Morfin (Biverkningar)

Morfin är ett opioidderivat som ofta används som ett kraftigt smärtstillande medel. Det har ett ganska smalt terapeutiskt index och en stor variation i svar och utveckling av biverkningar bland patienter. Det är känt att en del av denna variation beror på förekomsten av genetiska varianter i gener som är relaterade till dess metabolism.

Morfin är en opioid eller ett narkotiskt smärtstillande medel som utvinns ur opiumväxten, allmänt känd som opiumvallmo. Morfin används för att behandla svår smärta eftersom det är ett mycket kraftigt smärtstillande medel: postoperativ smärta, svår kronisk smärta som är resistent mot andra smärtstillande medel, cancersmärta, svår övergående smärta, smärta i samband med hjärtinfarkt.

Morfin är en analgetisk agonist av µ-opioidreceptorer, och i mindre utsträckning kappareceptorer, i centrala nervsystemet. Det binder till dessa receptorer och minskar deras smärtkänslighet.

Denna opioid kan administreras oralt (oral lösning och tabletter) och parenteralt (subkutant, intravenöst, intramuskulärt, epiduralt och intratekalt). Dosen ska anpassas individuellt till varje patient, beroende på hur svår smärtan är och hur patienten svarar på det smärtstillande medlet.

Hos barn används det endast i undantagsfall och i begränsade doser, beroende på deras kroppsvikt. Morfin ges endast till gravida kvinnor när det inte finns något alternativ och med hänsyn till att substansen passerar över i bröstmjölk ska amning avbrytas när morfinbehandling påbörjas.

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet eller allergi mot morfin. Morfin är kontraindicerat under graviditet och amning. Får inte ges till barn under ett års ålder. Ge inte morfin till patienter som lider av andningsdepression eller andningssjukdomar med allvarliga obstruktioner eller till patienter med huvudskada eller förhöjt intrakraniellt tryck.

Morfin ska inte ges före operation eller under de första 24 timmarna efter operation.

Morfin är kontraindicerat hos patienter med krampanfall.

BIVERKNINGAR

Illamående och/eller kräkningar, förändrade blodprovsresultat, dåsighet, desorientering, yrsel, ostadighet, dimsyn, eufori, svettningar, muntorrhet, förstoppning, andningsstörningar och/eller variationer i blodtrycket, asteni, klåda, beroende och missbruk (kan uppstå vid långvarig användning).

Morfin kan förvärra patientens tillstånd om han/hon lider av sjukdomar som: pankreatit, astma, KOL, alkoholism, hypotoni, kronisk förstoppning, hypotyreos, allvarliga lever- eller njursjukdomar, bland andra.

Morfin kan orsaka fysiskt beroende hos fostret och abstinenssyndrom hos barnet om det ges till en gravid kvinna. Det passerar också över i bröstmjölk och ska inte användas under amning.

HANDELSNAMN

  • Morphine Braun® Morphine hydrochloride®
  • Morfinhydroklorid®
  • MST Continus®
  • Oramorph
  • Sevredol®
  • Zomorph
  • Dolq

Analyserade gener

ABCB1 FAAH OCT1

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp