Paclitaxel (Effektivitet)

Paklitaxel är ett antineoplastiskt läkemedel som används för att behandla flera typer av cancer, bl.a. äggstocks-, matstrupe-, bröst-, lung- och bukspottkörtelcancer. Identifiering av genetiska biomarkörer som kan förutsäga läkemedlets effekt och eventuella neurotoxicitet kan vara till stor hjälp för en bättre hantering av behandlingen.

Paklitaxel är ett antineoplastiskt läkemedel som ofta används som första linjens kemoterapi vid bröst-, äggstocks-, lung- och prostatacancer, bland andra typer av solida tumörer.

Om du vill veta mer om alla de substanser som vi analyserar i vårt DNA-test, se avsnittet om farmakologisk eller farmakogenetisk kompatibilitet.

Verkningsmekanism

Paklitaxel är ett antineoplastiskt medel som tillhör taxoidfamiljen som stimulerar sammansättningen av tubulinmikrotubuli och stabiliserar mikrotubuli genom att förhindra deras depolymerisering. På så sätt hämmar paklitaxel bildandet av den mitotiska spindeln under celldelningen, vilket blockerar mitosprocessen och därmed celldelningen.

Kontraindikationer

Behandling med paklitaxel är kontraindicerad hos patienter med överkänslighet mot taxoider, hos ammande kvinnor, när neutrofilantalet är lägre än 1500/mm3 (<1000/mm3 för patienter med Kaposis sarkom), hos patienter med Kaposis sarkom och hos patienter med samtidiga, allvarliga och okontrollerade infektioner.

Försiktighetsåtgärder

Användning av paklitaxel kräver noggrann övervakning av lever, lever och hjärta. Det rekommenderas inte att förskriva paklitaxel till patienter under 18 år eller till patienter över 75 år som fått paklitaxel i kombination med gemcitabin på grund av den höga risken att utveckla biverkningar.

Preventivmedel ska användas under och efter behandlingen.

Administrera inte erlotinib samtidigt med paklitaxel och gemcitabin.

Behandling med paklitaxel ska avbrytas om överkänslighetsreaktioner och/eller sensorisk neuropati utvecklas.

Försiktighet bör iakttas vid användning av paklitaxel i fall av nedsatt leverfunktion, myelosuppression och perifer neuropati.

I kombination med strålbehandling av lungkarcinom kan paklitaxel bidra till utvecklingen av interstitiell pneumonit.

Om mukosit utvecklas hos patienter med Kaposis sarkom ska paklitaxeldosen minskas med 25 procent.

Undvik IA (intraartikulär) administrering och extravasering.

Hos patienter som behandlas med monoterapi eller i kombination med gemcitabin finns risk för utveckling av pneumonit och sepsis (patienten ska övervakas noggrant).

Vid metastaserad bröstcancer och vid icke-kranulocytär lungcancer med måttlig till svår njursvikt rekommenderas en dosreduktion av paklitaxel med 20 %.

Biverkningar

Behandling med paklitaxel kan utveckla ett tillstånd av immunosuppression som kan orsaka olika typer av infektioner (urinvägsinfektioner, follikulit, luftvägsinfektioner, candidiasis, bihåleinflammation). Behandling med paklitaxel kan också orsaka neutropeni, anemi, leukopeni, trombocytopeni, lymfopeni och myelosuppression. Det orsakar också en minskning av hematokrit, antalet röda blodkroppar och andra hematologiska störningar såsom disseminerad intravaskulär koagulation.

Andra biverkningar som kan orsakas av paklitaxel är: anorexi, minskad aptit, hypokalemi (elektrolytrubbningar), sömnlöshet, depression, ångest, yrsel.

Behandling med paklitaxel kan orsaka perifer neuropati, hypoestesi, parestesi, sensorisk perifer neuropati, huvudvärk, dysgeusi, yrsel, perifer motorisk neuropati, ataxi, sensoriska störningar, somnolens.

Andra biverkningar är: ökad lakrimation, dimsyn, torra ögon, torr keratokonjunktivit, madaros.

Andra tecken och symtom på paklitaxelbehandling kan inkludera: lymfödem, dyspné, epistaxis, faryngolaryngeal smärta, förkylning, rinit, rinorré, illamående, diarré, kräkningar, förstoppning, stomatit, buksmärta, uppspänd buk, smärta i övre delen av buken, dyspepsi, gastroesofageal reflux, oral hypoestesi, alopeci, urtikaria, nagelsjukdomar, klåda, torr hud, erytem, nagelpigmentering/missfärgning, hyperpigmentering av huden, onykolys, etc.

Andra möjliga biverkningar är: artralgi, myalgi, extremitetssmärta, bensmärta, ryggsmärta, muskelkramper, trötthet, asteni, pyrexi, perifert ödem, slemhinnesvullnad, smärta, ödem, svaghet, bröstsmärta, sjukdomskänsla, letargi, hyperpyrexi, viktnedgång.

Dessutom kan behandling med paklitaxel orsaka en ökning av blodnivåerna av lever- och pankreasenzymer (ALAT, ASAT, GGT, alkaliskt fosfatas). Paklitaxel kan signifikant öka kroppstemperaturen.

Läkemedelsinteraktioner

Samtidig användning av följande substanser med paklitaxel kan öka dess toxicitet och försiktighet rekommenderas därför: kända hämmare av cytokrom CYP2C8 eller CYP3A4 (t.ex. ketokonazol och imidazol-antimykotika, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopidogrel, cimetidin, ritonavir, saquinavir, indinavir och nelfinavir).

Effekten av paklitaxel kan minskas vid samtidig användning med: kända inducerare av cytokrom CYP2C8 eller cytokrom CYP3A4 (t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz, nevirapin).

Handelsnamn

  • Taxol ®

Analyserade gener

ABCB1 WDR64

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp