Tolbutamid (Effektivitet)

Tolbutamid är en sulfonureid som används vid behandling av diabetes mellitus typ 2. Det administreras särskilt till patienter vars hyperglykemi inte kan kontrolleras enbart genom kostförändringar. Det har observerats att vissa polymorfismer i CYP2C9-genen kan påverka patientens metaboliseringsförmåga och därmed läkemedlets hypoglykemiska effekt.

Tolbutamid är ett oralt hypoglykemiskt medel i sulfonylurea-gruppen. Den hypoglykemiska aktiviteten leder till en skonad kolhydratmetabolism. Tolbutamid ges ensamt eller i kombination med andra orala antidiabetika för behandling av diabetes mellitus typ II.

Beta-cytotropa effekter i pankreas resulterar i ökad insulinsekretion och en minskning av β-cellernas glukoskänslighetströskel eller en ökning av deras reaktivitet mot glukos. Extra-pankreatiska effekter, genom minskat insulinberoende hos perifera vävnader (insulinresistens), leder till ökad insulinbindning och insulinkänslighet i målvävnader.

KONTRAINDIKATIONER

Instabil (juvenil) diabetes typ I (insulinberoende), diabeteskoma; metabolisk dekompensation av diabetiskt ursprung (ketoacidos eller prekoma); hypoglykemiska tillstånd; njursvikt (serumkreatinin över 2 mg/dl); överkänslighet mot tolbutamid; akut porfyri.

Tolbutamid ska inte förskrivas under graviditet och amning, och försiktighet ska iakttas om patienten planerar att bli gravid.

Försiktighet rekommenderas vid leverdysfunktion, infektioner, svåra brännskador eller trauma, större kirurgiska ingrepp.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Hypoglykemiska reaktioner kan uppstå på grund av överdosering, läkemedelsinteraktioner eller dietfel. Alkohol kan också öka eller minska den hypoglykemiska effekten.

BIVERKNINGAR

I början av behandlingen kan synstörningar, symtom på hypoglykemi på grund av överdosering (ångest, frossa, svaghet, illamående, kall och blek hud, kallsvettningar, takykardi) förekomma.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

Den hypoglykemiska effekten av tolbutamid kan förstärkas av: ACE-hämmare (hämmare av angiotensinkonverterande enzym), anabola medel, β-blockerare, biguanidbaserade preparat, MAO-hämmare, bezafibrat, kloramfenikol, klofibrat, kumarinderivat, fenfluramin, fluoxetin, guanetidin, feniramidol, mikonazol, pentoxifyllin (parenteralt i höga doser), fenylbutazonpreparat, fosfamider, probenecid, salicylater, sulfinpyrazon, tetracykliner, tritoqualine.

β-blockerarna klonidin, guanetidin och reserpin kan maskera symtomen på hypoglykemi.

Administrering med följande preparat kan minska den hypoglykemiska effekten av tolbutamid och främja metabolisk dekompensation: acetazolamid, diazoxid, glukagon, kortikosteroider, indometacin, laxermedel, högdos nikotinater, östrogener, gestagener, fenotiazinderivat, fenytoin, saluretika, tyreoideahormoner och sympatomimetika.

Vid samtidig behandling med klonidin och reserpin har både en förstärkning och en minskning av tolbutamids verkan rapporterats.

Samtidig användning av alkohol kan öka eller minska den hypoglykemiska effekten.

HANDELSNAMN

  • Artosin®
  • Orinase®

Analyserade gener

CYP2C9

Har du fortfarande inte gjort ett DNA-test?

Gör ditt genetiska test och få reda på allt om dig.

starter
Starter DNA-test

Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
starter
AdvancedDNA-test

Hälsa, Härkomst, Egenskaper och Wellness

Köp
DNA-testet du letade efter
Köp