Prasugrel (Biverkningar)

Prasugrel är ett trombocythämmande läkemedel som används för att förebygga arteriell trombos i samband med kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt eller stroke. Det metaboliseras via CYP2C19 och dess genotypiska profil kan vara till stor hjälp för att uppnå bästa möjliga terapeutiska justering.

Läkemedlet prasugrel är ett trombocythämmande medel i tiopyridingruppen, såsom tiklopidin och klopidogrel, som hämmar trombocytaggregation och aktivering genom irreversibel bindning av dess aktiva metabolit till P2Y12-klassen av trombocyternas ADP-receptorer, vilket minskar frekvensen av kardiovaskulära händelser såsom död, hjärtinfarkt eller slaganfall.

Kontraindikationer för förskrivning av prasugrel är överkänslighet mot läkemedlet, aktiv patologisk blödning eller tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack samt svår leverinsufficiens.

PRECAUTIONS

Vid förskrivning av prasugrel bör försiktighetsåtgärder vidtas hos patienter med njurinsufficiens eller måttlig leverinsufficiens.

Det rekommenderas att behandlingen avbryts minst sju dagar före planerad operation. Hos patienter med akut koronart syndrom, försiktighet med planerat utsättande på grund av risk för trombos, hjärtinfarkt eller dödsfall (minsta behandlingstid på upp till 12 månader rekommenderas).

Extrem försiktighet hos patienter med instabil angina (UA) eller hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI) som genomgår koronarangiografi inom 48 timmar efter inläggning, laddningsdos av prasugrel ska endast administreras vid tidpunkten för perkutan koronarintervention (PCI) för att minska risken för blödning.

Det finns en ökad risk för blödning hos patienter som är äldre än 75 år (bedöm nytta/risk), blödningsbenägna (nyligen genomgått trauma, kirurgi, aktivt magsår eller nyligen genomgången/återkommande gastrointestinal blödning), kroppsvikt under 60 kg, samtidig användning med orala antikoagulantia (warfarin, klopidogrel), NSAID (icke-steroidala antiinflammatoriska läkemedel) och fibrinolytiska läkemedel.

Försiktighet hos patienter med risk för trombotisk trombocytopen purpura och överkänslighet inklusive angioödem.

BIVERKNINGAR

Frekventa: anemi, hematom, epistaxis, gastrointestinal blödning, hematuri, hematom och/eller blödning vid punktionsstället. Utslag, ekkymos, anemi, blåmärken.

Sällsynta: ögonblödning, hemoptys, hematochezia, retroperitoneal, rektal eller vaginal blödning. Blödning efter interventionen, överkänslighet (inklusive angioödem).

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Intag av prasugrel minskar biotillgängligheten av läkemedel som metaboliseras av CYP2B6 (t.ex. cyklofosfamid, efavirenz, etc.).

HANDELSNAMN

  • Effient ®

Analyserade gener

CYP2C19

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp