Glimepirid, Gliburid, Gliclazid, Glipizid (Effektivitet)

Sulfonureider är en familj av icke-insulinbaserade antidiabetika som ofta används vid behandling av typ 2-diabetes. De metaboliseras huvudsakligen av CYP2C9, så förekomsten av vissa varianter i denna gen kan ha betydelse för det kliniska svaret på dessa läkemedel.

Sulfonylurea har en akut hypoglykemisk effekt genom att verka på betacellen i bukspottkörteln och stimulera insulinutsöndringen, och en kronisk hypoglykemisk effekt genom att förstärka insulinets verkan genom att öka antalet insulinreceptorer eller bindningen till dessa i insulinkänsliga vävnader.

Sulfonureider är förstahandsval för patienter med diabetes mellitus typ II (DM2) som inte tål metformin och som inte löper någon särskild risk för hypoglykemi. Vissa patienter med DM2 svarar inte initialt på sulfonureider (primär svikt), uppenbarligen i förhållande till graden av hyperglykemi. Och vissa patienter som fungerar bra på sulfonureider kan så småningom sluta svara (sekundär svikt) på grund av utmattning av betacellerna i pankreas eller förekomsten av interkurrenta processer (infektioner, stress etc.). Ibland återställs svaret på sulfonureider genom tillfällig insulinisering av dessa patienter.

Sulfonylurea omfattar ett brett spektrum av läkemedel såsom: glicazid, glyburid (glibenklamid), glimepirid, glipizid, tolbutamid, etc. De fel som ibland uppstår i läkemedelsresponsen mellan olika patienter kan bero på en mängd olika faktorer. Bland dessa faktorer blir genetiska skillnader mellan patienter i gener relaterade till transport, interaktion, insulinsignalering och metabolisering av de cytokromer som biokonverterar dessa läkemedel i levern allt viktigare. Denna punkt handlar om effekt och utveckling av biverkningar av glimepirid, glyburid (eller glibenklamid) och glicazid i samband med förekomst av polymorfismer i cytokrom CYP2C9, som är det huvudsakliga enzym som metaboliserar dessa läkemedel.

Kontraindikationer

Diabetes mellitus 1, graviditet och amning, njurinsufficiens (gliquidon, glipizid, gliclazid och glimepirid kan förekomma vid mild till måttlig njurinsufficiens), biverkningar av sulfonureider, allergi mot sulfonamider och svår leverinsufficiens.

Läkemedelsinteraktioner

Ökar risken för hypoglykemi: Substanser som tränger undan sulfonureider från albuminbindningsställen (t.ex. acetylsalicylsyra, fibrater och trimetoprim), substanser som kompetitivt hämmar metabolismen av sulfonureider (t.ex. alkohol, H2-blockerare och antikoagulantia), substanser som hämmar urinutsöndringen av sulfonureider (såsom probenecid och allopurinol), substanser som förstärker egenskaperna hos orala hypoglykemiska medel (såsom alkohol och aspirin), betablockerare och sympatolytika.

Biverkningar

Hypoglykemi (glyburid eller glibenklamid är den sulfonureid som ger den allvarligaste och mest långvariga hypoglykemin), hematologiska störningar (benmärgsaplasi, agranulocytos, hemolytisk anemi och trombocytopeni), hudstörningar (purpura, pruritus, erythema nodosum, erythema multiforme, Steven-Johnson, fotosensitivitet), gastrointestinala störningar (illamående, kräkningar, kolestas), tyreoideastörningar (övergående subklinisk hypotyreos), njurpåverkan (inadekvat ADH-sekretion (hyponatremi), diuretisk effekt), diffusa lungreaktioner (pneumonit), viktökning, hyperinsulinemi.

Frekvensen av biverkningar är låg (2-5%). Den huvudsakliga biverkningen är hypoglykemi, som har setts oftare i samband med användning av sulfonureider med lång halveringstid, såsom klorpropamid och glibenklamid. Mild-måttlig hypoglykemi förekommer hos 14 % av patientåren och allvarlig hypoglykemi hos 0,6 % av patientåren. Glimepirid och gliclazid med modifierad frisättning och glipizid med kortare verkningstid medför mindre risk för hypoglykemi.

Varumärkesnamn

  • Glimepirid (Amaryl®, Roname®)
  • Glyburid eller glibenklamid (Daonil®, Euglucon®, Glucolon®, Norglicem 5®)
  • Glicazid (Diamicron®)

Analyserade gener

CYP2C9

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp