Candesartan (Effektivitet)

Renin-angiotensin-aldosteronsystemet är en viktig fysiologisk process för reglering av blodtrycket. Varianter i de gener som kodar för en av komponenterna i detta hormonsystem kan på ett betydande sätt påverka svaret på behandling med vissa läkemedel (t.ex. candesartan) som verkar på detta system och hjälper till att hantera både hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdomar.

De viktigaste blodtryckssänkande läkemedlen klassificeras som: betablockerare, diuretika, ACE-hämmare (angiotensin-converting enzyme), angiotensin II-receptorantagonister och kalciumkanalblockerare.

Candesartan tillhör gruppen angiotensin II-receptorantagonister och används ofta ensamt eller i kombination med andra läkemedel vid behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Candesartan verkar genom att hämma renin-angiotensinsystemet eller RAS, som är ett viktigt hormonellt system för reglering av blodtrycket.

Det administreras oralt som en prodrug (biologiskt inaktiv form), candesartan cilexetil, som snabbt omvandlas till sin aktiva form, candesartan.

KONTRAINDIKATIONER

Det är kontraindicerat hos patienter som är överkänsliga mot kandesartan.

Administrera inte kandesartan och aliskiren samtidigt till patienter med diabetes.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Behandling med kandesartan bör undvikas under graviditet. Om du tar kandesartan och blir gravid ska du informera din läkare så snart som möjligt. Användning under amning bör utvärderas av din läkare.

Behandling med kandesartan rekommenderas inte till barn under ett års ålder.

Personer med symtomatisk hypotoni (på grund av diuretikabehandling, saltrestriktion i kosten, dialys, diarré eller kräkningar) kan behöva tillfälliga justeringar av dosen av kandesartan och blodtrycket bör övervakas.

Läkemedel som hämmar renin-angiotensinsystemet, såsom candesartan, kan försämra njurfunktionen och orsaka hyperkalemi (förhöjt kalium). Det rekommenderas att njurfunktionen och kaliumnivåerna i serum övervakas under behandlingen.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Medel som ökar kaliumnivåerna i serum, t.ex. vissa diuretika och kaliumtillskott. Övervaka kaliumnivåerna i serum vid samtidig administrering av kaliumsparande diuretika och candesartan.

Samtidig administrering med litium ökar litiumhalten i serum och toxiciteten. Övervaka litiumnivåerna vid samtidig administrering.

Administrering av kandesartan med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (inklusive cyklooxygenas-2 eller COX-2-hämmare) kan påverka njurfunktionen, särskilt hos äldre patienter. Därför bör njurfunktionen kontrolleras regelbundet vid samtidig administrering.

I allmänhet rekommenderas inte trippelkombinationen av kandesartan med en ACE-hämmare och en mineralokortikoidreceptorantagonist. Om kandesartan administreras tillsammans med en annan angiotensinreceptorantagonist, ACE-hämmare eller läkemedlet aliskiren bör blodtryck, njurfunktion och elektrolyter övervakas.

BIVERKNINGAR

De vanligaste biverkningarna när behandlingen avbryts hos vuxna är huvudvärk, yrsel, hypotoni, nedsatt njurfunktion och förhöjda kaliumnivåer.

VARUMÄRKESNAMN

  • ATAKAND

Analyserade gener

AGTR CYP11B2 GPR83 SH2B3

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp