Metotrexat vid transplantatavstötning (Effektivitet)

Metotrexat är en strukturell analog av folsyra som ofta används vid behandling av vissa typer av cancer, autoimmuna sjukdomar och som immunosuppressivt medel vid organtransplantation. Det finns betydande bevis för gener som är förknippade med en ökad benägenhet för organavstötning, där MTHFR, som är involverat i metabolismen av metotrexat, är en av de mest studerade.

Metotrexat är ett så kallat antimetabolitläkemedel med flera indikationer. Det används för att behandla reumatoid artrit, svår psoriasis, vissa typer av cancer (lymfom, leukemier, livmoder-, bröst-, lung-, huvud- och halscancer) och används också som immunosuppressivt medel vid organtransplantationer för att förhindra avstötning. Metotrexat kan behandla reumatoid artrit genom att minska immunsystemets aktivitet. Metotrexat behandlar cancer genom att bromsa tillväxten av cancerceller. Metotrexat behandlar psoriasis genom att bromsa tillväxten av hudceller för att stoppa utsöndringen av hudceller. Metotrexat används för att förhindra transplantatavstötning vid transplantationer genom att minska immunsystemets aktivitet.

Metotrexat används också ibland för att behandla Crohns sjukdom, multipel skleros, autoimmuna sjukdomar och andra tillstånd som utvecklas när immunsystemet felaktigt angriper friska celler i kroppen.

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test, se avsnittet om farmakologisk kompatibilitet eller farmakogenetik.

VERKNINGSMEKANISM

Antineoplastisk och immunosuppressiv folsyraantagonist. Interfererar med DNA-syntes, cellreparation och replikationsprocesser; kan minska utvecklingen av maligna vävnader utan irreversibel skada på normala vävnader.

KONTRAINDIKATIONER

Graviditet, amning, befintliga eller nyligen genomgångna vattkoppor, herpes zoster. Risk/nyttaförhållandet bör utvärderas vid ascites, gastrointestinal obstruktion, peritoneal- eller pleurautgjutning, nedsatt njurfunktion, benmärgsdepression, tidigare gikt, njursten, leverdysfunktion, infektion, peptiskt ulcus och ulcerös kolit. Försiktighet bör också iakttas hos patienter som genomgår behandling med cytotoxiska läkemedel eller strålbehandling.

BIVERKNINGAR

Många biverkningar är oundvikliga och representerar deras farmakologiska verkan, t.ex. leukopeni och trombocytopeni, som används som indikatorer på läkemedelseffektivitet och underlättar individuell dosjustering. De kräver läkarvård endast om de kvarstår eller är besvärande: anorexi, illamående och kräkningar. Mer vanligt förekommande och som kräver läkarvård är: melena, hematemes, diarré, hematuri, artralgi och ödem. Intratekal administrering kan orsaka: suddig syn, förvirring, yrsel, dåsighet, huvudvärk, kramper eller ovanlig trötthet. Alopeci kräver inte läkarvård. Indikationer på möjlig toxicitet i centrala nervsystemet: dimsyn, förvirring, yrsel och huvudvärk. Det är mer sannolikt att biverkningar uppträder hos mycket unga eller äldre patienter.

Vid användning som antineoplastiskt medel är de biverkningar som kan utvecklas följande: Leukocytopeni, trombocytopeni, anemi; huvudvärk, trötthet, dåsighet, parestesi; pulmonella komplikationer på grund av interstitiell alveolit/pneumonit (typiska symtom: allmän sjukdomskänsla, irriterande och torr hosta, andnöd som övergår i dyspné vid vila, bröstsmärta, feber); aptitlöshet, illamående, kräkningar, buksmärta, inflammation och ulceration av slemhinnan i mun och svalg, stomatit, dyspepsi, diarré; exantem, erytem, pruritus; ökade leverenzymvärden (ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas och bilirubin).

Vid överdosering av metotrexat ska folinsyra räddas genom intravenös infusion i doser upp till 75 mg under de första 12 timmarna följt av oral eller intravenös folinsyra 15 mg var 6:e timme i minst 4 doser tills metotrexatnivåerna i serum är lägre än 5x10 -7 M. Behandling med intravenöst och intratekalt karboxypeptidas G2 har publicerats för att påskynda clearance av metotrexat.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Samtidig administrering av intratekalt metotrexat och aciklovir kan orsaka neurologiska avvikelser. Ökad risk för hepatotoxicitet vid intag av alkohol eller hepatotoxiska läkemedel. Metotrexat ökar urinsyrakoncentrationen i blodet, vilket kräver justering av doseringen av allopurinol, kolkicin eller probenecid. Det ökar den antikoagulerande aktiviteten och risken för blödning genom att minska den hepatiska syntesen av koagulationsfaktorer, varför dosen av antikoagulantia som härrör från kumarin bör justeras. Användning av NSAID ökar risken för agranulocytos (fenylbutazon). Asparaginas kan blockera effekterna av metotrexat genom att hämma cellreplikationen. Administrering av cytarabin efter initiering av metotrexatbehandling kan ge en synergistisk cytotoxisk effekt. Folsyra kan interferera med metotrexats antifolateffekter. Oralt kanamycin ökar absorptionen av oralt metotrexat. Oralt neomycin minskar absorptionen av oralt metotrexat. Probenecid och salicylater kan hämma den renala utsöndringen av metotrexat. Pyrimetamin, triamteren eller trimetoprim kan öka de toxiska effekterna av metotrexat på grund av deras liknande verkan som folsyraantagonister.

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test, se avsnittet om farmakologisk kompatibilitet eller farmakogenetik.

HANDELSNAMN

  • Reumatrex
  • Trexall
  • Bertanel
  • Metoject
  • Emthexate

Analyserade gener

MTHFR

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp