Fluoxetin (Effektivitet)

Fluoxetin är ett antidepressivt medel i familjen serotoninåterupptagshämmare, som används allmänt vid behandling av depression, ångest, bulimi eller paniksyndrom. Minskad aktivitet hos cytokrom CYP2D6 kan resultera i ökade plasmakoncentrationer av läkemedlet och en ökad sannolikhet för biverkningar.

Fluoxetin är ett effektivt antidepressivt läkemedel av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) med färre klassiska biverkningar än tricykliska antidepressiva medel, som selektivt hämmar återupptaget av serotonin i nervcellerna i centrala nervsystemet (CNS).

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test kan du läsa mer i avsnittet om farmakologisk eller farmakogenetisk kompatibilitet.

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot fluoxetin.

I kombination med MAOI-antidepressiva ska behandlingen inte påbörjas förrän 5 veckor efter avslutad behandling med fluoxetin och fluoxetin ska inte påbörjas förrän 2 veckor efter avslutad behandling med irreversibla MAOI och dagen efter med reversibla MAOI.

PRECAUTIONS

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av fluoxetin till patienter med nedsatt leverfunktion, tidigare kramper, instabila kramptillstånd/epilepsi, mani/hypomani, blödningsrubbningar, leverdysfunktion, patienter med medfött långt QT-syndrom, QT-förlängning i släkten eller andra kliniska tillstånd som predisponerar för arytmier (såsom hypokalemi och hypomagnesemi, bradykardi, akut hjärtinfarkt). Försiktighet bör iakttas hos patienter med diabetes, förhöjt intraokulärt tryck eller risk för trångvinkelglaukom.

Extrem försiktighet bör iakttas när fluoxetin förskrivs samtidigt med orala antikoagulantia, läkemedel som påverkar trombocytfunktionen eller ökar risken för blödning.

Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare suicidala händelser och betydande suicidtankar innan fluoxetinbehandlingen inleds.

Hos barn och ungdomar under 18 år: om ett beslut fattas att inleda behandling, övervaka utvecklingen av självmordssymtom eller mani/hypomani och följ upp pubertal tillväxt och utveckling.

Gradvis nedtrappning av dosen under minst 1-2 veckor rekommenderas för att undvika utsättningssymtom. Det finns en risk för psykomotorisk akatisi/rastlöshet och ventrikulära arytmier.

Undvik samtidig administrering med tamoxifen.

BIVERKNINGAR

Minskad aptit; sömnlöshet, ångest, nervositet, rastlöshet, spänning, minskad libido, sömnstörningar, onormala drömmar; uppmärksamhetsstörning, yrsel, dysgeusi, letargi, dåsighet, tremor; suddig syn; hjärtklappning; rodnad; gäspningar, kräkningar, dyspepsi, muntorrhet, utslag, urtikaria, klåda, hyperhidros, artralgi, frekvent urinering, gynekologisk blödning, erektil dysfunktion, ejakulationsstörning, nervositet, frossa och viktminskning.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Fluoxetin är kontraindicerat vid samtidig behandling med MAOI-antidepressiva.

Fluoxetin förstärker effekten av: läkemedel som metaboliseras av CYP2D6 (justera till det lägsta terapeutiska intervallet för dem med ett smalt terapeutiskt intervall, såsom: flekainid, enkainid, karbamazepin och tricykliska antidepressiva medel).

Fluoxetin kan minska effekten av tamoxifen.

Fluoxetin förstärker effekten av orala antikoagulantia.

Det finns en risk för serotoninsyndrom vid behandling med fluoxetin i kombination med: tramadol, triptaner, litium, tryptofan, selegilin.

Biverkningarna av fluoxetin ökar om man tar Hypericum perforatum.

Undvik att ta fluoxetin med alkohol.

HANDELSNAMN

  • Adofen
  • Luramon ®
  • Prozac
  • Reneuron ®

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp