mukaan tehtyihin kyselyihin vastaamiseksi, etäsopimusten tekemiseksi, verkkosivustolla tarjottujen palvelujen hallinnoimiseksi, hoitamiseksi, hallinnoimiseksi, tarjoamiseksi, laajentamiseksi, parantamiseksi ja mukauttamiseksi. Sekä mainos- ja myynninedistämistoimien toteuttaminen millä tahansa sinua mahdollisesti kiinnostavalla tavalla. Tietosuojasta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta 5. joulukuuta annetun orgaanisen lain 3/2018 mukaisesti käyttäjällä on oikeus tutustua, oikaista, peruuttaa ja vastustaa voimassa olevien säännösten mukaisesti edellisissä kohdissa esitetyllä tavalla kerättyjä henkilötietojaan lähettämällä valokopio henkilökortistaan, passistaan tai vastaavasta henkilöllisyystodistuksesta edellä mainittuun yhteysosoitteeseen. Asianomaisille osapuolille ilmoitetaan, että he voivat käyttää oikeuksiaan tietojen saantiin, oikaisuun ja peruuttamiseen seuraavassa osoitteessa: calle Arquitecto Mora, 5 - 4, Valencia, 46010, Espanja, tai sähköpostiosoitteessa [[email protected]] Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että tiedot, jotka on kerätty selatessaan verkkosivustoa tai jotka on annettu täyttämällä jokin lomake, sekä tiedot, jotka ovat peräisin kaupallisesta suhteesta ja/tai ostettujen palvelujen toimittamisesta, sisällytetään edellä mainittuun tiedostoon. Lisäksi, jos käyttäjä tekee sopimuksen/käyttää verkkosivuston kautta tarjottuja palveluja, jotka edellyttävät erityisen arkaluonteisten tietojen (terveystiedot) käsittelyä, käyttäjä antaa nimenomaisesti suostumuksensa siihen, että TELLMEGENin henkilökunta käsittelee näitä tietoja, mikä tapahtuu LOPD-direktiivin 10 artiklassa säädetyn salassapito- ja luottamuksellisuusvelvollisuuden mukaisesti, ja että TELLMEGENin henkilökunta hyväksyy LOPD-direktiivin täytäntöönpanoasetuksen (jäljempänä "LOPD-asetus") hyväksymisestä 21. joulukuuta 2007 annetussa kuninkaallisessa asetuksessa 1720/2007 säädetyt turvatoimet. Käyttäjälle ilmoitetaan tiedonkeruuprosessin aikana ja jokaisessa verkkosivuston kohdassa, jossa tällaisia tietoja pyydetään, joko hyperlinkin avulla tai itse lomakkeessa, että tietojen kerääminen on pakollista tai ei ole pakollista. TELLMEGEN sitoutuu tiedostoon sisältyvien tietojen käytössä kunnioittamaan niiden luottamuksellisuutta ja käyttämään niitä tiedoston käyttötarkoituksen mukaisesti sekä noudattamaan velvollisuuttaan säilyttää ne ja mukauttaa kaikki toimenpiteet niiden muuttamisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn tai saatavuuden estämiseksi LOPD-asetuksen ja muiden kulloinkin sovellettavien säännösten mukaisesti. Alaikäisten osalta heidän henkilötietojaan ja geneettisiä tietojaan käytetään luottamuksellisesti alaikäisten etujen etusijalla alaikäisten oikeudellisesta suojasta 15. tammikuuta 1996 annetun orgaanisen lain 1/1996 säännösten mukaisesti.

2.6 Evästeiden käyttö.

Verkkosivusto sisältää "evästeitä", joiden avulla TELLMEGEN voi saada käyttäjiltä erilaisia tietoja. Mitä evästeet ovat? Evästeet ovat tekstitiedostoja ja numeroita, jotka sisältävät pieniä määriä tietoa, joka voidaan lähettää Käyttäjän laitteeseen (tietokone, älypuhelin, tabletti...), kun Käyttäjä vierailee verkkosivustollamme. Vaikka evästeet lähetetään laitteeseen, ne eivät itsessään pysty pääsemään käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin tai lähettämään viruksia, vaan ne ainoastaan seuraavat navigointia verkkosivustolla. Jos vierailet verkkosivustollamme uudelleen, nämä evästeet lähetetään takaisin verkkosivustollemme tai toiselle sivustolle, joka tunnistaa evästeen, jolloin voimme tunnistaa laitteesi. Miten käytämme evästeitä? Evästeet ovat hyödyllisiä, koska ne helpottavat navigointia sivujen välillä, ne muistavat asetuksesi ja me käytämme niitä parantaaksemme verkkokokemustasi. Käytämme tällä hetkellä istuntoevästejä sekä teknisiä, personointi-, analyysi- ja mainosevästejä. Jälkimmäisten avulla voimme hallita verkkosivustolla näkyviä mainospaikkoja esimerkiksi sisällön tai mainosten näyttämistiheyden perusteella. Lisäksi käytämme Google Analytics -palvelua. Tätä evästettä käytetään keräämään tietoa siitä, miten verkkosivustoamme käytetään. Käytämme tietoja raporttien laatimiseen ja verkkosivuston parantamiseen. Emme jaa näitä tietoja kolmansien osapuolten kanssa. Eväste kerää tietoja nimettömässä muodossa, mikä tarkoittaa, että niitä ei voida yhdistää sinuun. Se kerää tietoja, kuten verkkosivustoamme käyttäneiden kävijöiden määrä, mistä kävijät ovat tulleet sivustolle ja millä sivuilla he ovat käyneet. Lisätietoja Google Analyticsista saat heidän tietosuojaselosteestaan. Täältä löydät tietoa Google Analyticsin tietosuojasta: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Sosiaalisen median evästeet? Toisaalta sosiaaliset verkostot, joiden kanssa TELLMEGEN on vuorovaikutuksessa verkkosivustolla, käyttävät evästeitä jakopainikkeissaan. TELLMEGEN ei puutu, valvo tai tiedota tuloksista, ne ovat kunkin sosiaalisen verkoston vastuulla. Kun Käyttäjä rekisteröityy sosiaalisen verkoston tunnuksilla, hän valtuuttaa vastaavan sosiaalisen verkoston tallentamaan pysyvän evästeen, joka muistaa hänen henkilöllisyytensä ja takaa pääsyn, kunnes se vanhenee. Käyttäjä voi poistaa tämän evästeen ja peruuttaa pääsyn päivittämällä asetuksiaan kyseisessä sosiaalisessa verkostossa. TELLMEGEN suosittelee, että Käyttäjät tutustuvat käyttämiensä sosiaalisten verkostojen käyttöehtoihin sekä tietosuoja- ja evästekäytäntöihin. Miten voin poistaa evästeet käytöstä? Voit valita, että tietokoneesi saa varoituksen aina, kun eväste lähetetään, tai voit poistaa kaikki evästeet käytöstä. Tätä varten sinun on mentävä selaimesi (Internet Explorer, Firefox, Chrome...) asetusvalikkoon. Jokainen selain on erilainen, joten suosittelemme, että katsot selaimesi Ohje-valikosta, miten voit määrittää evästeet oikein. Muista kuitenkin, että jos poistat evästeet käytöstä, et ehkä pääse käyttämään joitakin toimintoja, jotka tekevät verkkosivustostamme tehokkaamman. Jos et halua, että Google Analytics raportoi käyntitietojasi, voit asentaa Google Analytics Opt-out Browser Add-on -lisäosan. Täältä löydät lisätietoja tämän lisäosan asentamisesta ja poistamisesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Edellä mainitut sivustot eivät ole TELLMEGENin sivustoja, emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä.

2.7 Henkinen ja teollinen omaisuus.

Verkkosivuston sisältö (jäljempänä "Sisältö"), mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, teksti, valokuvat, grafiikka, kuvat, kuvakkeet, ohjelmistot, linkit ja muu audiovisuaalinen sisältö sekä graafinen suunnittelu ja lähdekoodit, ovat TELLMEGENin tai kolmansien osapuolten, jotka ovat antaneet TELLMEGENille luvan niiden käyttöön, henkistä omaisuutta. Tätä sisältöä suojaavat sovellettavat kansalliset lait ja kansainväliset sopimukset, jotka koskevat immateriaalioikeuksia. Samoin kaikki verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, kauppanimet ja kaikenlaiset tunnusmerkit ovat TELLMEGENin tai sellaisten kolmansien osapuolten omaisuutta, jotka ovat tarvittaessa antaneet TELLMEGENille luvan sisällyttää ja käyttää niitä verkkosivustolla. Kaikki tätä verkkosivustoa koskevat teolliset ja immateriaalioikeudet on pidätetty laillisesti, eikä käyttäjän pääsyä verkkosivustolle tai sen käyttöä voida millään tavoin pitää käyttöoikeuden myöntämisenä TELLMEGENin tai kolmansien osapuolten omistamaan omaisuuteen. Verkkosivuston sisällön, tavaramerkkien, kauppanimien ja erottavien tunnusten täydellinen tai osittainen jäljentäminen millä tahansa tavalla, samoin kuin niiden myynti, siirtäminen, vuokraaminen, levittäminen, julkinen levittäminen, muuntaminen tai mikä tahansa muu käyttö ilman asianomaisen omistajan nimenomaista ennakkolupaa on ehdottomasti kielletty, ja siitä voidaan nostaa siviili- ja tarvittaessa rikosoikeudellinen syyte sovellettavien kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

3. Verkkosivustolla tarjottujen palvelujen myyntiehdot.

3.1. Sopimusta edeltävät tiedot.

Nämä yleiset sopimusehdot yhdessä tietoon perustuvaa suostumusta koskevan asiakirjan ja mahdollisten erityisehtojen kanssa sääntelevät nimenomaisesti TELLMEGENin ja verkkosivuston kautta tarjottuja palveluja käyttävien käyttäjien välisiä suhteita. Ilmoitamme täten, että kaikissa tapauksissa kieli, jolla TELLMEGENin ja asiakkaan välinen sopimus tehdään, on espanja. Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Espanjan lainsäädännön säännösten mukaisesti: laki 34/2002 tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä, laki 7/1998 yleisistä sopimusehdoista, laki 7/1996 vähittäiskaupan sääntelystä, kuluttajien ja käyttäjien suojelua koskevat säädökset sekä muut sovellettavat säädökset. Verkkosivuston kautta tarjottujen palveluiden käyttö ja/tai hankkiminen merkitsee sitä, että käyttäjä hyväksyy ilman minkäänlaisia varaumia kaikki nämä yleiset ehdot sekä tarvittaessa hankintaa koskevat erityisehdot. Tältä osin Käyttäjä hyväksyy, että TELLMEGENin palvelut rajoittuvat pääasiassa seuraaviin geneettiseen tutkimukseen liittyviin kysymyksiin: (i) suurin osa geneettisistä tutkimuksista ja selvityksistä tehdään kaukasialaisiin (valkoisiin) väestöihin; sen vuoksi TELLMEGENin tarjoamat tulkinnat eivät välttämättä ole päteviä, jos Käyttäjä ei kuulu edellä mainittuun rotuun; (ii) edellä olevasta (i) kohdasta johtuen geenien ja sairauksien väliset suhteet perustuvat yleensä etniseen identiteettiin, ja tutkimukset keskittyvät rajoitettuihin väestöihin; Näin ollen tällainen tutkimus voi antaa tietoa tietystä väestöstä mutta ei yksittäisestä jäsenestä, ja lisäksi suhteita ei ole tutkittu monissa väestöissä, joten ne eivät välttämättä päde muihin väestöihin; ja (iii) geneettinen tutkimus edistyy päivittäin, minkä vuoksi nykyinen tietämys tiettyjen sairauksien tai yksittäisten tilojen genetiikasta voi olla osittaista ja epätarkkaa. Edellä esitetyn perusteella Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että TELLMEGEN ei takaa, että sen palvelut (mukaan lukien niiden tulokset) ovat virheettömiä, 100-prosenttisen tarkkoja, luotettavia ja turvallisia, että ne ovat ajallisesti jatkuvia tai että ne täyttävät Käyttäjien tietyt odotukset. TELLMEGEN ilmoittaa täten Käyttäjille, että palvelujen hankkimiseen liittyvät muodollisuudet ovat näissä yleisissä käyttöehdoissa kuvatut muodollisuudet sekä kaikki muut erityiset muodollisuudet, jotka saatetaan ilmoittaa näytöllä selauksen aikana, joten Käyttäjät ilmoittavat täten olevansa tietoisia näistä muodollisuuksista ja hyväksyvänsä ne tarpeellisina, jotta he voivat käyttää verkkosivustolla tarjottuja palveluja. Käyttäjien selauksen aikana antamien tietojen muuttaminen ja/tai korjaaminen on mahdollista, ja se on tehtävä verkkosivustolla olevien ohjeiden mukaisesti. Verkkosivustolla tarjotut palvelut sekä niiden ominaisuudet ja hinnat luetellaan näytöllä olevassa luettelossa. TELLMEGEN pidättää itsellään oikeuden päättää milloin tahansa verkkosivuston sisältämistä ja käyttäjille tarjottavista palveluista ja tarvittaessa tuotteista. Näin ollen TELLMEGEN voi milloin tahansa lisätä uusia palveluja ja/tai tuotteita verkkosivuston sisältämiin palveluihin ja/tai tuotteisiin, ja ellei toisin määrätä, niihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä sopimusehtoja. TELLMEGEN pidättää myös oikeuden lopettaa milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta pääsyn mihin tahansa verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin tai palveluihin. ERITTÄIN TÄRKEÄÄ: TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÄJIEN ON OLTAVA YLI 18-VUOTIAITA, ja heidän on noudatettava verkkosivuston eri näytöissä annettuja ohjeita halutun ostoksen virallistamiseksi. Samoin Käyttäjä voi käyttää verkkosivustoa, mutta ei voi tehdä ostoksia, jos hän asuu maassa tai alueella, jonka voimassa oleva lainsäädäntö kieltää häntä tekemästä sopimuksia TELLMEGENin palveluista. Tällaisissa tapauksissa verkkosivuston saatavuutta ei katsota TELLMEGENin tarjoukseksi palveluistaan henkilöille, jotka käyttävät verkkosivustoa tällaisista maista tai alueilta. Jos alaikäiset käyttävät TELLMEGENin palveluita, heidän vanhempansa tai tarvittaessa heidän huoltajansa on tehtävä sopimus palveluista. Vanhempien puuttuessa huoltaja on ainoa henkilö, jolla on oikeus tehdä sopimus TELLMEGENin kanssa. Jotta TELLMEGENin palveluja voidaan tarjota alaikäisille, vanhempainvaltaa käyttävien henkilöiden on todistettava tämä lähettämällä TELLMEGENille skannattu kopio henkilötodistuksestaan ja alaikäisen henkilötodistuksesta, jos alaikäisellä jo on sellainen, sekä perukirjasta. Jos kansallista henkilökorttia ei ole, on toimitettava skannattu kopio passista tai vastaavasta henkilöllisyystodistuksesta (sekä vanhemman/huoltajavaltuutetun että alaikäisen, jos hänellä on jo passi tai vastaava henkilöllisyystodistus). Jos TELLMEGEN-palveluja alaikäistä varten hakeva henkilö on alaikäisen huoltaja, hänen on todistettava tämä asema lähettämällä skannattu kopio tuomioistuimen tuomiosta tai päätöksestä, jossa hänet on nimetty, sekä oma kansallinen henkilökorttinsa ja alaikäisen kansallinen henkilökortti, jos hänellä on jo sellainen. Jos henkilökorttia ei ole, on toimitettava skannattu kopio passista tai vastaavasta henkilöllisyystodistuksesta (sekä huoltajan että alaikäisen, jos hänellä on jo passi tai vastaava henkilöllisyystodistus). TELLMEGEN ei ole missään tapauksessa vastuussa niiden lausuntojen todenperäisyydestä, jotka ovat peräisin henkilöiltä, jotka väittävät olevansa sen alaikäisen huoltajia tai holhoojia, jota varten on tehty sopimus verkkosivustolla kuvatuista palveluista. TELLMEGEN ei myöskään ole vastuussa alaikäisen puolesta sopimuksen tehneiden henkilöiden toimittamien asiakirjojen aitouden tarkistamisesta. TELLMEGEN on yhteydessä ainoastaan täysi-ikäisiin käyttäjiin.

3.2. Palvelujen hankintamenettely.

Ostaakseen TELLMEGENin palveluja Käyttäjän on vain täytettävä rekisteröintilomake vaadituilla tiedoilla, seurattava näytölle ilmestyviä ohjeita halutun palvelun valitsemiseksi, ja kun nämä Yleiset ehdot ja ostoa koskeva yhteenveto, jossa on lueteltu ostettavan palvelun/ostettavien palvelujen yksityiskohdat, on hyväksytty, annettava maksutiedot - kussakin tapauksessa maksutavasta riippuen. Käyttäjän TELLMEGENille sopimusprosessin aikana antamien tietojen on oltava täydellisiä, totuudenmukaisia ja ajantasaisia.

Tämän tuotteen ostaminen merkitsee velvollisuutta palauttaa näyte samasta ostomaasta. Jos näin ei ole, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected], sillä tästä voi aiheutua lisäkustannuksia.

3.3. Vahvistus ostetusta palvelusta ja sen käyttöohjeet.

Heti kun TELLMEGEN on saanut vahvistuksen Käyttäjän suorittamasta maksusta, enintään 24 tunnin kuluessa, Käyttäjä saa vahvistussähköpostin, jossa hänelle ilmoitetaan tehdystä ostosta ja kerrotaan kussakin tapauksessa toteutettavista toimenpiteistä. Jos ostaja ei poikkeuksellisesti saa vahvistussähköpostia enintään 24 tunnin kuluessa, hänen on otettava yhteyttä TELLMEGENiin ilmoittaakseen tapauksesta sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Käyttäjän on joka tapauksessa ennen oston virallistamista ja/tai muiden palveluiden, kuten foorumin, käyttöä hyväksyttävä erityisehdot, jotka ovat aina saatavilla sillä verkkosivustolla, jonka kautta osto on tehty. Ostamalla minkä tahansa TELLMEGEN-palvelun Käyttäjä hyväksyy ja takaa lisäksi, että: (i) että toimitettu sylkinäyte on peräisin Käyttäjältä itseltään tai henkilöltä, jonka puolesta hän on tilannut palvelun, ja että häntä ei koske mikään asetus, joka kieltää häntä toimittamasta kyseistä näytettä; (ii) että Käyttäjä ei työskentele tai ole millään tavalla yhteydessä vakuutus- tai terveysyhtiöihin tai muihin kolmansiin osapuoliin, joilla voi olla kaupallinen intressi saada tietää TELLMEGENin kanssa tilatun palvelun tulokset; ja (iii) että hän ei hanki TELLMEGEN-palvelua jälleenmyyntitarkoituksessa, kopioidakseen, jäljentääkseen tai hyödyntääkseen sitä kaupallisesti millään tavoin, eikä myöskään arvostellakseen, vahingoittaakseen tai toteuttaakseen mitään TELLMEGENin ja sen toiminnan vastaista toimintaa.

3.4. Hinta ja maksutapa.

Ostohetkellä voimassa olevat hinnat ovat ne, jotka näkyvät näytöllä (mukaan lukien kussakin tapauksessa sovellettavat verot) yhteenvetosivulla oston virallistamisen jälkeen, lukuun ottamatta kirjoitusvirheitä.

Etkö ole vieläkään käynyt DNA-testissä?

Hanki geenitesti ja selvitä kaikki sinusta.

starter
DNA-testi Starter

Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
starter
DNA-testi Advanced

Terveys, Esi-isien, Piirteet ja Wellness

Osta
Isäkuukausi Vain 20. kesäkuuta asti DNA-testeissämme. Käytä kuponki DAD15
Osta