Amitriptyline (Dosering)

Amitriptyline is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende psychische stoornissen zoals onder meer depressie, angst of bipolaire stoornis. De doeltreffendheid en de verdraagbaarheid ervan hangen samen met de metabolisering door de cytochromen CYP2D6 en CYP2C9, die de doeltreffendheid van de therapie bepalen.

Amitriptyline wordt gebruikt om de symptomen van depressie en angststoornissen te behandelen. Het behoort tot de familie van de zogenaamde tricyclische antidepressiva (TCA) en werkt door het verhogen van de hoeveelheden van bepaalde natuurlijke stoffen die aanwezig zijn in de hersenen en die noodzakelijk zijn om het mentale evenwicht te bewaren. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van eetstoornissen, neuropathische pijn zoals fibromyalgie, postherpetische neuralgie (branderige, stekende pijn of ongemak die maanden of jaren kunnen aanhouden na een herpes zoster-infectie) en ter voorkoming van migraine.

ACTIEMECHANISME

Amitriptyline remt het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de heropname van serotonine en noradrenaline in adrenerge en serotonerge neuronen, waardoor hun synaptische concentratie toeneemt.

Het is een krachtig tricyclisch antidepressivum met een intens kalmerend effect en een snelle werking, met duidelijke anticholinerge effecten.

CONTRAINDICATIES

Overgevoeligheid voor amitriptyline of andere tricyclische antidepressiva.

Amitriptyline is gecontra-indiceerd bij patiënten met een recent myocardinfarct. Gelijktijdig gebruik van amitriptyline met MAO-remmers en cisapride is gecontra-indiceerd.

VOORZORGSMAATREGELEN

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het voorschrijven van amitriptyline aan patiënten met een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen, leverfunctiestoornissen, nierinsufficiëntie, urineretentie, nauwehoekglaucoom of verhoogde intraoculaire druk, cardiovasculaire aandoeningen (risico op aritmie, sinustachycardie en verlenging van de rijtijd, myocardinfarct, cerebrovasculair accident), apoplexie, hyperthyreoïdie of met antithyreoïdbehandeling, manisch-depressieve ziekte (vooral in de beginfase van de behandeling en na dosiswijzigingen), schizofrenie.

Voorzichtigheid is geboden indien amitriptyline gelijktijdig wordt ingenomen met MAO-remmers, alcohol of andere CNS-depressiva, aangezien dit een verhoogd risico op zelfmoord tot gevolg kan hebben.

Neem voorzorgsmaatregelen bij het voorschrijven van amitriptyline voor de behandeling van kinderen jonger dan 18 jaar.

De behandeling met amitriptyline moet enkele dagen voor de operatie worden onderbroken.

Start en staak de behandeling geleidelijk. De dosis moet worden aangepast op basis van de klinische respons. De patiënt moet worden gecontroleerd totdat verbetering optreedt, vanwege het risico op zelfmoord.

BIJWERKINGEN

Droge mond, sedatie, wazig zicht, constipatie, urineretentie, slaperigheid, orthostatische hypotensie, tachycardie, spiertrillingen, nervositeit of rusteloosheid, parkinsonsyndroom.

Cardiale aritmie, myocardiale depressie, veranderingen in het ECG (verlenging van het QT- en QRS-interval). Seksuele disfunctie, gedrag en suïcidale gedachten en botbreuken.

PHARMACOLOGISCHE INTERACTIES

Amitriptyline versterkt de toxiciteit ervan bij gelijktijdigheid met MAO-remmers. De behandeling niet eerder starten dan 14 dagen na het staken van de behandeling met MAO-remmers.

Amitriptyline kan het effect versterken als het samen met andere antidepressiva wordt ingenomen.

Amitriptyline versterkt de effecten van alcohol, barbituraten, benzodiazepinen, anticholinergica/sympathomimetica (risico op paralytische ileus) en pijnstillende opioïden.

Er bestaat een risico op: delirium als amitriptyline samen met disulfiram en etclorvinol wordt ingenomen; agranulocytose als amitriptyline samen met antithyroïdica wordt ingenomen; serotoninesyndroom in combinatie met serotonineversterkers; hyperpyrexie in combinatie met anticholinergica of neuroleptica.

Plasmaspiegels van amitriptyline zijn verhoogd met cimetidine, kinidine, antidepressiva, fenothiazines, haloperidol, klasse 1C-antiaritmica, propafenon, flecainide, fluoxetine, sertraline en paroxetine, P450-cytochroomremmers (ketoconazol, ritonavir, enz.).

Plasmaspiegels van amitriptyline nemen af met barbituraten, inducenten van P450-cytochroom (carbamazepine, fenytoïne, hypericum ...).

Als u alle stoffen wilt kennen die wij in onze DNA-test analyseren, raadpleeg dan de rubriek farmacologische verenigbaarheid of farmacogenetica section.

BRANDNAMEN

  • Deprelio ®
  • Tryptizol ®

Geanalyseerde genen

CYP2C19 CYP2D6

Bibliografie

Heb je nog steeds geen DNA test gehad?

Doe je genetische test en kom alles over jezelf te weten.

starter
Starter DNA-testen

Voorouders, eigenschappen en welzijn

Kopen
starter
Advanced DNA-testen

Gezondheid, Voorouders, Eigenschappen en Welzijn

Kopen
De DNA test die u zocht
Kopen