Carvedilol (Dosering)

Karvedilol är en betablockerare med vasodilaterande effekt som används vid hjärtsjukdom. Vissa cytokrom CYP2D6-metaboliska profiler kan kräva en dosjustering.

Karvedilol är en icke-selektiv vasodilaterande ß-blockerare med antioxidativa egenskaper (som också selektivt blockerar alfa-1-adrenoreceptorer). Det har ingen inneboende sympatomimetisk aktivitet och har membranstabiliserande egenskaper.

KONTRAINDIKATIONER

Karvedilol är kontraindicerat i följande fall: Överkänslighet, NYHA klass IV hjärtsvikt som kräver behandling med typ IV inotropa läkemedel; KOL med bronkial obstruktion, leverdysfunktion, bronkialastma; 2:a och 3:e gradens A-V-block; svår bradykardi (<50 slag/min), kardiogen chock, sinussjukdom (inklusive sinoatrialt nodblock), svår hypotoni (systoliskt tryck <85 mm Hg), metabolisk acidos, Prinzmetals angina, obehandlat feokromocytom; svåra perifera arteriella cirkulationsstörningar; samtidig intravenös behandling med verapamil eller diltiazem.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Försiktighetsåtgärder bör vidtas när karvedilol förskrivs i följande fall.

Kongestiv hjärtsvikt som kontrolleras med digitalis, diuretika och/eller ACE-hämmare, diabetes mellitus (eftersom karvedilol maskerar symtom på hypoglykemi), perifer vaskulär sjukdom, perifera cirkulationsrubbningar (Raynauds sjukdom), allmän kirurgi, 1:a gradens hjärtblock, tidigare allvarliga överkänslighetsreaktioner samt desensibiliseringsbehandling, labil eller sekundär hypertoni, om feokromocytom eller vasospastisk Prinzmetals angina misstänks, om kongestiv hjärtsvikt enligt NYHA-klass IV måste behandlas.

Bedöm risk/nytta hos patienter med: tidigare psoriasis associerad med ß-blockerare och KOL med bronkospastisk komponent och som inte får farmakologisk behandling.

Njurfunktionen ska övervakas vid ökande dos och behandlingen ska avbrytas eller dosen minskas vid försämring hos patienter med kongestiv hjärtsvikt och lågt blodtryck (systoliskt blodtryck <100 mm Hg), ischemisk hjärtsjukdom och diffus kärlsjukdom och/eller underliggande njurinsufficiens.

Gradvis utsättande av behandlingen är tillrådligt. Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel, trötthet och asteni; nedstämdhet, depression; hjärtsvikt, bradykardi, ödem, hypervolemi, vätskeöverbelastning; Hypotension, postural hypotension, perifera cirkulationsrubbningar (kalla extremiteter), förvärrade symtom hos patienter med claudicatio intermittens eller Raynauds fenomen, perifert ödem, astma och dyspné hos predisponerade patienter, lungödem, gastrointestinala besvär (illamående, diarré, buksmärta, dyspepsi, kräkningar); Anemi, minskad tårflöde, ögonirritation, synnedsättning, avvikelser i njurfunktionen hos patienter med diffus vaskulär sjukdom eller underliggande njursjukdom, akut njursvikt, nedsatt urinering, smärta i extremiteterna, viktökning, hyperkolesterolemi, försämring av blodsockerkontrollen (hyperglykemi, hypoglykemi) hos patienter med redan existerande diabetes, asteni (trötthet), smärta.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

 • Behandling med karvedilol ökar risken för AV-överledningsstörningar med: verapamil, diltiazem, klass I-antiarytmika; kontraindicerat intravenöst.
 • Risk för förlängning av atrioventrikulär överledningstid vid samtidig behandling med karvedilol och digoxin.
 • Karvedilol ökar blodtrycket och minskar hjärtfrekvensen vid samtidig behandling med klonidin.
 • Karvedilol förstärker effekten av insulin och orala antidiabetika.
 • Karvedilol ökar risken för hypotoni och/eller svår bradykardi om det tas i kombination med reserpin eller MAO-hämmare.
 • Karvedilol ökar plasmakoncentrationen av ciklosporin.
 • Synergistiska negativa inotropa och hypotensiva effekter med anestetika.
 • Plasmanivåerna av karvedilol kan minskas av rifampicin.
 • Plasmanivåerna av karvedilol kan öka med: SSRI, fluoxetin, paroxetin, kinidin, propafenon, cimetidin.
 • Karvedilol ökar blodtrycket om det tas tillsammans med NSAID-preparat.

HANDELSNAMN

 • Coropres ®
 • Normotrid ®
 • Palacimol ®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp