Informerat samtycke

tellmeGen™

Innan du anlitar tjänsten som tillhandahålls av Genelink, S.L. (nedan kallad "tellmeGen"), måste du läsa, godkänna och uttryckligen acceptera villkoren i detta juridiska avtal och informerade samtycke (nedan kallat "Samtycke"). Genom detta Samtycke intygar och samtycker du uttryckligen till att: (i) förstå den process genom vilken tellmeGen kommer att tillhandahålla tjänsten; och (ii) vara medveten om de fördelar, begränsningar och potentiella risker som - direkt eller indirekt - är förknippade med tjänsten. Du måste ha en tydlig förståelse för: (i) sammanhanget för den genetiska information som du, genom tillhandahållandet av tjänsten av tellmeGen, kommer att ha tillgång till; och (ii) de möjliga konsekvenserna av att göra sådan kunskap tillgänglig.

Syftet med den genetiska analys som du begär från tellmeGen

Huvudsyftet med denna analys är att tillhandahålla relevant och aktuell information som bidrar till förebyggande och hantering av eventuella hälsotillstånd, patologier och sjukdomar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, genetisk predisposition för olika sjukdomar, förmågan att metabolisera läkemedel och respons på specifika behandlingar, samt möjligheten att vara bärare av ärftliga sjukdomar. Genom att acceptera detta dokument erkänner och accepterar du att den genetiska analys tjänsten som tillhandahålls av tellmeGen fungerar som ett recept. Denna tjänst är inriktad på förebyggande, behandling och självkännedom om hälsotillstånd, baserat på din personliga genetiska information. Huvudsyftet med denna analys är att tillhandahålla relevant och aktuell information som bidrar till förebyggande och hantering av eventuella hälsotillstånd, patologier och sjukdomar. Du uttrycker härmed att du känner till och accepterar att informationen som erhålls genom genetiska analys tjänsten som du begär från tellmeGen inte är avsedd att diagnostisera något tillstånd, patologi eller sjukdom och i inget fall är avsedd eller kan ersätta den personliga och individualiserade vård av några hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att understryka att även om denna tjänst ger värdefull information, ersätter den inte klinisk diagnos eller professionell medicinsk rådgivning. För att garantera en fullständig förståelse och effektiv tillämpning av de erhållna resultaten har tellmeGen ett team av kvalificerade läkare och genetiker. Detta team är tillgängligt för att ge dig postförsäljnings genetisk rådgivning, hjälpa dig att tolka resultaten av analysen och förstå dess relevans i sammanhanget av din allmänna hälsa och välbefinnande. Genom att acceptera detta samtycke förklarar du att du förstår arten och syftet med den genetiska analys tjänsten som erbjuds av tellmeGen, inklusive dess begränsningar och den tillgängliga postförsäljningsstödet. Du erkänner att denna tjänst kompletterar, men inte ersätter, rekommendationer och behandlingar som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdspersonal.

Salivprov lämnas till tellmeGen

Du garanterar att det salivprov som tillhandahålls är ditt. För alla lämpliga ändamål anges härmed att tellmeGen endast tillhandahåller tjänster till fysiska personer. I detta avseende garanterar du att du inte agerar på uppdrag av någon tredje part inklusive, men inte begränsat till, försäkringsbolag, företag relaterade - direkt eller indirekt - till hälsosektorn eller någon annan typ av företag eller individ som kan ha ett intresse av att få information om en försäkringstagare, anställd, chef eller någon annan person utan det nödvändiga förhandsgodkännandet. Om du är bosatt utanför Spanien bekräftar du dessutom uttryckligen, genom att acceptera detta samtycke eller andra dokument som krävs för att ingå avtal om tjänsten, att du inte är föremål för något lagligt förbud eller begränsning inklusive, men inte begränsat till, förbud eller begränsningar som rör sändning av våra salivprov från ditt bosättningsland eller i allmänhet några förbud eller begränsningar relaterade - direkt eller indirekt - till avtal om genetiska tjänster som den du begär från tellmeGen. Dessutom bekräftar och godkänner du att tillhandahållandet av ditt salivprov och behandlingen av dina genetiska data inte innebär förvärv till din fördel av några rättigheter till vetenskaplig forskning eller tjänster eller produkter som kan utvecklas av tellmeGen eller av organisationer eller personer som är associerade med tellmeGen.

Salivprov från minderåriga som tillhandahålls för tillhandahållande av tjänster

Om du undertecknar detta dokument för en minderårigs räkning intygar du att du har föräldraansvar för den minderårige, att du agerar för hans eller hennes räkning och att du inte har fråntagits föräldraansvaret genom domstolsbeslut. Du intygar också att salivprovet motsvarar den minderårige för vars räkning du agerar. Om det inte finns några föräldrar med föräldraansvar får endast den person som utövar förmyndarskapet för den minderårige ingå avtal för hans eller hennes räkning och lämna salivproverna. De som ingår avtal för den minderårigas räkning måste tillhandahålla nödvändiga dokument för att bekräfta den minderårigas representation och de uttalanden som gjordes när avtalet om tellmeGens tjänster formaliserades, och förklara att de är autentiska, fullständiga, sanna och uppdaterade. I synnerhet, utan begränsning, måste de tillhandahålla en familjebok, ID för föräldrarna, vittnesmål om en rättslig dom eller intyg från folkbokföringsregistret.

Analys av deoxiribonukleinsyra (nedan kallat "DNA")

Du ger ditt tillstånd till tellmeGen, dess anställda, direktörer, tjänstemän, entreprenörer, underleverantörer och samarbetspartners att utföra de begärda tjänsterna för analys av DNA som extraherats från ditt salivprov. För alla lämpliga ändamål informeras du härmed om att de databehandlingscenter som kontrakterats av tellmeGen har alla lämpliga hälsolicenser för att utföra analysen.

Resultat av den genetiska analysen (rapport)

Du ger tellmeGen tillstånd att helt eller delvis vidarebefordra resultatet (rapporten) av din DNA-analys till dig och till personer som du i förväg skriftligen har gett tillstånd till. Du bekräftar och samtycker till att den information som tellmeGen tillhandahåller efter din genetiska analys enligt begäran kan vara positiv eller negativ. Följaktligen bekräftar och godkänner du att du är medveten om att sådan information som tillhandahålls kan vara oväntad och kan orsaka dig känslomässig stress. Du bekräftar och accepterar emellertid också att om din genetiska information indikerar en risk över genomsnittet för att utveckla ett visst tillstånd, patologi eller sjukdom, betyder det inte att du oundvikligen kommer att utveckla det tillståndet, den patologin eller sjukdomen. Du förstår vidare att du, i takt med att den genetiska forskningen går framåt, kan behöva anlita dessa tjänster igen för att mer fullständigt kunna bedöma betydelsen av och informationen om ditt DNA i samband med sådana framsteg.

Genetisk rådgivning

Som kund hos tellmeGen kommer du att ha tillgång till en tolkning av din genetiska analys via webbplatsen genportal.tellmegen.com (eller någon annan webbplats som tillhandahålls för detta ändamål av tellmeGen). Om du emellertid behöver ytterligare förtydliganden eller har några tvivel eller farhågor som härrör från din genetiska analys, kan du köpa en personlig konsultation eller rapport på https://www.tellmegen.com/sv/tellmegen-konsultationer, beroende på vilken tjänst som krävs, där specialiserad personal kommer att svara på dina frågor. Under alla omständigheter, som redan angivits, avser tellmeGens tillhandahållande av tjänsten inte och kan inte ersätta den personliga och individualiserade uppmärksamheten från någon vårdpersonal.

Skydd av dina genetiska uppgifter

Din genetiska information som erhållits som ett resultat av tillhandahållandet av tjänsten av tellmeGen är föremål för vår personuppgiftspolicy [för personuppgiftspolicyn klicka här]. Sammanfattningsvis, som anges i Personuppgiftspolicyn, skyddar tellmeGen din rätt att lagra och få tillgång till din genetiska och personliga information på ett konfidentiellt och säkert sätt. När det gäller minderårigas genetiska information kommer endast deras föräldrar, om de har föräldrabehörighet, eller, om tillämpligt, vårdnadshavaren, att ha tillgång till den. Minderåriga kommer också att ha tillgång till den om de, när de uppnår myndighetsåldern, begär det och tellmeGen fortfarande har den.

Genetiska data

Det laboratorium som tellmeGen anlitar för att behandla ditt salivprov kommer att analysera ditt DNA i det enda syftet att fastställa din genetiska information. Varken laboratoriet eller tellmeGen kommer att söka i din saliv efter något medel, markör eller biologisk eller kemisk komponent annat än ditt DNA. Laboratoriet kommer inte heller att ha tillgång till några av dina personuppgifter (inklusive ditt för- och efternamn) eftersom uppgifterna kommer att genomgå en dissociationsprocess. En unik streckkod gör det möjligt för tellmeGen att länka de genetiska data som härrör från ditt salivprov till ditt kundkonto hos tellmeGen. I vilket fall som helst kommer eventuella kvarvarande DNA- och salivrester att förstöras tre (3) månader efter att den begärda analysen avslutats, för ökad säkerhet.

Säkerhet

I enlighet med tillämplig lag och tellmeGens egna interna policyer kommer stränga säkerhetsåtgärder att vidtas för att förhindra obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, överföring eller förstörelse av dina uppgifter. Detta säkerhetssystem inkluderar regelbundna revisioner av våra system och säkerhetsåtgärder.

Konfidentialitet

I enlighet med bestämmelserna i spansk lagstiftning om skydd av personuppgifter och särskilt i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 om skydd av personuppgifter (nedan kallad "LOPD") och kungligt dekret 1720/2007, av den 21 december, som godkänner förordningen om genomförande av LOPD (nedan kallad "LOPD-förordningen"), tellmeGen informerar dig om att de personuppgifter du tillhandahåller oss kommer att användas på ett helt konfidentiellt sätt och införlivas i motsvarande filer som ägs av tellmeGen, vederbörligen registrerade i det allmänna registret för den spanska dataskyddsmyndigheten (nedan kallad "AEPD"), i syfte att tillhandahålla den avtalade tjänsten på ett adekvat sätt. I enlighet med bestämmelserna i LOPD-förordningen informeras du härmed om att du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och invändning med avseende på dina personuppgifter som finns i tellmeGens filer genom att skriva till tellmeGen skriftligen och tillhandahålla bevis på din identitet. När det gäller minderåriga kommer deras personuppgifter och genetiska information också att användas på ett konfidentiellt sätt och i alla fall prioritera den minderåriges intressen framför alla andra i enlighet med bestämmelserna i organisk lag 1/1996, av den 15 januari, om rättsligt skydd av minderåriga. För ytterligare information kan du läsa vår policy för skydd av personuppgifter genom att klicka här.
Genom att acceptera denna klausul ger du ditt uttryckliga samtycke till att Genelink S.L. gör dessa inspelningar under dina sessioner med användning av vår plattform. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som baseras på samtycket innan det återkallas. För att utöva denna rättighet kan du kontakta oss på det sätt som anges i vår integritetspolicy.
Det är viktigt att notera att om du inte accepterar denna klausul kan det begränsa vår möjlighet att ge dig personligt anpassad hjälp och förbättra din användarupplevelse. För mer information om hur och varför vi använder dessa uppgifter, samt om dina rättigheter och hur du utövar dem, rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy.

Forskning

tellmeGen är särskilt känslig för genetisk forskning och har ingått avtal om studier och forskning med prestigefyllda organisationer inom sektorn. För detta ändamål begär vi ditt tillstånd att använda de uppgifter som samlas in av tellmeGen i en helt anonym form för överföring till de organisationer eller personer som organisationen har ingått ovannämnda avtal med så att de kan få tillgång till dina genetiska rådata samt till tolkningen av dessa uppgifter, oavsett ursprungsland. Denna databehandling kommer alltid att baseras på bestämmelserna i artikel 9.2 j) i GDPR. Jag tillåter uttryckligen tellmeGen att överföra de anonyma data som härrör från analysen av mitt DNA för alla studier, forskning och statistik som de anser vara nödvändiga.

Risker

tellmeGen förstår att det ligger i våra kunders intresse att hjälpa dem att få tillgång till och förstå sin genetiska information. Processen att få tillgång till och förstå genetisk information är dock komplex och inte helt riskfri. I detta avseende bekräftar och accepterar du dessa potentiella risker. Endast i illustrativt syfte är följande ett antal överväganden som du bör vara medveten om och acceptera genom detta samtycke som ges innan du slutför processen för att ingå avtal om tellmeGen-tjänsten:

Upptäckt av oväntad information

Det är mycket troligt att du kommer att få genetisk information om dig själv som du inte förväntar dig. Sådan genetisk information kan orsaka känslomässig stress och kan i vissa fall vara livsförändrande. I synnerhet kan du upptäcka saker om dig själv som kan oroa dig. Till exempel att du har en högre risk än genomsnittet att utveckla ett visst tillstånd, en viss patologi eller sjukdom. I detta avseende har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst efter skriftlig begäran (denna rätt befriar dig inte från de ekonomiska skyldigheter som du åtog dig när du ingick avtal om tjänsten med tellmeGen).

Minimala fel i analysen

Utan hinder av följande stycke informeras du härmed om att tellmeGen följer rigorösa kvalitetsprotokoll i DNA-analysprocessen. En extremt liten andel (<0,05%) av de data som genereras under bearbetningen vid tellmeGens externa laboratorium kan dock vara felaktiga eller otolkningsbara.

Framtida genetisk forskning

Framtida vetenskaplig forskning inom genetik kan - helt eller delvis - ändra tolkningen av ditt DNA, eftersom nya genetiska markörer kan upptäckas i samband med risken för olika tillstånd, patologier eller sjukdomar.

Dela inte med dig av dina genetiska data

Den genetiska information som du delar med dig av till tredje part - oavsett om det är via tellmeGens tjänst eller från andra källor - kan användas mot dina egna intressen. Du är informerad om att tellmeGen starkt rekommenderar att du inte delar din genetiska information med tredje part (inklusive familj, vänner, arbetskamrater). Även om du väljer att dela din genetiska information med en sjukvårdspersonal, löper du risken att denna information kan bli en del av din medicinska journal och, genom den vägen, kan bli tillgänglig i framtiden för oavsiktliga tredje parter (t.ex. vårdgivare eller försäkringsbolag). Du är medveten om att även om du delar genetisk information som är mindre eller till synes oviktig vid den tidpunkt då den delas, kan sådan information bli relevant i framtiden, när den genetiska forskningen har gått framåt och nya upptäckter har gjorts (t.ex. upptäckten av nya genetiska markörer som är relaterade till risken för olika tillstånd, patologier och sjukdomar). Under alla omständigheter samtycker du till att: (i) ta ansvar för de möjliga konsekvenserna av att dela åtkomst till dina genetiska data med tredje part; och (ii) befria och hålla TellmeGen, dess anställda, direktörer, tjänstemän, entreprenörer, underleverantörer, samarbetspartners, efterträdare och uppdragstagare skadeslösa från allt ansvar som uppstår till följd av: (A) användning eller överföring av information som tillhandahållits av dig och/eller erhållits som ett resultat av den tjänst som begärts från tellmeGen; och (B) överföring eller användning av din genetiska information eller andra personuppgifter som tillhandahålls i händelse av att du har gett tredje part sådan information - vare sig avsiktlig eller oavsiktlig åtkomst eller tredje part för diagnostiska eller andra ändamål.

Landspecifika bestämmelser

Konsumentlagstiftningen kräver att användaren är medveten om villkoren för den produkt som erbjuds via webbplatsen från inköpslandet. Vi frånsäger oss allt ansvar som uppstår på grund av användarens okunnighet om sådan information.

DNA Connect och rådata från tredje part

DNA Connects mål

DNA Connect by Genelink S.L. (hädanefter tellmeGen) finns för att tillhandahålla DNA- och släktforskningsverktyg för jämförelse- och forskningsändamål. Det stöds helt av användare, volontärer och forskare. DNA- och släktforskning kräver till sin natur att man delar med sig av information. Därför samtycker användare som deltar på denna webbplats till att en del av deras information kan delas med andra användare.

Integritet

I dagens värld finns det verkliga risker för identitetsstöld, kreditbedrägerier och så vidare. Vi försöker hitta en balans mellan dessa motstridiga realiteter och behovet av att dela information med andra användare. I slutändan, om du kräver absolut integritet och säkerhet, samtycker du till att inte tillhandahålla din personliga information, rådata eller släktforskningsdata till tellmeGen-plattformen. Om du inte samtycker och redan har tillhandahållit din personliga information, rådata eller släktforskningsdata, samtycker du till att radera den omedelbart.

Säkerhet

För tellmeGen är integritet, sekretess och datasäkerhet ett absolut krav. Därför använder vi de mest avancerade säkerhetsprotokollen och den senaste krypteringstekniken samt fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att maximera säkerheten i enlighet med gällande lagstiftning. Alla anslutningar till och från vår webbplats omfattas av det kryptografiska protokollet SSL.

Våra servrar och data finns i molnet. Detta gör att vi kan ha säkerhetssystem med flerskiktat DoS/DDoS-skydd, den senaste Cisco-nätverkstekniken och hårddiskar med snabb åtkomst. Allt detta kompletteras med säkerhetskopior av servrarna, databasen och all tellmeGen-information.

Våra applikationer granskar automatiskt ändringar, så att alla ändringar av data loggas så att åtgärder kan vidtas om de inte är korrekta.

tellmeGen-användarnas konfidentiella uppgifter krypteras så att ingen länk någonsin kan upprättas mellan genetisk information, individer och deras personuppgifter, eftersom de lagras i krypterad form och endast dekrypteras vid behov så att ingen länk någonsin kan upprättas mellan genetisk information, individer och personuppgifter.

Även om tellmeGen har gjort allt för att skapa en säker och tillförlitlig Webbplats för dig, kan ingen kommunikation, material eller personlig information som lämnas till tellmeGen via Webbplatsen garanteras att vara helt konfidentiell.

Information såsom rådata, släktforskningsdata och personuppgifter kan lagras som en säkerhetskopia eller återställningskopia. När en registrerad tellmeGen-användare raderar eller begär radering av rådata, släktforskningsdata och/eller profilinformation, kommer kopior av den lagrade informationen att raderas senast 30 dagar efter användarens begäran.

Forskning

Förutsatt att du ger oss ditt uttryckliga samtycke till det kan vi använda dina uppgifter för vår egen forskning, för att utveckla eller förbättra applikationer.

På tellmeGen är vi övertygade om att varje enskilt bidrag, i kombination med bidrag från tiotusentals människor, kan göra skillnad och bidra till fantastiska vetenskapliga upptäckter.

Din medverkan genom enkäter eller formulär, tillsammans med din genetiska information och många andra människors information, kan göra skillnad i forskningen.

E-postadresser

Alla personer som registrerar sig på Webbplatsen måste uppge en giltig e-postadress för att få kommunikation och meddelanden från tellmeGen. Du samtycker till att upprätthålla säkerheten för dina inloggningsuppgifter och att hålla din e-postadress uppdaterad.

DNA-uppgifter

Rå DNA-data som laddas upp till tellmeGen ägs av den person som laddade upp den. När du laddar upp en fil kommer den att tilldelas ett kitnummer i slutet av uppladdningsprocessen. Detta nummer är unikt för den enskilda genetiska rådatan och kommer att användas på sidorna på denna webbplats för att identifiera dina data. Om du vill kontakta webbplatsadministratören angående dina uppgifter måste du ange det kitnummer som är kopplat till dina uppgifter. Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter genom att kontakta oss på [email protected].

Användning av resultaten

Den genealogiska forskningens natur kräver utbyte av information. Denna användning måste också baseras på respekt för andra individers rättigheter och integritet. Alla som använder denna webbplats utan att följa denna grund kommer att bli föremål för ett omedelbart förbud med all data raderad. Exempel inkluderar, men är inte specifikt begränsade till, spam-mailinglistor, publicering av andras användarnamn eller annan personlig information utan deras tillstånd. Om relevant tillstånd inte erhålls från den berörda personen måste all personlig information (inklusive, utan begränsning, användarnamn och kit-nummer) tas bort innan resultaten publiceras på nytt. TellmeGens administratörer kommer att besluta om eventuella överträdelser av denna princip. Vi kan inte garantera att användare inte kommer att stöta på andra användningsområden, allt från de som beskrivs nedan till nya användningsområden, både genetiska och icke-genetiska. Till exempel inkluderar några av dessa möjliga användningar av rådata, personlig information och/eller genealogiska data av någon registrerad tellmeGen-användare, men är inte begränsade till:

Avslöja identiteter; Hitta genetiska matchningar (individer som delar DNA); Faderskaps- och moderskapstest; Upptäcka okända eller oidentifierade barn, föräldrar eller syskon; Upptäcka andra genetiska och genealogiska släktingar, både kända och okända eller oväntade Upptäcka etnicitet;
Upptäckt av ett genetiskt förhållande mellan föräldrar; Upptäckt av biologiskt kön; Upptäckt av medicinsk information eller fysiska egenskaper; Erhållande av en e-postadress; och/eller Familjespårning av tredje part, såsom brottsbekämpning, för att identifiera gärningsmannen för ett brott eller för att identifiera kvarlevor.
Du förstår att framtida genealogiska och icke-genealogiska användningsområden kan utvecklas, inklusive användningsområden som TellmeGen inte kan förutse eller förutse. Om du finner någon av dessa nuvarande eller framtida användningar oacceptabel, vänligen lämna inte rådata till tellmeGen och radera all rådata som du redan har lämnat till denna webbplats. Det är vår policy att aldrig lämna ut dina genealogiska data, personuppgifter eller e-postadress till tredje part, förutom när du tillhandahåller dina data för forskningsprojekt. Du har rätt att få tillgång till den personliga information som TellmeGen har samlat in om dig. Du kan göra följande när som helst genom att kontakta oss på [email protected] Be om att inte få ytterligare kontakt från oss i framtiden; Se vilken information vi har om dig, om någon; Ändra, korrigera eller få oss att radera all information vi har om dig (inklusive personuppgifter, rådata och genealogiska data); och Uttryck eventuella problem du har med vår användning av din information.

Noggrannhet i resultaten

De analysresultat och jämförelser som presenteras på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och inga utfästelser görs om deras riktighet eller användbarhet. Från tid till annan kan ändringar göras i programvaran och analysverktygen som kan ändra resultaten från de som anges ovan. Vi gör inga utfästelser om: (a) webbplatsens funktionalitet eller verktygen på webbplatsen; eller (b) webbplatsens kvalitet, noggrannhet, tillförlitlighet eller tillgänglighet, inklusive personlig information, rådata eller genealogiska data som tillhandahålls till webbplatsen. Om du förlitar dig på information som finns på webbplatsen sker det helt på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar som uppstår till följd av att du och andra besökare på webbplatsen, liksom alla personer som kan ha informerats om innehållet, förlitar sig på sådan information. Operatörerna av denna webbplats är inte ansvariga för konsekvenserna av användningen av den information som tillhandahålls på denna webbplats.

Uppsägning av tjänst

Den som önskar få sina rådata eller genealogiska data borttagna från tellmeGens databas kan när som helst begära att få sina personuppgifter borttagna genom att kontakta oss på [email protected].

Administratörerna av tellmeGen förbehåller sig rätten att ta bort alla rådata, genealogisk eller personlig information från databasen, av någon anledning, när som helst, med eller utan förvarning. Någon eller alla tellmeGen-tjänster kan avslutas när som helst, utan förvarning, av vilken anledning som helst, enligt tellmeGen-administratörernas gottfinnande.

Förlust av data

Operatörerna av tellmeGen skall inte hållas ansvariga för förlust av rådata, vare sig till följd av mekaniskt fel, programvarufel, mänskligt fel eller på annat sätt.

Framtid

Vi kan inte förutspå framtiden för DNA-forskning eller släktforskning. Vi kan inte förutse framtiden för tellmeGen. Det är möjligt att tellmeGen i framtiden kan komma att fusionera eller överlåta sin verksamhet till andra personer eller enheter. Om så sker kommer tellmeGens operativa personal att förändras. tellmeGen förbehåller sig rätten att ge tillgång till dina uppgifter (inklusive rådata, släktforskningsdata, profilinformation och annan personlig information) till sådana andra personer eller enheter, vilket kan inkludera personer som för närvarande inte är involverade i tellmeGens verksamhet. Denna Policy kommer att fortsätta att gälla för Webbplatsen tills du får meddelande om ändringar i denna Policy. Om detta inte är acceptabelt för dig, samtycker du till att inte lämna dina personuppgifter, rådata eller släktforskningsdata till tellmeGen. Om du redan har lämnat personuppgifter, rådata eller släktforskningsdata, samtycker du till att omedelbart ta bort dessa från tellmeGen.

Begränsning av ansvar

tellmeGen ska inte ha något ansvar gentemot dig enligt denna Policy, eftersom det är erkänt och överenskommet att Webbplatsen tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Om den föregående ansvarsbegränsningen inte är tillämplig, ska tellmeGens ansvar gentemot dig för varje händelse som uppstår på Webbplatsen eller enligt denna Policy begränsas till de belopp som du betalat till tellmeGen för Webbplatsen under de tolv (12) månaderna före en sådan händelse. Oavsett vad som anges häri ska denna Policy inte begränsa eller utesluta någon av parternas ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse av någon av parterna eller dess ombud eller anställda, eller för dödsfall eller personskada. Parterna är överens om att begränsningarna och uteslutningarna av ansvar i denna policy förhandlades fritt och är en integrerad del av affären, eftersom webbplatsen inte skulle ha varit tillgänglig till samma pris och under samma villkor om sådana begränsningar och uteslutningar av ansvar inte hade inkluderats i denna policy. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier, så vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig. Dessutom förbjuder vissa jurisdiktioner uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, vilket innebär att ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla tellmeGen och alla dess dotterbolag, alla deras efterträdare och uppdragsgivare, och alla deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, volontärer, entreprenörer, konsulter, agenter, representanter, licensgivare, annonsörer, leverantörer och tjänsteleverantörer, från allt ansvar, förlust, krav och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, relaterade till din överträdelse av denna policy eller din användning eller missbruk av webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta med oss för att hävda alla tillgängliga försvar.

Rättslig information

I detta avsnitt har vi inkluderat vissa lagstadgade upplysningar enligt GDPR:s sekretesslagar. Vi använder den europeiska dataskyddslagen med alla våra kunder för att säkerställa den högsta nivån av integritet.

I detta avsnitt använder vi begreppen "personuppgifter" och "behandling" såsom de definieras i GDPR, men "personuppgifter" innebär generellt information som kan användas för att individuellt identifiera en enskild person, och "behandling" omfattar generellt åtgärder som kan vidtas i förhållande till uppgifterna, såsom insamling, användning, lagring och utlämnande. tellmeGen kommer att vara personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i samband med tellmeGens tjänster.

Personuppgifter för personer under 18 år

På tellmeGen tillåter vi endast registrering och behandling av uppgifter om barn under 18 år om en vuxen är förälder eller vårdnadshavare till det barn som begär att öppna kontot.

Vi samlar inte medvetet in eller begär personuppgifter från barn under 18 år. Om du är ett barn under 18 år, vänligen försök inte att registrera dig hos eller på annat sätt använda tellmeGen eller lämna någon personlig information till oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 år kommer vi att radera den informationen så snart som möjligt. Om du tror att ett barn under 18 år kan ha försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss på [email protected].

Kontona för minderåriga under 18 år som finns på plattformen har registrerats av släktingar i första led. För att göra detta har de varit tvungna att tillhandahålla stödjande dokumentation. Denna dokumentation kontrolleras av tellmeGens personal för att säkerställa förstagradsrelationen.

Dessa konton är under ansvar av deras släktingar av första graden. tellmeGen är inte ansvarig för felaktig användning av dessa konton av sådana släktingar.

Den registrerades rättigheter i EU

Du har vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter, inklusive de rättigheter som anges nedan. För mer information om dessa rättigheter, eller för att skicka in en begäran, vänligen mejla oss på [email protected]. Observera att vi under vissa omständigheter kanske inte helt kan uppfylla din begäran, till exempel om den är oseriös eller extremt opraktisk, om den äventyrar andras rättigheter eller om den inte krävs enligt lag, men under dessa omständigheter kommer vi fortfarande att svara och meddela dig om det beslutet. I vissa fall kan vi också begära att du lämnar ytterligare information, som kan omfatta personuppgifter, om det är nödvändigt för att verifiera din identitet och arten av din begäran.

Åtkomst: Du kan begära mer information om de personuppgifter vi har om dig och begära en kopia av dessa personuppgifter. Om du är kontoinnehavare kan du också få tillgång till vissa av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

Åtkomst: Du kan begära mer information om de personuppgifter vi har om dig och begära en kopia av dessa personuppgifter. Om du är kontoinnehavare kan du också få tillgång till vissa av dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto.

Radering: Du kan begära att vi raderar vissa eller alla dina personuppgifter från våra system.

Återkallande av samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke (anges vid tidpunkten för insamling av sådana uppgifter), har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Portabilitet: Du kan begära en kopia av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Du kan också begära att vi överför uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt genomförbart.

Invändning: Du kan kontakta oss för att meddela att du motsätter dig att vi fortsätter att använda eller lämna ut dina personuppgifter för vissa ändamål.

Begränsning av behandling: Du kan be oss att begränsa ytterligare behandling av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

TellmeGen-tjänsten drivs av Genelink S.L., ett företag baserat i Europa. Du bekräftar att alla personuppgifter som du skickar till, eller som samlas in av, tellmeGen-tjänsten tas emot av Genelink S.L. i Europa och kommer att finnas på europeiska servrar som drivs av Genelink S.L. eller dess tjänsteleverantörer. Detta är nödvändigt för att Genelink S.L. ska kunna tillhandahålla tellmeGen-tjänsterna till dig enligt din begäran och anges i dessa användarvillkor och integritetspolicy. Om du inte vill att dina uppgifter ska behandlas och hostas i Europa, vänligen använd inte tellmeGen-tjänsterna. Genelink S.L. tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och behandlar dem i enlighet med importörens skyldigheter enligt Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan personuppgiftsansvariga (som uppdateras från tid till annan av Europeiska kommissionen).

Lagring av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss eller så länge det behövs för att tillhandahålla tellmeGen-tjänster till dig. Vänligen se avsnittet "Integritet och säkerhet" för mer information.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan när som helst uppdatera tellmeGens användarvillkor och integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig om uppdateringar genom att publicera ett meddelande på Webbplatsen. Du samtycker till att granska de uppdaterade villkoren och policyn och, genom att fortsätta använda Webbplatsen efter att vi har publicerat ett meddelande om uppdateringen, samtycker du till att acceptera ändringarna i tellmeGens användarvillkor och integritetspolicy.

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp