Perfenazin (Dosering)

Perfenazin är ett typiskt antipsykotiskt läkemedel, en dopaminreceptorhämmare. Det används bland annat vid behandling av schizofreni, ångest, depression eller bipolär sjukdom. Den genotypiska profilen för CYP2D6-genen kan vara av hög klinisk relevans vid förskrivning av en lämplig dos till patienten.

Perfenazin är ett första generationens antipsykotikum med antidopaminerga, prolaktinstimulerande, antiemetiska, antikolinerga, sedativa och alfa-adrenerga blockerande effekter.

Mycket potent antipsykotiskt neuroleptikum. Mindre sedativ effekt än klopromazin och högre frekvens av extrapyramidala symtom.

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot fenotiaziner.

Administrera inte i situationer med CNS (centrala nervsystemet) depression, koma och feokromocytom, på grund av risk för förvärring och hypotoni.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Hjärtsvikt, diabetes, astma eller KOL, epilepsi, depression, trångvinkelglaukom, prostatahypertrofi, urinretention, njursvikt, leversvikt, parkinsonism, exponering för extrema temperaturer, risk för malignt neuroleptikasyndrom (NMS), hepatotoxicitet hos barn (Reye`s syndrom).

De förlänger QTc-intervallet med risk för "Torsade de Pointes".

Rekommenderas inte till barn under 12 år. Hos äldre finns en större benägenhet för ortostatisk hypotoni, antikolinerga effekter och tardiv dyskinesi.

BIVERKNINGAR

Mycket vanliga: dåsighet och sedering.

Muntorrhet, dimsyn, urinretention, förstoppning, pseudoparkinsonism, dystoni och ljuskänslighet.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Intag av perfenazin ökar toxiciteten av alkohol, tricykliska antidepressiva medel (TCA) och SSRI-antidepressiva medel Ifluoxetin och paroxetin.

Perfenazin minskar effekten av antidiabetika på grund av dess hyperglykemiska verkan.

Effekten av perfenazin minskas av disulfiram.

Ömsesidig antagonism med levodopa.

HANDELSNAMN

  • Decentan®.

Analyserade gener

CYP2D6

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp