Imatinib (Effektivitet)

Imatinib är en tyrosinkinashämmare som används vid behandling av vissa typer av cancer, t.ex. myeloisk leukemi eller gastrointestinala stromala tumörer. Även om behandlingen är effektiv kan förekomsten av D816V-varianten i KIT-genen tyda på responsresistens.

Imatinib är ett oralt kemoterapiläkemedel som används för att behandla olika typer av cancer: gastrointestinala stromala tumörer (GIST), kronisk myeloisk leukemi (KML), vissa typer av akut lymfatisk leukemi (ALL), mastocytos och mastcellssarkom.

Läkemedlet tillhör familjen tyrosinkinashämmare (TKI) och verkar på signaltransduktionsvägar, hämmar cellproliferation och inducerar apoptos (programmerad celldöd).

Vid GIST (gastrointestinala stromala tumörer) är imatinib ett alternativ för behandling av patienter med en betydande risk för återfall. Icke-resektabel metastaserad eller återkommande GIST kan behandlas med imatinib, med en anmärkningsvärd svarsfrekvens (50-70%) och förlängd överlevnad.

Det finns dock flera mutationer som gör tumörerna resistenta mot imatinib, t.ex. D816V-mutationen, som finns i KIT-genen. Denna skillnad i svar, beroende på närvaron/frånvaron av D816V-mutationen, gör det tillrådligt att genotypa patienter för att kunna välja den optimala behandlingen för patienten.

HANDELSNAMN

Glivec ®

Analyserade gener

KIT

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp