Fesoterodin (Dosering)

Fesoterodin är ett antimuskarint läkemedel som används för att behandla överaktiv blåsa. Förekomsten av polymorfismer i CYP2D6-genen påverkar läkemedlets farmakokinetik, så att känna till individens "metaboliska status" kan bidra till att uppnå bättre dosjustering.

Fesoterodin används för att behandla överaktiv blåsa (ett tillstånd där blåsmusklerna drar ihop sig okontrollerat, vilket orsakar frekvent urinering, akut behov av att urinera och oförmåga att kontrollera urinering). Fesoterodin tillhör en klass av läkemedel som kallas antimuskarinika. Det verkar genom att slappna av i blåsmusklerna för att förhindra brådskande, frekvent eller okontrollerbar urinering.

Verkningsmekanism

Fesoterodin är en specifik kompetitiv muskarinreceptorantagonist. Det hydrolyseras snabbt och i stor omfattning av plasmaesteraser för att ge upphov till 5-hydroximetylderivatet, som är den huvudsakliga aktiva metaboliten och primärt ansvarig för den farmakologiska effekten.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot fesoterodin, urinretention, gastrisk retention, okontrollerat glaukom, myasthenia gravis, svår leverinsufficiens, svår ulcerös kolit, toxisk megakolon.

Förskriv inte fesoteridon eller övervaka noga dess användning om det används samtidigt med potenta CYP3A4-hämmare hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder bör vidtas när patienten har signifikant obstruktion av urinblåsans utflödesväg, med risk för urinretention; gastrointestinala obstruktiva störningar (pylorusstenos); gastroesofageal reflux och/eller de som samtidigt tar substanser (orala bisfosfonater) som kan orsaka eller förvärra esofagit; minskad gastrointestinal motilitet; autonom neuropati; kontrollerat glaukom; patienter med risk för QT-förlängning (hypokalemi, bradykardi och samtidig administrering av QT-förlängande läkemedel), relevant befintlig hjärtsjukdom (myokardiell ischemi, arytmi, CHF); detrusorhyperaktivitet av neurogent ursprung.

Extrem försiktighet bör iakttas vid förskrivning eller dosjustering till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion vid samtidig användning av potenta eller måttliga cytokroma CYP3A4-hämmare eller potenta CYP2D6-hämmare. Samtidig användning med en potent CYP3A4-inducerare (karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesört) rekommenderas inte.

Fesoterodin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Det finns en risk för angioödem, om det inträffar ska behandlingen med fesoterodin avbrytas och lämplig behandling sättas in omedelbart.

Användningen rekommenderas inte under graviditet och amning eftersom det inte finns några toxicitetsdata.

Interaktioner med läkemedel

Fesoterodin minskar effekten av metoklopramid.

Försiktighet vid användning av fesoterodin i kombination med andra antimuskarina läkemedel och substanser med antikolinerga egenskaper (t.ex. amantadin, tricykliska antidepressiva, vissa neuroleptika), eftersom detta kan leda till ökad terapeutisk effekt och biverkningar.

Plasmakoncentrationen av fesoterodin ökas av: potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir (inklusive all ritonavir-boostad proteashämmarbehandling), saquanivir och telitromycin).

Plasmakoncentrationen av fesoteridon minskar vid: behandling med CYP3A4-inducerare (t.ex. karbamazepin, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, johannesört). Samtidig användning rekommenderas inte.

Samtidig administrering med en potent CYP2D6-hämmare kan resultera i ökad fesoterodinexponering och biverkningar. En dosminskning till 4 mg kan vara nödvändig vid samtidig administrering med potenta CYP2D6-hämmare.

Biverkningar

Yrsel, huvudvärk, torra ögon, torr hals, muntorrhet, buksmärta, diarré, dyspepsi, förstoppning, illamående, dysuri, sömnlöshet, heshet, ryggsmärta.

Det finns andra allvarligare men mindre vanliga biverkningar såsom: svullnad i ansikte, hals, tunga eller läppar och svårigheter att svälja eller andas. Om du upplever något av dessa symtom, sluta ta fesoterodin och gå till en akutmottagning.

Handelsnamn

  • Toviaz®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp