Iloperidon (Skuteczność)

Iloperidon jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu schizofrenii. Obecność polimorfizmów w genie CNTF, który koduje rzęskowy czynnik neurotroficzny, została powiązana z różnicami w odpowiedzi na ten lek.

Iloperidon jest lekiem przeciwpsychotycznym drugiej generacji lub atypowym, stosowanym w leczeniu objawów schizofrenii.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Mechanizm działania iloperidonu nie jest jeszcze znany. Uważa się, że skuteczność iloperidonu jest pośredniczona przez połączenie antagonizmu receptorów dopaminowych typu 2 i receptorów serotoninowych typu 2.

UWAGI

Nie zaleca się przepisywania iloperidonu u pacjentów z niewydolnością wątroby.

U pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z otępieniem istnieje zwiększone ryzyko śmiertelności podczas leczenia iloperidonem.

Iloperidon wydłuża odstęp QT w sercu, należy unikać podawania iloperidonu z innymi substancjami wydłużającymi odstęp QT: leki przeciwarytmiczne klasy IA (takie jak chinidyna, prokainamid) lub leki przeciwarytmiczne klasy III (takie jak amiodaron, sotalol), substancje przeciwarytmiczne, leki przeciwpsychotyczne (takie jak ziprasidon, chlorpromazyna, tiorydazyna), antybiotyki (takie jak gatifloksacyna, moksyfloksacyna) lub jakiekolwiek inne substancje wydłużające odstęp QTc (takie jak pentamidyna, octan lewometadylu, metadon).

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie oraz z wrodzonym zespołem długiego QT. Zachować szczególną ostrożność w okolicznościach zwiększających ryzyko wystąpienia torsade de pointes, takich jak: bradykardia, hipokaliemia, hipomagnezemia, wrodzone wydłużenie odstępu QT, niedawno przebyty ostry zawał serca, zdekompensowana niewydolność serca.

U pacjentów z hiperglikemią i cukrzycą należy prowadzić regularną kontrolę. Tą regularną kontrolą należy objąć również pacjentów z czynnikami ryzyka cukrzycy, takimi jak otyłość, wywiad rodzinny (kontrolę stężenia glukozy na czczo należy przeprowadzić na początku leczenia iloperidonem i okresowo w czasie trwania leczenia).

Wyjątkowa ostrożność u pacjentów z drgawkami w wywiadzie lub w stanach potencjalnie obniżających próg drgawkowy (otępienie typu Alzheimera).

Iloperidon może wpływać na osąd, myślenie i zdolności motoryczne. U pacjentów zagrożonych samobójstwem prowadzić ścisły nadzór podczas leczenia.

INTERAKCJE FARMAKOLOGICZNE

Stężenie iloperidonu w osoczu może być zwiększone przez: silne inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol), silne inhibitory CYP2D6 (np. paroksetyna, fluoksetyna).

SKUTKI UBOCZNE

Palpitacje; wydłużenie odstępu QT w sercu; zapalenie spojówek (w tym alergiczne); zmniejszenie masy ciała; mialgia, skurcze mięśni; niepokój, agresywność, majaczenie; nietrzymanie moczu; zaburzenia erekcji.

NAZWA MARKI

  • Fanapt®

Analizowane geny

CNTF

Bibliografia

Nie robiłaś jeszcze testu DNA?

Zrób sobie badanie genetyczne i dowiedz się wszystkiego o sobie.

starter
Test DNA Starter

Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
starter
Test DNA Advanced

Zdrowie, Pochodzenie, Cechy i Wellness

Kup
Test DNA, którego szukałeś
Kup