Geïnformeerde toestemming

tellmeGen™

Vóór het contracteren van de dienst aangeboden door Genelink, S.L. (hierna "tellmeGen"), dient u de voorwaarden van deze wettelijke overeenkomst en geïnformeerde toestemming (hierna "Toestemming") te lezen, ermee in te stemmen en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. In het bijzonder verklaart en stemt u er door deze Toestemming uitdrukkelijk mee in: (i) het proces te begrijpen waarmee tellmeGen de dienst zal verlenen; en (ii) op de hoogte te zijn van de voordelen, beperkingen en potentiële risico's die - direct of indirect - verbonden zijn aan de dienst. U dient een duidelijk begrip te hebben van: (i) de context van de genetische informatie waartoe u toegang zult krijgen door het verlenen van de dienst door tellmeGen; en (ii) de mogelijke gevolgen van het delen van dergelijke kennis.

Doel van de genetische analyse die u bij tellmeGen aanvraagt

Het belangrijkste doel van deze analyse is om u relevante en actuele informatie te verstrekken die bijdraagt aan de preventie en het beheer van mogelijke gezondheidsaandoeningen, pathologieën en ziekten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, genetische predisposities voor diverse ziekten, het vermogen om medicijnen te metaboliseren en de reactie op specifieke behandelingen, evenals de mogelijkheid om drager te zijn van erfelijke ziekten. Door dit document te accepteren, erkent en gaat u ermee akkoord dat de genetische analyseservice die door tellmeGen wordt aangeboden, fungeert als een voorschrift. Deze service is gericht op preventie, behandeling en zelfkennis van gezondheidscondities, gebaseerd op uw persoonlijke genetische informatie. Het belangrijkste doel van deze analyse is om u relevante en actuele informatie te verstrekken die bijdraagt aan de preventie en het beheer van mogelijke gezondheidsaandoeningen, pathologieën en ziekten. U verklaart uitdrukkelijk te erkennen en te accepteren dat de informatie verkregen via de genetische analyseservice die u bij tellmeGen aanvraagt, niet bedoeld is om enige aandoening, pathologie of ziekte te diagnosticeren en in geen geval bedoeld is om of kan dienen als vervanging voor de gepersonaliseerde en geïndividualiseerde zorg van gezondheidsprofessionals. Het is belangrijk om te benadrukken dat, hoewel deze service waardevolle informatie biedt, het geen klinische diagnose of professioneel medisch advies vervangt. Om een volledig begrip en effectieve toepassing van de verkregen resultaten te waarborgen, heeft tellmeGen een team van gekwalificeerde artsen en geneticisten. Dit team staat tot uw beschikking om u na de verkoop genetisch advies te geven, u te helpen de resultaten van de analyse te interpreteren en hun relevantie te begrijpen in de context van uw algehele gezondheid en welzijn. Door deze toestemming te accepteren, verklaart u de aard en het doel van de genetische analyseservice die door tellmeGen wordt aangeboden te begrijpen, inclusief de beperkingen en de beschikbare nazorgondersteuning. U erkent dat deze service aanvult, maar niet vervangt, de aanbevelingen en behandelingen die door gezondheidsprofessionals worden verstrekt.

Speekselmonster verstrekt aan tellmeGen

U verklaart dat het verstrekte speekselstaal van uzelf is. Voor de juiste doeleinden wordt hierbij verklaard dat tellmeGen alleen diensten verleent aan natuurlijke personen. In dit verband garandeert u dat u niet namens een derde partij optreedt, inclusief maar niet beperkt tot verzekeringsmaatschappijen, bedrijven die direct of indirect verbonden zijn met de gezondheidssector of enig ander type bedrijf of persoon die er belang bij kan hebben informatie te verkrijgen over een verzekeringnemer, werknemer, manager of enige andere persoon zonder de vereiste voorafgaande toestemming. Bovendien bevestigt u, als u buiten Spanje woont en de Toestemming accepteert of andere documenten die nodig zijn voor het contracteren van de dienst, uitdrukkelijk dat u niet onderhevig bent aan enig wettelijk verbod of beperking, inclusief maar niet beperkt tot verboden of beperkingen met betrekking tot het verzenden van onze speekselmonsters vanuit het land waar u woont, of in het algemeen, verboden of beperkingen die direct of indirect verband houden met het contracteren van genetische diensten zoals die welke u aanvraagt bij tellmeGen. Bovendien erkent en stemt u ermee in dat de verstrekking van uw speekselstaal en de verwerking van uw genetische gegevens niet impliceert dat u rechten verwerft op wetenschappelijk onderzoek of diensten of producten die worden ontwikkeld door tellmeGen of door organisaties of personen die verbonden zijn met tellmeGen.

Speekselmonsters van minderjarigen voor dienstverlening

Indien u namens een minderjarige dit document ondertekent, verklaart u dat u het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefent en dat u handelt namens hem of haar. U verklaart tevens dat het speekselmonster van de minderjarige is. Als er geen ouders met ouderlijk gezag zijn, kan alleen de persoon die voogdij over de minderjarige uitoefent namens hem of haar een overeenkomst sluiten en het speekselmonster insturen. De persoon die namens de minderjarige een overeenkomst sluit, moet de nodige documenten overleggen om de vertegenwoordiging van de minderjarige en de verklaringen die bij de formalisering van de overeenkomst voor de diensten van tellmeGen zijn afgelegd, te bevestigen en te verklaren dat deze authentiek, volledig, waarheidsgetrouw en actueel zijn. Er moeten bijvoorbeeld documenten zoals een gezinsboekje, een identiteitsbewijs van de ouders, een gerechtelijk vonnis of een geboorteakte worden overlegd.

Analyse van desoxyribonucleïnezuur (hierna "DNA" genoemd)

U geeft uw toestemming aan tellmeGen, haar werknemers, directeuren, functionarissen, aannemers, onderaannemers en medewerkers om de gevraagde diensten van analyse van het uit uw speekselmonster gewonnen DNA uit te voeren. U wordt er hierbij van in kennis gesteld dat de door tellmeGen gecontracteerde centra voor gegevensverwerking over alle passende gezondheidsvergunningen beschikken om de analyse uit te voeren.

Resultaten van de genetische analyse (verslag)

U geeft tellmeGen toestemming om de resultaten (verslag) van uw DNA-analyse geheel of gedeeltelijk door te geven aan u en aan personen die u vooraf schriftelijk toestemming hebt verleend. U verklaart en gaat ermee akkoord dat de informatie die door tellmeGen wordt verstrekt na uw genetische analyse zoals gevraagd, zowel positief als negatief kan zijn. Daarom erkent u en stemt u ermee in dat u zich bewust bent dat deze informatie onverwacht kan zijn en u emotionele stress kan bezorgen. U erkent en aanvaardt echter ook dat het feit dat uw genetische informatie wijst op een bovengemiddeld risico op het ontwikkelen van een bepaalde aandoening, pathologie of ziekte, niet betekent dat u onvermijdelijk die aandoening, pathologie of ziekte zult ontwikkelen. U begrijpt bovendien dat u, naarmate het genetisch onderzoek vordert, wellicht opnieuw een beroep zult moeten doen op deze diensten om de betekenis van en informatie over uw DNA in de context van dergelijke ontwikkelingen vollediger te kunnen beoordelen.

Genetisch advies

Als klant van tellmeGen heeft u via de website genportal.tellmegen.com (of een andere website die door tellmeGen beschikbaar is gesteld) toegang tot de interpretatie van uw genetische analyse. Als u echter behoefte heeft aan verdere verduidelijking of als u vragen of bezorgdheden heeft over uw genetische analyse, kunt u een gepersonaliseerde consultatie of rapport aanschaffen op https://www.tellmegen.com/nl/tellmegen-consulten, afhankelijk van de gewenste service, waar gespecialiseerd personeel uw vragen zal beantwoorden. In ieder geval is de dienstverlening van tellmeGen, zoals reeds aangegeven, niet bedoeld om de persoonlijke en op maat gemaakte zorg van enige gezondheidsprofessionals te vervangen.

Bescherming van uw genetische gegevens

Uw genetische informatie verkregen als gevolg van de levering van de dienst door tellmeGen is onderworpen aan ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens [klik hier voor het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens]. Samengevat, zoals vermeld in dit Privacybeleid, waarborgt tellmeGen uw recht om uw genetische en persoonlijke informatie op een vertrouwelijke en veilige manier op te slaan en te raadplegen. Wat de genetische informatie van minderjarigen betreft, hebben alleen hun ouders, indien zij het ouderlijk gezag hebben, of, in voorkomend geval, de voogd, toegang tot die informatie. Minderjarigen zullen er ook toegang toe hebben indien zij er bij het bereiken van de meerderjarigheid om verzoeken en tellmeGen er nog over beschikt.

Genetische gegevens

Het laboratorium dat door tellmeGen is gecontracteerd om uw speekselmonster te verwerken, zal uw DNA analyseren met als enig doel uw genetische informatie te bepalen. Noch het laboratorium, noch tellmeGen zal uw speeksel onderzoeken op andere agentia, markers of biologische of chemische bestanddelen dan uw DNA. Bovendien zal dit laboratorium geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw voor- en achternaam), aangezien de gegevens zullen worden onderworpen aan een dissociatieproces. Een unieke barcode zal tellmeGen toelaten om de genetische gegevens afkomstig van uw speekselstaal te linken aan uw tellmeGen klantenaccount. In elk geval worden voor extra veiligheid drie (3) maanden na afronding van de aangevraagde analyse de verstrekte DNA- en speekselresten vernietigd.

Veiligheid

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het eigen interne beleid van tellmeGen zullen strenge veiligheidsmaatregelen worden toegepast om ongeoorloofde toegang tot, wijziging, overdracht of vernietiging van uw gegevens te voorkomen. Dit beveiligingssysteem omvat regelmatige audits van onze systemen en veiligheidsmaatregelen.

Vertrouwelijkheid

Overeenkomstig de bepalingen van de Spaanse wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de bepalingen van organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna "LOPD" genoemd) en koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van het reglement voor de ontwikkeling van de LOPD (hierna "LOPD-reglement" genoemd), tellmeGen informeert u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt op een volledig vertrouwelijke manier gebruikt zullen worden en opgenomen zullen worden in de overeenkomstige bestanden die eigendom zijn van tellmeGen, naar behoren geregistreerd in het Algemeen Register van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (hierna, de "AEPD"), met als doel het adequaat leveren van de gecontracteerde dienst. Evenzo, in overeenstemming met de bepalingen van de LOPD-verordening, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat u uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in de bestanden van tellmeGen kunt uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan tellmeGen, waarbij u uw identiteit dient aan te tonen. In het geval van minderjarigen worden hun persoonsgegevens en genetische informatie eveneens op vertrouwelijke wijze gebruikt, waarbij in alle gevallen voorrang wordt gegeven aan de belangen van de minderjarige boven alle andere belangen, overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet 1/1996, van 15 januari, inzake de wettelijke bescherming van minderjarigen. Voor nadere informatie kunt u ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen door hier te klikken.

Onderzoek

tellmeGen is gespecialiseerd in genetisch onderzoek en heeft overeenkomsten gesloten met prestigieuze entiteiten uit de sector om studies en onderzoeken uit te voeren. Om dit mogelijk te maken, vragen wij uw toestemming om de door tellmeGen verzamelde gegevens in volledig anonieme vorm door te geven aan de entiteiten of personen waarmee wij deze overeenkomsten hebben gesloten. Zij zullen toegang hebben tot uw ruwe genetische gegevens en de interpretatie daarvan, ongeacht het land van herkomst. Deze gegevensverwerking zal altijd worden uitgevoerd conform de bepalingen van artikel 9.2 j) van de GDPR.

Ik geef tellmeGen hierbij uitdrukkelijk toestemming om de geanonimiseerde gegevens afkomstig van mijn DNA-analyse openbaar te maken voor alle studies, onderzoeken en statistieken die zij nodig acht.

Risico's

tellmeGen begrijpt dat het in het belang van zijn klanten is om hen te helpen hun genetische informatie te raadplegen en te begrijpen. Dit proces van toegang tot en begrip van genetische informatie is echter complex en niet zonder risico's. In dit verband erkent en aanvaardt u deze potentiële risico's. Ter illustratie volgen hieronder een aantal overwegingen waarvan u op de hoogte dient te zijn en die u dient te aanvaarden alvorens het proces van het contracteren van de tellmeGen-dienst te voltooien:

Ontdekking van onverwachte informatie

Het is zeer waarschijnlijk dat u genetische informatie over uzelf krijgt die u niet verwacht. Dergelijke genetische informatie kan emotionele stress veroorzaken en in bepaalde gevallen zelfs levensbedreigend zijn. U kunt bijvoorbeeld ontdekken dat u een grotere kans heeft dan gemiddeld om een bepaalde aandoening, pathologie of ziekte te ontwikkelen, wat u zorgen kan baren. Daarom heeft u het recht om op elk moment schriftelijk verzoek in te dienen om deze toestemming in te trekken (dit recht ontslaat u niet van de financiële verplichtingen die u bent aangegaan toen u de dienst bij tellmeGen hebt gecontracteerd).

Minimale fouten in de analyse

Niettegenstaande de volgende paragraaf, willen wij u erop wijzen dat tellmeGen strenge kwaliteitsprotocollen volgt tijdens het DNA-analyseproces. Het is echter mogelijk dat een uiterst klein percentage (<0,05%) van de gegevens die tijdens de verwerking in het externe laboratorium van tellmeGen worden gegenereerd, onjuist of niet interpreteerbaar zijn.

Toekomstig genetisch onderzoek

Toekomstig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genetica kan de interpretatie van uw DNA - geheel of gedeeltelijk - wijzigen, aangezien nieuwe genetische markers ontdekt kunnen worden die in verband staan met het risico van diverse aandoeningen, pathologieën of ziekten.

Deel uw genetische gegevens niet

De genetische gegevens die u deelt met derden - of ze nu afkomstig zijn van de door tellmeGen geleverde dienst of van andere bronnen - zouden tegen uw eigen belangen kunnen worden gebruikt. Hierbij wordt u ervan op de hoogte gesteld dat tellmeGen u ten zeerste aanbeveelt om uw genetische informatie niet met derden te delen (met inbegrip van familie, vrienden en collega's), omdat deze informatie tegen uw eigen belangen zou kunnen worden gebruikt. Zelfs als u ervoor kiest uw genetische informatie te delen met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, loopt u het risico dat deze informatie deel gaat uitmaken van uw medisch dossier en in de toekomst toegankelijk wordt voor ongewenste derden, zoals zorgaanbieders of verzekeringsmaatschappijen. U erkent dat zelfs indien u genetische informatie deelt die ogenschijnlijk onbeduidend of onbelangrijk lijkt op het moment dat deze wordt gedeeld, deze informatie in de toekomst relevant kan worden wanneer het genetisch onderzoek vordert en nieuwe ontdekkingen worden gedaan (bijvoorbeeld de ontdekking van nieuwe genetische markers met betrekking tot het risico van diverse aandoeningen, pathologieën en ziekten). In elk geval stemt u ermee in om: (i) de verantwoordelijkheid op u te nemen voor de mogelijke gevolgen van het delen van toegang tot uw genetische gegevens met derden; en (ii) tellmeGen, haar werknemers, directeuren, functionarissen, contractanten, onderaannemers, medewerkers, opvolgers en rechtverkrijgenden te ontslaan en vrij te stellen van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit: (A) het gebruik of de overdracht van informatie die door u is verstrekt en/of is verkregen als gevolg van de door tellmeGen geleverde dienst; en (B) de overdracht of het gebruik van uw genetische informatie of andere verstrekte persoonlijke gegevens in het geval dat u dergelijke informatie aan derden hebt verstrekt - ongeacht of het gaat om opzettelijke of onopzettelijke toegang of om derden voor diagnostische of andere doeleinden.

Specifieke regelgeving per land

De consumentenwetgeving vereist dat de gebruiker op de hoogte is van de voorwaarden van het product dat via de website in het land van aankoop wordt aangeboden. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het feit dat de gebruiker niet op de hoogte is van deze informatie.

DNA Connect en ruwe gegevens van derden

Doel van DNA Connect

DNA Connect door Genelink S.L. (hierna te noemen tellmeGen) heeft als doelstelling om DNA- en genealogische hulpmiddelen te bieden voor vergelijkings- en onderzoeksdoeleinden. De werking van de site is volledig afhankelijk van gebruikers, vrijwilligers en onderzoekers. Gezien de aard van DNA- en genealogisch onderzoek, is het delen van informatie onvermijdelijk. Daarom stemmen gebruikers die deelnemen aan deze site ermee in dat sommige van hun gegevens gedeeld kunnen worden met andere gebruikers.

Privacy

In de huidige wereld zijn er echte gevaren van identiteitsdiefstal, kredietfraude enzovoort. Wij proberen een balans te vinden tussen deze tegenstrijdige realiteiten en de noodzaak om informatie te delen met andere gebruikers. Uiteindelijk, als u absolute privacy en veiligheid wenst, gaat u ermee akkoord om uw persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens niet aan het tellmeGen-platform te verstrekken. Als u niet akkoord gaat en al persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens heeft verstrekt, gaat u ermee akkoord deze onmiddellijk te verwijderen.

Veiligheid

Voor tellmeGen zijn privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging absolute vereisten. Daarom maken wij gebruik van de meest geavanceerde beveiligingsprotocollen en de nieuwste encryptietechnologieën, evenals van fysieke, technische en administratieve maatregelen om de veiligheid te maximaliseren in overeenstemming met de geldende wetgeving. Alle verbindingen van en naar onze website worden gedekt door het cryptografische protocol SSL.

Onze servers en gegevens worden gehost in de cloud. Hierdoor kunnen wij beschikken over beveiligingssystemen met meerlaagse DoS/DDoS-bescherming, de nieuwste Cisco-netwerktechnologie en snel toegankelijke harde schijven. Dit alles wordt aangevuld met back-ups van de servers, de database en alle informatie van tellmeGen.

Onze applicaties voeren automatisch een audit uit van wijzigingen, zodat alle gegevenswijzigingen worden geregistreerd en er actie kan worden ondernomen als deze niet correct zijn.

De vertrouwelijke gegevens van de gebruikers van tellmeGen worden gecodeerd opgeslagen en alleen ontcijferd wanneer dat nodig is, zodat er nooit een verband kan worden gelegd tussen genetische informatie, individuen en hun persoonlijke gegevens.

Hoewel tellmeGen al het mogelijke heeft gedaan om een veilige en betrouwbare site voor u te creëren, kunnen we echter niet garanderen dat alle communicatie, materialen of persoonlijke informatie die via de site aan tellmeGen worden verstrekt, volledig vertrouwelijk zijn.

Informatie zoals ruwe gegevens, genealogische gegevens en persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen als back-up of herstelkopie. Wanneer een geregistreerde gebruiker van tellmeGen ruwe gegevens, genealogische gegevens en/of profielinformatie verwijdert of om verwijdering verzoekt, zullen kopieën van die opgeslagen informatie uiterlijk 30 dagen na het verzoek van de gebruiker worden verwijderd.

Onderzoek

Op voorwaarde dat u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor ons eigen onderzoek en om toepassingen te ontwikkelen of te verbeteren.

Bij tellmeGen zijn we ervan overtuigd dat elke individuele bijdrage, samen met tienduizenden andere, een verschil kan maken en kan helpen om verbazingwekkende wetenschappelijke ontdekkingen te doen.

Uw inbreng via enquêtes of formulieren, samen met uw genetische informatie en die van vele andere mensen, kan een verschil maken in het onderzoek.

E-mailadressen

Alle personen die zich op de Site registreren, moeten een geldig e-mailadres opgeven om mededelingen en kennisgevingen van tellmeGen te ontvangen. U stemt ermee in om de veiligheid van uw inloggegevens te handhaven en om uw e-mailadres up-to-date te houden.

DNA-gegevens

Ruwe DNA-gegevens die naar TellmeGen worden geüpload, zijn eigendom van de persoon die ze heeft geüpload. Wanneer u een bestand uploadt, krijgt het aan het einde van het uploadproces een kitnummer toegewezen. Dit nummer is uniek voor de individuele ruwe genetische gegevens en zal op de pagina's van deze site worden gebruikt om uw gegevens te identificeren. Indien u contact wenst op te nemen met de beheerder van de site met betrekking tot uw gegevens, dient u het kitnummer dat aan uw gegevens is gekoppeld op te geven. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via [email protected].

Gebruik van de resultaten

De aard van genealogisch onderzoek vereist de uitwisseling van informatie. Dit gebruik moet echter gebaseerd zijn op de eerbiediging van de rechten en de persoonlijke levenssfeer van andere personen. Iedereen die deze site gebruikt zonder zich aan deze basisregel te houden, zal onmiddellijk worden uitgesloten en alle gegevens zullen worden verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, het versturen van spam naar mailinglijsten, het plaatsen van andermans gebruikersnamen of andere persoonlijke informatie zonder hun toestemming. Als er geen toestemming is verkregen van de betrokken persoon, moet alle persoonlijke informatie (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam en kitnummer) worden verwijderd voordat de resultaten opnieuw worden gepubliceerd. De beoordeling van een eventuele schending van dit beginsel ligt in handen van de beheerders van TellmeGen.

We kunnen niet garanderen dat gebruikers geen andere toepassingen, zowel genetisch als niet-genetisch, zullen vinden dan die hieronder worden beschreven of die mogelijk in de toekomst worden ontwikkeld. Enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen van ruwe gegevens, persoonlijke informatie en/of genealogische gegevens door een geregistreerde gebruiker van TellmeGen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

Onthullen van identiteiten;
Het vinden van genetische overeenkomsten (personen die DNA delen);
Vaderschap- en moederschapstesten;
Ontdekking van onbekende of niet-geïdentificeerde kinderen, ouders of broers of zussen;
Ontdekking van andere genetische en genealogische verwanten, zowel bekende als onbekende of onverwachte;
Ontdekking van etnische afkomst;
Ontdekking van een genetische relatie tussen ouders;
Ontdekking van biologisch geslacht;
Ontdekking van medische informatie of lichamelijke kenmerken;
het verkrijgen van een e-mailadres; en/of
Familieopsporing door derden, zoals rechtshandhavingsinstanties, om de dader van een misdrijf te identificeren of om stoffelijke resten te identificeren.
U begrijpt dat toekomstige genealogische en niet-genealogische toepassingen zich kunnen ontwikkelen, met inbegrip van toepassingen die tellmeGen niet kan voorspellen of voorzien. Als u een van deze huidige of toekomstige toepassingen onaanvaardbaar vindt, verstrek dan geen ruwe gegevens aan tellmeGen en verwijder alle ruwe gegevens die u reeds aan deze Site hebt verstrekt. Het is ons beleid om uw genealogische gegevens, persoonlijke informatie of e-mailadres nooit aan derden te verstrekken, behalve wanneer u uw gegevens verstrekt voor onderzoeksprojecten. U hebt het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die tellmeGen over u heeft verzameld. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected].

Vraag om in de toekomst geen contact meer van ons te ontvangen;
Kijk welke informatie wij over u hebben, als die er is;
informatie die wij over u hebben (met inbegrip van persoonlijke informatie, onbewerkte gegevens en genealogische gegevens) te wijzigen, te corrigeren of te laten verwijderen; en
uit uw bezorgdheid over het gebruik van uw informatie.

Nauwkeurigheid van de resultaten

De analyseresultaten en vergelijkingen die op deze site worden gepresenteerd, worden "in de huidige staat" aangeboden en er wordt geen garantie gegeven over hun nauwkeurigheid of bruikbaarheid. Van tijd tot tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht in de software en analyse-instrumenten, waardoor de resultaten kunnen afwijken van de resultaten die hierboven zijn vermeld. We bieden geen garanties voor: (a) de functionaliteit van de Site of de tools op de Site; of (b) de kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Site, inclusief persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens die op de Site worden verstrekt. Elk vertrouwen dat u stelt in informatie die u op de Site vindt, is strikt op eigen risico. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijke informatie door u, elke andere bezoeker aan de Site en elke persoon die op de hoogte kan worden gebracht van de inhoud ervan. De beheerders van deze Site zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze Site wordt verstrekt.

Beëindiging van de dienst

Iedereen die zijn ruwe gegevens of verstrekte genealogische gegevens uit de database van tellmeGen wil laten verwijderen, kan dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via [email protected] en het verzoek tot verwijdering van zijn persoonlijke gegevens in te dienen.

De beheerders van tellmeGen behouden zich het recht voor om ruwe gegevens, genealogische of persoonlijke informatie uit de database te verwijderen, om welke reden dan ook, op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving. Alle of een deel van de tellmeGen diensten kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken van de tellmeGen beheerders, beëindigd worden.

Verlies van gegevens

De exploitanten van tellmeGen zijn niet aansprakelijk voor het verlies van ruwe gegevens, hetzij als gevolg van een mechanisch defect, een softwarefout, een menselijke fout of anderszins.

Toekomst

Wij kunnen niet voorspellen wat de toekomst zal brengen voor DNA-onderzoek of genealogie. Evenmin kunnen we voorspellen wat de toekomst voor TellmeGen zal brengen. Het is mogelijk dat TellmeGen in de toekomst fuseert of haar activiteiten overdraagt aan andere personen of entiteiten, wat kan leiden tot veranderingen in het operationele personeel van TellmeGen. TellmeGen behoudt zich het recht voor om toegang te verlenen tot uw gegevens (inclusief ruwe gegevens, genealogische gegevens, profielinformatie en andere persoonlijke informatie) aan dergelijke andere personen of entiteiten, inclusief personen die momenteel niet betrokken zijn bij de activiteiten van TellmeGen. Dit beleid blijft van kracht op de Site totdat u op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in dit beleid. Als u dit beleid niet aanvaardt, stemt u ermee in om uw persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens niet aan TellmeGen te verstrekken. Als u al persoonlijke informatie, ruwe gegevens of genealogische gegevens heeft verstrekt, stemt u ermee in deze onmiddellijk van TellmeGen te laten verwijderen. U kunt dit doen door op elk moment contact met ons op te nemen via [email protected].

Beperking van aansprakelijkheid

tellmeGen is niet aansprakelijk jegens u onder dit Beleid, het wordt erkend en overeengekomen dat de Site uitsluitend voor uw gemak wordt verstrekt. Indien de voorgaande aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van tellmeGen jegens u voor een voor beroep vatbare gebeurtenis die voortvloeit uit de Site of uit dit Beleid, beperkt zijn tot de bedragen die u aan tellmeGen hebt betaald voor de Site gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan een dergelijke voor beroep vatbare gebeurtenis. Niettegenstaande iets dat hiermee in tegenspraak is, zal deze Polis de aansprakelijkheid van een der partijen voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een der partijen of van haar agenten of werknemers, of voor overlijden of persoonlijk letsel, niet beperken of uitsluiten. De partijen komen overeen dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze Policy vrij werden onderhandeld en integraal deel uitmaken van de overeenkomst, in die zin dat de Site niet beschikbaar zou zijn geweest voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden indien dergelijke beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid niet in deze Policy zouden zijn opgenomen. Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Bovendien verbieden sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om tellmeGen en zijn filialen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden, en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vrijwilligers, aannemers, consultants, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, adverteerders, leveranciers en dienstverleners te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, verlies, claim en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw overtreding van dit beleid of uw gebruik of misbruik van de site. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van alle zaken die anders onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u. In dat geval dient u met ons samen te werken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen.

Wettelijke informatie

In dit gedeelte hebben wij een aantal wettelijk verplichte bekendmakingen opgenomen die voortvloeien uit de GDPR-privacywetgeving. Wij maken bij al onze cliënten gebruik van de Europese wet op de gegevensbescherming om het hoogste niveau van privacy te waarborgen.

Voor dit gedeelte hanteren we de termen "persoonsgegevens" en "verwerking" zoals gedefinieerd in de GDPR. Over het algemeen betekent "persoonsgegevens" informatie die kan worden gebruikt om een individuele persoon te identificeren, terwijl "verwerking" acties omvat die kunnen worden ondernomen met betrekking tot de gegevens, zoals verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken. TellmeGen zal de verantwoordelijke zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de diensten van TellmeGen.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar

Bij tellmeGen staan we de registratie en verwerking van gegevens van kinderen onder de 18 jaar enkel toe indien een volwassene de aanvrager van de account is en kan bewijzen dat hij/zij de ouder of wettelijke voogd van het kind is.

Wij verzamelen bewust geen persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar en vragen hier ook niet om. Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer u dan alstublieft niet te registreren bij tellmeGen of enige persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar, zullen wij deze informatie zo spoedig mogelijk wissen. Mocht u vermoeden dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected].

De accounts van minderjarigen onder de 18 jaar op ons platform zijn geregistreerd door bloedverwanten in de eerste graad. Om dit te doen, hebben zij bewijsstukken moeten overleggen. Dit bewijs wordt gecontroleerd door het personeel van TellmeGen om zeker te zijn van de eerstegraads verwantschap.

Deze rekeningen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eerstegraads familieleden. tellmeGen is niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van deze rekeningen door deze familieleden.

Rechten van de betrokkene in de EU

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder de hieronder beschreven rechten. Voor meer informatie over deze rechten, of om een verzoek in te dienen, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected]. In sommige gevallen kunnen wij niet volledig aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als het onredelijk of uiterst onpraktisch is, als het de rechten van anderen in gevaar brengt of als het niet wettelijk verplicht is. In die gevallen zullen wij echter toch reageren en u op de hoogte brengen van die beslissing. In sommige gevallen kunnen wij u ook vragen ons aanvullende informatie te verstrekken, waaronder eventueel persoonsgegevens, indien dit nodig is om uw identiteit en de aard van uw verzoek te verifiëren.

Toegang: U kunt meer informatie vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren en een kopie van die persoonsgegevens opvragen. Als u rekeninghouder bent, kunt u ook toegang krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens door in te loggen op uw rekening.

Toegang: U kunt meer informatie vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren en een kopie van die persoonsgegevens opvragen. Als u rekeninghouder bent, kunt u ook toegang krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens door in te loggen op uw rekening.

Wissen: U kunt verzoeken dat wij sommige of al uw persoonsgegevens uit onze systemen wissen.

Intrekking van toestemming: Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming (die u bij het verzamelen van die gegevens hebt gegeven), hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Portabiliteit: U kunt een kopie van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat aanvragen. U kunt ook vragen dat wij de gegevens overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.

Bezwaar: U kunt contact met ons opnemen om ons te laten weten dat u er bezwaar tegen heeft dat wij uw persoonsgegevens blijven gebruiken of bekendmaken voor bepaalde doeleinden.

Beperking van de verwerking: U kunt ons vragen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Doorgifte van persoonsgegevens

De tellmeGen-dienst wordt beheerd door Genelink S.L., een in Europa gevestigde onderneming. U erkent dat alle persoonsgegevens die u verstrekt aan, of die verzameld worden door, de tellmeGen dienst door Genelink S.L. in Europa worden ontvangen en zullen worden gehost op Europese servers die worden beheerd door Genelink S.L. of zijn dienstverleners. Dit is noodzakelijk voor Genelink S.L. om de door u gevraagde tellmeGen diensten aan u te leveren en wordt uiteengezet in deze servicevoorwaarden en het privacybeleid. Als u niet wilt dat uw gegevens in Europa worden verwerkt en gehost, maak dan geen gebruik van de diensten van tellmeGen. Genelink S.L. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en behandelt deze in overeenstemming met de verplichtingen van de importeur krachtens de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door de Europese Commissie).

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u een account bij ons heeft of zolang als nodig is om u de diensten van tellmeGen te leveren. Zie het gedeelte "Privacy en beveiliging" voor meer informatie.

Bijwerkingen van dit beleid

We kunnen de servicevoorwaarden en het privacybeleid van tellmeGen te allen tijde bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van updates door een bericht op de website te plaatsen. U stemt ermee in om de bijgewerkte voorwaarden en het bijgewerkte beleid te lezen en door gebruik te blijven maken van de website nadat we een kennisgeving van de bijwerking hebben geplaatst, stemt u ermee in de wijzigingen in de servicevoorwaarden en het privacybeleid van tellmeGen te accepteren.

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen

DNA-dag promotie

Alleen tot 25 april

-15% op alle DNA-tests

Gebruik onze coupon DNA15