Furosemid, Torasemid (Effektivitet)

Furosemid och torasemid tillhör familjen loopdiuretika som används för behandling av vätskeretention i samband med olika sjukdomar, t.ex. hjärtsvikt. Det finns stora variationer i effekt mellan individer, vilket till stor del kan förklaras av genetiska variationer.

Både furosemid och torasemid är loopdiuretika i sulfonamidgruppen. Båda blockerar transportsystemet Na+ K+ 2Cl-, men medan furosemid verkar på den nedåtgående delen av Henles slinga, verkar torasemid på den uppåtgående delen. Båda ökar utsöndringen av Na, K, Ca och Mg.

KONTRAINDIKATIONER

  • Furasemid: Överkänslighet mot furosemid eller sulfonamider. Hypovolemi eller dehydrering, anurisk njursvikt, allvarlig hypokalemi eller hyponatremi. Prekomatöst och komatöst tillstånd i samband med hepatisk encefalopati.
  • Torasemid: Överkänslighet mot torasemid eller sulfonureider. Anuri.

BIVERKNINGAR

  • Furasemid: Elektrolytrubbningar, dehydrering och hypovolemi, förhöjda blodnivåer av kreatinin och triglycerider. Ökad urinvolym, hypotension inklusive ortostatisk hypotension (särskilt efter intravenös infusion) med hemokoncentration.

Hepatisk encefalopati hos patienter med hepatocellulär insufficiens.

  • Torasemid: Yrsel, huvudvärk, illamående, svaghet, kräkningar; hyperglykemi, överdriven urinering, hyperurikemi, hypokalemi, hypokalemi, överdriven törst, hypovolemi, impotens, dyspepsi. Dessutom långtidsverkande former: dåsighet, diarré, ökad frekvens av urinering, polyuri, nokturi.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

  • Furasemid: Effekten av furosemid minskar vid samtidig behandling med sukralfat, NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), salicylater, fenytoin, probenecid, metotrexat och andra läkemedel med betydande renal tubulär utsöndring.

Potentierar ototoxiciteten hos aminoglykosider, cisplatin och andra ototoxiska läkemedel.

Potentierar nefrotoxiciteten hos nefrotoxiska antibiotika och cisplatin.

Minskar effekten av antidiabetika.

Ökar toxiciteten hos litium, digitalisläkemedel och läkemedel som förlänger hjärtats QT-intervall.

  • Torasemid:

Torasemid ökar toxiciteten av salicylater.

Effekten av torasemid kan hämmas av: indometacin, probenecid.

Oral absorption minskas av kolestyramin.

HANDELSNAMN

  • Furosemid: Seguril®.
  • Torasemid: Sutril®, Dilutol®, Isodiur®.

Analyserade gener

ADD1 GNB3 NPPA SLC12A3

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp