Geïnformeerde toestemming

tellmeGen™

Aanvaarding van de Informatie en Toestemming

Voordat u de dienst afneemt die wordt geleverd door Genelink, S.L. (hierna "tellmeGen"), moet u de voorwaarden van deze juridische overeenkomst en geïnformeerde toestemming (hierna de "Toestemming") lezen, ermee instemmen en uitdrukkelijk accepteren. Door deze Toestemming erkent en accepteert u uitdrukkelijk: 1. Het proces te kennen waarmee tellmeGen de dienst zal verlenen. 2. Zich bewust te zijn van de voordelen, beperkingen en potentiële risico's die direct of indirect ermee samenhangen. 3. Duidelijk te begrijpen wat de context is van de genetische informatie waartoe u toegang zult krijgen via de dienst van tellmeGen. 4. De mogelijke gevolgen te kennen van het beschikken over dergelijke kennis.

Doel van de Genetische Analyse

Het belangrijkste doel van deze analyse is om u relevante en actuele informatie te verstrekken die bijdraagt aan de preventie en het beheer van mogelijke gezondheidsproblemen, pathologieën en ziekten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de genetische aanleg voor verschillende ziekten, de capaciteit voor medicijnmetabolisme en de respons op specifieke behandelingen, evenals de mogelijkheid om drager te zijn van erfelijke ziekten.
Door dit document te accepteren, erkent en accepteert u dat de door tellmeGen geleverde genetische analysetest als een voorschrift fungeert. Deze dienst is gericht op preventie, behandeling en zelfkennis van gezondheidscondities, gebaseerd op uw persoonlijke genetische informatie. U verklaart uitdrukkelijk te weten en te accepteren dat de informatie verkregen door de genetische analysetest die u bij tellmeGen aanvraagt, niet is bedoeld om enige aandoening, pathologie of ziekte te diagnosticeren en in geen geval de gepersonaliseerde en specifieke zorg van welke gezondheidsprofessionals dan ook kan of wil vervangen. Het is belangrijk te benadrukken dat hoewel deze dienst waardevolle informatie biedt, deze geen klinische analyse of professioneel medisch advies vervangt.

Clause voor Genetische Counseling

Genetische Counseling voor de Test

Door dit geïnformeerde toestemming te accepteren, bevestigt u dat u alle informatie in dit document over de genetische test van tellmeGen hebt ontvangen en begrepen. Deze toestemming dient als genetische counseling vóór de test en legt het doel van de test, de mogelijke resultaten, de medische en persoonlijke implicaties, evenals de bijbehorende risico's en beperkingen uit.
U begrijpt dat deze test informatie kan onthullen over uw genetische gevoeligheid voor verschillende gezondheidsaandoeningen en dat de interpretatie van deze resultaten met zorg moet gebeuren en in de context van uw persoonlijke en familiale medische geschiedenis. U stemt ermee in dat u de volledige implicaties van de tellmeGen genetische test hebt begrepen.
Als u vragen heeft of meer genetische counseling nodig heeft, kunt u onze genetici raadplegen via e-mail op [email protected], via chat op onze website of telefonisch. Ons team is beschikbaar om u te helpen uw resultaten beter te begrijpen en de nodige begeleiding te bieden.

Genetische Counseling na de Test

Als tellmeGen-klant hebt u toegang tot een interpretatie van uw genetische analyse via de website genportal.tellmegen.com (of een andere door tellmeGen verstrekte website). Mocht u echter aanvullende opheldering nodig hebben of vragen of zorgen hebben die voortvloeien uit uw genetische analyse, dan kunt u een persoonlijk consult of rapport aanschaffen op https://www.tellmegen.com/nl/tellmegen-consulten, afhankelijk van de vereiste service, waar gespecialiseerd personeel uw vragen zal beantwoorden.
In ieder geval, zoals hierboven vermeld, is de levering van de service door tellmeGen niet bedoeld om en kan niet de persoonlijke en geïndividualiseerde aandacht van een zorgprofessional vervangen. Gebruikers wordt sterk aangeraden om hun arts of een genetisch specialist te raadplegen voor verdere interpretatie en advies, vooral als de resultaten wijzen op een neiging tot belangrijke gezondheidsaandoeningen.

Aanvullende Opmerking voor Gebruikers in Duitsland en Andere Landen met Specifieke Regels

Voor gebruikers in Duitsland en andere landen met specifieke regelgeving over genetische counseling, wordt sterk aanbevolen om aanvullende genetische counseling te ontvangen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Ons team van genetici is beschikbaar voor verdere consultaties via e-mail op [email protected], via chat op onze website of telefonisch. Dit is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat u de juiste ondersteuning krijgt om de resultaten en hun implicaties voor uw gezondheid volledig te begrijpen.

Speekselmonster verstrekt aan tellmeGen

U garandeert dat het geleverde speekselmonster van uzelf is. Voor de relevante doeleinden wordt opgemerkt dat tellmeGen alleen diensten verleent aan natuurlijke personen. In dit opzicht garandeert u dat u niet handelt namens een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven die – direct of indirect – gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg, of enig ander type bedrijf of individu dat mogelijk geïnteresseerd is in het verkrijgen van informatie over een verzekerde, werknemer, bestuurder of andere personen zonder de vereiste voorafgaande toestemming.
Daarnaast, als u buiten Spanje woont, bevestigt u door deze Toestemming of andere documenten die nodig zijn voor de contractering van de dienst te accepteren, uitdrukkelijk dat u niet onderworpen bent aan wettelijke verboden of beperkingen, inclusief – maar niet beperkt tot – verboden of beperkingen met betrekking tot het verzenden van speekselmonsters vanuit uw woonland of, in het algemeen, enige verboden of beperkingen die – direct of indirect – verband houden met de contractering van genetische diensten zoals de door u aangevraagde bij tellmeGen.
Daarnaast erkent en accepteert u dat het verstrekken van uw speekselmonster en de verwerking van uw genetische gegevens geen rechten verleent op het wetenschappelijk onderzoek of de diensten of producten die worden ontwikkeld door tellmeGen of door organisaties of personen die met tellmeGen zijn geassocieerd.

Speekselmonsters van minderjarigen voor dienstverlening

Als u dit document namens een minderjarige ondertekent, verklaart u dat u het ouderlijk gezag over de minderjarige heeft, dat u namens hem optreedt en dat u niet door een gerechtelijk bevel van dat gezag bent ontheven. Evenzo verklaart u dat het speekselmonster overeenkomt met de minderjarige namens wie u optreedt. Bij afwezigheid van ouders met ouderlijk gezag kan alleen de persoon die het voogdijschap over de minderjarige uitoefent, namens hem contracteren en de speekselmonsters indienen. Degenen die namens de minderjarige contracteren, moeten de benodigde documenten overleggen om de vertegenwoordiging van de minderjarige en de verklaringen die bij de formalisering van het contract voor de diensten van tellmeGen zijn afgelegd, te bewijzen, en verklaren dat deze authentiek, volledig, waarheidsgetrouw en actueel zijn. In het bijzonder, zonder beperking, moeten het Familieboek, de identiteitsbewijzen van de ouders, een kopie van de gerechtelijke uitspraak of een certificaat van de Burgerlijke Stand worden verstrekt.

Analyse van desoxyribonucleïnezuur (DNA)

U geeft toestemming aan tellmeGen, zijn werknemers, beheerders, bestuurders, aannemers, onderaannemers en medewerkers om de gevraagde diensten uit te voeren voor de analyse van het DNA dat uit uw speekselmonster is geëxtraheerd. Voor alle relevante doeleinden wordt u geïnformeerd dat de door tellmeGen gecontracteerde gegevensverwerkingscentra over alle benodigde gezondheidslicenties beschikken om de analyse uit te voeren.

Resultaten van de genetische analyse (verslag)

Je geeft tellmeGen toestemming om de resultaten (rapport) van je DNA-analyse geheel of gedeeltelijk door te geven aan jou en aan personen die je vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven. U verklaart en gaat ermee akkoord dat de informatie die door tellmeGen wordt verstrekt naar aanleiding van uw genetische analyse zoals gevraagd, positief of negatief kan zijn. Dienovereenkomstig erkent u en stemt u ermee in dat u zich ervan bewust bent dat dergelijke verstrekte informatie onverwacht kan zijn en u emotionele stress kan bezorgen. U erkent en aanvaardt echter ook dat in het geval dat uw genetische informatie een bovengemiddeld risico aangeeft op het ontwikkelen van een bepaalde aandoening, dit niet betekent dat u die aandoening onvermijdelijk zult ontwikkelen. U begrijpt verder dat naarmate het genetisch onderzoek vordert, om de betekenis en informatie met betrekking tot uw DNA in de context van dergelijke vooruitgang vollediger te kunnen beoordelen, u mogelijk opnieuw een beroep moet doen op deze diensten.

Bescherming van uw genetische gegevens

Uw genetische informatie verkregen als gevolg van de dienstverlening door tellmeGen is onderhevig aan ons Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens [om dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens te bekijken, klik hier]. Samenvattend, zoals vermeld in dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens, zorgt tellmeGen ervoor dat u het recht hebt om uw genetische en persoonlijke informatie vertrouwelijk en veilig op te slaan en te raadplegen. Wat betreft de genetische informatie van minderjarigen, hebben alleen hun ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen of, indien van toepassing, de voogd toegang tot deze informatie. Minderjarigen zullen ook toegang hebben als ze, bij het bereiken van de meerderjarigheid, hierom verzoeken en tellmeGen de informatie nog steeds in bezit heeft.

Genetische gegevens

Het laboratorium dat door tellmeGen is ingeschakeld om uw speekselmonster te verwerken, zal uw DNA analyseren met als enig doel het bepalen van uw genetische informatie. Noch het laboratorium, noch tellmeGen zullen in uw speeksel naar andere agenten, markers of biologische of chemische componenten zoeken dan uw DNA. Bovendien heeft het laboratorium geen toegang tot uw persoonlijke gegevens (inclusief uw naam en achternaam) omdat de gegevens een dissociatieproces zullen ondergaan. Een unieke streepjescode zal tellmeGen in staat stellen om de genetische gegevens afgeleid van uw speekselmonster te koppelen aan uw tellmeGen-klantaccount. In ieder geval, voor extra veiligheid, zullen drie (3) maanden na voltooiing van de gevraagde analyse de overblijfselen van het verstrekte DNA en speeksel worden vernietigd.

Veiligheid

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en de interne beleidslijnen van tellmeGen, zullen strikte beveiligingsmaatregelen worden toegepast om ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde wijziging, overdracht of vernietiging van uw gegevens te voorkomen. Dit beveiligingssysteem omvat regelmatige audits van onze systemen en beveiligingsmaatregelen.

Vertrouwelijkheid

In overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en specifiek in overeenstemming met de Organieke Wet 15/1999 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat de Verordening tot uitvoering van de LOPD goedkeurt, informeert tellmeGen u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt volledig vertrouwelijk zullen worden behandeld en worden opgenomen in de desbetreffende bestanden die eigendom zijn van tellmeGen, die naar behoren zijn geregistreerd bij het Algemene Register van de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD), met als doel de overeengekomen dienst naar behoren te verlenen. Evenzo wordt u in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD-verordening geïnformeerd dat u uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van tellmeGen kunt uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen, uw identiteit te bewijzen, en gericht aan tellmeGen. In het geval van minderjarigen zullen hun persoonlijke gegevens en genetische informatie ook vertrouwelijk worden behandeld, waarbij altijd het belang van het kind voorrang krijgt boven elk ander belang, in overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 1/1996 van 15 januari, betreffende de Juridische Bescherming van Minderjarigen. Voor meer informatie kunt u ons Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens raadplegen door hier te klikken.

Geldigheid van de Informed Consent

Door deze toestemming te accepteren, bevestigt u dat u alle verstrekte informatie hebt gelezen en begrepen en dat u vrijelijk uw toestemming geeft voor de uitvoering van de genetische test. Deze toestemming is geldig totdat u besluit deze in te trekken, wat u op elk moment kunt doen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Onderzoek

tellmeGen is bijzonder toegewijd aan genetisch onderzoek en heeft overeenkomsten bereikt om studies en onderzoek uit te voeren met prestigieuze entiteiten in de sector. Daartoe vragen wij uw toestemming om de door tellmeGen verzamelde gegevens volledig anoniem te gebruiken en over te dragen aan de entiteiten of personen met wie het bedrijf de bovengenoemde overeenkomsten heeft bereikt, zodat zij toegang hebben tot uw ruwe genetische gegevens en de interpretatie hiervan, ongeacht het land van herkomst. Deze gegevensverwerking zal altijd gebaseerd zijn op de bepalingen van artikel 9.2(j) van de AVG. Ik geef tellmeGen uitdrukkelijk toestemming om de anonieme gegevens afgeleid van mijn DNA-analyse over te dragen voor alle studies, onderzoeken en statistieken die nodig worden geacht.

Risico's

tellmeGen begrijpt dat het van groot belang is om zijn klanten te helpen toegang te krijgen tot hun genetische informatie en deze te begrijpen. Het proces van toegang krijgen tot en het begrijpen van genetische informatie is echter complex en niet zonder risico's. In dit verband erkent en accepteert u deze potentiële risico's. Ter illustratie worden hieronder verschillende overwegingen gepresenteerd die u in aanmerking moet nemen en accepteren door middel van deze Toestemming die wordt verleend voordat u het proces van het contracteren van de dienst van tellmeGen voltooit:

Ontdekking van onverwachte informatie

Het is zeer waarschijnlijk dat je genetische informatie over jezelf krijgt die je niet verwacht. Dergelijke genetische informatie kan je emotionele stress bezorgen en, in bepaalde gevallen, levensveranderend zijn. In het bijzonder kun je dingen over jezelf ontdekken die je zorgen baren. Je hebt bijvoorbeeld meer kans dan gemiddeld in een bepaalde populatie om een bepaalde aandoening te hebben. In dit verband heeft u het recht om deze Toestemming op elk gewenst moment op schriftelijk verzoek in te trekken (dit recht ontslaat u niet van de financiële verplichtingen die u op zich nam toen u de dienst met tellmeGen contracteerde).

Minimale fouten in de analyse

Onverminderd de bepalingen van de volgende alinea wordt u geïnformeerd dat tellmeGen strikte kwaliteitsprotocollen volgt in het DNA-analyseproces. Echter, een extreem klein percentage (<0,05%) van de gegevens die tijdens het proces in het externe laboratorium van tellmeGen worden gegenereerd, kan onjuist of niet interpreteerbaar zijn.

Toekomstig genetisch onderzoek

Toekomstig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genetica kan—geheel of gedeeltelijk—de interpretatie van uw DNA veranderen, aangezien er nieuwe genetische markers ontdekt kunnen worden in verband met het risico op verschillende aandoeningen, pathologieën of ziekten.

Deel uw genetische gegevens niet

De genetische gegevens die u met derden deelt—of deze nu afkomstig zijn van de door tellmeGen geleverde dienst of andere bronnen—kunnen tegen uw eigen belangen worden gebruikt. U wordt hierbij geïnformeerd dat tellmeGen ten zeerste aanbeveelt uw genetische informatie niet met derden te delen (inclusief familie, vrienden, collega's). Zelfs als u besluit uw genetische informatie met een zorgverlener te delen, loopt u het risico dat deze informatie deel gaat uitmaken van uw medische dossier en via die weg in de toekomst toegankelijk kan worden voor ongewenste derden (bijv. zorgverleners of verzekeringsmaatschappijen).

U erkent dat zelfs als u op het moment van delen minder belangrijke of schijnbaar onbelangrijke genetische informatie deelt, deze informatie in de toekomst relevant kan worden naarmate het genetisch onderzoek vordert en er nieuwe ontdekkingen worden gedaan (bijv. de ontdekking van nieuwe genetische markers met betrekking tot het risico op verschillende aandoeningen, pathologieën en ziekten). In ieder geval gaat u ermee akkoord: (i) de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de mogelijke gevolgen van het delen van uw genetische gegevens met derden; en (ii) tellmeGen, haar werknemers, beheerders, directeuren, aannemers, onderaannemers, medewerkers, opvolgers en rechtverkrijgenden vrij te stellen en schadeloos te stellen van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit: (A) het gebruik of de overdracht van enige informatie die door u is verstrekt en/of is verkregen als gevolg van de door tellmeGen aangevraagde dienst; en (B) de overdracht of het gebruik van uw genetische informatie of andere verstrekte persoonsgegevens in het geval dat u deze informatie aan derden hebt verstrekt—of het nu gaat om opzettelijke of onopzettelijke toegang of derden voor hun interpretatie of andere doeleinden.

Specifieke regelgeving per land

Consumentenregelgeving vereist dat de gebruiker op de hoogte is van de contractvoorwaarden van het product dat via de website wordt aangeboden vanuit het land van aankoop. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit de onwetendheid van de gebruiker over deze informatie.

Andere Kritieke Elementen

1. Recht om Toestemming In te Trekken: U heeft het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan beïnvloedt. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de middelen die in ons Privacybeleid worden gespecificeerd.

2. Internationale Gegevensoverdracht: Persoonlijke en genetische gegevens kunnen worden overgedragen en opgeslagen op servers buiten uw land van verblijf. TellmeGen verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften.

3. Aanvullende Vragen en Advies: Voor aanvullende vragen of verduidelijkingen over uw genetische gegevens en analyseresultaten kunt u contact opnemen met onze genetici via e-mail op [email protected], via de chat op onze website, of telefonisch.

DNA Connect en ruwe gegevens van derden

Doel van DNA Connect

DNA Connect door Genelink S.L. (hierna te noemen tellmeGen) heeft als doelstelling om DNA- en genealogische hulpmiddelen te bieden voor vergelijkings- en onderzoeksdoeleinden. De werking van de site is volledig afhankelijk van gebruikers, vrijwilligers en onderzoekers. Gezien de aard van DNA- en genealogisch onderzoek, is het delen van informatie onvermijdelijk. Daarom stemmen gebruikers die deelnemen aan deze site ermee in dat sommige van hun gegevens gedeeld kunnen worden met andere gebruikers.

Privacy

In de huidige wereld zijn er echte gevaren van identiteitsdiefstal, kredietfraude enzovoort. Wij proberen een balans te vinden tussen deze tegenstrijdige realiteiten en de noodzaak om informatie te delen met andere gebruikers. Uiteindelijk, als u absolute privacy en veiligheid wenst, gaat u ermee akkoord om uw persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens niet aan het tellmeGen-platform te verstrekken. Als u niet akkoord gaat en al persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens heeft verstrekt, gaat u ermee akkoord deze onmiddellijk te verwijderen.

Veiligheid

Voor tellmeGen zijn privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging absolute vereisten. Daarom maken wij gebruik van de meest geavanceerde beveiligingsprotocollen en de nieuwste encryptietechnologieën, evenals van fysieke, technische en administratieve maatregelen om de veiligheid te maximaliseren in overeenstemming met de geldende wetgeving. Alle verbindingen van en naar onze website worden gedekt door het cryptografische protocol SSL.

Onze servers en gegevens worden gehost in de cloud. Hierdoor kunnen wij beschikken over beveiligingssystemen met meerlaagse DoS/DDoS-bescherming, de nieuwste Cisco-netwerktechnologie en snel toegankelijke harde schijven. Dit alles wordt aangevuld met back-ups van de servers, de database en alle informatie van tellmeGen.

Onze applicaties voeren automatisch een audit uit van wijzigingen, zodat alle gegevenswijzigingen worden geregistreerd en er actie kan worden ondernomen als deze niet correct zijn.

De vertrouwelijke gegevens van de gebruikers van tellmeGen worden gecodeerd opgeslagen en alleen ontcijferd wanneer dat nodig is, zodat er nooit een verband kan worden gelegd tussen genetische informatie, individuen en hun persoonlijke gegevens.

Hoewel tellmeGen al het mogelijke heeft gedaan om een veilige en betrouwbare site voor u te creëren, kunnen we echter niet garanderen dat alle communicatie, materialen of persoonlijke informatie die via de site aan tellmeGen worden verstrekt, volledig vertrouwelijk zijn.

Informatie zoals ruwe gegevens, genealogische gegevens en persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen als back-up of herstelkopie. Wanneer een geregistreerde gebruiker van tellmeGen ruwe gegevens, genealogische gegevens en/of profielinformatie verwijdert of om verwijdering verzoekt, zullen kopieën van die opgeslagen informatie uiterlijk 30 dagen na het verzoek van de gebruiker worden verwijderd.

Onderzoek

Op voorwaarde dat u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor ons eigen onderzoek en om toepassingen te ontwikkelen of te verbeteren.

Bij tellmeGen zijn we ervan overtuigd dat elke individuele bijdrage, samen met tienduizenden andere, een verschil kan maken en kan helpen om verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekkingen te doen.

Uw inbreng via enquêtes of formulieren, samen met uw genetische informatie en die van vele andere mensen, kan een verschil maken in het onderzoek.

E-mailadressen

Alle personen die zich op de Site registreren, moeten een geldig e-mailadres opgeven om mededelingen en kennisgevingen van tellmeGen te ontvangen. U stemt ermee in om de veiligheid van uw inloggegevens te handhaven en om uw e-mailadres up-to-date te houden.

DNA-gegevens

Ruwe DNA-gegevens die naar TellmeGen worden geüpload, zijn eigendom van de persoon die ze heeft geüpload. Wanneer u een bestand uploadt, krijgt het aan het einde van het uploadproces een kitnummer toegewezen. Dit nummer is uniek voor de individuele ruwe genetische gegevens en zal op de pagina's van deze site worden gebruikt om uw gegevens te identificeren. Indien u contact wenst op te nemen met de beheerder van de site met betrekking tot uw gegevens, dient u het kitnummer dat aan uw gegevens is gekoppeld op te geven. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via [email protected].

Gebruik van de resultaten

De aard van genealogisch onderzoek vereist de uitwisseling van informatie. Dit gebruik moet echter gebaseerd zijn op de eerbiediging van de rechten en de persoonlijke levenssfeer van andere personen. Iedereen die deze site gebruikt zonder zich aan deze basisregel te houden, zal onmiddellijk worden uitgesloten en alle gegevens zullen worden verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, het versturen van spam naar mailinglijsten, het plaatsen van andermans gebruikersnamen of andere persoonlijke informatie zonder hun toestemming. Als er geen toestemming is verkregen van de betrokken persoon, moet alle persoonlijke informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam en kitnummer) worden verwijderd voordat de resultaten opnieuw worden gepubliceerd. De beoordeling van een eventuele schending van dit beginsel ligt in handen van de beheerders van TellmeGen.

We kunnen niet garanderen dat gebruikers geen andere toepassingen, zowel genetisch als niet-genetisch, zullen vinden dan die hieronder worden beschreven of die mogelijk in de toekomst worden ontwikkeld. Enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen van ruwe gegevens, persoonlijke informatie en/of genealogische gegevens door een geregistreerde gebruiker van TellmeGen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

Onthullen van identiteiten;
Het vinden van genetische overeenkomsten (personen die DNA delen);
Vaderschap- en moederschapstesten;
Ontdekking van onbekende of niet-geïdentificeerde kinderen, ouders of broers of zussen;
Ontdekking van andere genetische en genealogische verwanten, zowel bekende als onbekende of onverwachte;
Ontdekking van etnische afkomst;
Ontdekking van een genetische relatie tussen ouders;
Ontdekking van biologisch geslacht;
Ontdekking van medische informatie of lichamelijke kenmerken;
het verkrijgen van een e-mailadres; en/of
Familieopsporing door derden, zoals rechtshandhavingsinstanties, om de dader van een misdrijf te identificeren of om stoffelijke resten te identificeren.
U begrijpt dat toekomstige genealogische en niet-genealogische toepassingen zich kunnen ontwikkelen, met inbegrip van toepassingen die tellmeGen niet kan voorspellen of voorzien. Als u een van deze huidige of toekomstige toepassingen onaanvaardbaar vindt, verstrek dan geen ruwe gegevens aan tellmeGen en verwijder alle ruwe gegevens die u reeds aan deze Site hebt verstrekt. Het is ons beleid om uw genealogische gegevens, persoonlijke informatie of e-mailadres nooit aan derden te verstrekken, behalve wanneer u uw gegevens verstrekt voor onderzoeksprojecten. U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die tellmeGen over u heeft verzameld. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected].

Vraag om in de toekomst geen contact meer van ons te ontvangen;
Kijk welke informatie wij over u hebben, als die er is;
informatie die wij over u hebben (met inbegrip van persoonlijke informatie, onbewerkte gegevens en genealogische gegevens) te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen; en
uit uw bezorgdheid over het gebruik van uw informatie.

Nauwkeurigheid van de resultaten

De analyseresultaten en vergelijkingen die op deze site worden gepresenteerd, worden "in de huidige staat" aangeboden en er wordt geen garantie gegeven over hun nauwkeurigheid of bruikbaarheid. Van tijd tot tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht in de software en analyse-instrumenten, waardoor de resultaten kunnen afwijken van de resultaten die hierboven zijn vermeld. We bieden geen garanties voor: (a) de functionaliteit van de Site of de tools op de Site; of (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Site, inclusief persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens die op de Site worden verstrekt. Elk vertrouwen dat u stelt in informatie die u op de Site vindt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijke informatie door u, elke andere bezoeker aan de Site en elke persoon die op de hoogte kan worden gebracht van de inhoud ervan. De beheerders van deze Site zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze Site wordt verstrekt.

Beëindiging van de dienst

Iedereen die zijn ruwe gegevens of verstrekte genealogische gegevens uit de database van tellmeGen wil laten verwijderen, kan dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via [email protected] en het verzoek tot verwijdering van zijn persoonlijke gegevens in te dienen.

De beheerders van tellmeGen behouden zich het recht voor om ruwe gegevens, genealogische of persoonlijke informatie uit de database te verwijderen, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving. Alle of een deel van de tellmeGen diensten kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van de tellmeGen beheerders, beëindigd worden.

Verlies van gegevens

De exploitanten van tellmeGen zijn niet aansprakelijk voor het verlies van ruwe gegevens, hetzij als gevolg van een mechanisch defect, een softwarefout, een menselijke fout of anderszins.

Toekomst

Wij kunnen niet voorspellen wat de toekomst zal brengen voor DNA-onderzoek of genealogie. Evenmin kunnen we voorspellen wat de toekomst voor TellmeGen zal brengen. Het is mogelijk dat TellmeGen in de toekomst fuseert of haar activiteiten overdraagt aan andere personen of entiteiten, wat kan leiden tot veranderingen in het operationele personeel van TellmeGen. TellmeGen behoudt zich het recht voor om toegang te verlenen tot uw gegevens (inclusief ruwe gegevens, genealogische gegevens, profielinformatie en andere persoonlijke informatie) aan dergelijke andere personen of entiteiten, inclusief personen die momenteel niet betrokken zijn bij de activiteiten van TellmeGen. Dit beleid blijft van kracht op de Site totdat u op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in dit beleid. Als u dit beleid niet aanvaardt, stemt u ermee in om uw persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens niet aan TellmeGen te verstrekken. Als u al persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens heeft verstrekt, stemt u ermee in deze onmiddellijk van TellmeGen te laten verwijderen. U kunt dit doen door op elk moment contact met ons op te nemen via [email protected].

Beperking van aansprakelijkheid

tellmeGen is niet aansprakelijk jegens u onder dit Beleid, het wordt erkend en overeengekomen dat de Site uitsluitend voor uw gemak wordt verstrekt. Indien de voorgaande aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van tellmeGen jegens u voor een voor beroep vatbare gebeurtenis die voortvloeit uit de Site of uit dit Beleid, beperkt zijn tot de bedragen die u aan tellmeGen hebt betaald voor de Site gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan een dergelijke voor beroep vatbare gebeurtenis. Niettegenstaande iets dat hiermee in tegenspraak is, zal deze Polis de aansprakelijkheid van een der partijen voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een der partijen of van haar agenten of werknemers, of voor overlijden of persoonlijk letsel, niet beperken of uitsluiten. De partijen komen overeen dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze Policy vrij werden onderhandeld en integraal deel uitmaken van de overeenkomst, in die zin dat de Site niet beschikbaar zou zijn geweest voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden indien dergelijke beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid niet in deze Policy zouden zijn opgenomen. Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Bovendien verbieden sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om tellmeGen en zijn filialen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden, en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vrijwilligers, aannemers, consultants, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, adverteerders, leveranciers en dienstverleners te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw overtreding van dit beleid of uw gebruik of misbruik van de site. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van alle zaken die anders onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u. In dat geval dient u met ons samen te werken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen.

Wettelijke informatie

In dit gedeelte hebben wij een aantal wettelijk verplichte bekendmakingen opgenomen die voortvloeien uit de GDPR-privacywetgeving. Wij maken bij al onze cliënten gebruik van de Europese wet op de gegevensbescherming om het hoogste niveau van privacy te waarborgen.

Voor dit gedeelte hanteren we de termen "persoonsgegevens" en "verwerking" zoals gedefinieerd in de GDPR. Over het algemeen betekent "persoonsgegevens" informatie die kan worden gebruikt om een individuele persoon te identificeren, terwijl "verwerking" acties omvat die kunnen worden ondernomen met betrekking tot de gegevens, zoals verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken. TellmeGen zal de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de diensten van TellmeGen.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar

Bij tellmeGen staan we de registratie en verwerking van gegevens van kinderen onder de 18 jaar enkel toe indien een volwassene de aanvrager van de account is en kan bewijzen dat hij/zij de ouder of wettelijke voogd van het kind is.

Wij verzamelen bewust geen persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar en vragen hier ook niet om. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer u dan alstublieft niet te registreren bij tellmeGen of enige persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen wij deze informatie zo spoedig mogelijk wissen. Mocht u vermoeden dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected].

De accounts van minderjarigen onder de 18 jaar op ons platform zijn geregistreerd door bloedverwanten in de eerste graad. Om dit te doen, hebben zij bewijsstukken moeten overleggen. Dit bewijs wordt gecontroleerd door het personeel van TellmeGen om zeker te zijn van de eerstegraads verwantschap.

Deze rekeningen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eerstegraads familieleden. tellmeGen is niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van deze rekeningen door deze familieleden.

Rechten van de betrokkene in de EU

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder de hieronder beschreven rechten. Voor meer informatie over deze rechten, of om een verzoek in te dienen, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected]. In sommige gevallen kunnen wij niet volledig aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als het onredelijk of uiterst onpraktisch is, als het de rechten van anderen in gevaar brengt of als het niet wettelijk verplicht is. In die gevallen zullen wij echter toch reageren en u op de hoogte brengen van die beslissing. In sommige gevallen kunnen wij u ook vragen ons aanvullende informatie te verstrekken, waaronder eventueel persoonsgegevens, indien dit nodig is om uw identiteit en de aard van uw verzoek te verifiëren.

Toegang: U kunt meer informatie vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren en een kopie van die persoonsgegevens opvragen. Als u rekeninghouder bent, kunt u ook toegang krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens door in te loggen op uw rekening.

Correctie: Als u denkt dat enige persoonlijke informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u verzoeken dat wij deze corrigeren of aanvullen. U kunt ook een deel van deze informatie zelf corrigeren door in te loggen op uw account.

Wissen: U kunt verzoeken dat wij sommige of al uw persoonsgegevens uit onze systemen wissen.

Intrekking van toestemming: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming (die u bij het verzamelen van die gegevens hebt gegeven), hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Portabiliteit: U kunt een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aanvragen. U kunt ook vragen dat wij de gegevens overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.

Bezwaar: U kunt contact met ons opnemen om ons te laten weten dat u er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonsgegevens blijven gebruiken of bekendmaken voor bepaalde doeleinden.

Beperking van de verwerking: U kunt ons vragen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Doorgifte van persoonsgegevens

De tellmeGen-dienst wordt beheerd door Genelink S.L., een in Europa gevestigde onderneming. U erkent dat alle persoonsgegevens die u verstrekt aan, of die verzameld worden door, de tellmeGen dienst door Genelink S.L. in Europa worden ontvangen en zullen worden gehost op Europese servers die worden beheerd door Genelink S.L. of zijn dienstverleners. Dit is noodzakelijk voor Genelink S.L. om de door u gevraagde tellmeGen diensten aan u te leveren en wordt uiteengezet in deze servicevoorwaarden en het privacybeleid. Als u niet wilt dat uw gegevens in Europa worden verwerkt en gehost, maak dan geen gebruik van de diensten van tellmeGen. Genelink S.L. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en behandelt deze in overeenstemming met de verplichtingen van de importeur krachtens de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door de Europese Commissie).

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u een account bij ons heeft of zolang als nodig is om u de diensten van tellmeGen te leveren. Zie het gedeelte "Privacy en beveiliging" voor meer informatie.

Bijwerkingen van dit beleid

We kunnen de servicevoorwaarden en het privacybeleid van tellmeGen te allen tijde bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van updates door een bericht op de website te plaatsen. U stemt ermee in om de bijgewerkte voorwaarden en het bijgewerkte beleid te lezen en door gebruik te blijven maken van de website nadat we een kennisgeving van de bijwerking hebben geplaatst, stemt u ermee in de wijzigingen in de servicevoorwaarden en het privacybeleid van tellmeGen te accepteren.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
Summer Sale Alleen tot 25 juli op alle DNA-tests. Gebruik onze coupon SUMMER15
Kopen